<

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-เป็นตัวแทนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ด้วยอิทธิพลของพายุโซนร้อน"โพดุล"และอิทธิพลของพายุโซนร้อน"คาจิกิ"
จากคณะผู้แทนประธานรัฐสภา ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น ๔ ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง
"ก.อบต.จังหวัดลำปาง" ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ชั้น ๓ ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชั้น ๓ ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันพุธที่ 18 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 18 ก.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 18 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนฯ ชั้น ๓ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอแม่เมาะ

วันพุธที่ 18 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 18 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-ประธานตรวจสภาพพื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตดูดทราย ณ ท่าทรายราชา
หมู่ 3 ต. นาแก้ว และ หมู่ 3 ต. นาแส่ง อ. เกาะคา จ. ลำปาง
และเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย
ประจำจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
อ. เกาะคา จ. ลำปาง

วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562
"จิตอาสา พัฒนา ภูมิปัญญา" เยาวชนลำปาง เดินหน้า สร้างสรรค์ ปันสุข
ณ บริเวณลานหน้าวัดปงสนุก อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-ประธานเปิดการประชุมเสนอผลงานเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมือง
สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ณ อาคารหอประชุมและโภชนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
กฟผ. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปางง

วันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 1-2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาด
มันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.)
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ต. พระบาท
อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

วันพุธที่ 11 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 11 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (คปจ.ลำปาง)
ครั้งที 4/2562 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (ส.ป.ก.ลำปาง)

วันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการสานพลัง
ท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผล
ความจำเป็นจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 9 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 9 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ การกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-ให้การต้อนรับ/บรรยายสรุปการบริหารการพัฒนาจังหวัดและแนวทาง
แก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่แก่สมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
(ตอนบน) ณ ห้องเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 10.30 น.
-ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดลำปาง พบปะสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ชี้แจง
ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาสับปะรดของจังหวัด พร้อมรับฟัง
ปัญหาภัยแล้งและความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งมอบหน่อพันธุ์
และอุปกรณ์ระบบน้ำ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตหน่อพันธุ์ (MD2)
และพัฒนาคุณภาพสับปะรดปลอดภัย ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562
ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 11.30 น.
-ร่วมกับเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดลำปาง
ชี้แจงทำความเข้าใจยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด
ภายใต้วาระ "ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน
นวัตกรรมเกษตร"โดยเฉพาะการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆ รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ศัตรูพืช เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร พร้อมร่วมกัน
เปิดศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำปาง
และรับทานอาหารร่วมกับพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สับปะรด
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อส่งเสริมการแปรรูป/เพิ่มมูลค่าสับปะรด แก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำ
ตามยุทธศาสตร์สับปะรดของจังหวัด ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 17.00 น.
-ติดตามความคืบหน้าการเคลียร์พื้นที่ เหตุดินและหินสไลด์ กีดขวางถนน
สายลำปาง - แพร่ บริเวณกิ่วพระเจ้า ต. พระบาท อ.เมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 09.10 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมเวียงลคอร
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ในจังหวัด ผ่าระบบวิดิทัศน์ทางไกล (vcs)
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 10.30 น.
-เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (vcs) ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร
ชั้น ๓ ศาลสกลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งเนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 18.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดงานแฟแฟร์ ๒๐๑๙ : Sip for start - up
โครงการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนท่องถิ่นในการพัฒนาต้นแบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และห่วงโซ่มูลค่าการผลิตกาแฟในจังหวัดลำปาง
ณ ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 19.00 น.
-ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ณ ร้านอาหารลำปางรีสอร์ท

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์รายงานสถานการณ์ด้านสังคม
และเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม จังหวัดลำปาง ณ ห้อประชุมสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์รายงานสถานการณ์ด้านสังคม
และเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม จังหวัดลำปาง ณ ห้อประชุมสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 3 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 3 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 3 ก.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 3 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

วันอังคารที่ 3 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
ประจำจังหวัดลำปางครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 12 ส.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 12 ส.ค. 62 เวลา 07.00 น.
-ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 12 ส.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 256

วันจันทร์ที่ 12 ส.ค. 62 เวลา 18.00 น.
-ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 5 ส.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 5 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร เพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรม "ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง " ระยะที่2
โดยจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือนต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี
โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่14กันยายน2562 เป็นต้นไป
ณ บริเวณสตรีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง

วันจันทร์ที่ 5 ส.ค. 62 เวลา 11.00 น.
-ปรึกษาหารือกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ2563
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์
คำขอตั้งงบประมาณปี2563 ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 5 ส.ค. 62 เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
-ประชุมหารือกับ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
เพื่อเตรียมการจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2562
ซึ่งจังหวัดลำปางและหอการค้าจังหวัดลำปางจะเป็นเจ้าภาพในระหว่าง
วันที่29พฤศจิกายน-1ธันวาคม2562

วันอาทิตย์ที่ 4 ส.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 4 ส.ค. 62 เวลา 05.00 น.
-ร่วมพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา ในการแข่งขัน "เดิน - วิ่ง
เฉลิมพระเกียรติแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ร่วมพิธีเปิดสตรีทอาร์ต"ถนนจักรยานเก่า" และพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ณ ตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง

วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 62 เวลา 11.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ
ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้
หมู่บ้านหัตถศิลป์บ้านหลุก อ.แม่ทะ ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัดปี2561ในการปรับปรุง
/พัฒนา ตามวาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.
-สำรวจพื้นที่บริเวณขรัวแตะ วัดพระธาตุสันดอน อ.แม่ทะ ซึ่งได้รับการปรับปรุง
พัฒนา โดยงบประมาณจากโครงการโอทอปนวัตวิถี ปี2562

วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมเยียน และปรึกษาหารือกับนายกสมาคมข้าวแต๋นลำปางเกี่ยวกับการพัฒนา
การผลิตและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ณ ข้าวแต๋นธานี อ.เมืองลำปาง

วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 62 เวลา 16.30 น.
-เยี่ยมเยียนกลุ่มนวดแผนไทยและปรึกษาหารือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วหิน
บ้านแม่แจ๋ม ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2562 วาระ"ลำปางปลายทางฝัน"
รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์/การให้บริการและส่งอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(รางวัลกินรี)ครั้งที่12ประจำปี2562
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง

วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ชั้น ๓ ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานเปิดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 62
และงานมหกรรมของดีล้านนาภูมิปัญญาสูงวัยในเขตภาคเหนือตอนบน
ณ ลานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และระบบระบายน้ำ
บ้านมะกอกนาบัว ต.ไหล่หิน ซึ่งจังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ 2562 มาดำเนินการ
สมทบกับการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลไหล่หินอีกจำนวนหนึ่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและปัญหาน้ำหลากกัดเซาะตลิ่ง
นอกจากนี้ยังได้สำรวจฝายหัวขัวและปริมาณน้ำในลำน้ำแม่ยาว พร้อมประสาน
ผอ.ทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง ในการซ่อมแซมฝายฯและประสานงาน
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เกี่ยวกับการขยายคลองส่งน้ำ
จากกิ่วคอหมามาลงลำน้ำยาวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ต.ไหล่หิน

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-ร่วมกับปลัดอำเภอ/ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความต้องการ
ของพี่น้องประชาชน รณรงค์การปลูกต้นไม้ตามโครงการ
“ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” ชี้แจงทำความเข้าใจแผนป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง
พร้อมร่วมกับพี่น้องประชาชนบ้านมะกอกนาบัว เปิดโครงการอาคารป้องกันตลิ่ง
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2562
ปฏิบัติการเดินหน้า"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบ
จากน้ำป่าไหลหลากในปี2561

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านราษฎร ในพื้นที่บ้านมะกอกนาบัว ซึ่งได้รับการซ่อมแซม ตามโครงการ
“ ลำปาง ปันสุข” ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-ร่วมกับพี่น้องประชาชนบ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน เปิดโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ลงสู่ลำเหมืองทุ่งเข้าซ้อน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-ร่วมกับปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณหน้าฝาย
บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว และอ่างเก็บน้ำแม่ธิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รวมทั้งเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ธิ
และก่อสร้างระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายของอ่างในโอกาสต่อไป

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-ร่วมพิธีมอบฝายประชารัฐ ตามโครงการ “ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน”
ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตรได้ร่วมกับจิตอาสาสร้างขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมีผอ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ร่วมปล่อยปลา
กบ และปลูกต้นไม้ ณ จุดสร้างฝายบ้านหาดปู่ด้าย ต.นาแส่ง

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 16.00 น.
-นำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชม
วัดพระธาตุดอยพระฌานอำเภอแม่ทะ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 16.30 น. - 17.30 น.
-ร่วมกับนายอำเภอแม่ทะ และผู้นำท้องที่ ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำจาง
และการขุดลอกวัชพืช บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงในพื้นที่อ.แม่ทะและอ.เกาะคา
พร้อมประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการขุดลอกวัชพืช
ภายในลำน้ำจางอย่างต่อเนื่องตลอดปี2562-2563

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนฯ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 30 ก.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-พบปะหารือกับคณะกรรมการมูลนิธิณัฐภูมิ เกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการวิสาหกิจ
เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 13.00 น.
-หารือกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแปลงนโยบายรัฐบาลใหม่สู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่และแผนปฏิบัติงานสำคัญในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ2562

วันอังคารที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
เพื่อวางแนวทาง/จุดเน้น ประเด็นในการสร้างการรับรู้/การประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ แผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสินค้า
และบริการที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร

วันอังคารที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 16.00 น.
-ติดตามข้อมูลสถานการณ์และอำนวยการ ประสานงานแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากสภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-ให้การต้อนรับนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่77 พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ หัวข้อ
"การบริหารอำเภอเชิงรุก" ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-พบปะหารือกับรักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง และคณะผู้บริหารชุดใหม่
เกี่ยวกับการดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ของม.ราชภัฏลำปางและการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด พร้อมทั้งประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน
โครงการ "หมู่บ้านปันสุข" ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย ณ ม.ราชภัฏลำปาง

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข" โดยเน้นหนักการชี้แจง
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนครบวงจร
การรณรงค์ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อโครงการ “ลำปางเย็นสบายเขียวสวย..ด้วยมือเรา”
การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การปฏิบัติงานและลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน
รับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-พบปะและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เนื่องใน
“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562” ณ ห้องประชุมสุรินทร์สมพร
โอสถานุเคราะห์ โรงพยาบาลลำปาง

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ต.ทุ่งงาม

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล บ้านนาเอี้ยง ต.เสริมกลาง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาด้านสุขภาพ
ของราษฎรและติดตามสถานการณ์/รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการทำเครื่องเงิน ของราษฎรในพื้นที่บ้านศรีลังกา ต.เสริมกลาง

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความต้องการและรณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ
“ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” การสร้างการรับรู้ มีส่วนร่วมขับเคลื่อน
แผนบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน และรณรงค์
การป้องกันโรคไข้เลือดออก กับพี่น้องประชาชนบ้านนาเอี้ยง ต.เสริมกลาง
และร่วมเปิดโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองน้อย
ซึ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2562 ปฏิบัติการเดินหน้า"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความต้องการกับพี่น้องประชาชนบ้าน นาจะลา
ต.เสริมซ้าย พร้อมทั้งร่วมเปิดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสงชุมชน อ.เสริมงาม
ในพื้นที่บ้านสบทำ ต.เสริมซ้าย ซึ่งเป็นกลุ่มถั่วลิสงแปลงใหญ่ โดยมีการแปรรูป
เป็นถั่วลิสงคั่วทราย และถั่วเคลือบน้ำตาล พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนพลังงาน
ในชุมชน ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำปาง ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561
ของเกษตรกรในพื้นที่ บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย พร้อมหารือแนวทาง
การดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณและคุณภาพสัตว์น้ำเพื่อการยังชีพ/กึ่งพาณิชย์
และเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าสูงอาทิปลากาดำ
ปลากระพงขาว ปลากดเหลือง กุ้งก้ามกราม การเลี้ยงปลาในนาข้าว
และการเลี้ยงสัตว์น้ำประจำถิ่น เช่นกบ หอยขม กุ้งฝอย ร่วมกับปลาชนิดต่างๆ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ2562-2564และแผนงานของกรมประมง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนเกษตรซ้อนุชเฮียจิ๋ว ในพื้นที่บ้านท่าส้มป่อย ต.ทุ่งฝาย
ซึ่งมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ การเลี้ยงปลาแรด ปลานิล ปลาทับทิม
ปลูกกล้วย ฝรั่ง จำปาดะ เป็นต้น รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และทำขนมจำหน่ายผ่านทางออนไลน์และนำไปจำหน่ายในตลาดเกษตรกร
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรในพื้นที่
บ้านใหม่รัตนคม ต.บุญนาคพัฒนา 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ติดตามการดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านใหม่รัตนคม บ้านนิคม 16
และบ้านวังเรียบ ต.บุญนาคพัฒนา พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูล
การขยายผลให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมฟาร์มปลาแม่วัง ในพื้นที่บ้านวังเลียบ พร้อมทั้งหารือการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ
เพื่อลดการนำเข้า ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลานิล บ้านทรายมูลพัฒนา ต.เสด็จ
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 61
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและหารือในการส่งเสริมด้านการตลาด

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงลูกปลา ลูกกบ ของสมเกียรติพันธุ์ปลา ในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา
ต.พิชัย ซึ่งส่งจำหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด พร้อมทั้งหารือการเพิ่มปริมาณสัตวน้ำ
และการขยายผลการทำประมงให้กับเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ร่วมกับนายกอบต.พิชัยเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของราษฎรในพื้นที่ บ้านต้นต้อง ต.พิชัย ซึ่งมีการทำเกษตร
และประมงแบบผสมผสาน พร้อมหารือเรื่องการปลูกป่า สร้างฝาย เพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานของบุคลากรทางการลูกเสือ
เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประชานิรมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการ เพื่อถอดบทเรียน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒
ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-หารือข้อราชการร่วมกับคณะกรรมการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ
ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น ๔ ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันพุทธที่ 12 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุทธที่ 12 มิ.ย. 62
-ร่วมกับผู้แทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเกษตรจังหวัด
มอบกล้าพันธ์ุต้นอโวคาโด และโกโก้ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
อ.เมืองลำปาง ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวและไม้ผลเศรษฐกิจ
โดยงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 62
-ให้การต้อนรับ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมาปฏิบัติราชการ
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 62
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานโครงการชลประทานลำปาง

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 62
-พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล บ้านม่วงแงว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองฯพร้อมทั้งรับฟังปัญหาด้านสุขภาพ
ของราษฎรและติดตามสถานการณ์/รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 62
-เยี่ยมชมสวนสมุนไพรและแปลงเกษตรผสมผสาน ของบ้านเพาะรัก
(นายสุทัศน์ อินต๊ะคำ 0898000911) ในพื้นที่บ้านทุ่งโค้ง ต.บ่อแฮ้ว

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 62
-เยี่ยมบ้านกำนัน ต.บ่อแฮ้ว รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาตำบลด้านต่างๆ

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 62
-พบปะ เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 62
-เยี่ยมเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจเด็กนักเรียน ที่ร่วมแข่งขันกีฬาภายใน
ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 62
-เยี่ยมเยียนผู้จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุ Radio party คลื่น 105.0 Mhz

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 62
-เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยี่ยมและรับฟังปัญหา/ความต้องการของพี่น้องประชาชน
บ้านวังตม ต.จางเหนือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล พร้อมทั้งรณรงค์
ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา"
และสร้างความตระหนัก มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเฝ้าระวัง
ป้องกันไข้เลือดออก

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-สำรวจเส้นทางไปยังพื้นที่อำเภองาวซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการให้ปรับปรุง
พร้อมเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังตมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตม

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนประชาชนบ้านทาน ต.จางเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลและโรงเรียนบ้านทาน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์
โรคไข้เลือดออก

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปไม้ไผ่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ของราษฎร
ในพื้นที่บ้านทาน

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล บ้านกอรวก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาด้านสุขภาพของราษฎรในพื้นที่ และติดตามสถานการณ์
/รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ ต.จางเหนือ

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านสบจาง ต.นาสัก รับฟังปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสัก ต.นาสัก รับฟังปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสิน ต.นาสัก
ซึ่งจ้างครูต่างชาติ มาสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านกำนันต.นาสัก รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
การดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช) และแนวทางในการ
พัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะ ชี้แจงนโยบายรัฐบาล โครงการพัฒนาอำเภอเถิน ในด้านต่างๆ
และรณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา”
และสร้างการรับรู้ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรต่างๆ ที่มาให้บริการและประชาชนที่มารับบริการ ตามโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-ร่วมกับนายกอบต.แม่วะและปลัดอำเภอเถินเยี่ยมชมการเลี้ยงจิ้งหรีด
และสะดิ้งของราษฎรในพื้นที่บ้านแม่วะหลวง พร้อมทั้งประสานพลังงานจังหวัด
มาให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดค่า
กระแสไฟฟ้าในการใช้ห้องเย็นเพื่อจัดเก็บจิ้งหรีดที่รับซื้อมารวบรวมไว้ส่งจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการทำขนมทองม้วนของราษฎรบ้านผดุงราษรังสรรค์ซึ่งเคยทำงาน
ในโรงงานและออกมาทำในครอบครัวตนเอง พร้อมหารือเรื่องการตลาด

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่ พบปะพูดคุย รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนบ้านแม่วะหลวง
เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง
ความต้องการซ่อมแซมฝายและเพิ่มสถานที่เก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา
เพื่อนำมาจัดทำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดปี2564 จากนั้นร่วมเปิด
โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย ซึ่งก่อสร้างโดยใช้งบแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ปี 2562 ของกระทรวงมหาดไทย
และโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยแม่วะ ซึ่งใช้งบประมาณในเชิงป้องกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเยี่ยมเยียมเกษตรกร
ซึ่งปลูกพืชผักโดยใช้มูลและฉี่ไส้เดือนเป็นปุ๋ย

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านสองแควน
ตะวันออก ต.เถินบุรี พร้อมทั้งรณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ
“ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” และสร้างการรับรู้ มีส่วนร่วมขับเคลื่อน
แผนบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน จากนั้นร่วมเปิด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ปฏิบัติการเดินหน้า"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-ร่วมกับนายกอบต.แม่ปะพบปะพูดคุย รณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ
“ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” และสร้างการรับรู้ มีส่วนร่วมขับเคลื่อน
แผนบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน และรับฟังปัญหา
การขาดแคลนน้ำจากพี่น้องประชาชนบ้านแม่ปะหลวง ต.แม่ปะ พร้อมประสานงาน
ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดมาสำรวจ/จัดทำโครงการก่อสร้างฝาย จากนั้นร่วม
เปิดโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ปะ ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดลำปาง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุม โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-ประธานเปิดงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม
การมีงานทำ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง.

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง
อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

วันพุธที่ 5 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 5 มิ.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และสร้างฝาย ตามโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา
จิตอาสารักษ์น้ำ” "ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา"และ"วันสิ่งแวดล้อมโลก"
ณ พื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หน่วยที่ 2 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม

วันพุธที่ 5 มิ.ย. 62 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนชะอม และเกษตรผสมผสานของลุงน้อย ในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา
ต.พิชัย ซึ่งปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี และนำเศษอาหาร และเศษผัก จากตลาดต้นยาง
มาทำน้ำหมัก เพื่อใช้รดต้นไม้ภายในสวน

วันพุธที่ 5 มิ.ย. 62 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมทำผงถ่านไม้ไผ่บด การแปรูปผลไม้ และสมุนไพร ของนายสงกรานต์
ณ ชม(เบอร์โทร 083-0318979) ในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาฯ

วันพุธที่ 5 มิ.ย. 62 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านทรายมูล
ต.เสด็จ พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ
“ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” และสร้างการรับรู้ มีส่วนร่วมขับเคลื่อน
แผนบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหา
สับปะรด แบบครบวงจร จากนั้นร่วมเปิดโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านทรายมูล ถึง บ้านทรายมูลพัฒนา ซึ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562 ปฏิบัติการเดินหน้า"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพุธที่ 5 มิ.ย. 62 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านท่าสเมป่อย
ต.ทุ่งฝาย พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ
“ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” และสร้างการรับรู้ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผน
บูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน จากนั้นร่วมเปิดโครงการ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2562

วันพุธที่ 5 มิ.ย. 62 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ
“ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” และสร้างการรับรู้ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผน
บูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน กับพี่น้องประชาชน
บ้านวังทอง ต.นิคมพัฒนา จากนั้นร่วมเปิดโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2562

วันพุธที่ 5 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 5 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในการเปิดการประชุมเวทีประชาคมระดับอำเภอ
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเสนอแผนงานโครงการชุมชนต่อ คณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ณ ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 62 เวลา 08.30 น.
-ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา

วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 62 เวลา 18.00 น.
-ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข" โดยเน้นหนักการชี้แจง
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การเร่งรัดให้ความช่วยเหลือ
แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทุกประเภท การจัดทำแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
อย่างยั่งยืนครบวงจร การรณรงค์ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อโครงการ
“ลำปางเย็นสบายเขียวสวย..ด้วยมือเรา” การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น รวมทั้งการเตรียมการชี้แจงแผนพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ2563ต่อสภาผู้แทนราษฎรและการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดปี2564

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริตฯ “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด : ลำปาง”
รุ่นที่ 1/2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-เยี่ยมชม สวนก้าว อนุรักษ์พันธุ์ไม้ ของนายสุชาติ พฤฒิไพบูลย์วาณิช
ในพื้นที่บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง ซึ่งมีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
เพื่อให้เป็นปอดของคนลำปาง พร้อมหารือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
/ผู้ที่สนใจ ตามโครงการลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 10.50 น.
-เยี่ยมเยียนสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง และกศน.อ.เมืองลำปาง พร้อมหารือ
เรื่องการขับเคลื่อนโครงการ"ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา"
ในส่วนของการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษากศน.
รวมทั้งแนวทาง/มาตรการ/แผนงานลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาส
ทางการศึกษาของเด็ก/เยาวชนลำปาง เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ปี2564

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมพบปะทักทายขอบคุณทุกภาคส่วนที่
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีในส่วนของ
จังหวัดลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 62 เวลา 08.50 น. - 11.30 น.
-เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะบูชาหลักเมืองและสืบชาตาเมืองลำปาง
ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์หลักเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 62 เวลา 13.00 น.
-พบปะปรึกษาหารือกับผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 และคณะ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. - 18.00 น.
-ประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเตรียมการ กำหนดกรอบแนวทาง ขั้นตอน
และจุดเน้นในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2564 อาทิ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งในเรื่องนำ้เพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร ไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน
การดำเนินโครงการลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 29 พ.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 29 พ.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน โดยเน้นหนักการติดตาม
เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/ กระทรวงมหาดไทย
แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การเร่งรัดให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทุกประเภท
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง
การขับเคลื่อนโครงการ "ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา"
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 29 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
/ประชาสังคม ประจำเดือน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ โดยเน้นหนัก
เรื่องการติดตาม/เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ2562 การเตรียมการชี้แจงแผนงาน
/โครงการพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ2563ต่อสภาผู้แทนราษฎร
แนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
การเตรียมการป้องกันสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านต่างๆ การจัดทำแผนบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าหมอกควันแบบยั่งยืนครบวงจร การขับเคลื่อนโครงการ
"ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา" การเตรียมการจัดทำกรอบแนวทาง
ขั้นตอนการทำแผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2564 และการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น

วันพุธที่ 29 พ.ค. 62 เวลา 13.00 น.
-เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 29 พ.ค. 62 เวลา 15.00 น.
-บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 28 พ.ค. เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ให้การต้อนรับผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ในการนำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ อาทิ การก่อสร้าง
โรงรวบรวมตัดแต่งคัดแยกบรรจุสับปะรดเพื่อจำหน่ายผลสดและเทคโนโลยี
ในการเก็บเกี่ยวยืดอายุผลผลิตเพื่อการส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ การสร้าง
โรงอบเพื่อแก้ปัญหาเชื้อราในผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้ไผ่ การวิจัยและพัฒนา
สายพันธ์ครั่งให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ การพัฒนาคุณภาพ รักษารสชาติ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆของส้มเกลี้ยง การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ภาชนะ
ชนิดต่างๆจากกาบหมากและใบไม้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี
เดียวกับที่ใช้ผลิตเซรามิค การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผักเชียงดา การพัฒนา
ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์/เครื่องมือทางการเกษตรที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันอังคารที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหารือกับผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประจำเขต 1 หัวหน้าสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผล เร่งรัดการดำเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2562และกำหนดกรอบ
แนวทางขั้นตอนในการจัดทำโครงการฯปี2563(เฉพาะโครงการนอกพื้นที่
อำเภอแม่เมาะ) ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 14.30 น.
-เป็นประธานลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 16.00 น. - 17.00 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62
-เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
ในพื้นที่บ้านท่าส้มป่อย ต. ทุ่งฝาย อ.เมืองฯ พร้อมทั้งสำรวจ
ความเสียหายโรงเรือนเลี้ยงไก่ ของคณิตฟาร์ม

วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62
-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ
และสำรวจความเสียหายของศูนย์นวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร
(ไร่ช่างเอก) ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พร้อมทั้งหารือ
การขยายแปลงปลูกสับปะรดพันธุ์ Lp1 (หอมเขลางค์) เพื่อส่งออก

วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62
-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ราษฎรบ้านแลง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองฯ
จำนวน3ครอบครัว ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยในช่วงเกิดวาตภัย
พร้อมทั้งมอบสิ่งของและเงินสมทบทุนในการสร้างบ้านใหม่
ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ที่จำเป็น

วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62
-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและติดตามการซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎร
บ้านทรายทอง ต. เสด็จ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-ประสานกับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเสียหาย
จากเหตุวาตภัย เพื่อเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 62 เวลา 17.00 น.
-เข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันพุธที่ 24 เม.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 24 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานช่วยอำนวยการ เกี่ยวกับการเร่งรัด
ติดตามขยายผล ตรวจเยี่ยม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการที่จังหวัดลำปางขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของ
รองนายกรัฐมนตรี โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และโครงการที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด ปี 2562 
การพัฒนาบริเวณท่าน้ำหลังจวนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/เช็คอินใหม่
ของเมืองภายใต้แนวคิด"ลำปาง:โรแมนติก&คลาสสิค ซิตี้
การจัดงาน"เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่มวังเหนือ"และวางแผน
ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนภายใต้แนวคิด
"ลำปางกรีนซีซั่น สวรรค์เมืองรอง"เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองรวมทั้งการเตรียม
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก การปลูกต้นไม้พระราชทาน การจัดทำโครงการ“1 จังหวัด
1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”ตลอดจนการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน
ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในระยะต่อไปและเร่งรัดการจัดทำแผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
แบบยั่งยืนครบวงจร ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพุธที่ 24 เม.ย. 62 เวลา 14.30 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์เหตุ
วาตภัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และอำเภอวังเหนือ ณ โรงเรียนวังทองวิทยา
ต. วังทอง

วันพุธที่ 24 เม.ย. 62 เวลา 14.30 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นผู้แทนจังหวัดลำปาง
รับมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน
แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ณ สนามหน้าโรงเรียนวังทองวิทยา

วันพุธที่ 24 เม.ย. 62 เวลา 14.30 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ติดตามองคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านเรือน ของประชาชน
และวัดเมืองตึงเหนือที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ตำบลทวังทอง

วันพุธที่ 24 เม.ย. 62 เวลา 18.00 น.
-ประสานประมงจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียบริเวณสระน้ำวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันอังคารที่ 23 เม.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 23 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และสอบถามข้อมูลภาพรวมผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
ในพื้นที่รับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

วันอังคารที่ 23 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-สำรวจความเสียหาย/เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
ในพื้นที่บ้านแม่สงใต้ ต. ร่องเคาะ พร้อมทั้งประสานงานเหล่ากาชาดจังหวัด
และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือนและสร้างห้องน้ำใหม่
ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้

วันอังคารที่ 23 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและผู้สูงอายุ บ้านตึงเหนือ ต.วังทอง
และร่วมเปิดโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีต เพื่อการเกษตร
ซึ่งได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปฏิบัติการเดินหน้า
"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" 2562พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ
ในเรื่องสะพานและติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และภัยแล้งในพื้นที่

วันอังคารที่ 23 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่บริเวณวัดบ้านเมืองตึงเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
ทำให้ศาลาเอนกประสงค์ ได้รับความเสียหาย

วันอังคารที่ 23 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
ในพื้นที่บ้านร่มโพธิ์ทอง ต. วังทอง พร้อมทั้งติดตาม
การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลวังทอง

วันอังคารที่ 23 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนบ้านฮ่าง ต.วังแก้ว
และร่วมเปิดโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2562 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา
ความต้องการในเรื่องแหล่งน้ำและติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน
และภัยแล้งในพื้นที่

วันอังคารที่ 23 เม.ย. 62 เวลา 17.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ฝนตก ลมกันโชกแรงในพื้นที่อำเภอเถินและแม่พริก

วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-ลงพื้นที่วัดพระแก้วดอนเต้าฯ อ.เมืองลำปาง ติดตามผลการแก้ไข
ปัญหาน้ำเสียและปลาตาย ภายหลังการสูบน้ำเสียออก เติมน้ำดี
พร้อมติดตั้งกังหันตีน้ำเพิ่มออกซิเจน ก่อนหน้านี้

วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง สส.
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ณ ศาลาวัดบ้านจู้ดหลวง ต.ลำปางหลวง
และ ศาลาอเนกประสงค์บ้านศาลาไชย ต.ศาลา อ.เกาะคา

วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 62 เวลา 11.30 น. - 12.30 น.
-ร่วมงานสระเกล้าดำหัวนิสิตเก่าจุฬาฯ ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 62 เวลา 16.45 น.
-ติดตามสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่อำเภอต่างๆและประสานงานอำเภอ
/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหาย/ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ซ่อมแซมบ้านเรือนและศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 62 เวลา 06.00 น. - 08.30 น.
-ร่วมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย
ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 62 เวลา 09.30 น. - 11.30 น.
-เข้ารับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมสราม

วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น.
-ประสานงานอธิบดีกรมกิจการฝนหลวงฯเพื่อขอรับการสนับสนุน
การดำเนินการ ประสานงานกับอำเภอเถินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบจากอากาศร้อนจัดในพื้นที่ การแจ้งเตือน
ประชาชนในการปฏิบัติตน/ดูแลสุขภาพ รวมทั้งติดตามสถานการณ์
และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและภัยแล้ง
ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ
ความเสียหายด้านการเกษตรและให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 62 เวลา 15.30 น. - 20.30 น.
-ร่วมพิธีเสกน้ำอภิเษกเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอังคารที่ 9 เม.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 9 เม.ย. 62 เวลา 09.30 น. - 11.30 น.
-เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พร้อมทั้ง เยี่ยมเยียน
พี่น้องประชาชน จิตอาสา ข้าราชการ ที่เข้าร่วมงาน และที่ร่วมลงทะเบียน
จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันอังคารที่ 9 เม.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-หารือกับนายอำเภอเมืองลำปาง นายอำเภอวังเหนือ นายอำเภอแจ้ห่ม ผู้ช่วย ผอ.
ททท. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์โอทอป ผลผลิตทางการเกษตร
และอาหารพื้นเมือง ในกลุ่มพื้นที่ลำปางตอนเหนือ ซึ่งประกอบด้วย
อ.เมืองลำปาง อ.แจ้ห่ม และ อ.วังเหนือ โดยใช้เขื่อนกิ่วลมเป็นตัวนำ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 9 เม.ย. 62 เวลา 15.45 น.
-มอบร่ม"ลำปางปลายทางฝัน"ให้กับผู้แทนสมาคมรถม้านครลำปาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิก ทั้งในเขตอำเภอเมืองลำปาง
และบริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง ตามแผนการอนุรักษ์
/พัฒนารถม้าลำปาง และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง ปลายทางฝัน"
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 08.30 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จากนายอำเภอ
และผู้นำท้องที่ พร้อมทั้งประสานการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มเติม
ในการป้องกัน/แก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. - 11.30 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดในวัดพระธาตุ
ลำปางหลวงและบริเวณพื้นที่โดยรอบ/โรงเรียนวัดพระธาตุลำปางหลวง
/บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี/ศาลาน้ำแต้ม และบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช นครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
พร้อมทั้งร่วมพัฒนาและให้กำลังใจจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
-ตรวจเยี่ยมการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน และร่วมอำนวยความสะดวก
/มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชน ที่มาร่วมลงทะเบียน พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา ประชาชน
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปางและบริเวณพื้นที่โดยรอบ

วันพุธที่ 3 เม.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดในพื้นที่
สวนสาธารณะเขลางค์นครและบริเวณโดยรอบ/วัดบ้านดงไชยวราราม
/วัดดำรงธรรม และวัดเชียงราย พร้อมร่วมพัฒนาและให้กำลังใจจิตอาสา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันพุธที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 10.20 น.
-ปรึกษาหารือกับรก.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับ
มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

วันพุธที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 10.30 น.
-ตรวจเยี่ยมการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน และร่วมอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา ประชาชน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
และบริเวณพื้นที่โดยรอบ

วันพุธที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับ ตัวแทนภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ ชุมชน
และจิตอาสา เพื่อวางจุดเน้น แนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืนครบวงจร
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัด

วันพุธที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 17.00 น.
-ปรึกษาหารือปลัดจังหวัด พร้อมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่มาสมัครจิตอาสา
พระราชทาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปางและบริเวณพื้นที่โดยรอบ

วันพุธที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 19.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน พร้อมประสานงานกับผบ.มทบ.32
รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการเพิ่มเติม
ในการป้องกัน/แก้ไขปัญหา ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

วันอังคารที่ 2 เม.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 08.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า
และร่วมอำนวยการฝึกซ้อมการดับไฟป่าในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยราชการ
จิตอาสาและประชาชน พร้อมทั้งพบปะ ทักทาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จิตอาสา เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ณ อ่างเก็บน้ำที่ 3 หลังศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น.
-ประสานงานกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม
ในพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด

วันอังคารที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
-ตรวจเยี่ยมการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน และร่วมอำนวยความสะดวก
/ปรุงอาหารพระราชทาน/มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชน ที่มาร่วม
ลงทะเบียน พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา
ประชาชน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปางและบริเวณพื้นที่โดยรอบ

วันอังคารที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 17.30 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ประสานงาน/ติดตามผลเรื่องการเพิ่มความ
เข้มข้นและมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาในปีนี้ รวมทั้ง
การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืนครบวงจรโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในระยะยาว

วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
-ตรวจสถานที่ ความพร้อมและซักซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำ
พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
ณ บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี อ.เกาะคา และ วัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.30 น.
-หารือกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัด ผู้แทนสำนักงาน
ปภ. จังหวัด ผู้แทนสำนักงานทสจ. เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดให้การ
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็น"วาระ"ของ"จังหวัด" และ"ชาวลำปางทุกคน"
ที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งการจัดตั้ง
คณะทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำ"แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน"โดยครอบคลุม ทั้งมาตรการระยะสั้น ปานกลาง ระยะยาวในทุกมิติ
และแผนเผชิญเหตุในช่วงฤดูร้อน อาทิ การปลูกป่าในใจคน การสร้างความเข้าใจ
และปรับความคิดความเชื่อบางประการที่ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเผาป่า
โดยมองว่าเป็นเรื่องปกติหรือวิถีชีวิต การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสอดแทรก
ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ รวมทั้งการเรียนรู้นอกห้องเรียน
การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่าหมอกควันอย่างเข้มข้น
การพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท/การมีส่วนร่วมของชุมชนและจิตอาสา
โดยเชื่อมโยงกับโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ การระดมปลูกป่าครั้งใหญ่
ของชาวลำปางเพื่อฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า/ป่าชุมชนในช่วงฤดูฝนโดยมีระบบ
ในการดูแลบำรุงรักษาอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการปลูกไม้ที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงและเกษตรผสมผสานทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การส่งเสริม
ให้มีการเตรียมพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีการที่ถูกต้อง
/เหมาะสม ตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง การสร้างฝายมีชีวิต/ทำป่าเปียก
การบังคับใช้กฏหมายและมาตรการทางสังคมอย่างเข้มข้นฯลฯ รวมทั้งการ
พิจารณาถึงความจำเป็นเหมาะสมในการขยายเวลาห้ามเผา ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 14.40 น.
-ติดตามการเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสา
พระราชทาน พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสา
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปางและบริเวณพื้นที่โดยรอบ

วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 16.00 น. - 19.00 น.
-ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประชุมเตรียมความพร้อม
/ซักซ้อมการปฏิบัติในการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานและการจัดกิจกรรมจิต
อาสาภัยพิบัติทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า รวมทั้งการฝึกซ้อมดับไฟป่าในลักษณะ
บูรณาการระหว่างหน่วยราชการ จิตอาสาและประชาชน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 19.00 น. - 20.00 น.
-ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 08.30 น. - 09.40 น.
-เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า"
กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒
และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒
ณ อาคารหอประชุมด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 09.40 น.
-ตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่เตรียมการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานฯ
และทักทายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/จิตอาสาฯ
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก
พระราชทาน แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือดเป็น Super Biker ของ
จังหวัดลำปาง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 11.00 น. - 13.00 น.
-ประสานงานกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผอ.สนง.ทสจ. หน.ปภ.จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากไฟป่าหมอกควัน

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยี่ยมเจ้าหน้าที่ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและพี่น้อง
ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 14.00 น. - 16.30 น.
-ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซักซ้อมการปฏิบัติ
เตรียมความพร้อมและตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่ในการจัดทำน้ำอภิเษกของ
จังหวัด ทั้งในส่วนของพิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียน
สมโภชน้ำอภิเษก ณ บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี อ.เกาะคา และ
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 17.00 น. - 19.20 น.
-ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง/จิตอาสาในการดับ
ไฟป่าในพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านทุ่งฝาง และบ้านห้วยเป้ง ต.บ้านค่า
อ.เมืองลำปาง พบว่ามีการลักลอบทำไม้ ในเขตป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา
จึงได้แจ้งให้นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ
และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 19.40 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่บ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่อบต.พิชัย สนง.ปภ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
และผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับสาเหตุและมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหา
พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจซิสเตอร์ ผู้ดูแล และเด็ก/เยาวชน
ณ สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านสวนพระหฤทัย

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข" โดยมีเนื้อหา
เน้นหนักการชี้แจงสถานการณ์และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากเหตุการณ์ ฝุ่นละออง หมอกควัน ไฟป่า ภัยแล้ง
พายุฤดูร้อน ลูกเห็บ รวมทั้งการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
"ลำปางเมืองสับปะรด" การส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว
ส่งโครงการหลวง การรับสมัครและดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ
การเตรียมการกิจกรรมสำคัญ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และรายงานการปฏิบัติงาน/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เดินทางไปราชการ กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 14.30 น. - 18.00 น.
-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงาน กปร. กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน โดยเน้นหนักการติดตาม
เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาจังหวัด
/อำเภอ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ติดตามสถานการณ์
/มาตการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยเฉพาะการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอต่างๆและบริเวณรอบเขื่อนกิ่วลม
การเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งฯ การจัดทำน้ำอภิเษก
และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การรับสมัครและดำเนินโครงการ
จิตอาสาพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
/ประชาสังคม ประจำเดือน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ โดยเน้นหนัก
เรื่องการติดตาม/เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและนโยบาย
/มาตรการ/โครงการสำคัญของรัฐบาล การป้องกัน/แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน การรับสมัครและดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ การเตรียมการ
กิจกรรมสำคัญ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และติดตามการช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ
จากพายุฤดูร้อนในพื้นที่บ้านน้ำริน ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 20.00 น.
-ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง
และรอยต่อระหว่างอำเภอ

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจง โครงการสำคัญของจังหวัด ในการพัฒนาอำเภอเมืองปาน
ทั้งด้านการเกษตร แหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคมการท่องเที่ยว
พร้อมขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ภัยแล้ง รับฟังปัญหา
/ความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว และร่วมกันเปิดโครงการ
ก่อสร้างพนังลำเหมืองสบนึง บ้านทุ่งจี้ ซึ่งได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562 ปฏิบัติการเดินหน้า"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ติดตามโครงการก่อสร้างพนังลำเหมืองสบนึง บ้านทุ่งจี้ ซึ่งใช้งบกลางรายการเงิน
สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและผู้สูงอายุ บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ ต.ทุ่งกว๋าว
พร้อมขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและร่วมเปิดโครงการ
ก่อสร้างพนังลำเหมืองสบนึง บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ ซึ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนา
จังหวัดปี2562

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและผู้สูงอายุ บ้านทุ่งกว๋าว ต.ทุ่งกว๋าว
พร้อมขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและร่วมเปิดโครงการ
ก่อสร้างพนังลำเหมืองสบนึง บ้านทุ่งกว๋าว ซึ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนา
จังหวัดปี2562

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานีดับไฟป่าแจ้ซ้อน

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าการประสานความร่วมมือและการบริหารจัดการศูนย์
ตัดแต่งและคัดแยกผลิตผลส่งโครงการหลวงฯ ของวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์จากจังหวัดตามวาระ"ลำปางเกษตร
สุขภาพ เกษตรคุณภาพ" โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่1เมษายนฯนี้

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตต้นกล้าพันธุ์พืชผักปลอดภัย
ในโรงเรือนบ้านใหม่พัฒนาซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
โรงเรือน จากจังหวัดในปี2561

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงดอกเบญมาศ ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา
พร้อมทั้งหารือกับผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรอำเภอเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมการปลูกดอกไม้เมืองหนาว ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวในโรงเรือนตามแผน
พัฒนาจังหวัดปี2561-62 และเยี่ยมชมแปลงผักของเกษตรกร
ในพื้นที่บ้านดอนชัย ต. เมืองปาน พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง
และป้องกันผลกระทบจากพายุฤดูร้อนและลูกเห็บ

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านและปรึกษาหารือกับกำนันตำบลแจ้ซ้อน เกี่ยวกับสถานการณ์
และมาตรการ ปัญหา/อุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันและรักษาป่า ที่ ลป. 7
(แม่สอย) พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์เหตุไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ้านขอ

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้าน พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ผู้สูงอายุ
บ้านทุ่งบอม ต.บ้านขอ และติดตามสถานการณ์ไฟป่าบนดอยทุ่งบอม

วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่ซึ่งเกิดไฟไหม้สวนสักและพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณริมถนนลำปาง -
เมืองปาน พื้นที่บ้านฮ่อง ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง พร้อมทั้งประสานงานอำเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดับไฟ และหาตัวผู้กระทำผิด

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมที่ว่าอำเภอแจ้ห่ม พร้อมติดตามสถานการณ์ ปรึกษาหารือ
และรับฟังข้อมูล/ความคิดเห็นจากนายอำเภอแจ้ห่มเกี่ยวกับการป้องกัน
/แก้ไขปัญหาไฟป่า การล่าสัตว์ป่า การลดการใช้สารเคมีในการทำ
การเกษตร การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอแจ้ห่มผู้นำท้องที่และท้องถิ่นพบปะพูดคุยกับพี่น้อง
ประชาชนบ้านสบฟ้า ต.แจ้ห่ม เกี่ยวกับผลกระทบจากไฟป่าหมอกควัน
และขอความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งการลด
การใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและโครงการพัฒนา
อำเภอแจ้ห่มในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแหล่งน้ำในปีงบประมาณ2562

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-รับฟังปัญหา/ความต้องการของพี่น้องประชาชนในการขยายระบบส่งน้ำ
จากอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าสู่พื้นที่เกษตร พร้อมประสานงานผอ.โครงการ
ชลประทานจังหวัดพิจารณาดำเนินการ

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับพี่น้องประชาชนเปิดถนนสายบวกจ๋องก๋อน ตามแผนพัฒนาจังหวัด
"ปฏิบัติการเดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข2562"

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและผู้สูงอายุ บ้านทุ่งวิเชต ต.วิเชตนคร
พร้อมร่วมเปิดถนนสายรอบหนองปึ๋ง ซึ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2562

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนบ้านสามัคคี ต.บ้านสา และร่วมกันเปิดถนน
เข้าพื้นที่เกษตร ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจนายสุเทพ ตามจิตต์ ราษฎรบ้านสาแพะ ต.บ้านสา
ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของและเงินสมทบทุนในการสร้างบ้านใหม่
ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่จำเป็น

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าตลาดปลาบ้านสา

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านสา ซึ่งประกอบอาชีพรับซื้อปลาจากจังหวัดอ่างทองมา
แปรรูปจำหน่ายในพื้นที่ พร้อมหารือเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
และการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่บ้านสา เยี่ยมชม
และติดตามการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการผลิตสับปะรดแปลงใหญ่
พร้อมติดตามสถานการณ์ด้านราคา

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 13.40 น.
-ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์กรภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
"ลำปาง:เมืองสับปะรดครบวงจร" รวมทั้งติดตามสถานการณ์การผลิต
แนวโน้มด้านการตลาดและกำหนดแนวทาง/มาตรการ/แผนงานบริหาร
จัดการสับปะรดจังหวัดลำปางในปีการผลิต2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษก และการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
-หารือกับรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการเตรียม
การจัดงานคืนเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ
ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 16.30 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน พายุฤดูร้อนและภัยแล้ง

วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-ร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 
ผ่านระบบ VDO Conference จากกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ปลัดจังหวัด/หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
/หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำปาง/เกษตรจังหวัด
/ผอ.โครงการชลประทานลำปาง/นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตาม/วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง
เป็นรายอำเภอและกำหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการ 
รวมทั้งพิจารณา/กลั่นกรองโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงป้องกันในพื้นที่เป้าหมายจำเป็น เร่งด่วน  
ตลอดจนซักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพายุ
ฤดูร้อน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 16.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับรักษาการพัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์
โอทอป ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารพื้นเมือง ในกลุ่มพื้นที่ อ.เมืองลำปาง
อ.แจ้ห่ม และ อ.วังเหนือ โดยใช้"เขื่อนกิ่งลม"เป็นตัวนำเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 18.00 น.
-ติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน และหมอกควันไฟป่า
พร้อมประสานงานหน่วยงานในพื้นที่

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-ปรึกษาหารือกับปลัดจังหวัด เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ศูนย์อำนวยการ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น/หมู่บ้าน และการส่งเสริมบทบาท/การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 11.00 น.
-สังเกตการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง/หอประชุม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครและอาคารกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 เวลา 11.30 น.
-ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้งและเน่าเสีย บริเวณหน้าฝายแม่จางบ้านต๋อ
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/ประชาชนที่ร่วมกำจัดวัชพืช
และประสานงานรองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ
/หน.ปภ.จังหวัด/ผอ.โครงการชลประทานลำปาง/ผอ. สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 1 ลำปาง/ผอ. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 /เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง เพื่อขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-สังเกตการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงาม

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาหรือคาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านดอนแก้ว ต. ทุ่งงาม บ้านนาเดา
ต. เสริมซ้าย บ้านศรีลังกา ต.เสริมกลาง ลำน้ำแม่ต๋ำและโรงพยาบาลเสริมงาม

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-ประสานงานกับผอ.โครงการชลประทานลำปาง เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเสริมงาม

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 เวลา 16.00 น.
-ประสานงานกับปลัดจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเกี่ยวกับการจัดทำ/พิจารณากลั่นกรองโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงป้องกันในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็น
เร่งด่วน

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 เวลา 17.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและการเตรียมการรับพายุฤดูร้อนในพื้นที่
จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 08.00 น. - 09.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ พร้อมประสานงานขอรับการสนับสนุนเครื่องบิน
กองทัพอากาศมาโปรยน้ำลดหมอกควันในเขตชุมชน

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 10.00 น.
-ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอวังเหนือ พร้อมประสานงาน
มอบหมายภารกิจให้อำเภอ อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหาย
และเยี่ยมเยียน บำรุงขวัญประชาชนในพื้นที่

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร และ รับมอบเงินจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) จำนวน1แสนบาท เพื่อนำมา
จัดซื้อเครื่องเป่าลมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชุมชน
และจิตอาสาดับไฟป่า ณ สำนักงานธกส.จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมเยียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มายื่นโครงการ
และนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ที่ศาลากลางจังหวัด

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 11.30 น.
-พบปะ พูดคุยสถานการณ์ไฟป่าและมาตรการในการแก้ไขปัญหา พร้อม
รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ ถุงเท้า
และเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็น มูลค่ากว่า7หมื่นบาท จากตัวแทนนักวิ่งจิตอาสา
ชาวลำปาง ซึ่งได้เชิญชวนกันออกมาวิ่งรับเงินและสิ่งของบริจาคตามโครงการ
“เดิน วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ ดับไฟป่า” และรับมอบเงินสนับสนุน จำนวน5หมื่นบาท
จาก กฟผ.แม่เมาะ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ จิตอาสาและชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 15.45 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมศูนย์เฉพาะกิจป้องกันไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ พบปะพี่น้องประชาชน
ที่มาแจ้งความเสียหาย ที่อบต. พร้อมทั้งลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอวังเหนือ
นายก อบต. ทุ่งฮั้ว และนายก อบต. วังแก้ว เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจประชาชน
และสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ทั้ง2ตำบล

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 15.45 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนมะพร้าวน้ำหอม ทุเรียนและบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรในพื้นที่บ้านฮ่าง
ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ พร้อมสำรวจพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และสอบถามข้อมูลเรื่องไฟป่า
รวมถึงการเตรียมการรับมือภัยแล้ง

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 15.45 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์แผ่นดินไหว
บริเวณหน้าสำนักงาน กศน. อำเภอวังเหนือ

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 18.45 น. - 19.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ ติดตามข้อมูลสถานการณ์และมอบเครื่องเป่าลม
ซึ่งได้รับบริจาค จากธกส.ให้แก่อำเภอแจ้ห่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดับไฟป่า ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 18.45 น. - 19.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ชุดบูรณาการ ที่ร่วมกันลาดตระเวณ ตามมาตรการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน พร้อมทั้งมอบอาหารสำเร็จรูป/เครื่องดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ฐานแม่ทรายคำ

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 18.45 น. - 19.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่า บริเวณริมถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม หลักกิโลเมตร ที่ 25 พร้อมทั้งแจ้งประสานนายอำเภอแจ้ห่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดับไฟ

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 20.30 น.
-ติดตามข้อมูลสถานการณ์ไฟไหม้กองขยะในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง
และภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเสริมงาม พร้อมประสานงานแก้ไข

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 22.00 น.
-ติดตามข้อมูลสถานการณ์แผ่นดินไหวเพิ่มเติม ที่อำเภอวังเหนือ

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 08.15 น. - 12.30 น.
-เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันภาคเหนือและพิธีมอบโฉนดที่ดิน "คืนความสุขให้ประชาชน
ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ สโมสรค่ายกาวิละ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่/หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เป็นประธานเปิดงาน วันช้างไทย ประจำปี 2562
ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่า พร้อมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบอาหาร
สำเร็จรูป/เครื่องดื่ม ซึ่งได้รับบริจาคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ สถานีควบคุมไฟป่าขุนตาล - ผาเมือง และหน่วยป้องกันและรักษาป่า
ลป. 5 (แม่ยาว)

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-หารือกับผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรลำปาง และคณะ เกี่ยวกับการ
การส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว และไม้ดอกไม้ประดับ การขับเคลื่อน
ยุทธศาตร์สับปะรดครบวงจร และการส่งเสริมการปลูกมะม่วงชนิดที่ตลาด
มีความต้องการสูง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรลำปาง

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่ไฟไหม้พื้นที่ป่า บริเวณตรงข้ามวัดห้วยเรียน บ้ายห้วยเรียน
ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร พร้อมทั้งแจ้งประสานนายอำเภอห้างฉัตร
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดับไฟและหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไป

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหารือกับหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน
และมาตรการป้องกัน รวมทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การลาดตระเวน
ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-สอบถามข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าและเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บริเวณด่านตรวจอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ในพื้นที่บ้านปางปง-ปางทราย
ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านปางปง-ปางทราย เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า
และภัยแล้ง ในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านปางปง-ปางทรายและผู้นำท้องที่/ชุมชน ดำเนินการดับไฟ
บริเวณ ริมถนนสายบ้านแม่ตาลน้อย - บ้านปางปง ปางทราย

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียน ติดตามสถานการณ์ไฟป่า จากปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่ตาลน้อย พร้อมทั้งมอบอาหารสำเร็จรูป/เครื่องดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน จิตอาสา ณ จุดสกัด อ่างเก็บน้ำแม่ตาลน้อย
ตำบลเวียงตาล

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร ของสวนลุงล้อม (นายธีรชาติ จันทรเอียด)
และสวนบ้านกล้วย (นายสุชาติ พูนเกิด) ในพื้นที่บ้านห้วยเรียน
ตำบลเวียงตาล พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ไฟป่า และภัยแล้ง

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียน ติดตามสถานการณ์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า
จากผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเรียน จิตอาสา และเครือข่ายป้องกันไฟป่า
พร้อมทั้งมอบอาหารสำเร็จรูป/เครื่องดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 18.00 น. - 19.00 น.
-เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่พัฒนา เจ้าหน้าที่อุทยาน ตำรวจ จิตอาสา
ที่ตั้งจุดสกัด ในพื้นที่ดอยพระบาท พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ไฟป่า
และมอบอาหารสำเร็จรูป/เครื่องดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ จุดสกัดบ้านไร่พัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงาน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระธาตุวัดนาสัก ณ วัดนาสัก ตำบลนาสัก
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 16.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Royal Project มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง
สู่เมือง ปีที่ ๒ ณ บริเวณชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๒"
เพื่อให้อาสาสมัคร องค์การสาธารณกุศลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้แทนหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล
รวม ๒๐๐ คน ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย ลำปาง
ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๐ ลำปาง

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 08.30 น.
-ประสานงานกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
นายอำเภอเมืองลำปาง นายอำเภอแจ้ห่ม ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13
ลำปาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ผลกระทบต่อสุขภาพ
และการกำหนดมาตรการเข้มข้นเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าป่า
ล่าสัตว์ หาของป่า เผาป่าในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 3 ประจำปี 2562 โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.รมน.ภาค3 
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 15.30 น.
-สำรวจพื้นที่ไฟไหม้พื้นที่เกษตร ริมถนนสายลำปาง - แพร่ บริเวณหลัก
กิโลเมตร 434 พร้อมทั้งแจ้งประสานนายอำเภอแม่ทะร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดับไฟและหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไป

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 16.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและการตัดไม้ทำลายป่า พร้อมเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจ และมอบอาหารสำเร็จรูป/เครื่องดื่ม ซึ่งได้รับมอบจาก
หอการค้าจังหวัดลำปาง และมูลนิธิบุญกว้าง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ลป. 19 (แม่ทะ)

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 16.30 น.
-เยี่ยมชมการแปรรูปสับปะรด อาทิ สับปะรดกวน น้ำสับปะรด สับปะรดแผ่นฯ
ภายใต้แบรนด์"หอมเสด็จ"ของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง พร้อมสอบถาม
ข้อมูล/ติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิต แนวโน้มราคาและช่องทาง
การตลาดสับปะรดลำปางในปี2562 และเยี่ยมชมแปลงสับปะรดพันธ์ต่างๆ
อาทิmd-2,mg-3 ตราดสีทอง ทับทิมสยาม ปัตตาเวียฯตลอดจนติดตาม
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกสับปะรดmd-2
นอกฤดูกาล ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2562 วาระ"ลำปางเกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ" ณ ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 18.00 น.
-ปรึกษาหารือ/ ติดตามสถานการณ์/มาตรการดับไฟป่าในพื้นที่บริเวณรอบ
ที่ตั้งสถานีทวนสัญญาณช่อง7ลำปาง(เดิม)-ห้วยแม่เฟืองกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบอาหารแห้ง และเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ อำเภอแม่เมาะ

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 18.45 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจ่ายตลาด ภายในตลาดต้นยาง
พร้อมทั้งซื้ออาหารปรุงสุกเพื่อนำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 19.00 น.
-พบปะ หารือกับผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ มอบอาหารให้
เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
และเตรียมการออกปฏิบัติการในเวลากลางคืน

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริม
ศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการพยาบาล "หลักสูตรการให้ความรู้
เรื่องการปฐมพยาบาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเขิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
และบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมทิพย์ช้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-ประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาดอกบัว ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมสมัชชาสตรีระดับ
จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ
ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบโต้และรองรับสถานการณ์ภัย
แผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึก
จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและอำเภอทุกอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และอาสาสมัคร ร่วมฝึกซ้อม
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-รับมอบน้ำดื่ม และอาหารแห้ง จากมูลนิธิบุญกว้างลำปาง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชุมชนและจิตอาสา
ดับไฟป่า ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ ภาคเอกชน
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัด ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 11.30 น.
-ร่วมประชุมกับ หัวหน้าปภ.จังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อม
การกำหนดมาตรการ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ การวางแผนการบริหาร
จัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
-รับมอบหน้ากากอนามัยจากชมรมคนรักในหลวงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 13.15 น.
-รับมอบน้ำดื่มและเงินสดจากหอการค้า และชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชุมชน และจิตอาสาดับไฟป่า
ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ
ระยะต่อไป ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 15.30 น.
-ประชุมร่วมกับนายอำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผช.ป้องกันจังหวัด เพื่อติดตาม
ประเมินผลและวางแผนการดำเนินมาตรการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
/ชุดลาดตระเวณร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/อส./ตำรวจ/ทหาร
/อุทยานฯ/ชุมชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การล่าสัตว์
หาของป่า ยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่รอบ
ดอยพระบาท ระยะต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-ร่วมประชุมการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-พบปะ และ แจ้งข้อราชการเร่งด่วน เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-กล่าวต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกโกศล
ประทุมชาติ) และเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานการศึกษาสถาบันการศึกษา
และสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ในจังหวัดลำปาง
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสภาวัฒนธรรมตำบล/ระดับอำเภอ
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่และติดตามข้อมูล สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองปาน

วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น. - 19.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน พี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร/โฮมสเตย์
เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน
ณ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ๊ซ้อน อ.เมืองปาน

วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 62 เวลา 20.00 น.
-ประสานงาน ติดตามสถานการณ์ดับไฟป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติแจ๊ซ้อน

วันที่ 7-9 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันที่ 7-9 มี.ค. 62
-เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ถวายเงินจากการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สวนจิตรลดา

วันที่ 7-9 มี.ค. 62
-หารือข้อราชการ/ประสานงานกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
เอกชนและภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน การเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟแล้ง
การขับเคลื่อนวาระลำปางสะอาดปราศจากโฟม การแก้ไขปัญหา
ราคาสับปะรด การขับเคลื่อนนครปศุสัตว์ การนำนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆมาพัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
การจัดทำโครงการรณรงค์ปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ/ไม้มีค่า
ในช่วงฤดูฝน การจัดทำกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดลำปาง
การนำกลยุทธ์ของภาคเอกชนและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่
มาส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผลผลิตทางการเกษตร/แปรรูป
การเกษตรของจังหวัดลำปางในระยะต่อไป

วันที่ 7-9 มี.ค. 62
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านต้นต้อง/ทรายใต้/ไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่
พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และ
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ 

วันที่ 7-9 มี.ค. 62
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ที่ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ลาดตระเวน
ตามมาตรการป้องกันไฟป่าหมอกควัน และติดตามสถานการณ์
ในพื้นที่ บ้านต้นต้อง/บ้านทรายใต้/บ้านไร่ศิลาทอง/บ้านไร่พัฒนา
ตำบลพิชัย บ้านอิ๋วเมี่ยน ตำบลพระบาท

วันที่ 7-9 มี.ค. 62
-เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สอบถามปัญหา/อุปสรรคและข้อคิดเห็น
ในการดับไฟป่าจากเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อบต.พิชัยและเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 7-9 มี.ค. 62
-เยี่ยมชมสวนฝรั่ง แตงโมพืชผักชนิดต่างๆและพบปะเยี่ยมเยียน
พ่อค้าแม่ค้า ที่นำผลผลิตทางการเกษตร มาจำหน่ายริมถนน
คลองชลประทาน บ้านต้นต้องและตลาดชุมชน บ้านไร่ศิลาทอง

วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดสถาบันพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๙๘ คน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานการประชุมหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบในการสนับสนุน
การยกระดับและแก้ไขปัญหาตามตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค.) จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
-ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางหน่อคำ บุญทอง ณ สุสานบ้านปงเตา
ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานประชุมหารือการจัดงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนเพื่อจัดให้เป็น
งานประเพณีของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 62 เวลา 11.00 น.
-เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับพลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว
หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ ๙๐๔ ในพิธีมอบอาหารช้าง
พระราชทานในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง ณ ศูนย์บริบาลช้าง
บ้านปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

วันพุธที่ 6 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง
และคณะ ในการอัญเชิญผ้าไตร และพวงมาลาหลวงพระราชทาน
ให้แก่ผู้เสียชีวิต นางหน่อคำ บุญทอง ณ ท่าอากศยานลำปาง

วันพุธที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 10.30 น.
-ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตร และพวงมาลาหลวงพระราชทาน ให้แก่ผู้เสียชีวิต
นางหน่อคำ บุญทอง ณ บ้านปงเตา ตำบลปงเตา อำเภองาว

วันพุธที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
-เดินทางไปราชการ ณ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 6 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม CP Blood Donation Day "เติมใจให้เลือดเต็ม"
โครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ ๑๐๐ ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันพุธที่ 6 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักจัดรายการวิทยุหลัก วิทยุชุมชน
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ประธานหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.)
ผู้นำชุมชนที่ดูแลหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย รวมทั้งสื่อมวลชนในพื้นที่
จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องจาววัง โรงแรมรีเจนท์ ลอร์ด อ.เมือง จ.ลำปาง

วันพุธที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-ประชุมร่วมกับรองผบ.มทบ.32 ผอ.ทสจ. ผอ สำนักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ฯ ผอ. สำนักพื้นที่อนุรักษ์ฯ นายอำเภอเมืองลำปาง
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ ป้องกันจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสรุปสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานดับไฟป่าพื้นที่
รอบดอยพระบาท การวางแผนลาดตระเวน/ตั้งจุดสกัดและอื่นๆ
พร้อมทั้งรับมอบน้ำดื่ม จากการประปาส่วนภูมิภาค และภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/จิตอาสาดับไฟป่า
ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยพระบาท - ม่อนพระยาแช่

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ภาคเหนือ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน
ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 เวลา 17.00 น.
-เคารพศพมารดาของ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3
ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 เวลา 21.00 น.
-ร่วมงานวันนักข่าว สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ประจำปี 2562
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเรือนจำกลางลำปางเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุในเรือนจำได้รับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม
ในการออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ณ เรือนจำกลางลำปาง อ. เมืองลำปาง
จ. ลำปาง โดยมี นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธาน ฯ

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน/ถอดบทเรียน
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 62 เวลา 18.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนักข่าว ของสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง
ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อนำเงินเข้าสมทบเป็นค่าสวัสดิการและเป็นทุนการศึกษา
และการดูแลครอบครัวของสมาชิก ณ ห้องเวียงแก้ว ชั้น ๒
โรงแรมลำปางเวียงทอง

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-ประชุมร่วมกับรองผบ.มทบ.32 ผอ.ทสจ. ผอ สำนักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ฯ ผอ. สำนักพื้นที่อนุรักษ์ฯ นายอำเภอเมืองลำปาง
หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดและผู้แทนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสรุปสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานดับไฟป่าโดย
ใช้เฮลิคอปเตอร์ ของทส.บูรณาการกับภาคพื้นดิน ในการดับไฟ
ในพื้นที่รอบดอยพระบาท รวมทั้งการวางแผนลาดตระเวน
/ตั้งจุดสกัดและอื่นๆ ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยพระบาท
- ม่อนพระยาแช่

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-ติดตามสถานการณ์เหตุไฟไหม้ กองเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ในพื้นที่ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ร่วมกับผอ.ปภ.เขต10
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ถอด รองผบก.ภ.ลำปางและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหารือกับ ผอ. แขวงทางหลวงที่ 1
และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยจง เกี่ยวกับการทำแนวกันไฟ
ร่วมกับเจ้าของกิจการ และประสานกับ นายแพทย์ สสจ.
ในการดูแล เฝ้าระวังสุขภาพของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ดอยพระบาท พร้อมทั้ง
ร่วมอำนวยการ และประสานการปฏิบัติ ขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณสถานีทวนสัญญาณ
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3,ช่อง9

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 15.00 น. - 15.30 น.
-ประสานงาน/ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากลูกเห็นและแผ่นดินไหว ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จากเกษตร
จังหวัดและปลัดอำเภอ

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 15.30 น.
-รับมอบน้ำดื่ม ของประชาชน ที่ได้มอบไว้ที่ สวท. ลำปาง
และจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 16.00 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และติดตาม
สถานการณ์ไฟป่า บริเวณทางขึ้นสถานีทวนสัญญาณสถานี
โทรทัศน์ ช่อง 3,9 พร้อมทั้งรับมอบถังน้ำ จาก กฟผ. แม่เมาะ
เพื่อใช้บรรจุน้ำดับไฟ ในพื้นที่ซึ่งรถดับเพลิงเข้าถึงยาก

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 17.00 น.
-ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า บริเวณ ริมถนนลำปาง-แพร่
ช่วงกิ่วพระเจ้า และประสานเทศบาลเมืองเขลางค์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ
ในการสนับสนุนรถดับเพลิง มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
หารือกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังเหตุไฟป่า ด้านฝั่งสวนรุกขชาติ
พระบาทและบ้านอิ่วเหมี้ยน ในช่วงกลางคืน

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-พบปะ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน เสบียงอาหารและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งปล่อยแถวชุดเฉพาะกิจการบูรณาการดับไฟป่าในพื้นที่ดอยพระบาท
ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยพระบาท - ม่อนพระยาแช่

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 62 เวลา 10.30 น.
-ประชุมร่วมกับ ผอ.สำนักพื้นที่อนุรักษ์ฯ ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการดับไฟป่า โดยใช้
เฮลิคอปเตอร์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บูรณาการกับกำลังภาคพื้นดิน ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 62 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและ
การปฏิบัติการดับไฟ ในพื้นที่ดอยพระบาท ด้านหลังสวนรุกขชาติพระบาท
ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เคลื่อนที่

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 62 เวลา 11.30 น. - 20.00 น.
-ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุไฟป่า ในพื้นที่ดอยพระบาท บริเวณสถานี
ทวนสัญญาณ ช่อง 3,9 พร้อมทั้งอำนวยการ และประสานงานขอรถดับเพลิง
เฮลิคอปเตอร์ กำลังพลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และประชุมสรุป
สถานการณ์ วางแผนการปฏิบัติงานในช่วงต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 62 เวลา 20.15 น.
-ประชุมร่วมกับผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ เจ้าหน้าที่กระทรวง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ จิตอาสา เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานดับไฟป่า
ในช่วงกลางคืนและวางแผนปฏิบัติการในวันต่อไปโดยใช้เฮลิคอปเตอร์
ของทส.บูรณาการกับภาคพื้นดิน ในการดับไฟในพื้นที่รอบดอยพระบาท
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น
เพิ่มเติม ณ ศูนย์อาหารปตท.สาขาศาลากลางจังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 62 เวลา 22.00 น.
-ประสานงานกับนายอำเภอเถิน ผอ.ศูนย์ปภ.เขต10ลำปาง และหน.ปภ.จังหวัด
เพื่อติดตามสถานการณ์และกำชับการปฏิบัติ/เร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
/เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟไหม้กองเชื้อเพลิงชีวมวลที่
บดย่อยแล้วของโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อำเภอเถิน อย่างมีประสิทธิภาพ

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 62 เวลา 23.00 น.
-ประสานงานกับอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารเพื่อขอรับ
การสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการดับไฟป่าในพื้นที่
โดยในวันที่4มีค.ทบ.จะสนับสนุนฮ.มา1ลำ ปฏิบัติงานร่วมกับฮ.ของทส.อีก1ลำ

วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีถวายราช สักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองลำปาง

วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 62 เวลา 10.30 น.
-ลงพื้นที่บ้านอิ๋วเมี่ยน ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ดอยจำนาย
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองฯ พร้อมทั้งหารือกับ
ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ เจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟ
เกี่ยวกับมาตรการดับไฟป่า และประสานงานอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มาสนับ สนุนการดับไฟป่า

วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ดอยพระบาท และเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานีดับไฟป่าดอยพระบาท - ม่อนพระยาแช่

วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 62 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ติดตามสถานการณ์และปรึกษาหารือ
กับจิตอาสาดับไฟป่า ณ วัดม่อนพระยาแช่

วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 62 เวลา 14.30 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ และติดตามสถานการณ์ไฟป่า บริเวณอ่างเก็บน้ำ1
ด้านหลังศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
และจิตอาสาที่กำลังดับไฟ

วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 62 เวลา 15.30 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าประชาชน บริเวณตลาดชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง
ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 62 เวลา 16.00 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ และร่วมกับนายอำเภอเมืองลำปาง /องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่บ้านไร่ศิลาทอง พร้อมทั้ง
หารือกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำท้องที่ เกี่ยวกับมาตรการดูแลพื้นที่ป่าชุมชน
และป้องกันไฟป่า

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข" เพื่อชี้แจง
ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล การพัฒนาจังหวัด
ด้านต่างๆ มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง หมอกควัน ไฟป่า
การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ การดำเนินการ
ครัวพระราชทานและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและ
สถานการณ์แผ่นดินไหว และรายงานการปฏิบัติงาน/ลงพื้นที่พบปะ
เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งงาน
/กิจกรรมสำคัญในสัปดาห์ต่อไป

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมเยียนและหารือกับเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟ เกี่ยวกับสถานการณ์
ไฟป่าในพื้นที่รอบดอยพระบาท และพื้นที่ใกล้เคียง การลาดตระเวน
/ตั้งจุดสกัด ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ อำเภอแม่เมาะ

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 11.30 น.
-ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ณ เรือนรับรอง เหมืองแม่เมาะ

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและปรึกษาหารือกับ จิตอาสาป้องกันไฟป่า
/สร้างฝายชะลอน้ำ ผู้นำท้องที่ และพระสงฆ์ เกี่ยวกับสถานการณ์
ไฟป่าในพื้นที่อำเภองาว รวมทั้งการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานราชการ
ประชาชน และคณะสงฆ์ การสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
และจิตอาสา การดูแลพื้นที่ป่าชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง
ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 14.30 น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหารือกับนายอำเภองาว
เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภองาว ณ ที่ว่าการอำเภองาว

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 15.00 น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ กศน. อำเภองาว

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 15.30 น.
-ติดตามสถานการณ์ ปรึกษาหารือและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเยี่ยมอาการ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการดับไฟป่า ณ สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทาก
อำเภองาว

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 16.45 น.
-เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้านม่อนเขาแก้ว และจิตอาสา ที่ตั้งจุดสกัด
และลาดตระเวน บริเวณป่าชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 18.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่า บริเวณดอยพระบาท

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน
จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์แผ่นดินไหว ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ
ณ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 11.00 น.
-กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นผู้แทนจังหวัดลำปาง
รับมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน
และอาหารจากครัวพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ณ อบต. ทุ่งฮั้ว

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-ติดตามองคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านเรือน
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ตำบลทุ่งฮั้ว

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 14.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสพสุข จำกัด
และพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรรูปแบบประชารัฐ พร้อมปรึกษาหารือกับประธานและ
ผู้จัดการสหกรณ์ฯเกี่ยวกับแนวทาง ผลสัมฤทธิ์และปัญหา
อุปสรรคในการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ปลูกพืชเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุ
และการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพด กล้วยหอมทอง
มันสำปะหลัง ปาล์ม ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ติดตามสถานการณ์ไฟป่า
ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 15.30 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร อส. ที่ร่วมกันลาดตะเวน
เฝ้าระหว่างไฟป่า ณ ฐานปฏิบัติการแม่ทรายคำ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา
อำเภอแจ้ห่ม

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 16.00 น.
-สำรวจพื้นที่ซึ่งเกิดไฟป่า บริเวณริมถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม หลักกิโลเมตร
22 ถึง 23 พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดับไฟ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ
ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมนิทรรศการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 และบทบาท
ของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันพุธที่ 27 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ประจำเดือน โดยเน้นหนักการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน
ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย และแผน
พัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ติดตามสถานการณ์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ
การดำเนินการครัวพระราชทานและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหว การเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งฯณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
/ประชาสังคม ประจำเดือน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ โดยเน้นหนัก
เรื่องการติดตาม/เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและนโยบาย
/มาตรการ/โครงการสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งการป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ การแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควัน การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ การเตรียมการ
กิจกรรมสำคัญ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯลฯ

วันพุธที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 12.00 น.
-ร่วมรับมอบน้ำดื่ม และอาหารแห้ง จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย แม่เมาะและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ชุมชน และจิตอาสา ดับไฟป่า

วันพุธที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.
-ติดตามการปฏิบัติงานโปรยน้ำเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันของเครื่องบิน ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ

วันพุธที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการกลั่นกรองจัดลำดับความสำคัญ
/เร่งด่วน ของโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2563
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพุธที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 15.30 น.
-ประชุม ปรึกษาหารือกับประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ. สวท.ลำปางและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทาง/แผนงานประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
/พัฒนาจังหวัดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภัยแล้ง การดูแลรักษาสุขภาพ
ของประชาชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ แผนงาน
/โครงการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ การประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยว ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดฯลฯ
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพุธที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 17.00 น.
-ติดตามสถานการณ์และประสานงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น.
-ประสานงานกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปชส.จังหวัดและผอ.สวท.
จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน/คุณภาพอากาศ

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 08.45 น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ/รับบริการ
และติดตามการก่อสร้างอาคารกองร้อยอส. ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ และพบปะ/ทักทายหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ
และสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ ที่มาร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ณ บริเวณ สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการ และติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันจาก
นายอำเภอเสริมงามและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น จิตอาสา อาสาสมัครคุมประพฤติและ
พี่น้องประชาชน ที่ร่วมกันทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เสริม

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 10.30 น.
-ติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันในพื้นที่
อำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่เมาะ จากผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปางและนายอำเภอแม่ทะ

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 10.45 น.
-ติดต่อประสานงานกับผอ.สำนักงบประมาณเขตฯและหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ2563

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 11.00 น.
-ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และร่วมอำนวยการดับไฟป่าในพื้นที่ ดอยผาหอม
เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนบน อำเภอแม่เมาะ โดยได้รับการสนับสนุน
เฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 11.30 น.
-ติดต่อประสานงานกองทัพอากาศและกองทัพภาคที่3 เพื่อขอรับการสนับสนุน
เครื่องบิน จากกองทัพอากาศ มาร่วมโปรยน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันในพื้นที่รอบดอยพระบาทและภายในเขตเทศบาลนครลำปาง
โดยจะปฏิบัติการ ในวันที่27กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 12.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
และหารือข้อราชการ/ติดตามสถานการณ์ไฟป่า ร่วมกับนายอำเภอแม่เมาะและ
ผอ.ทสจ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหารือข้อราชการ กับกำนัน
ตำบลบ้านทุ่ง อ.แม่ทะ ณ ที่ทำการกำนัน

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-ปรึกษาหารือ/วางแผนการดับไฟในพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งและบ้านสามขา
ร่วมกับนายอำเภอแม่ทะ ปลัดอำเภอและหัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาดับไฟป่า

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 16.00 น.
-ประสานงานกับหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเกี่ยวกับการ
ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว การดำเนินการ
ของครัวพระราชทาน และกำหนดการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ฯเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุ
แผ่นดินไหว ที่อ.วังเหนือในวันที่28กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานพิธีเลี้ยงฉลองครบรอบ 58 ปี มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ “เต็กก่า”
จีหน่ำเกาะ ณ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง
(ก.จ.จ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจเทิดไท้
สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานการประชุมขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรักและความสามัคคี
ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีประธานชุมชน
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการตาสับปะรดและผู้ประสานพลังแผ่นดิน
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๖๔ ชุมชน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.
-พบปะ หารือ กับผู้ใหญ่บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม เกี่ยวกับ
สถานการณ์และมาตรการป้องกันแก้ไขไฟป่า หมอกควันในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 09.45 น. - 14.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่รับบริการ
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องเคาะ พร้อมสอบถามถึงผลกระทบจาก
ปัญหาหมอกควันไฟป่าและแผ่นดินไหว ฯลฯ

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 15.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดปลาบ้านสา ตำบลบ้านสา
อำเภอแจ้ห่มพร้อมสอบถามเรื่องสถานการณ์การปลูกและแนวโน้ม
ราคาสับปะรด

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 16.00 น.
-ติดตามสถานการณ์และประสานงานเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจาก
นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนสบปราบ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย
ประจำจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม อบต. นาแส่ง อำเภอเกาะคา
และบริเวณท่าทรายตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง (กศจ.ลป.)
ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 1

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด
ลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น ๓ ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-ลงพื้นที่อำเภอเถิน ติดตามสถานการณ์ไฟป่า ในเขตพื้นที่
ตำบลแม่ปะ และประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการดับไฟป่า โดยใช้เฮลิคอปเตอร์
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการ
กับกำลังภาคพื้นดิน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร
ณ อบต. แม่ปะ

วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 11.00 น.
-ติดตามสถานการณ์และประสานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.
-ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ติดตามสถานการณ์ไฟป่า บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อ
วังเงิน และพื้นที่รอยต่อบ้านนายาบ ตำบลหัวเสือ พร้อมทั้งหารือกับ ผอ.
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ ผอ. สำนักพื้นที่อนุรักษ์ฯ
และนายอำเภอแม่ทะเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการดับไฟป่า
รวมทั้งประสานงานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน
กำลังภาคพื้นดินบนพื้นที่สูง

วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 14.30 น.
-สำรวจพื้นที่ซึ่งเกิดไฟป่าบริเวณตรงข้ามสำนักสงฆ์ดอยวังเฮือ
พร้อมประสานนายอำเภอแม่ทะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดับไฟ

วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม รักษ์น้ำ...จากภูผาสู่มหานทีฯ
"สร้างคุณค่าหมุนเวียน เปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน" โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ
ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ร่วมกับ ท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพิธีรวมพลังมุ่งมั่นสร้างคุณค่า
หมุนเวียนร่วมกัน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด และชุมชน
บ้านสาแพะ หมู่ที่ ๓ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.
-ประธานเปิดการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 35
อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 

วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น.
-ประธานเปิดการประชุมนายจ้างสถานประกอบการตามโครงการ
เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์ ลำปาง
อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง
"ก.อบต.จังหวัดลำปาง" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชั้น ๓ ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-หารือการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปางระหว่างภาคประชาชน
และภาครัฐเพื่อสร้างความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ ศาลากลาง จ.ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 08.45 น.
-เดินทางกลับจาก กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียน ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
แผ่นดินไหว(ส่วนหน้า)และ ร่วมกับปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น
/ท้องที่ เจ้าหน้าที่ ปภ. สาขาวังเหนือ นักวิชาการ/นักวิจัยจาก
คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
มทร.และอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
โยธาธิการฯ ติดตามสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหว และสำรวจ
ความเสียหาย ของอาคารบ้านเรือน วัด สถานที่ราชการ
ในพื้นที่ ตำบลทุ่งฮั้ว ตำบลวังแก้ว พร้อมทั้งให้กำลังใจ
ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บ
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
ณ ไร่ริมวัง บ้านห้วยป้าย ตำบลวังแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมศูนย์บัญชาการฯส่วนหน้า
พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือ
สำนักงานปภ.สาขาวังเหนือ อบต.ทุ่งฮั๊วสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
ลำปาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และวิศวกรรมสถาน
สนง.ภาคเหนือ พร้อมมอบหมายภารกิจในการดำเนินการระยะต่อไป
ณ อบต. ทุ่งฮั้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ หารือเรื่องการป้องกันหมอกควันไฟป่า รับฟังปัญหา
/ความต้องการของพี่น้องประชาชน จากคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่3และหมู่ที่6 ตำบลทุ่งฮั้วและตำบลใกล้เคียง
พร้อมมอบสิ่งของให้ชุดลาดตะเวนดับไฟป่า

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พักค้างคืน ภายในหมู่บ้านผาแดง ตำบลทุ่งฮั้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
<-เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผังเมืองรวมชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง
ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. - 19.00 น.
-ร่วมกับหน่วยราชการและองค์กรภาคเอกชน หารือแนวทาง
ความร่วมมือด้านธุรกิจ การเปิดช่องทางการตลาดสินค้า
/ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำปาง ผ่านห้างสรรพสินค้า
ในเครือเซ็นทรัลและเดอะมอลล์

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. - 19.00 น.
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำภาคเอกชนและ พี่น้องชาวลำปาง
ที่อยู่ในกรุงเทพฯเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ จุดเน้น ความร่วมมือ
ในการพัฒนาจังหวัด พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพภาพ
ของจังหวัดในด้านต่างๆ

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. - 19.00 น.
-ร่วมเปิดงาน "เปิดลำปาง ปลายทางฝัน"ณ ลานหน้าศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เวิล์ด

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเกาะคา
จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียวละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น.
-ประธานตรวจสถานที่ดูดทรายและประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลสบปราบ อ. สบปราบ จ. ลำปาง

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 09.09 น.
-เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วันอังคารที่ 19 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 19 ก.พ. 62 เวลา 07.30 น.
-เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจำปี 2562 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันอังคารที่ 19 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ ติดตามการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควัน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/โอทอปนวัตวิถี
และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอเมืองปาน

วันอังคารที่ 19 ก.พ. 62 เวลา 19.30 น.
-เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.
-ประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอแม่ทะ
นายอำเภอเสริมงาม ผู้แทนอำเภอต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพื่อเร่งรัด/ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2562
และพิจารณากลั่นกรอง/ให้ความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับ ปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้
ในครัวเรือน กระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค
/การเกษตร และการคมนาคมขนส่ง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 10.30 น. - 13.00 น.
-ร่วมรับมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง จากขบวนการสหกรณ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ชุมชน และจิตอาสาดับไฟป่า

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
และการจัดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบ้าน ครั้งที่ 18 ตอน
"สะพานรักดอกเสี้ยงบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง"
ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562
ณ หมู่บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ๊ซ้อน อ.เมืองปาน

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
ปลัดจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การเตรียมกิจกรรมสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด และการดำเนินโครงการ
จิตอาสาพระราชทานฯในระยะต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานและคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 06.00 น.
-เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่ง “จุฬาฯ อาลัมภางค์ มินิฮาร์ทมาราธอน 2019
ตอนเส้นทางรักษ์” พร้อมร่วมเดิน วิ่งและพบปะ ทักทาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ลานด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนเกษตรกร และพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสินค้ามาจำหน่าย
ที่ตลาดวีมาร์เก็ตพร้อมเยี่ยมชมการแสดงของเด็ก และเยาวชน
กลุ่มมะค่าหลวง ที่มาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าหมอกควันและรับบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อสนับสนุนชุดปฏิบัติการดับไฟป่า

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-เยี่ยมบ้านนางศุภนุช ทำสุข ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมกรรโชกแรง
ในพื้นที่หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 14.30 น.
-เยี่ยมชมสวนวีรภัทร บ้านน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ซึ่งปลูกกล้วยหอมคาเวนดิส
ในพื้นที่กว่า20ไร่ จำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกประเทศจีน
ภายใต้แบรด์น" บีบี บานาน่า " พร้อมหารือเรื่องแนวทางการขยายผลไปยัง
เกษตรกรรายอื่นๆและการนำไปส่งเสริมการตลาดภายในงาน
"เปิดลำปางปลายทางฝัน"ในระหว่างวันที่20-22กุมภาพันธ์ 2562
ณ. บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กทม.

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานงานฉลองมงคลสมรสดร.บัณฑิตา สายบัณฑิต
กับ นายนพรุจ วานิกร

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-ติดตามสถานการณ์และประสานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ ผบ.มทบ.32
และ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-พบปะ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง
ปล่อยแถวชุดเฉพาะกิจการบูรณาการดับไฟป่าในพื้นที่ดอยพระบาท
ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยพระบาท - ม่อนพระยาแช่ ร่วมกับผอ.ทสจ.
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จุดตรวจ/จุดสกัด ของชุมชนอิ๋วเมี่ยน
และชุมชนพระบาทวังตวง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า
รอบดอยพระบาท

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-ประชุมร่วมกับ ผบ.มทบ. 32 นักบินและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการดับไฟป่า โดยใช้ เฮลิคอปเตอร์
ของกองทัพบกและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บูรณาการกับกำลังภาคพื้นดิน ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจ
ท่าอากาศยานลำปาง

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-ติดตาม ประเมินสถานการณ์ อำนวยการดับไฟป่า
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง บริเวณดอยพระบาท
(สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ช่อง 3) และหลังวัดสามัคคีบุญญาราม

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียน
/ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน/ดับไฟป่า
ณ หน่วยป้องกันและรักษาป่า ที่ ลป. 21 (แม่ทาน) อ.สบปราบ

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏร และติดตามสถานการณ์ไฟป่า ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่และติดตามการดับไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจชุดราษฏรจิตอาสาดับไฟป่า
และผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ซึ่งกลับจากการดับไฟป่า

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-เยี่ยมชม/ติดตามผลโครงการเลี้ยงไก่ไข่ บ้านผดุงราษฎร์รังสรร
ตำบลแม่วะ ซึ่งใช้งบตามโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-เยี่ยมชมการทอผ้า ของกลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดสดล้อมแรด

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่และเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานภายหลังการสนธิกำลังดับ
ไฟป่าและมีฝนตกจากปฏิบัติงานฝนหลวง บนดอยพระบาท

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-ร่วมประชุมเพื่อ ติดตาม/ประเมินสถานการณ์ ผลการปฏิบัติงานจำวัน
และวางแผนการปฏิบัติงาน/กำหนดมาตรการเพิ่มเติม ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรอบดอยพระบาท ร่วมกับ นายอำเภอเมืองลำปาง
นายอำเภอแม่ทะ ปลัดอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนมทบ.32 นักบิน หัวหน้าหน่วยงาน
/ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทน
การท่าอากาศยาน ณ ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจฯ ท่าอากาศยานลำปาง

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 18.30 น. - 20.00 น.
-ร่วมกิจกรรม ตามรอยเส้นทางรักษ์ พร้อมทั้งพบปะ เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ
และนักท่องเที่ยว ณ หอศิลป์ลำปางและถนนคนเดินกาดกองต้า

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 62
-ประสานงาน ปรึกษาหารือและขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จากผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แม่ทัพภาคที่3
หน่วยบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 62
-ติดตาม/ประเมินสถานการณ์ รับทราบปัญหา/อุปสรรค ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ และวางแผนการปฏิบัติงาน/กำหนดมาตรการเพิ่มเติม
ร่วมกับผบ.มทบ32 รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ/
ปลัดอำเภอเมืองลำปาง ผอ.ทสจและหัวหน้าหน่วยงาน
/ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จิตอาสา รวมทั้งประสานงานกับผอ.สวท. อุตสาหกรรมจังหวัด
และพาณิชย์จังหวัดเกี่ยวกับการรับบริจาคน้ำดื่ม เกลือแร่ ข้าวสาร
อาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดของชุมชน
และชุดปฏิบัติการดับไฟป่าซึ่งจังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนมาจากหลายพื้นที่

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 62
-ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแม่เมาะ เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ สอบถามข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค เยี่ยมเยียน/ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/ประชาชน/จิตอาสาป้องกันไฟป่า จุดตรวจ/จุดสกัด/ชุดลาดตระเวน อาสาสมัครทหารพราน และร่วมอำนวยการแก้ไขปัญหา/ดับไฟป่า วางแผนดำเนินงานระยะต่อไป ณ ฝายห้วยน้ำขาว วัดสามัคคีบุญญาราม และศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ อ.แม่เมาะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 62
-รับฟังการบรรยายสรุปพระราโชบายและแนวทางการดำเนิน
โครงการจิตอาสาพระราชทานฯ และเข้าร่วมการฝึกป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 13 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61
และบรรยายสรุป เรื่อง “ยุทธศาสตร์ เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว
เมืองเซรามิก” ภายใต้ปฏิบัติการเดินหน้าลำปาง “สร้างสรรค์ ปันสุข”
ณ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. แม่เมาะ

วันพุธที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 11.00 น.
-สังเกตการณ์การแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
และปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และ
ที่มาจากส่วนกลางซึ่งนำรถโมบาย เฮลิคอปเตอร์และชุดปฏิบัติการ
ดับไฟป่า มาสนับสนุน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานระยะต่อไป
ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 12.55 น.
-เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 07.00 น.
-เป็นต้นไป ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและคุณภาพอากาศ
พร้อมติดต่อ/ประสานงานผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ อาทิ
อธิบดีกรมฝนหลวงฯ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้บริหารกรมป่าไม้
และกรมอุทยานฯทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขนส่งจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผบ.มทบ32
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอ หน.สำนักงานจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ผอ.ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต10และหน.ปภ.จังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสาฯลฯ

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-พบปะ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารบริษัท เบทราโก
ในพื้นที่ และรับมอบอาหารสด/แช่แข็งนำไปมอบให้ราษฎรอาสา
สมัครดับไฟป่า ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.
-ร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน
พัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งการเตรียมข้อมูล
/ความพร้อมในส่วนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีการเสนอ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น
สถานการณ์และความต้องการ/จำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่/ประชาชน
และซักซ้อมการปฏิบัติเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเพิ่มเติม
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น.
-หารือกับหัวหน้าส่วนราชการและ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันและคุณภาพอากาศ รวมทั้งแนวทางการประชาสัมพันธ์
สร้างความรับรู้ และตระหนักแก่พี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. - 18.00 น.
-ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ ติดตามสถานการณ์
สอบถามข้อมูล เยี่ยมเยียน/ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/ประชาชน
/จิตอาสาป้องกันไฟป่า จุดตรวจ/จุดสกัด/ชุดลาดตระเวน/เกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและร่วมอำนวยการแก้ไขปัญหา/ดับไฟป่า
วางแผนดำเนินการระยะต่อไป ณ วัดม่อนพระยาแช่ สำนักงานชั่วคราว
อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จุดตรวจชั่วคราวบ้านโทกหัวช้าง
ตำบลพระบาท จุดตรวจชั่วคราวบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท
สวนกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้าของนายชุติพล พุทธามาศ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่บ้านหัวทุ่งสามัคคี

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ เยี่ยมเยียนประชาชน/อำนวยการดับไฟบริเวณ
ด้านหลังวัดสามัคคีบุญญาราม บ้านหัวทุ่งสามัคคี และบริเวณดอยจำนาย
ฝั่งบ้านอิ่วเมี่ยว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและจิตอาสา
พร้อมปรึกษาหารือ/วางแผนดำเนินการระยะต่อไปร่วมกับนายอำเภอเมืองฯ
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.
-ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น.
-เดินทางกลับ จ. ลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 19.45 น.
-สำรวจพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ที่ร่วมกันดับไฟ บริเวณดอยพระบาท

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง หมอกควัน ไฟป่า และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์
ที่ผ่านมา รวมทั้งงาน/กิจกรรมสำคัญในสัปดาห์ต่อไป

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 11.30 น.
-ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลสลากกาชาด
ณ ศาลากลางจังหวัดลำปสง

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น. - 17.15 น.
-ประชุม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแผนการรณรงค์ปลูกต้นก้ามปู
การส่งเสริมการเลี้ยงครั่ง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การปลูกโกโก้ ไผ่และไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง
รวมทั้งมาตราการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
หมอกควัน ไฟป่า
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น.
-ร่วมงานและเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในวันครบรอบ
พิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปีที่ 34 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 10.30 น.
-พบปะ ชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และโครงการพัฒนาอำเภอเกาะคา
ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
ที่มาให้บริการและประชาชนที่มารับบริการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ วัดบ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คณะกรรมการอิสลามประจำ
จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-พบปะ หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการบูรณาการ
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานและจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น.
-ประชุมหารือกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด
ผช.ผอ.ททท สำนักงานลำปาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเตรียมการพบปะ ระดมความคิดเห็น
และความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดจากชาวลำปางซึ่งอาศัยอยู่ที่ กทม.
และการจัดกิจกรรม "เปิด.ลำปางปลายทางฝัน" ในวันที่ 20 - 22 กพ. 2562
ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 08.00 น.
-ประสานงาน/มอบหมายภารกิจบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง หมอกควัน ไฟป่า
และปัญหาพฤติกรรมเชิงลบของเด็กและเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ/เยี่ยมเยียน ผู้ประกอบการเรือแพ บ้านสำเภาทอง
ตำบลบ้านสา พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/ความต้องการ
และประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านและพบปะ/เยี่ยมเยียนกลุ่มเลี้ยงปลา
และแปรรูปปลาบ้านสา

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านและตรวจเยี่ยม/ติดตามผลการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
ปฏิบัติการเดินหน้า"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ดังนี้
1)การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา
2)การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบหนองปึ๋ง ตำบลวิเชตนคร
3)การก่อสร้างคลองส่งน้ำโป่งก้าง บ้านทุ่งคาใต้ ตำบลแม่สุก
4) การก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บ้านแม่สุกสามัคคี ตำบลแม่สุก

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ/เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดบ้านสา
และร้านจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี่/ไม้เมืองหนาว

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ/เยี่ยมเยียน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต. วิเชตนคร พร้อมทั้งหารือ
เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า และการบริหารจัดการขยะ
ตามโครงการ “ลำปาง สะอาด ปราศจากโฟม” ณ อบต. วิเชตนคร

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียน นายอำเภอแจ้ห่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี
บ้านใหม่เหล่ายาว และพบปะ รับฟังปัญหา/ความต้องการจาก
ผู้ประกอบการร้านอาหาร พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียน ครูและนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมผลงานหัตถกรรมจากไม้ ของกลุ่มเสน่ห์ไม้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านทุ่งคา/ทุ่งคาใต้/แม่สุกสามัคคี พร้อมรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านต่างๆ จากคณะกรรมการหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ติดตามการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคา ของอบต.
แม่สุกซึ่งได้แก่รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียน และพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อบต. แม่สุก
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่สุขศึกษา
ซึ่งเป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 20.00 น.
-เป็นประธานสวดอภิธรรมศพ พ่อวงศ์ จอมวงศ์ บิดา
นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ลำปาง ณ บ้านพักในพื้นที่อำเภอแม่ทะ

วันพุธที่ 30 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยเน้นหนัก
การติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ 2562 การกำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้น
ในการพัฒนาของแต่ละอำเภอโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันไฟป่าในเชิงรุก/เข้มข้น การป้องกัน
/แก้ไขปัญหาพฤติกรรมในเชิงลบของเด็กและเยาวชน
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน/ประชาสังคม ประจำเดือนมกราคม 2562
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ โดยเน้นหนักเรื่องการติดตาม
/เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและนโยบาย
/มาตรการ/โครงการสำคัญของรัฐบาล การนำเสนอยุทธศาสตร์
และจุดเน้นในการพัฒนาอำเภอของทุกอำเภอ การบูรณาการ
การทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนและมุ่งผล
สัมฤทธิ์อย่างแท้จริง รวมทั้งการป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ
และการบริหารจัดการน้ำครบวงจร

วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-พบปะหารือกับคณะผู้บริหารเซนทรัล พลาซ่า ลำปาง
เกี่ยวกับความร่วมมือในการให้บริการ/อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ การประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดผลิตผล
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม
ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะ ชี้แจงนโยบายรัฐบาลและโครงการพัฒนาอำเภอห้างฉัตรในด้านต่างๆ
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ที่มาให้บริการ
และประชาชนที่มารับบริการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธโบราณ ตำบลเวียงตาล

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561
และหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ตำบลเวียงตาล
ให้แก่บริษัท เทสโก โลตัส

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562 ปฏิบัติการเดินหน้า"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ดังนี้
1. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัววัง ตำบลเวียงตาล
2. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไคร้ใต้ ตำบลหนองหล่ม 
3. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านง้าวพิชัย ตำบลหนองหล่ม

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 62เวลา 14.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของมิวเซี่ยมลำปาง

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ลุ่มน้ำวัง เกี่ยวกับแนวทาง/แผนงาน/โครงการบริหารจัดการน้ำ
ในเชิงบูรณาการทั้งระบบ ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-หารือร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และตัวแทนภาคเอกชน เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม
"ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง @ หลังจวน"ตามวาระ
”ลำปาง.เมืองแห่งการเรียนรู้..เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เยาวชน
คนรุ่นใหม่ "อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์/
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่วัดปงสนุกตามแผนพัฒนา
จังหวัดปี2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานช่วยอำนวยการผู้บริหาร
เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินกา
รตามยุทธศาสตร์/จุดเน้น/แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
รวมทั้ง กำหนดแผนการปฏิบัติงานระยะต่อไป ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการร้านฮาเวสมูน
ในพื้นที่บ้านห้วยเป้ง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง
และไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท บ้านแจ้ซ้อนเหนือ
ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-ให้การต้อนรับ รับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมน้ำตก และน้ำพุร้อน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน/สถานีรถไฟนครลำปาง
/ตลาดเก๊าจาว และมูลนิธิลำปางสงเคราะห์

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-ลงพื้นที่สุสานไตรลักษณ์ บ้านป่องนัก สถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง
“หนึ่งในทรวง” และสตรีทอาร์ต ริมน้ำวัง เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวตามแคมเปญ"ลำปาง รวมทั้งต้อนรับนักท่องเที่ยว
จาก กทม. และจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-เป็นประธานเปิดงาน ช้าง ม้า ไก่ รถไฟ ลำปาง มอบ ตราสัญลักษณ์
Best of lampang และรางวัลStreet Art Photo Contest พร้อมทั้ง
พบปะ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวลำปาง
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชนและตัวแทนบริษัทนำเที่ยว
จากประเทศเมียนมา รวมทั้งศิลปิน เด็กและเยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรม

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-สำรวจเส้นทางคมนาคม เข้าวัดพระธาตุดอยพระฌาณ
ที่ได้รับการพัฒนาโดยอบจ.ลำปาง และรับฟังปัญหา
/ความต้องการ ป้ายบอกทางเข้าวัดฯ พร้อมทั้ง
พบปะทักทายประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง อำเภอเกาะคา

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 14.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว )
-เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นายละ หน่อแก้ว และนายจันทร์คำ เทพสืบ
ราษฎรบ้านงิ้วงาม ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของ
และเงินสมทบทุนในการสร้างบ้านใหม่ ตลอดจนประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่จำเป็น

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 14.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านงิ้วงาม เยี่ยมเยียนราษฎร ที่ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร โดยส่วนใหญ่จะทำนา ปลูกข้าวโพด กระเทียม
และผักกาดเขียวปลี เพื่อจำหน่ายให้โรงงานทำผักกาดดอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 14.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว )
-เยี่ยมเยียนเกษตรกรและผู้สูงอายุบ้านงิ้วงาม ซึ่งกำลังเก็บข่า
เพื่อส่งจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 14.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว )
-เยี่ยมกำนันตำบลแม่ตีบ และเยี่ยมเยียน/รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

วันพุธที่ 23 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 23 ม.ค. 62 เวลา 11.00 น.
-บันทึกภาพร่วมกับผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
และผช.ผอ.ททท สำนักงานลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน
"เปิดลำปางปลายทางฝัน Lampang Open House "ซึ่งจะจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม

วันพุธที่ 23 ม.ค. 62 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมเยียนร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม/ผลิตภัณฑ์ลำปางและร่วมกับผอ.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดลำปาง
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด แผนงาน/ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริม
การตลาดสินค้า/ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำปาง ตลอดปี2562
ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย สวนลุมพินี กทม.

วันอังคารที่ 22 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 22 ม.ค. 62
-หารือกับพาณิชย์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับแนวความคิด/รูปแบบ/แนวทางการจัดงาน
"มหกรรมเซรามิก และหัตถกรรมลำปาง" ครั้งที่2
ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองทองธานี ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2562
เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเซรามิก
และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทต่างๆของจังหวัดลำปาง
ตามวาระ"ลำปาง:นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทาง/มาตรการเร่งรัด
ติดตามผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าหน่วยงาน
/ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับจุดเน้น
และแนวทาง/ มาตรการในการส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพ สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา ตามวาระ "ลำปาง.เมืองแห่งการเรียนรู้"
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 14.00 น.
-สำรวจพื้นที่/เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ
ร่วมกิจกรรมการร้องเพลงอวยพร จากคริสตชนจังหวัดลำปาง
เนื่องในวันพระคริสตสมภพ (วันคริสต์มาส)
ณ ศาลากลางจังหว้ดลำปาง

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-หารือข้อราชการกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและคณะ
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัด
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ออกเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลชมพูและตำบลกล้วยแพะ
อำเภอเมืองลำปาง จำนวน12ราย พร้อมติดตามผลการมอบ
และใช้ประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งมอบของขวัญ
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า/ต้อนรับปีใหม่และรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อน ความต้องการจากญาติของผู้ป่วย
/ผู้พิการเพื่อประสานการดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 19.30 น.
-ร่วมเปิดงานปีใหม่นครลำปาง "สวัสดีปีหมู 2562"
พร้อมทั้งพบปะ ทักทายพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว
ที่เข้าร่วมงาน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางในช่วงฤดูหนาว
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
-พบปะ ทักทายพี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกายและนักท่องเที่ยว
ที่ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ต บริเวณริมแม่น้ำวัง

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน มอบของขวัญ ให้กำลังใจ ครู
และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน มอบของขวัญให้นักเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชม
การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ call center "ais สร้างอาชีพ call center
แด่ผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางร่างกาย"
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 11.45 น.
-เยี่ยมชมการเรียนการสอน มอบของขวัญ และให้กำลังใจครู
นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัด
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย
เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จำนวน5ราย
พร้อมรับทราบปัญหา ความต้องการและประสานงาน
ให้ความช่วยเหลือ

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน เยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน
พร้อมทั้งหารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารโรงเรียน
ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น.
-ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงท่าเทียบเรือแพ และการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ก่อสร้างน้ำตก ลานกางเต้นท์ ห้องน้ำ ร้านกาแฟ
และสถานที่พักผ่อน ภายในบริเวณเขื่อนกิ่วลม

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-เยี่ยมชม/พบปะผู้ประกอบร้านอาหาร "สุขสะอาดโฮมสเตย์"
และ "กรีนการ์เดนรีสอร์ต " อ.เมืองลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 เวลา 19.30 น.
-ร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อออกเลขรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2562
และพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ประกอบการ พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว และนักเรียนนักศึกษา
ที่มาร่วมงานฤดูหนาวและของดีจังหวัดลำปาง
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำปาง
ณ สำนักงาน กกต. จังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-ให้การต้อนรับพลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน และคณะ
ผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มอบให้แก่นางโซเฟีย ใจวรรณะ พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมอาการ
และให้กำลังใจญาติฯ ณ โรงพยาบาลลำปาง

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษา
และพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานฤดูหนาวและ
ของดีจังหวัดลำปาง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61 เวลา 22.00 น.
-ร่วมกับนายอำเภอแม่ทะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อำนวยการดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
กองเปลือกข้าวโพดและตอซังข้าวโพด ของ
บริษัท รุ่งเรื่องกิจ จีพี ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะ
อำเภอแม่ทะ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน
ซึ่งมาใช้บริการใน โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจน
การฝึกอาชีพเสริมให้แก่แรงงานนอกระบบ สาขาการประกอบ
อาหารไทยเพื่อการท่องเที่ยว โดยสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๑๐ ลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตลำปาง
ณ บ้านป่าเหมี้ยง ม.๖ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อหารือ
และติดตามความคืบหน้าการประสานความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการศูนย์ตัดแต่งและคัดแยกผลิตผล
ส่งโครงการหลวงฯ ของวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์จากจังหวัด
ในปี ๒๕๖๑ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ อาคารผลิตผล
และสโมสรโครงการ หลวงฯ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 12.30 - 20.30 น.
-ให้การต้อนรับ ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ
ณ โครงการหลวงตีนตก บ้านแม่แจ๋มและอุทยานแห่งชาติ
แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 21.30 น.
-เยี่ยมชมนิทรรศการ พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ผู้ประกอบการ
โอทอป วิสาหกิจชุมชน พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว
ที่เข้าชมงานฤดูหนาวและของดีจังหวัดลำปาง
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการ
การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด
ณ สำนักงาน กกต. จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอแม่ทะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากร้าย
ที่ได้รับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการ "ลำปาง ปันสุข"
งบพัฒนาจังหวัดปี2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการประกอบอาชีพทำไม้พาเลท จากต้นก้ามปู
และการทำโครงพวงหรีดจากไม้ไมยราบยักษ์ของราษฎร
ในพื้นที่ บ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลแม่ทะ พร้อมทั้ง
หารือกับผอ.โรงพยาบาลฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการให้บริการประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชม การทอผ้า การทำพรมเช็ดเท้า การทำโคมไฟจากไม้ไผ่
และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ในพื้นที่บ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว พร้อมทั้งประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหาไม้ไผ่ขึ้นรา

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท วุฒิชัยเซรามิค จำกัด
ในพื้นที่บ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ ซึ่งได้รับตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ “Best of Lampang”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผอ. สำนักงาน ธกส.
จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ ธกส. และผู้นำกลุ่มเกษตรกร
ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมสัมนา ณ ไร่เพชรล้านนา อ.แจ้ห่ม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 18.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 19.30 น.
-ให้การต้อนรับและพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มาประชุม
ทางวิชาการ ที่จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 07.40 น.
-เดินทางกลับจาก กทม.

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด
เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย อาทิ การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การป้องกันอุบัติภัย
และหมอกควันไฟป่า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฯ
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-ติดตามความคืบหน้า การเตรียมจัดงานฤดูหนาว
และของดีนครลำปาง ประจำปี 2562
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานช่วยอำนวยการผู้บริหาร
เพื่อวางแผนการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์/จุดเน้น/แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
รวมทั้งแผนปฏิบัติการออกพบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหา
/ความต้องการของพี่น้องประชาชน กลุ่ม องค์กรต่างๆในห้วงต่อไป
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดงานคาวบอยแลนด์ แดนรถม้า ครั้งที่ 4
ประจำปี 2561 ณ บ้านโทกหัวช้าง อ.เมืองลำปาง

วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61เวลา 09.30 น.
-ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของ กอ.รมน. ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61เวลา 10.30 น.
-เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กทม.

วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61เวลา 18.00 น.
-ร่วมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ "
และเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการชาวลำปาง ที่ไปแสดงและ
จำหน่ายสินค้าในงาน ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า

วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-พบปะทักทายนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเยี่ยมชม
/ถ่ายรูป สตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวัง

วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 61 เวลา 14.30 น. - 18.30 น.
-เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดลำปาง
และร่วมปั่นจักรยาน พร้อมทั้ง พบปะทักทายเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่/จิตอาสา ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 61 เวลา 19.40 น.
-เยี่ยมไข้และให้กำลังใจญาติ นางสาวโซเฟีย ใจวรรณะ
ณ โรงพยาบาลลำปาง

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 07.00 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ ความสะอาดสวยงานบริเวณสตรีทอาร์ต
ริมวัง ภายหลังมอบหมายให้อำเภอเมืองฯ สมาชิกอส.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนา

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 08.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดงานแรลลี่รถยนต์ท่องเที่ยว "แอ่วเมืองละกอน
แจ้ห่มแจ้ซ้อนม่วนใจ๋" ครั้งที่ 1 ณ ห้าแยกหอนาฬิกา

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 09.25 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้ง
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (พระจินดารัตยาภรณ์)
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พร้อมเยี่ยมเยียนคณะศรัทธา

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 11.30 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ /จิตอาสา ที่เตรียมสถานที่
และซักซ้อมการปฏิบัติ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 12.30 น.
-เยี่ยมเยียนและพบปะผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงาน
ลำปางเซรามิคแฟร์ ครั้งที่ 31 ที่บริเวณด้านหน้าห้างไทวัสด ุ
สาขาลำปาง พร้อมทั้งหารือกับนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผา
เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกสินค้าคุณภาพสูงเข้าร่วมงาน
"เปิดลำปาง ปลายทางฝัน" ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว สินค้าอาหารและบริการเด่น
ของจังหวัด ภายใต้แนวคิด"ลำปางปลายทางฝัน"
"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ""ลำปางนครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"และ"ลำปางลำแต้แต้"
ณ ห้างเซนทรัลเวิลด์ กทม.

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 16.00 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการบริเวณหน้าห้างเสรีฯ
และถนนคนเดินกาดกองต้า รวมทั้งพบปะทักทายนักท่องเที่ยว
จำนวนมาก ที่มาชมสรีทอาร์ตริมแม่น้ำวัง

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 19.00 น.
-เป็นประธานงานมงคลสมรส ระหว่าง นส.อลิตา ปัญญาไว
และนายวัชพล บุญทา ณ อาคารบุญชูตรีทอง

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน/บูรณาการ การพัฒนา
"หมู่บ้านปันสุข"ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-เคารพศพคุณพ่อยก จอมอินตา บิดานายพนม จอมอินตา
ณ วัดบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-นำเสนอยุทธศาสตร์/จุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดในปี
งบประมาณ2562และเหตุผล/ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง
โครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ2562จำนวนหนึ่ง ต่อผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคเหนือและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ณ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 08.00 น.
-เป็นประธานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ " Bike อุ่นไอรัก" พร้อมเยี่ยมเยียน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มารับเสื้อฯ
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 09.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
พาณิชย์จังหวัดลำปาง และคณะ ณ ห้องสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 10.00 น.
-ประชุมหารือเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดงาน
"ช้างม้าไก่รถไฟลำปาง"และ"เปิด.ลำปางปลายทางฝัน"
เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของพื้นที่ ประชาสัมพันธ์
/ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว สินค้า อาหารและบริการเด่น
ของจังหวัด ภายใต้แนวคิด"ลำปางปลายทางฝัน"
"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ""ลำปางนครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"และ"ลำปางลำแต้แต้"
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 13.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนและพูดคุย ชี้แจงนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาล/จังหวัด กับกลุ่มเกษตรกร
พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต/วัสดุทางการเกษตร ในโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย
ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" วาระ "ลำปาง เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร" ณ ศพก.
เครือข่ายลำไยแปลงใหญ่ บ้านวังศรีภูมิ ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 14.30 น.
-ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา 07.30 - 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 - 12.00 น.
-เป็นประธานและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำ ตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่เมาะ ม.1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา 12.00 - 13.00 น.
-รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่/จิตอาสา/อป.พร แม่เมาะ ภายใต้โครงการ
"แม่เมาะ ปินโต โนโฟม"บริเวณริมลำห้วยแม่เมาะ

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61เวลา 09.30 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชน
ที่ ร่วมโครงการ "บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร" ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61เวลา 10.30 น.
-ร่วมกับผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
และผู้เกี่ยวข้องติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
วัดไชยมงคล (วัดจองคา) ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ฌาปนกิจ
สรีรสังขารอดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ พร้อมทั้งหารือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ"เที่ยวตาม
รอยศรัทธา เพิ่มพลังชีวิต เสริมศิริมงคล"

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61เวลา 11.30 น.
-เยี่ยมชม ติดตามผลการจัดทำแปลงดอกคอสมอสเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง การแปรรูปกล้วย กลุ่มทำขนมไทย กลุ่มจักสาน
และกลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก ตามโครงการชุมชน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีในพื้นที่บ้านห้วยเรียน
ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61เวลา 13.20 น.
-เยี่ยมชมการทำเครื่องเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป
ระดับ4ดาว ของร้านต้นเงินหัตถกรรมเครื่องเงิน
(นางศิริวรรณ แซ่หาง เบอร์โทร 081-8831698)
ในพื้นที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร พร้อมหารือ
เรื่องการส่งเสริมการตลาด ตามวาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61เวลา 14.00 - 15.30 น.
-ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3 และรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ ณ ท่าอากาศยานลำปาง
พร้อมเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการป้องกัน
ปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดและแถลงข่าว
การจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
และเชียงราย ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เยี่ยมชมการผลิตเซรามิค ของบริษัท รอยัล เซรามิคส์ จำกัด
ในพื้นที่บ้านวังพร้าว อำเภอเกาะคา พร้อมทั้งหารือ
เรื่องการขับเคลื่อนวาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-ร่วมกับพัฒนากรตำบล ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า พัสตราภรณ์
(นางพัสตราภรณ์ สุภาติ เบอร์โทร 081-0349251)
ในพื้นที่บ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-เยี่ยมชมการสานตะกร้าจากทางมะพร้าวของกลุ่มจักสานบ้านปงกา

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนฝ้าย ในพื้นที่บ้านปงกา พร้อมทั้งหารือการส่งเสริม
การปลูก และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาต้นฝ้ายตาย

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-เยี่ยมชมการทอผ้าลายไกร (นางเรือนมูล คำเสน) บ้านอ้อ
ตำบลแม่กัวะ ซึ่งเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ของอำเภอสบปราบ

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-เยี่ยมชมการต่อเรือสำเภาจำลอง ก๋องปู่จาจำลอง
ของนายสนิท ปันวิชัย (เบอร์โทร 086-9122157) ในพื้นที่
บ้านวังพร้าว ตำบลสบปราบ พร้อมทั้งหารือการส่งเสริมด้านการตลาด

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอสบปราบ ผู้นำท้องที่ เยี่ยมชมสวนสมุนไพรบุญปรานี
ของดร. บุญเติม ปิงวงศ์ (เบอร์โทร 089-8557980) ในพื้นที่
บ้านนายาง ตำบลนายาง ซึ่งมีการปลูก มะขามป้อม มะแว้ง
และพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด พร้อมทั้งหารือการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามวาระ "ลำปาง เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง
ในพื้นที่บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ ตำบลสบปราบ ของบริษัท
ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61เวลา 05.30 น.
-เป็นประธานพิธีเปิด ปล่อยตัว ร่วมเดิน-วิ่งและมอบรางวัล
กิจกรรม วิ่งต้านโกง ลำปางมินิมาราธอน 2561 พร้อมทั้งพบปะ
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/นักวิ่งที่เข้าร่วม
กิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61เวลา 14.30 น.
-ร่วมปั่นจักรยาน ซ้อมใหญ่กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
พร้อมทั้งพบปะหารือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและให้กำลังใจ
นักปั่น และช่างฟ้อนจิตอาสา ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 - 10.30 น.
-พบปะเยี่ยมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมงาน และราษฎร ที่นำสินค้า
ผลิตภัณฑ์ อาหาร และพืชผลเมืองหนาวมาจำหน่ายในงาน
"แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา" ณ บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
ตลอดจนลงพื้นที่จุดท่องเที่ยวต่างๆ ของหมู่บ้านที่ได้รับงบ
พัฒนาจังหวัดและชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ปี 2561
ในการดำเนินการปรับปรุงสร้างจุดชมวิว แลนด์มาร์ค
และจุดถ่ายรูปต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่
จุดชมวิวกิ่วหิน วัดเวียงหวาย และบริเวณ 2 ข้างทางภายใน
หมู่บ้าน พร้อมเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบ้านพักในพื้นที่

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61 เวลา 11.30 - 15.00 น.
-ลงพื้นที่ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยถึงศักยภาพพื้นที่
/แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแคมเปญ
"ลำปาง..ปลายทางฝัน"และประชาสัมพันธ์ผลผลิตทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่คณะสื่อมวลชน
บล็อคเกอร์ และผู้ประการการธุรกิจท่องเที่ยวจากกทม.
และภาคเหนือ ณ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนงานภายใต้งบพัฒนาจังหวัดปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดไม้เมืองหนาว
ผลิตภัณฑ์โอทอป และ หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน
ซึ่งดำเนินการร่วมกับททท. พร้อมติดตามผลการดำเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านทั้งในส่วนของการ
จัดทำภาพสตรีทอาร์ต ติดตั้งป้ายจุดถ่ายรูป เช็คอิน
และการเพ้นท์ภาพสะพานรักดอกเสี้ยว

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61 เวลา 18.30 - 21.00น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31
" พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่หน่วยงานและผู้ประกอบการ
ที่นำผลิตภัณฑ์เซรามิกและโอทอปชนิดต่างๆมาจัดแสดง
และจำหน่าย ณ ไทวัสดุ สาขาลำปาง

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-เยี่ยมเยียนจิตอาสา ที่ร่วมทำความสะอาดวัด ตามโครงการ
"วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชารัฐพร้อมใจ"และวาระ"
ลำปางแข็งแรง เมืองสะอาด วัดสะอาด" พร้อมทั้งหารือกับ ผอ.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธและท่องเที่ยวตามรอยภาพยนต์ ภายใต้แคมเปญ
"ลำปาง ปลายทางฝัน" ณ วัดศรีชุม

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 10.00 - 11.00 น.
-เยี่ยมชมกิจการและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ประกอบการร้าน"สุขสะอาด" ในพื้นที่ตำบลชมพู
อำเภอเมืองลำปาง และร้าน"เฮือนน้ำใส" ในพื้นที่ตำบลท่าผา
อำเภอเกาะคา

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 11.10 น.
-เยี่ยมชมไร่ดอกเก๊กฮวย ของไร่ อุษา วาเลย์ ในพื้นที่บ้านท่าผา
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำป้ายบอกทาง
และจุดบริการนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งหารือกับปศุสัตว์จังหวัด
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกเก๊กฮวย
และพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเกาะคา ตามวาระ
"ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 12.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
/กระทรวงมหาดไทย/กรมการพัฒนาชุมชน และจุดเน้น
การพัฒนาจังหวัดลำปางปี2562ให้แก่บุคลากรในสังกัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง พร้อมทั้ง มอบผลผลิต
จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่สากล และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดปี2561
ให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการโอท้อป ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการหมู่บ้าน พี่น้องประชาชน
หมู่บ้านแม่แจ๋ม ติดตามความพร้อมในการเตรียมจัดงาน
"แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา" และพักค้างคืนภายในหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โดยเน้นหนักการซักซ้อมการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย และแนวทาง/จุดเน้น/
แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้ง
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก/เข้มข้น
การจัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อออกไปเยี่ยมเยียน
รับฟังปัญหา/รับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนเชิงรุกถึงตำบล/หมู่บ้าน การดำเนินกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" และการขับเคลื่อน "ลำปางสะอาด
ปราศจากโฟม" ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน/ประชาสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-ร่วมรับมอบสิ่งของในกิจกรรมรวมน้ำใจสู่กาชาดลำปาง
เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล สำหรับสลากกาชาด
และมัจฉากาชาด ประจำปี 2562
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.
-เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิม
พระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและซักซ้อมการปฏิบัติงาน
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญ
ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 12.50 น.
-เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมหารือข้อราชการกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 18.45 น.
-ร่วมส่งนายพลากร สุวรรณรัฐ และพล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ
องคมนตรี ในการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์
มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูน และ จังหวัดตาก ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 08.30 น.
-พบปะ หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องการพัฒนาจังหวัดลำปางกับผู้บริหารบริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-กราบสักการะสังขาร หลวงพ่อเกษม เขมโก พร้อมทั้ง
เยี่ยมเยียนเกษตรกร ผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายและพี่น้องประชาชน
ที่เข้าร่วมงานประเพณี "งานบุญตามรอยศรัทธา
ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก" ประจำปี 2561
ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมฯ

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-หารือกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ เกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาดสินค้าโอทอป ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-หารือข้อราชการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขต 15และคณะ ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น.
-เดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนบ้านแม้แจ๋ม
เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดงาน"เที่ยวแม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา"
ในระหว่างวันที่1-2ธันวาคมฯ และการเตรียมรับนักท่องเที่ยว
จำนวนมากตลอดช่วงฤดูหนาว พร้อมทั้งพบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาล/จังหวัดและรับฟังปัญหา
ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆ

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
และพี่น้องประชาชนตรวจเยี่ยมเส้นทางศึกษาธรรมชาติและ
จุดชมทิวทัศน์"กิ่วหิน"ซึ่งริเริ่มดำเนินการ ภายใต้แคมเปญ
"ลำปางปลายทางฝัน" โดยใช้งบพัฒนาจังหวัดปี2561

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมกิจการและพบปะ หารือกับผู้ประกอบการร้านอาหาร
และที่พักเกี่ยวกับการพัฒนาบริการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมบ่อปลา สวนแมคคาเดเมีย ไร่สตรอเบอรี่
และกาแฟของพี่น้องชนเผ่าในพื้นที่กลุ่มบ้านป่าคา

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการตัดเย็บเสื้อผ้า/สินค้าพื้นเมืองของพี่น้องชนเผ่า
(มิหัตถกรรม โทร 0933151662) พร้อมหารือเรื่องการส่งเสริม
การตลาด

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงผัก กล้วยไม้ และสวนเสาวรส ของนายกฤตภาส
แก้วคำใส (เบอร์โทร081-1695344)เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่ง
จำหน่ายโครงการหลวง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของหมู่บ้าน

วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และปลัดจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด


วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-เยี่ยมเยียนและพบปะ พี่น้องประชาชน ที่จัดนิทรรศการ
และร่วมงาน "13 village play & plearn เที่ยวเพลินๆ
@ Lampang"ณ ลานจอดรถบิ๊กซี สาขาลำปาง

วันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 61
-เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 61
-ร่วมศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ
ณ กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 08.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่
รับลงทะเบียนกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก”
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น. - 12.30 น.
( ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ดังนี้ )

-เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ อาทิ ไอศครีม
เนย ครีมชีสฯ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปนมแพะ
บ้านแพะหนองแดง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามวาระ"เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"
และเยี่ยมชมการดำเนินงาน ฟาร์มสเตย์ บูณบูณฟาร์มแพะ
ของนายชญาน์วัต สว่างแจ้ง (เบอร์โทร 089-8151804)
พร้อมทั้งประสานด้านการตลาดกับร้านอาหารที่มี
ลูกค้าจำนวนมาก

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น. - 12.30 น.
( ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ดังนี้ )

-เยี่ยมชมการเพาะพันธุ์ไก่ เลี้ยงและแปรรูปไก่ประดู่หางดำ
และไก่พื้นบ้าน อาทิ ไก่ต้มน้ำปลา ไก่ย่างพริกไทยดำ
ไก่รมควันฯ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ตำบลทุ่งฝาย (นางคณิต อินทะตั๋น เบอร์โทร 0838245323)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-พบปะพูดคุย ชี้แจง สร้างความเข้าใจ และติดตามผลการดำเนินการ
ตามนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล/จังหวัด พร้อมเยี่ยมเยียน
รับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านปู่จ้อย
ตำบลบ้านแลง ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลของอำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานงานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมลำปาง
ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 19.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดงานล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561
ณ ท่าน้ำวัดสิงห์ชัย พร้อมพบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า
ประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

วันพุธที่ 21 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ"ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม"
และการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาด ผลผลิตทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์โอทอปและร้านอาหารที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสินค้า
Best of Lampang ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำปางและนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ
ภาคเอกชนลงนาม MOU โครงการนวัตกรรมการผสมเทียม
แบบกำหนดเวลา เพื่อขับเคลื่อนวาระ"ลำปางนครปศุสัตว์"
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารจัดการ"ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแกะสลักไม้
"และ"ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ บ้านหลุก" อำเภอแม่ทะ
ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ภายใต้วาระ
"ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"
ณ ห้องปฏิบัติงาน


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือ
กับโครงการหลวงฯในการบริหารจัดการ"ศูนย์รวบรวมคัดแยก
และบรรจุพืชผักเมืองหนาว" บ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมืองปาน
ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ภายใต้วาระ
"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 16.30 น.
-สำรวจเส้นทางการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับ พล.ต.ท. พิจาร จิตติรัตน์
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
และคณะเพื่อสำรวจความจำเป็น/เร่งด่วน/ความพร้อม
และพิจารณากลั่นกรองโครงการที่จังหวัดลำปาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ2562 ดังนี้

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการซ่อมแซมฝายต้นบงพร้อมขุดลอกหน้าฝาย
บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการซ่อมแซมฝายประปา บ้านแพะดอกเข็ม
ตำบลแม่พริก

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีคเสริมเหล็ก หมู่ 6
ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวน้ำ
ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำ
บ้านมะกอกนาบัว ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง หมู่ที่ 4
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการซ่อมแซมตลิ่งพัง บ้านห้วยลึก
ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานประจำเขตฯ หัวหน้าสำนักงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้แทนหน่วยงาน
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
(เฉพาะโครงการนอกพื้นที่อำเภอแม่เมาะ)เพื่อชี้แจงผล
การพิจารณาโครงการฯปี2562ของคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน และแนวทางการดำเนินโครงการ
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัด


วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมร่วมกับคณะทำงานช่วยอำนวยการผู้บริหาร
เพื่อติดตามผลการดำเนินการเรื่องสำคัญ/เร่งด่วนและ
กำหนดแผนการปฏิบัติงานระยะต่อไป ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ร่วมกับ ผอ.กศน. อำเภอเมืองลำปาง เยี่ยมชมแปลง
เกษตรธรรมชาติ ของนายตา ทามา ในพื้นที่บ้านแม่ก๋ง
ตำบลบ้านเป้า พร้อมประสานงานซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในการพิจารณารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
ธรรมชาติทั้งหมดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม แบรนด์แสงเดือน
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ก๋ง

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนนางเรือนแก้ว สารสมุทร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
(หญิง) ดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด พร้อมทั้งติดตาม
การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านบ้านแม่ก๋ง

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ก๋ง ติดตามโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามโครงการสร้าง
ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านฯ และรองนายก อบต. บ้านเป้า
ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561
วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรบ้านแม่ก๋ง ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมกิจการข้าวแต๋นธานี ของนายกสมาคมผู้ประกอบการ
ข้าวแต๋น พร้อมทั้งหารือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาดข้าวแต๋นลำปาง

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า เยี่ยมชม
กิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์
โดยหมู่บ้านทุ่งม่านเหนือเป็นหมู่บ้านที่มีโรงงานผลิตข้าวแต๋น
ทั้งที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่และเป็นอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนจำนวนมาก

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ในกระชัง บ่อดิน ในพื้นที่ทุ่งม่านเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมไร่ส้มจิตรอำไพของนายเอกภพ วิญญาภาพ
(เบอร์โทร 063-9354666)ในพื้นที่ตำบลบ้านค่า
ซึ่งมีการปลูกส้มสายน้ำผึ้ง มะนาว ทุเรียน เป็นต้น
พร้อมทั้งหารือการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมไร่มะม่วงจิตรอำไพ ในพื้นที่บ้านห้วยฮี ตำบลต้นธงชัย
ซึ่งมีการปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง โดยใช้วิธีเสียบยอด
พร้อมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดจองคำพระอารามหลวง
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว


วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดประตูผา
พร้อมทั้งติดตามการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป
นวัติวิถี การเพาะพันธ์ุกล้วยไม้ และการใช้ประโยชน์จาก
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดให้การสนับสนุนแก่หมู่บ้าน
จำปุยเพื่อแปรรูปผลไม้/สมุนไพร


วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 11.30 น.
-ลงพื้นที่ กฟผ แม่เมาะ เพื่อติดตามการเตรียมงานเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะ พร้อมทั้งพบปะ รับฟังความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่มาชมภูมิทัศน์ทุ่งบัวตองและลานดอกไม้นานาชนิด


วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-ปรับภูมิทัศน์ ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งประติมากรรม
ในพื้นที่บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ และบริเวณริมน้ำวัง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 05.00 - 09.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ขึ้นดอยฟ้างาม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง พบปะ รับฟัง
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาชมภูมิทัศน์และทะเลหมอก

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 05.00 - 09.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-สำรวจสภาพเส้นทางลำลองขึ้นดอยฟ้างาม เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประสาน ขอความร่วมมือหน่อยงาน/องค์กรต่างๆ
ให้การสนับสนุนหมู่บ้านในการปรับปรุง ซ่อมแซม

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 05.00 - 09.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ตามบ้านเรือน

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 10.00 - 11.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-สำรวจน้ำตกธารทอง ในพื้นที่ตำบลวังทอง เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 10.00 - 11.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนบ้านตึงเหนือ ตำบลวังทอง
ตามบ้านเรือน

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 10.00 - 11.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมกิจการและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ประกอบการ สวนวังเหนือสวีทตี้ บ้านทุ่งเป้า ตำบลวังเหนือ ซึ่งมีสวน/อุโมงค์ดอกไม้และเลี้ยงสัตว์สวยงาม
ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 17.00 น.
-ติดตามการติดตั้งประติมากรรม พบปะ ทักทายประชาชนที่มา
ออกกำลังกายและนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ต
บริเวณริมแม่น้ำวัง

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะ ทักทายพ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยว และเยี่ยมชม
การแสดงภาพวาดของศิลปิน ภายในหอศิลป์ กาดกองต้า

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 19.30 น.
-ร่วมงานบอลการกุศลของสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง
ณ ลานคลองถมเพ็ญทรัพย์

วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
โดยมีเนื้อหาเน้นหนักเรื่องผลการดำเนินงานตามนโยบาย
สำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งทิศทางการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ2562 และการปฏิบัติภารกิจในรอบสัปดาห์


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 13.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรธรรมชาติ ของนายบุญทำ เครือวิเสน
(เบอร์โทร 095-1618817)ในพื้นที่บ้านต้นยาง ตำบลพิชัย
ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยไม่ใช้สารเคมี อาทิ
ผักกาด ฟักทอง กระหล่ำ อัญชัญ พร้อมทั้งยังมีการแปรรูป
อัญชัญ เป็นสบู่ แชมพู และครีมนวดผม เพื่อเป็นแนวทาง
ขยายผล ตามวาระ "ลำปาง.เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ
เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 13.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชม/ติดตามผลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ให้แก่
เกษตรกรรายย่อยและฟาร์มหมูของกลุ่มเลี้ยงหมูบ้านท่าส้มป่อย
ตำบลทุ่งฝ่าย ซึ่งใช้งบตามโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและ
ต่อยอดด้วยงบจากกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในฟาร์ม


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 13.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมฟาร์มแพะ"เด็ดเดี่ยว"ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา
(นายกฤตภาส ธรรมวงศ์ เบอร์โทร 088-4093263)
พร้อมทั้งหารือเรื่องแนวทางการขับเคลื่อน
วาระ" ลำปางนครปศุสัตว์"ในปี2562


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 13.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ลงพื้นที่ร่วมกับ ผอ. เขื่อนกิ่วลม กิ่วคอหมา เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ พื้นที่กางเต้นท์
และอาคารท่าลงเรือแพเขื่อนกิ่วลม ภายใต้งบฯภาคเหนือปี2561
พร้อมทั้งหารือการจัดให้มีการล่องแก่ง/พายเรือแคนนูและ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนกิ่วลม
ตามแคมเปญ "ลำปาง ปลายทางฝัน"


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมชม และรับฟังบรรยายสรุปการทำโรงเรือนอัจฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยี IOT ของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
พร้อมทั้งหารือการขยายผลให้แก่เกษตรกรที่สนใจ


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านสามัคคี ติดตามความคืบหน้าโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังในบ่อดินเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ
ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะมีการขยายผล
ตามปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2562"


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยี่ยนพ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดบ้านสา


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา ลงพื้นที่เยี่ยมชม
การปลูกพืชผักที่มีเป้าหมายในการจำหน่ายเมล็ดให้แก่โรงงาน
รวมทั้งแปลงมะม่วงโชคอนันต์ ซึ่งเป็นพืชเป้าหมายใน
การส่งเสริมของตำบลบ้านสาโดยเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การตลาดกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดสุโขทัย
ตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
รวมทั้งหารือเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการสร้าง
แอ่งพวง เฟส2ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ลำปาง)จำกัด


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดสาแพะ และเยี่ยมชมวัดสาแพะ
ซึ่งมีพระพุทธรูปแกะสลัก


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหา/
ความต้องการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน
ทั้งด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ปัญหาเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พักค้างคืนภายในหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลของอำเภอเกาะคา พบปะ
/เยี่ยมเยียนกำนันตำบลนาแส่ง สมาชิก อบต. นาแส่ง
คณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรบ้านหาดปู่ด้าย
พร้อมรับฟังปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน
และติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน
/โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการทอผ้าตีนจกของ กลุ่มทอผ้าบ้านหาดปู่ด้าย

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-ร่วมกับกำนันตำบลนาแส่ง สมาชิกสภาอบต.และเจ้าหน้าที่
สำนักงานชลประทานลำปาง สำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยต้องสู้
ตำบลนาแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ
ต่อการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมชม"ไร่ริมวัง" ของนางจิดาภา ขัดเรือน ในพื้นที่บ้านนาแก้ว
ตำบลนาแก้ว ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิด อาทิ ลำไย ส้มโอ
มะพร้าว เป็นต้น พร้อมทั้งหารือการพัฒนาการผลิตส้มโอ
คุณภาพสูงเพื่อการส่งออก

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่เขาส่องกระจก บ้านหาดปู่ด้าย เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-พบปะ/เยี่ยมแพทย์ประจำตำบลนาแก้ว/ประธานอสม.
และพี่น้องประชาชนบ้านสบต๋ำ ตำบลนาแก้ว
พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/ความต้องการ และสำรวจพื้นที่
บริเวณแม่น้ำตื้นเขิน/กัดเซาะตลิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-พบปะ/เยี่ยมเยียน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และประชาชน
ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ลําปาง พร้อมทั้ง รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน
ของโรงพยาบาลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 15.00 - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน สำนักงาน ปปช. จังหวัด ศาลแขวงลำปาง
และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

วันพุธที่ 31 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธาน มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2561
พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจ ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ารับ
มอบทุน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงาน และขั้นตอนการผลิต เซรามิก
ของบริษัทควอลิตี้ เซรามิก จำกัดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการขั้นเคลื่อนวาระ "ลำปาง.นครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสากรรมสร้างสรรค์"


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 14.10 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงาน และขั้นตอนการผลิต เฟอนิเจอร์
เครื่องครัว และผลิตภัณฑ์จากไม้ของบริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด
พร้อมทั้งหารือเรื่องการขับเคลื่อนวาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"และการส่งเสริมการปลูกต้นจามจุรี
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 15.20 น.
-เยี่ยมชมไร่ชวนฝัน ของคุณสายัณห์ ปานพินิจ ในพื้นที่ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
และจำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ อาทิ กล้วยเล็บมือนาง โกโก้
ยางพารา ลองกอง ฯลฯเพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนวาระ
"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"ปี2562


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมเห็ดฟางอินทรีย์
และเพาะกล้าไม้บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย (นางจันทร์เพ็ญ ลวงคำ
เบอร์โทร 090-9859979) พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า
โครงการผลิตสารเคมีควบคุมวัชพืชปลอดสารพิษ
ซึ่งได้รับงบประมาณจากกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 16.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มจักสานบ้านต้นต้อง (นางดาเรศ ธิกูล
เบอร์โทร 084-1705374) ซึ่งผลิตตระกร้าไม้ไผ่จำหน่ายให้
ผู้ประกอบการเซรามิค


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 16.40 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มเย็บผ้าบ้านต้นต้องฝ้ายงาม (นางเกษร
ยศปินตา เบอร์โทร 083-5648937) ซึ่งมีการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
และเย็บผ้าห่มจำหน่าย พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการ
เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านต้นต้อง ซึ่งใช้งบโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 16.50 น.
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านต้นต้อง ซึ่งมีการเลี้ยงปลา เพาะพันธ์ุกล้าผัก ปลูกผักปลอด
สารพิษ ส่งจำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลลำปาง
พร้อมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ"1ไร่คลายจน"


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 17.10 น.
-เยี่ยมชมแปลงนาข้าวและโรงสีข้าวอินทรีย์พันธุ์หอมใบเตย
และไรซ์เบอรรี่ของปราชญ์เกษตร/เกษตรกรรุ่นใหม่(นายนที
คล้ายสอน เบอร์โทร 093-4354791) ซึ่งจำหน่ายภายใต้แบรนด์
แววมณี อีกทั้งยังมีการแปรรูปเป็นน้ำนมข้าวจำหน่ายภายใต้แบรนด์
อูยูไรซ์มิลค์ ด้วย

วันอังคารที่ 30 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยเน้นหนัก
การซักซ้อมการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
/กระทรวงมหาดไทย และแนวทาง/จุดเน้น/แผนพัฒนาจังหวัด
/อำเภอในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเชิงรุก/เข้มข้น การ เตรียมการป้องกัน
/แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การจัดกิจกรรม
ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อออกไปเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหา
/รับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
เชิงรุกถึงตำบล/หมู่บ้าน การดำเนินการตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน"เราทำความดีด้วยหัวใจ"และ"ลำปางสะอาด
ปราศจากโฟม"ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันอังคารที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน /ประชาสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันอังคารที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-พบปะ/หารือรองอธิบดีกรมท่าอากาศยานและคณะเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง

วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพวาด บริเวณชุมชนท่ามะโอ
ตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”


วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-หารือกับทีมงานเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานเชิงรุก/นัดหมายงานและแบ่งมอบ
ภารกิจในระยะต่อไป ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-หารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์
แนวทางและจุดเน้นการพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2562"
เผื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 61 เวลา 09.30 - 12.30 น.
-เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์/จุดเน้นการพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562" แก่ ปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ
เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ
ผอ.กศน.อำเภอ และชุดปฏิบัติการประจำตำบล
ในพื้นที่ทั้ง 13อำเภอ
ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสายงานกอ.รมน.
ณ มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย


วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง ณ บ้านท่าเจริญ
ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว


วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านแม่พร้าว ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ของนายประดิษฐ์ นันท์ตา
(เบอร์โทร 080-1328978) ซึ่งได้นำความรู้จากศาสตร์พระราชา
"โคกหนอง นา โมเดล"มาใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
และยังเพาะพันธ์กล้าไม้ อาทิ ไผ่ซางหม่น มะขามยักษ์ มะม่วงฯลฯ
จำหน่าย พร้อมทั้งหารือแนวทางการขยายผล
"โคกหนองนาโมเดล"ไปยังเกษตรกรที่สนใจ ตามวาระ
"ลำปาง.เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"


วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เยี่ยมเยียนให้กำลังใจศิลปิน ซึ่งกำลังวาดภาพสตรีทอาร์ต
บริเวณกาดเก๊าจาว พร้อมติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์
และจัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว
โอทอป นวัติวิถี กาดเก๊าจาว ซึ่งจะได้มีการเปิดตัว
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561


วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 16.20 น.
-ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งประติมากรรมและสตรีทอาร์ต
บริเวณชุมชนท่ามะโอ พร้อมทั้งพบปะ เยี่ยมเยียน
พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว บริเวณถนนวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท อินโนเฟรช
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (คุณนิรมล ตันติศิริอนุสรณ์
เบอร์โทร 089-2007672) ซึ่งผลิตสินค้าแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร อาทิ ผลไม้อบแห้ง ข้าวแต๋นรสชาติต่างๆ
ซอสปรุงรสฯ ภายใต้แบรนด์"เสน่ห์ไทย "พร้อมทั้งหารือ
เรื่องการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
จังหวัดลำปาง โดยเน้นหนัก สับปะรด มะม่วงมหาชนก
และแก้วมังกรวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและสำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้าน
ผาแมว ตำบลหัวเสือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลของอำเภอแม่ทะ
และเป็น"พื้นที่เป้าหมาย"หมู่บ้านปันสุขขยายผล"พร้อมพบปะ
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและส.อบต. เพื่อรับฟังปัญหา
ความต้องการ และติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งประสาน
นายแพทย์สาธารณสุขฯ เกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาล
ของราษฎรในพื้นที่วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-พบปะผู้นำชุมชน เร่งรัดการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อเตรียมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว พร้อมสำรวจ
พื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุง/ขยายสะพานบุญ
สร้างตูบนา หอคอย จุดถ่ายภาพ หุ่นรูปสัตว์ในทุ่งนาและ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุสันดอน พร้อมทั้งติดตาม
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว
โอทอป นวัติวิถี บ้านปงป่าเป้าวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-ร่วมกับกำนันตำบลนาครัว ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป8เส้นทาง การรักษาความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งติดตาม
ความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
บ้านหลุก ตำบลนาครัว ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณปี2561
ในการดำเนินการตามวาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์"รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการสร้าง
ประติมากรรมเพื่อเป็นแลนด์มาร์ค ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-ปรึกษาหารือและร่วมกับกำนันตำบลนาครัว
นายกเทศบาลตำบลนาครัว ติดตามการใช้ประโยชน์
จากอาคารศูนย์เรียนรู้การแกะสลักไม้และวิถีชุมชนบ้านหลุก
ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มฮักน้ำจาง และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรือนปลูกผักและเพาะกล้าพันธุ์ผัก และอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปี2561 ณ บ้านนากว้าว ตำบลบ้านกิ่ว


วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร สวนดีปลีแม่อารีย์ (นาย ศิรานนท์ ปะละน่าน
เบอร์โทร 084-6117472) ในพื้นที่บ้านป่าม่วง ตำบลน้ำโจ้
ซึ่งมีการเลี้ยงปลา ปลูกดีปลี ต้นยอ ไผ่และไม้ยืนต้นหลายชนิด
อีกทั้งยังรับซื้อ ดีปลี ลูกยอ มะขามเครือ อัญชัญ มะแว้ง มะตูม
จากเกษตรกรมาอบแห้งเพื่อส่งต่อไปให้พ่อค้าส่งออกที่กรุงเทพฯวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนเพียงดิน ในพื้นที่บ้านม่อนแสนสี ตำบลน้ำโจ้
ซึ่งเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ ต้นอินทผาลัม
ต้นยางนา กล้วย ละมุด เป็นต้นวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 16.40 น.
-บันทึกเทปรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อรายงานสรุปผลการการพัฒนาด้านเกษตร ในปีงบประมาณ
2561 และแนวทาง/จุดเน้นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
ตามวาระ"ลำปาง.เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน
วนเกษตร" พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์


วันพุธที่ 24 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-รับฟังบรรยายสรุปภารกิจ /การดำเนินงานของ กฟผ. แม่เมาะ
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้า
และเหมืองแม่เมาะ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. แม่เมาะ


วันพุธที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 11.45 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านมะกอกนาบัว ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-ลงพื้นที่บ้านมะกอกนาบัว ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ปลูกดีปลีเพื่อการส่งออก และร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารปภ.จังหวัด นายกเทศบาลตำบลไหล่หิน
และผู้ใหญ่บ้าน พบปะ/เยี่ยมเยียน อำนวยการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก พร้อมสำรวจพนังป้องกันตลิ่ง
คูส่งน้ำ ถนน ซึ่งได้รับความเสียหาย และประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ในการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการซ่อมแซม ป้องกันแก้ไขปัญหา
โดยเร่งด่วนและยั่งยืน รวมทั้งติดตามสถานการณ์ ประสานงานกับอำเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรและสบปราบ


วันพุธที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 14.00-17.00น.
-ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา/ทบทวน/กลั่นกรอง/จัดลำดับความสำคัญ/ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
โครงการ/กำหนดขั้นตอน/ระยะเวลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/ จุดเน้น/แผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด"ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข"
ปีงบประมาณ2562 อาทิ การขับเคลื่อน/ขยายผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
และฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
การส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การขับเคลื่อนวาระ"นครปศุสัตว์"โดยเฉพาะ
โคเนื้อและโคนม การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ โดยส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ที่มีมูลค่าสูง กุ้งก้ามกราม กบและสัตว์น้ำประจำถิ่น การปรับปรุงเส้นทางขึ้นวัดพระบาทปู่ผาแดง การปรับปรุงภูมิทัศน์
และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนกิ่วลม การปรับปรุง
/ขยายสะพานบุญ/สร้างตูบนา/จุดถ่ายภาพ/หุ่นรูปสัตว์ในทุ่งนา
และปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุสันดอนการสร้างแลนด์มาร์ค
"ลำปางเมืองเซรามิค"และ"นครหัตถศิลป์" การปรับปรุงภูมิทัศน์/
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บริเวณวัดปงสนุก การจัดกิจกรรม
ศิลปร่วมสมัย/เปิดพื้นที่"ปล่อยของ"ให้แก่ศิลปิน /เด็ก/เยาวชน
บริเวณสตีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง การส่งเสริมการปลูกสับปะรดพันธุ์md2
เพื่อการส่งออก รวมทั้งสับปะรดปลอดภัย สับปะรดนอกฤดูกาล
และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสับปะรด การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ห่างไกลตามโครงการ"ลำปางปันสุข"
และ"หมู่บ้านปันสุข" รวมทั้ง การจัดทำโครงการก่อสร้าง
พนังป้องกันตลิ่ง/วางท่อระบายน้ำ/ซ่อมแซมถนนและคูส่งน้ำไปยังพื้นที่
การเกษตรในพื้นที่อำเภอเกาะคา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันอังคารที่ 23 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 09.00 น.
-เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 09.40 น.
-ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจจิตอาสาพระราชทาน
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/อาสาสมัครของหน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา
และทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ขับเคลื่อนวาระ
"ลำปางสะอาด"และ"ลำปางแข็งแรง"โดยประกอบด้วยกิจกรรม
รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนสายหลัก
และสถานที่ท่องเที่ยว การกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดริมแม่น้ำวัง
การจัดระเบียบสายโทรคมนาคม และการเดินรณรงค์"ลำปางสะอาด
ปราศจากโฟม ลดถุงพลาสติก"วันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ที่ด้อยโอกาส ณ ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลำปางวันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 20.15 น.
-ร่วมงาน"ราตรีสีชมพู" ณ ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯลำปาง

วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 08.45 น.
-พบปะ หารือข้อราชการกับผู้บัญชาการเรือนจำและคณะ


วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 09.10 น.
-ปรึกษาหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจ
ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง20ปี
ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาควิชาการ การทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัดระยะ5ปี และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
/คำของบประมาณปี2563


วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
-ประชุม/ปรึกษาหารือร่วมกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ
เพื่อวางแผน/กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/
จุดเน้น/แผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด"ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข
"ปีงบประมาณ2562 อาทิ การขับเคลื่อน/ขยายผลโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร การขับเคลื่อนวาระ"นครปศุสัตว์" การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ
การปรับปรุงเส้นทางขึ้นวัดพระบาทปู่ผาแดง
การจัดให้มีการล่องแก่ง/พายเรือแคนนูและกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนกิ่วลม การปรับปรุง/ขยายสะพานบุญ
สร้างตูบนา จุดถ่ายภาพ หุ่นรูปสัตว์ในทุ่งนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
วัดพระธาตุสันดอน การสร้างแลนด์มาร์ค"ลำปางเมืองเซรามิค"และ
"นครหัตถศิลป์" การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยภาพยนต์
การปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมบริเวณวัดปงสนุก การจัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยและ
เปิดพื้นที่"ปล่อยของ"ให้แก่ศิลปิน/เด็ก/เยาวชน บริเวณสตีทอาร์ตริม
แม่น้ำวัง การส่งเสริมการปลูกสับปะรดพันธุ์md2 สับปะรดปลอดภัย
สับปะรดนอกฤดูกาลและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสับปะรด
การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ห่างไกลตามโครงการ"หมู่บ้านปันสุข"ฯ
ณ ห้องปฏิบัติงาน


วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆที่มีสำนักงาน
ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธี "จิตอาสาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนป่าทุ่งเกวียนวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านฮ่องลี่ ตำบลแจ้ห่ม พบปะผู้นำท้องที่
ท้องถิ่น รับฟังปัญหา/ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการเสนอผ่านเวที
ประชาคมไทยนิยมยั่งยืน ตลอดจนชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ติดตามผลการดำเนินโครงการ"1ไร่หายจน" การผลิตปุ๋ยหมักตาม
โครงการ9101 และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านฮ่องลี่
ซึ่งมีการทำนา ปลูกไม้สัก ไม้ผล ผักกูด เพาะพันธ์ุและเลี้ยงกบ
ปลาหมอ ปลานิล ปลาช่อน ปลาสวาย กุ้งฝอย ปูนา ไก่ไข่ฯ
อีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและ
ฐานการเรียนรู้ของนักศึกษากศน.ด้วยวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่บริเวณหน้าวัดกู่คำน้อย ซึ่งประชาชนต้องการให้ก่อสร้างฝายกั้น
แม่น้ำวัง เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง โดยใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่บริเวณสระน้ำห้วยโชค ซึ่งประชาชนต้องการให้ทางราชการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังและปล่อยพันธุ์ปลาในสระน้ำเพื่อ
พัฒนาเป็นบ่อตกปลาหารายได้เข้าหมู่บ้านวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป
นวัตวิถีบ้านหนองนาว ตำบลแจ้ห่ม พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำน้ำปู
และน้ำผัก ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป
นวัตวิถีบ้านใหม่เหล่ายาว ตำบลวิเชตนคร พร้อมเยี่ยมเยียนผู้ประกอบ
การร้านอาหาร/เครื่องดื่ม และหารือกับนายก อบต.วิเชตนคร
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลและการสนับสนุนให้
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/อาหาร ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาสักการะวัดพระบาท
ปู่ผาแดง โดยในปีงบประมาณ2562นี้ จังหวัดได้จัดทำโครงการ
ปรับปรุงบันไดทางขึ้นวัดฯเพื่อความปลอดภัย/อำนวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธา ตามแคมเปญ"เที่ยวลำปาง:ทำบุญ
ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มพลังชีวิต เสริมศิริมงคล"ด้วย


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านปางยาว สำรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
แม่พริก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกบริเวณ
หน้าอ่างเก็บน้ำฯ


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านปางยาว ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลของ
อำเภอแม่พริก พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือน


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาล/แผนพัฒนาจังหวัด และรับฟังปัญหา
/ความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านปางยาว
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางยาว


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก พร้อมเยี่ยมชมการเพาะ
กล้าไม้ และสวนสมุนไพร


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมชม ติดตามผลการปรับปรุงตลาดชุมชน ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของบ้านห้วยขี้นก


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาล/แผนพัฒนาจังหวัด และรับฟังปัญหา
/ความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านห้วยขี้นก
และบ้านแพะดอกเข็ม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยขี้นก


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับมูลค้า
สินค้าเกษตร (ข้าว) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
บ้านแม่พริกลุ่ม ซึ่งจังหวัดให้การสนับสนุนเครื่องสีข้าวและ
อุปกรณ์ประกอบ ภายใต้ปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปาง
สร้างสรรค์ปันสุข2561"วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"
ณ ศพก. อำเภอแม่พริก


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ "ข้าวหอมไทล้านนา"
ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดทำบรรจุภัณฑ์จากโครงการสร้าง
ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อยด้านการประมง(เลี้ยงปลาหมอพันธุ์ชุมพรและกบ)
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-พบปะ พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ติดตามความคืบหน้าใน
การซ่อมแซมบ้านให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ตามโครงการ
"ลำปางปันสุข" รวมทั้งกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 12.20 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านแพะหลวง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงองุ่นและข้าวโพดทับทิมสยาม ของบ้านองุ่นอินโดไทย
ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชม ถ่ายรูปและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลง
ได้ด้วยตนเองตามหลักการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 12.20 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านแพะหลวง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนบ้านแพะหลวง ซึ่งมีการจักสานทำงอบ
เป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำเกษตร โดยรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านแพะหลวง
มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
โดยมีเนื้อหาเน้นหนักเรื่องผลการดำเนินงานตามนโยบาย
สำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งทิศทางการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ2562วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดปลาชุมชนเวียงมอก
พร้อมทั้งประสานงานพลังงานจังหวัดลำปางให้การสนับสนุน
โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
มาให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษปลา
เพื่อเพิ่มมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ ))
-พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน บ้านท่าเกวียน
ตำบลเวียงมอก ซึ่งมีการปลูกดอกอัญชัญจำหน่ายทั้งหมู่บ้าน
พร้อมทั้งประสานงานเกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด
ให้การช่วยเหลือในด้านการตลาดวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนโกโก้ ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านท่าเกวียน
ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเถิน มีการปลูกโกโก้ กว่า 60 ไร่
โดยมีบริษัททำสัญญารับซื้อในระยะยาววันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนและติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซม
บ้านเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการ"ลำปางปันสุข"ในพื้นที่
บ้านท่าเกวียน รายนางไข่ พงษ์เซ็ง พร้อมประสานงานหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการทำกล้วยตาก โดยใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
ของกองทุนหมู่บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลเวียงมอก
พร้อมทั้งประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้การสนับสนุน
เรื่องการปรับปรุงตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนเกษตรของนางฐิตารี ศรีพนม ในพื้นที่บ้านเด่นไม้ซุง
ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน อาทิ กล้วยเล็บมือนาง
ลำไย น้อยหน่า เป็นต้นวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค-กระบือ
อำเภอเถิน ในพื้นที่ตำบลแม่มอก พร้อมทั้งรับฟังปัญหา
ความต้องการ และประสานปศุสัตว์จังหวัด ในการส่งเสริม/ขยายผล
ตามวาระ "ลำปาง นครปศุสัตว์"วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินโครงการแปรรูปน้ำพริก
และผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ตำบลแม่มอก
ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และกิจกรรมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์
แปรรูปสมุนไพรบ้านแม่มอกวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงต้นแบบนาข้าวอินทรีย์ การทำเกษตรแบบ
ผสมผสานและการเลี้ยงปลาในนาข้าว ของคุณขวัญดาว
สิทธิเสนา"สวนขวัญ"ในพื้นที่บ้านเด่นอุดม รวมทั้งติดตาม
โครงการหมู่บ้าน Eco Village ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดปี61
และการบริหารจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน
ตามวาระ"ลำปางสะอาด"วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านแม่มอกหัวน้ำซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกล
ของอำเภอเถิน พร้อมพบปะ กำนันตำบลแม่มอก
ผู้ใหญ่บ้านแม่มอกหัวน้ำ และราษฎรบ้านแม่มอกหัวน้ำ
เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และติดตามการดำเนินโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน รวมทั้งเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสินค้า
มาจำหน่ายบริเวณ หน้าวัดแม่มอกหัวน้ำวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-เดินทางมายังอำเภอแม่พริก สำรวจปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำ
ผาวิ่งชู้ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตาม
การก่อสร้างระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร
เพิ่มเติม -สำรวจสภาพเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดเป็นระยะๆ
และติดตามสอบถามการดำเนินการซ่อมแซมของบริษัทที่รับผิดชอบวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะ ทักทายปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
ซึ่งกำลังร่วมกันก่อสร้างสะพานขัวแตะในทุ่งนาเพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 18.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังแนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน
ปัญหา/ความต้องการของคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาอบต.
และพักค้างแรมที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านปางยาว ต.แม่พริก อ.แม่พริก
ซึ่งเป็นหมูบ้านห่างไกลที่สุดของอำเภอแม่พริก


วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
-ร่วมกับคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองรูปแบบ/เนื้อหา/ประเด็น
/ข้อมูล/ข่าวสารที่จะเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆตามแผน
ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์โอทอป Smes หัตถอุตสาหกรรม อาหารและผลผลิต
การเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ
"ลำปาง..ปลายทางฝัน" ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 17 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าผู้นำ


วันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-เยี่ยมชม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด อาทิ น้ำสับปะรด
สับปะรดกวน สับปะรดอบแห้งฯภายใต้แบรนด์"น้ำหนึ่ง"
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเสด็จ (คุณวรรณเพ็ญ คมใน
เบอร์โทร 091 - 8515085) พร้อมทั้ง ประสานงานสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดในการยกระดับ/พัฒนา/เพิ่มศักยภาพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ำอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์สัปปะรด
ลำปางครบวงจร ปฏิบัติการเดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ปันสุขปี2562
วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"วันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-เยี่ยมชมแปลงสับปะรดปลอดภัย ซึ่งมีการปลูกสับปะรด
นอกฤดูกาล ส่งผลสดจำหน่ายใน ท็อป ซุปเปอร์มาเก็ต ภายใต้แบรนด์"เพชรล้านนา"เพื่อพิจารณาแนวทางขยายผล
ตามยุทธศาสตร์สับปะรดลำปางวันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-ร่วมกับเกษตรตำบล พบปะพี่น้องเกษตรกรและเยี่ยมชมแปลง
เกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าโทกชัยมงคล
และการเลี้ยงปลาดุก บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย
ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาลวันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-เยี่ยมเยียนเกษตรกรและเยี่ยมชมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่ทะ ตำบลทุ่งฝาย
ตามโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนวันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-ร่วมกับเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และประธานอสม.ชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมติดตามความคืบหน้า
ในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่บ้านดงไชย
ตำบลสบตุ๋ย จำนวน 4 ราย ตามโครงการ “แก้จนคนเมือง"ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัด ปี2561 วาระ"ลำปางสร้างสรรค์
ปันสุข" พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมวันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางลงพื้นที่
แก้ไขปัญหากิ่งไม้หักทับสายไฟฟ้า ในพื้นที่บ้านดงไชย
ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่วันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและสำรวจพื้นที่
ริมแม่น้ำวังฝั่งตรงกันข้ามวัดเกาะ เพื่อวางแผนการกำจัด
วัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ"รักษ์แม่น้ำวัง
ด้วยพลังจิตอาสา" ภายใต้วาระ"ลำปางสะอาด"เชื่อมโยงกับ
การติดตั้งประติมากรรม บริเวณริมสะพานรัตนโกสินทร์200ปี


วันอังคารที่ 16 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 16 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น.
เดินทางไปราชการที่จังหวัดพิษณุโลก


วันอังคารที่ 16 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
พบปะหารือและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 3
ณ ค่ายพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก


วันอังคารที่ 16 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
พบปะทักทายพี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกายและ
นักท่องเที่ยวบริเวณสตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวังและ
ประติมากรรม บริเวณริมสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 06.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าผู้นำชุมชนบริเวณกาดก๊าวจาว
พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน
โอทอปนวัตวิถีวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 06.45 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าบริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง
เยี่ยมชม/สังเกตการณ์การให้บริการของสถานีรถไฟ
พร้อมสำรวจพื้นที่/พิจารณาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบ
/พัฒนาการจัดงานรำลึกรถไฟรถม้าลำปางวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ติดตามการติดตั้งประติมากรรมริมแม่น้ำวังและบ้านหลุยส์
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการสำรวจ/ออกแบบพัฒนาสะพานบุญ
วัดพระธาตุสันดอน อ.แม่ทะวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักส่งโครงการหลวง
พร้อมติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักและผลไม้
เมืองหนาว ภายใต้วาระ"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกเหมี้ยง กาแฟ อะโวคาโด้
พลับและแมคคาเดเมีย ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และโฮมสเตย์ในพื้นที่หมู่บ้านป่าเหมี้ยง


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาอบต.
และนักวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
ภาคเกษตร พัฒนาสินค้า/บรรจุภัณฑ์โอทอป ปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อาทิ ป้ายหมู่บ้าน
จุดเช็คอิน สะพานรักดอกเสี้ยว สตรีทอาร์ตวิถิคนเก็บเหมี้ยง
การจัดงาน"เทศกาลดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง"
ซึ่งจะยกระดับจากปีก่อนๆ รวมทั้งประสานงานศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานฯจัดฝึกอบรมการทำอาหารที่สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว อาทิ เสต็ก สลัด ปิ้งย่าง
หมูกระทะ เค้ก ให้แก่ผู้ประกอบการในหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวชุมชนที่สนใจ


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟอาราบิก้า
(โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องขัดเมือกกาแฟ)
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่
บ้านป่าเหมี้ยงและบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างจุดถ่ายรูป
ห้องน้ำสาธารณะ ป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ/จุดชมวิวบนเขาตอกหิน
ในพื้นที่หมู่บ้านแม่แจ๋ม ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561
รวมทั้งการดำเนินโครงการโอท้อปนวัตวิถีและสำรวจสถานที่
เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"แม่แจ๋ม
แจ่มแต้หนา"ในช่วงต้นเดือนธันวาคม2561ตามแคมเปญ
"ลำปาง ปลายทางฝัน"


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 20.30 น.
-ประสานงาน ให้แนวคิดและข้อมูลแก่ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ
"ลำปางปลายทางฝัน"และแคมเปญย่อยเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ อาทิ"ฝันของนักบุกเบิก ผจญภัย""ฝันตามรอยภาพยนตร์"
"ฝันของคนมีความรัก" "ฝันของคนรักธรรมชาติ""ฝันของจิตอาสา"
"ฝันของคนอาร์ตๆ" "ฝันของคนวัยเก๋า""ฝันของนักท่องเที่ยวสายบุญ"
"คนทันสมัยไปลำปาง"เป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 06.30 น.
-สำรวจพื้นที่ ที่จะมีการติดตั้งประติมากรรม ภายใต้แนวคิด"ลำปาง
เมืองศิลปะสร้างสรรค์" พบปะ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ที่มาออกกำลังกายบริเวณริมแม่น้ำวังและเยี่ยมผู้ประกอบการรีสอร์ต
/โฮมสเตย์ บริเวณถนนวัฒนธรรม/ชุมชนท่ามะโอ
รวมทั้งสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนบูรณาการทุกภาคส่วน/จิตอาสา
ร่วมกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย บริเวณริมแม่น้ำวัง
ในวันที่23ตุลาคม2561โดยมีพื้นที่เป้าหมาย
ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนอนันตยศ
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและปรึกษา
หารือกับผู้เกี่ยวข้องเรื่องการปรับปรุง/พัฒนาสวนอนันตยศวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และพัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง เรื่องความก้าวหน้า
ในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัติวิถี
ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแม่ทะ โดยเฉพาะ
ในบริเวณชุมชนกาดก๊าวจาว ท่ามะโอและสะพานบุญ
วัดพระธาตุสันดอนรวมทั้งการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน/หมู่บ้านโอทอป
และชุมชนโอทอปนวัตวิถี ในภาพรวมทั้งจังหวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านและผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
เกี่ยวกับการปรับปรุง/พัฒนาสถานที่และยกระดับการท่องเที่ยว
บริเวณสะพานบุญ วัดพระธาตุสันดอนและพื้นที่ใกล้เคียง
ในเขตอำเภอแม่ทะ โดยแนวทางที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-หารือกับวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้
แคมเปญ”ลำปางปลายทางฝัน” ในปีงบประมาณ2562วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมชม สำรวจพื้นที่วัดปงสนุกเหนือ และวัดปงสนุกใต้
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้/เหมาะสม
ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/วิถีพุทธ
เชื่อมโยงกับชุมชนท่ามะโอและกาดกองต้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะทักทาย นักท่องเที่ยวบริเวณสตรีทอาร์ต
เยี่ยมชมการแสดงภาพเขียนที่หอศิลป์ลำปางและเยี่ยมเยียน
พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในถนนคนเดินกาดกองต้า


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 09.00 น.
เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม
ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง หลังศาลาหลางจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด จ่าจังหวัด
และผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ณ จวนผู้ว่าฯ
เพื่อติดตามผลการการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
และวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/ จุดเน้นการพัฒนา
จังหวัดในปีงบประมาณ2562 อาทิ การบูรณาการทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน/ขยายผลโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน การซ่อมแซมถนน
/เส้นทางบางสายที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ การขับเคลื่อนวาระ
"ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม"และการพัฒนา/กำจัดวัชพืชบริเวณริม
แม่น้ำวังตามโครงการ"รักษ์แม่น้ำวังด้วยพลังจิตอาสา" การซ่อมแซม
บ้านเรือนและสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ยากไร้
ตามโครงการ"แก้จนคนเมือง"และ"ลำปางปันสุข"
การขับเคลื่อนการพัฒนา"หมู่บ้านปันสุขต้นแบบ"ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ
และ"หมู่บ้านปันสุขขยายผล"ในพื้นที่ห่างไกลกันดารของทุกอำเภอ
การกำหนด"จุดเน้น"ในการพัฒนาของแต่ละอำเภอให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและความต้องการ/จำเป็นของพื้นที่ การปรับปรุง
/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวตามแคมเปญ "ลำปางปลายทางฝัน"
รวมทั้งการเตรียมการจัดประชุมข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ทุกตำบล
เพื่อสร้างความเข้าใจและมอบแนวทางในการน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์พระราชทาน"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
ตลอดจนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
/ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการพัฒนาจังหวัด/อำเภอในปีงบประมาณ2562
สู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 19.00 น.
เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
/ผลการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561
แนวทาง/จุดเน้น/โครงการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ
ในปีงบประมาณ 2562 และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 09.10 น.
-เยี่ยมอาการ และให้กำลังใจ คุณจุรีพร สานตา ดีเจคลื่นวิทยุ
อสมท. ลำปาง ณ โรงพยาบาลลำปางวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง
และหว่านเมล็ดต้นปอเทือง ณ บริเวณหนองหล่ม บ้านวังศรีภูมิ
ต.นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปางวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 10.45 น.
-เยี่ยมชมแปลงเมล่อน และถั่วพลู ของร้านกิตติพันธ์การเกษตร
ในพื้นที่บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย ซึ่งเน้นการปลูก
เพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ส่งจำหน่ายต่างประเทศ รวมทั้งรับซื้อเมล็ดผักบุ้ง
และเมล็ดถั่วฝักยาวจากพื้นที่อำเภอและจังหวัดไกล้เคียงนำมาคัดแยก
บรรจุถุงจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปลูกด้วยวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ยากไร้
จำนวน 6 ราย ตามโครงการ “แก้จนคนเมือง"ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัด ปี2561 วาระ"ลำปางปันสุข"
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ และประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-ประสานงานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด และเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ตามที่ราษฎรได้มีการร้องเรียน
เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ แก้ไขปัญหาวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

- เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนางคำแปง เขียวทรายมูล ผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-เยี่ยมชมการเลี้ยงกบ ของนายทวี เขียวทรายมูล ซึ่งเป็นราษฎร
ที่ได้งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน ตามโครงการ
“แก้จนคนเมือง"วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-เยี่ยมเยียน ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรผู้มีรายได้น้อย
(เลี้ยงปลาดุกเพื่อจำหน่ายให้ผู้มาทำบุญที่วัดนำไปปล่อย
และการทำตุงจำหน่าย)ตามโครงการ"แก้จนคนเมือง"วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวและนักดนตรีจิตอาสา
ที่รับบริจาคเงินซื้ออาหารให้สุนัข ณ ถนนวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ
พร้อมสำรวจพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำวังเพื่อเป็นข้อมูลวางแผน
กำจัดวัชพืชตามวาระ"ลำปางสะอาด"


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 06.30 น.
ติดตามผลการกำจัดวัชพืช ตกแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณริมแม่น้ำวัง ช่วงจากสะพาน200ปี-สะพานหลังจวน
ตามที่ได้มอบหมายให้กองร้อยอส.จ
และกองร้อยอส.อ.เมืองลำปาง ร่วมกันดำเนินการ


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
ร่วมกับนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ลงพื้นที่ริมน้ำวัง เพื่อวางแผนการกำจัดวัชพืช จัดการขยะมูลฝอย
และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวริมแม่น้ำวัง
ตามโครงการ"รักษ์แม่น้ำวัง ด้วยพลังจิตอาสา"
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข'62"
วาระ "ลำปางสะอาด เมืองสวยน้ำใส"


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาว
และของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์หลัก
จุดเน้น รูปแบบ แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น.
ร่วมกับนายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ/นายกสมาคมแม่บ้าน
กระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกิจการโรงงานเซรามิค
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัท พร้อมหารือ
แนวทางการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของจังหวัดลำปาง
ณ อินทราเซรามิค


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ดี สมเปิง มารดาของ
นายอัคเรศ สมเปิงอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง
ณ ฌาปนสถานบ้านทุ่งหนองขาม


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 14.30 น.
เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท แอคมี ลานนา
อินเตอร์เทรด จำกัด (Melann) ซึ่งผลิตผลงานศิลปะ
และของตกแต่งภายในบ้าน จากหินทราย พร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
วาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 15.45 น.
ตรวจเยี่ยมติดตามผลและให้กำลังใจพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ซึ่งกำลังตัดแต่งกิ่งไม้
และจัดระเบียบสายไฟ/สายสัญญาณ
ตามวาระ"ลำปางสะอาด ปลอดภัย"

วันพุธที่ 10 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 08.45 น.
-หารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ไขปัญหา/ผลกระทบจากมูลนกพิราบ
การขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสะอาด"และการกำจัดวัชพืช
บริเวณริมแม่น้ำวังอย่างยั่งยืนวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 09.15 น.
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับวิธีคิด
วิธีทำงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2561และจุดเน้น
/แผนงาน/โครงการสำคัญในปีงบประมาณ2562
ณ ห้องปฏิบัติงานวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 11.45 น.
-พบปะ หารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับขนส่งจังหวัดและคณะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชนและแนวทางการจัดการขนส่งสาธารณะ
เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
พลังงานจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ ปัญหา/ความต้องการ/ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะของผู้ประกอบการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 14.30 น.
-ประชุมหารือร่วมหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2561และแนวทางการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2562
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนประชาสัมพันธ์
/ส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการสำคัญของจังหวัดลำปาง
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งและแหล่งน้ำ รวมทั้งการเร่งรัดพัฒนาหมู่บ้าน
ที่ห่างไกลกันดารและลำบากที่สุดของทุกอำเภอ ภายใต้โครงการ
"หมู่บ้านปันสุข" ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-ติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำวัง/สตรีทอาร์ต ตามวาระ "ลำปางสะอาด"
โดยจังหวัดจะบูรณาการทุกภาคส่วน รวมทั้งเชิญชวนจิตอาสา
ขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมตลอดพื้นที่ริมน้ำ
ที่ผ่านชุมชนในโอกาสต่อไปวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกับ
หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯสำนักงานเกษตรจังหวัด ปราชญ์เกษตร
ประธานกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และร่วมกับนายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวนครลำปาง ส่วนราชการและพี่น้องประชาชน
สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ดี สมเปิง มารดาของนายอัคเรศ สมเปิง
สื่อมวลชน ณ บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
พบปะประชาชนและร่วมพิธีทำบุญตามประเพณี
ณ วัดท่าวิมล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.)
และเจ้าหน้าที่อบจ. ที่มาร่วมกำจัดวัชพืชและรักษาความสะอาด
บริเวณริมแม่น้ำวัง ตามวาระ"ลำปางสะอาด"


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
ประชุมหารือร่วมรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานช่วยอำนวยการผู้บริหารจังหวัด
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์/จุดเน้น/แผนงาน/โครงการ/การแบ่งมอบภารกิจ
/แนวทางการบริหารการพัฒนาจังหวัดในเชิงบูรณาการ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 18.30 น.
พบปะสังสรรค์ หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องปฏิบัติราชการวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกี่ยวกับแนวทาง/จุดเน้น/โครงการพัฒนาการเกษตร
ของจังหวัดลำปางปี 2562 ภายใต้วาระ"เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"
ณ ห้องประชุมเวียงละกอนวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวนครลำปางและคณะ ณ ห้องปฏิบัติราชการวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
และผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาควันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผา
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ลำปางในภูมิภาคต่างๆ
ในปีงบประมาณ2561 รวมทั้ง การจัดงานมหกรรมเซรามิค
และหัตถกรรมลำปาง ครั้งที่1 ณเมืองทองธานี
พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานตามวาระ
"ลำปาง:นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสากรรมสร้างสรรค์"ปี2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 15.45 น.
-หารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและกรรมการหอการค้า
จังหวัดเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
ระยะเวลา20ปี และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยะ5ปี
ณ ห้องปฏิบัติราชการวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-ตรวจพื้นที่บริเวณท่าน้ำหลังจวน พร้อมทั้งประสานกองร้อยอส.จ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขจัดวัชพืชและรักษาความสะอาด
อย่างต่อเนื่อง ตามวาระ"ลำปางสะอาด"


วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 61 และ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 61 และ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 61
สรุป/ประเมินผลการบริหารการพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ2561และชี้แจงยุทธศาสตร์/
จุดเน้น/โครงการพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ2562
พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานเน้นหนักแก่
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-หารือ/ซักซ้อมการปฏิบัติกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
และ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ เกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารงานทั่วไปและบริหารการพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ2562วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท
เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ณ โรงเรียนบุญวาทย์วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ลงพื้นที่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือก (ทุเรียน และสะตอ)และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะเห็ดหอม ภายใต้วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ "
และโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปางมะโอ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2561วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-เดินทางเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ณ จังหวัดน่าน


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
หารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
และผอ. กลุ่มงานอำนวยการ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนา
จังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อเตรียมนำเสนอหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดเพื่อสรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561
และกำหนดแนวทาง/จุดเน้น/กลยุทธ์การบริหารการพัฒนา
จังหวัดปี2562ในเชิงรุก บูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
อย่างแท้จริง ณ ห้องปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่
และผู้นำท้องถิ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ในการเตรียมดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง
และอำเภองาว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น.
ประชุมหารือร่วมกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้แทนหน่วยงานและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นหมู่บ้านเป้าหมาย
ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ4หมู่บ้าน เพื่อวางแผนการพัฒนา
เป็น"หมู่บ้านปันสุข” ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย รวมทั้งแนวทาง
ขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกล กันดาร ทุกอำเภอ  
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น.
ประชุมหารือร่วมกับทีมงานเลขานุการเพื่อสรุป/ประเมินผล
/ติดตาม/ขยายผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2561
และกำหนดจุดเน้น วางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนัก
ในปีงบประมาณ2562 ภายใต้ปฏิบัติการ เดินหน้าลำปาง
“สร้างสรรค์ ปันสุข” เฟส 2 ณ ห้องปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
หารือกับผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุง
การบริหารงานทั่วไปและบริหารการพัฒนาจังหวัด
ในเชิงบูรณาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับการที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่ง

วันพุธที่ 3 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ ความเสียหาย และเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจราษฎร บ้านห้วยเป้ง ตำบลบ้านค่า
อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำหลาก
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 09.15 น.
-ปรึกษาหารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.และคณะ เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซม
พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนีวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมร่วมกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสะอาด"ปีงบประมาณ2562
โดยเน้นหนักเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ริมถนน สวนสาธารณะ
แหล่งท่องเที่ยว ห้องน้ำ สถานีขนส่ง ตลาด ชุมชน
การจัดระเบียบป้าย/สายไฟและสายสัญญาณ
การรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-ปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดลำปาง
และคณะ เกี่ยวกับการขับเคลื่อน/ขยายผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยราชการและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน
/โครงการพัฒนาจังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ อาทิ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่ง
การขับเคลื่อนโครงการลำปางเมืองสับปะรดและนครปศุสัตว์
การบริหารจัดการน้ำ การเพิ่มพื้นที่ป่า/วนเกษตร
การป้องกัน/แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
/ดินโคลนถล่มอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนลำปางให้เป็น
เมืองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเวียงละกอน


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมชมการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ของสุทธิชัยไม้ไผ่ลำปาง
ในพื้นที่บ้านทุ่งหลวง ตำบลเมืองยาว


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
สำรวจสภาพพื้นที่ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ตามบ้านเรือน/ร้านค้าและพบปะหารือ รับฟังปัญหา
ความต้องการ/จำเป็นของหมู่บ้านทุ่งหลวง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลและเป็นพื้นที่เป้าหมายการเร่งรัด
พัฒนา ตามวาระ"ลำปางปันสุข"


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
ตรวจเยี่ยมโครงการเทลานตากพืชผลทางการเกษตร
ประจำหมู่บ้าน ซึ่งใช้งบประมาณโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียน
พี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ ที่มาร่วมทำบุญวันพระ ณ วัดทุ่งหลวง


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมชมการเลี้ยงโคพื้นเมือง สำรวจระบบประปาหมู่บ้าน
และคลองส่งน้ำเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริในพื้นที่บ้านทุ่งหลวง
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
สำรวจสภาพพื้นที่ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
และรับฟังปัญหา ความต้องการ/จำเป็นของบ้านนาเงิน
ตำบลแม่สัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกล ณ.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมประสานงานสนง.ชลประทานจังหวัด เข้ามาสำรวจพื้นที่
พิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
มายังพื้นที่เกษตรของราษฎร


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมชมการประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองส่งจำหน่าย
ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งภายในและนอกพื้นที่จังหวัด


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
พบปะเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ
ที่มาร่วมทำบุญในวันพระ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/ความต้องการ
ณ วัดปันเต้า ตำบลแม่สัน