วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายประทีป
ประคองวงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงมหรสพ
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 เบญจ (2)
ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย
ถูกต้องของตัวอาคาร แสงไฟและสัญญาณไฟฉุกเฉินภายในโรงภาพยนตร์
ถังดับเพลิงภายในตัวอาคาร โดยถังดับเพลิงต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ระยะห่างของแต่ละโรง ขนาดประตูเข้าออก
และตรวจดูวัสดุทุกชนิดในโรงภาพยนตร์จะต้องไม่ลามไฟ สำหรับผลการตรวจเยี่ยม
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ลำปางนั้น ถูกต้องและเป็นไปตาม
พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 เบญจ (2) ทุกประการ

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมพบปะและตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองล้อมแรด
เพื่อพบปะหารือและติดตามแผนงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน
รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน โดยมีนายอำเภอเถิน ท้องถิ่นอำเภอเถิน ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด คณะผู้บริหารและบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนสาธารณะเมืองเถิน
และสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรดแห่งใหม่

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น.
-เป็นประธานการประชุมพบปะและตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองพิชัยเพื่อพบปะ
หารือและติดตามแผนงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน
โดยมีปลัดเทศบาลเมืองพิชัยปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ
ตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-คณะทำงานจัดงานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าพบเพื่อหารือ
ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น.
-ณ มิวเซียมลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง
จัดการแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาหอการค้าทวประเทศ ครั้งที่ 77
ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้น

ณ จังหวัดลำปางในช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคม 2562
โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย

นายสกลสุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง และนายวิสูตร บัวชุม
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปางร่วมแถลงข่าว

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 11.00 น.
-ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (ส.ป.ก.) เพื่อพบปะหารือ
และติดตามแผนงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค
และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการกองนิทรรศการฯ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 56 หน่วยงาน จาก 9 กระทรวง เข้าร่วมประชุมฯ
โดยมีสาระสำคัญในการพิจารณาแนวทางและรูปแบบการจัดนิทรรศการฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ด้วยจังหวัดลำปาง
ได้กำหนดจัดงาน"ฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563" ในระหว่าง
วันที่ 14-23 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 15.00 น.
-เป็นประธานประชุมหารือการเตรียมการป้องกันสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า
ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ลำปาง, สนง.ปภ.จ.ลำปาง,
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง, กอ.รมน.จ.ลำปาง , ปกครองจังหวัด
และหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนงาน
/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
และการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 14.00 น.
-ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง เพื่อพบปะหารือและติดตามแผนงาน
/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ  ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
ตำบลพระบาท จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมหอบังคับการบินลำปาง
และระบบการปฏิบัติการต่างๆ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562"
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน
ีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
กำจัดวัชพืช/โรค/แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้และมีนิทรรศการด้านงานป่าไม้
โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ วัดพระธาตุสันดอน ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง