<

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 08.45 น.
-เดินทางกลับจาก กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียน ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
แผ่นดินไหว(ส่วนหน้า)และ ร่วมกับปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น
/ท้องที่ เจ้าหน้าที่ ปภ. สาขาวังเหนือ นักวิชาการ/นักวิจัยจาก
คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
มทร.และอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
โยธาธิการฯ ติดตามสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหว และสำรวจ
ความเสียหาย ของอาคารบ้านเรือน วัด สถานที่ราชการ
ในพื้นที่ ตำบลทุ่งฮั้ว ตำบลวังแก้ว พร้อมทั้งให้กำลังใจ
ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บ
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
ณ ไร่ริมวัง บ้านห้วยป้าย ตำบลวังแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมศูนย์บัญชาการฯส่วนหน้า
พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือ
สำนักงานปภ.สาขาวังเหนือ อบต.ทุ่งฮั๊วสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
ลำปาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และวิศวกรรมสถาน
สนง.ภาคเหนือ พร้อมมอบหมายภารกิจในการดำเนินการระยะต่อไป
ณ อบต. ทุ่งฮั้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ หารือเรื่องการป้องกันหมอกควันไฟป่า รับฟังปัญหา
/ความต้องการของพี่น้องประชาชน จากคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่3และหมู่ที่6 ตำบลทุ่งฮั้วและตำบลใกล้เคียง
พร้อมมอบสิ่งของให้ชุดลาดตะเวนดับไฟป่า

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พักค้างคืน ภายในหมู่บ้านผาแดง ตำบลทุ่งฮั้ว

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. - 19.00 น.
-ร่วมกับหน่วยราชการและองค์กรภาคเอกชน หารือแนวทาง
ความร่วมมือด้านธุรกิจ การเปิดช่องทางการตลาดสินค้า
/ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำปาง ผ่านห้างสรรพสินค้า
ในเครือเซ็นทรัลและเดอะมอลล์

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. - 19.00 น.
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำภาคเอกชนและ พี่น้องชาวลำปาง
ที่อยู่ในกรุงเทพฯเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ จุดเน้น ความร่วมมือ
ในการพัฒนาจังหวัด พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพภาพ
ของจังหวัดในด้านต่างๆ

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. - 19.00 น.
-ร่วมเปิดงาน "เปิดลำปาง ปลายทางฝัน"ณ ลานหน้าศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เวิล์ด

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเกาะคา
จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียวละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น.
-ประธานตรวจสถานที่ดูดทรายและประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลสบปราบ อ. สบปราบ จ. ลำปาง

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 09.09 น.
-เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วันอังคารที่ 19 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 19 ก.พ. 62 เวลา 07.30 น.
-เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจำปี 2562 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันอังคารที่ 19 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ ติดตามการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควัน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/โอทอปนวัตวิถี
และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอเมืองปาน

วันอังคารที่ 19 ก.พ. 62 เวลา 19.30 น.
-เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.
-ประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอแม่ทะ
นายอำเภอเสริมงาม ผู้แทนอำเภอต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพื่อเร่งรัด/ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2562
และพิจารณากลั่นกรอง/ให้ความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับ ปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้
ในครัวเรือน กระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค
/การเกษตร และการคมนาคมขนส่ง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 10.30 น. - 13.00 น.
-ร่วมรับมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง จากขบวนการสหกรณ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ชุมชน และจิตอาสาดับไฟป่า

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
และการจัดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบ้าน ครั้งที่ 18 ตอน
"สะพานรักดอกเสี้ยงบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง"
ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562
ณ หมู่บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ๊ซ้อน อ.เมืองปาน

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
ปลัดจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การเตรียมกิจกรรมสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด และการดำเนินโครงการ
จิตอาสาพระราชทานฯในระยะต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เดินหน้า"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-ประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานและคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 06.00 น.
-เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่ง “จุฬาฯ อาลัมภางค์ มินิฮาร์ทมาราธอน 2019
ตอนเส้นทางรักษ์” พร้อมร่วมเดิน วิ่งและพบปะ ทักทาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ลานด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนเกษตรกร และพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสินค้ามาจำหน่าย
ที่ตลาดวีมาร์เก็ตพร้อมเยี่ยมชมการแสดงของเด็ก และเยาวชน
กลุ่มมะค่าหลวง ที่มาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าหมอกควันและรับบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อสนับสนุนชุดปฏิบัติการดับไฟป่า

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-เยี่ยมบ้านนางศุภนุช ทำสุข ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมกรรโชกแรง
ในพื้นที่หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 14.30 น.
-เยี่ยมชมสวนวีรภัทร บ้านน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ซึ่งปลูกกล้วยหอมคาเวนดิส
ในพื้นที่กว่า20ไร่ จำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกประเทศจีน
ภายใต้แบรด์น" บีบี บานาน่า " พร้อมหารือเรื่องแนวทางการขยายผลไปยัง
เกษตรกรรายอื่นๆและการนำไปส่งเสริมการตลาดภายในงาน
"เปิดลำปางปลายทางฝัน"ในระหว่างวันที่20-22กุมภาพันธ์ 2562
ณ. บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กทม.

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานงานฉลองมงคลสมรสดร.บัณฑิตา สายบัณฑิต
กับ นายนพรุจ วานิกร

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-ติดตามสถานการณ์และประสานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ ผบ.มทบ.32
และ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-พบปะ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง
ปล่อยแถวชุดเฉพาะกิจการบูรณาการดับไฟป่าในพื้นที่ดอยพระบาท
ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยพระบาท - ม่อนพระยาแช่ ร่วมกับผอ.ทสจ.
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จุดตรวจ/จุดสกัด ของชุมชนอิ๋วเมี่ยน
และชุมชนพระบาทวังตวง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า
รอบดอยพระบาท

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-ประชุมร่วมกับ ผบ.มทบ. 32 นักบินและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการดับไฟป่า โดยใช้ เฮลิคอปเตอร์
ของกองทัพบกและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บูรณาการกับกำลังภาคพื้นดิน ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจ
ท่าอากาศยานลำปาง

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-ติดตาม ประเมินสถานการณ์ อำนวยการดับไฟป่า
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง บริเวณดอยพระบาท
(สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ช่อง 3) และหลังวัดสามัคคีบุญญาราม

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียน
/ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน/ดับไฟป่า
ณ หน่วยป้องกันและรักษาป่า ที่ ลป. 21 (แม่ทาน) อ.สบปราบ

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏร และติดตามสถานการณ์ไฟป่า ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่และติดตามการดับไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจชุดราษฏรจิตอาสาดับไฟป่า
และผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ซึ่งกลับจากการดับไฟป่า

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-เยี่ยมชม/ติดตามผลโครงการเลี้ยงไก่ไข่ บ้านผดุงราษฎร์รังสรร
ตำบลแม่วะ ซึ่งใช้งบตามโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-เยี่ยมชมการทอผ้า ของกลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดสดล้อมแรด

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่และเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานภายหลังการสนธิกำลังดับ
ไฟป่าและมีฝนตกจากปฏิบัติงานฝนหลวง บนดอยพระบาท

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. - 18.30 น.
-ร่วมประชุมเพื่อ ติดตาม/ประเมินสถานการณ์ ผลการปฏิบัติงานจำวัน
และวางแผนการปฏิบัติงาน/กำหนดมาตรการเพิ่มเติม ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรอบดอยพระบาท ร่วมกับ นายอำเภอเมืองลำปาง
นายอำเภอแม่ทะ ปลัดอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนมทบ.32 นักบิน หัวหน้าหน่วยงาน
/ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทน
การท่าอากาศยาน ณ ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจฯ ท่าอากาศยานลำปาง

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 18.30 น. - 20.00 น.
-ร่วมกิจกรรม ตามรอยเส้นทางรักษ์ พร้อมทั้งพบปะ เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ
และนักท่องเที่ยว ณ หอศิลป์ลำปางและถนนคนเดินกาดกองต้า

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 62
-ประสานงาน ปรึกษาหารือและขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จากผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แม่ทัพภาคที่3
หน่วยบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 62
-ติดตาม/ประเมินสถานการณ์ รับทราบปัญหา/อุปสรรค ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ และวางแผนการปฏิบัติงาน/กำหนดมาตรการเพิ่มเติม
ร่วมกับผบ.มทบ32 รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ/
ปลัดอำเภอเมืองลำปาง ผอ.ทสจและหัวหน้าหน่วยงาน
/ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จิตอาสา รวมทั้งประสานงานกับผอ.สวท. อุตสาหกรรมจังหวัด
และพาณิชย์จังหวัดเกี่ยวกับการรับบริจาคน้ำดื่ม เกลือแร่ ข้าวสาร
อาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดของชุมชน
และชุดปฏิบัติการดับไฟป่าซึ่งจังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนมาจากหลายพื้นที่

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 62
-ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแม่เมาะ เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ สอบถามข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค เยี่ยมเยียน/ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/ประชาชน/จิตอาสาป้องกันไฟป่า จุดตรวจ/จุดสกัด/ชุดลาดตระเวน อาสาสมัครทหารพราน และร่วมอำนวยการแก้ไขปัญหา/ดับไฟป่า วางแผนดำเนินงานระยะต่อไป ณ ฝายห้วยน้ำขาว วัดสามัคคีบุญญาราม และศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ อ.แม่เมาะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 62
-รับฟังการบรรยายสรุปพระราโชบายและแนวทางการดำเนิน
โครงการจิตอาสาพระราชทานฯ และเข้าร่วมการฝึกป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 13 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61
และบรรยายสรุป เรื่อง “ยุทธศาสตร์ เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว
เมืองเซรามิก” ภายใต้ปฏิบัติการเดินหน้าลำปาง “สร้างสรรค์ ปันสุข”
ณ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. แม่เมาะ

วันพุธที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 11.00 น.
-สังเกตการณ์การแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
และปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และ
ที่มาจากส่วนกลางซึ่งนำรถโมบาย เฮลิคอปเตอร์และชุดปฏิบัติการ
ดับไฟป่า มาสนับสนุน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานระยะต่อไป
ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 12.55 น.
-เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 07.00 น.
-เป็นต้นไป ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและคุณภาพอากาศ
พร้อมติดต่อ/ประสานงานผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ อาทิ
อธิบดีกรมฝนหลวงฯ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้บริหารกรมป่าไม้
และกรมอุทยานฯทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขนส่งจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผบ.มทบ32
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอ หน.สำนักงานจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ผอ.ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต10และหน.ปภ.จังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสาฯลฯ

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.
-พบปะ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารบริษัท เบทราโก
ในพื้นที่ และรับมอบอาหารสด/แช่แข็งนำไปมอบให้ราษฎรอาสา
สมัครดับไฟป่า ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.
-ร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน
พัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งการเตรียมข้อมูล
/ความพร้อมในส่วนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีการเสนอ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น
สถานการณ์และความต้องการ/จำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่/ประชาชน
และซักซ้อมการปฏิบัติเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเพิ่มเติม
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น.
-หารือกับหัวหน้าส่วนราชการและ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันและคุณภาพอากาศ รวมทั้งแนวทางการประชาสัมพันธ์
สร้างความรับรู้ และตระหนักแก่พี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. - 18.00 น.
-ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ ติดตามสถานการณ์
สอบถามข้อมูล เยี่ยมเยียน/ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/ประชาชน
/จิตอาสาป้องกันไฟป่า จุดตรวจ/จุดสกัด/ชุดลาดตระเวน/เกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและร่วมอำนวยการแก้ไขปัญหา/ดับไฟป่า
วางแผนดำเนินการระยะต่อไป ณ วัดม่อนพระยาแช่ สำนักงานชั่วคราว
อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จุดตรวจชั่วคราวบ้านโทกหัวช้าง
ตำบลพระบาท จุดตรวจชั่วคราวบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท
สวนกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้าของนายชุติพล พุทธามาศ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่บ้านหัวทุ่งสามัคคี

วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
-ติดตามสถานการณ์ เยี่ยมเยียนประชาชน/อำนวยการดับไฟบริเวณ
ด้านหลังวัดสามัคคีบุญญาราม บ้านหัวทุ่งสามัคคี และบริเวณดอยจำนาย
ฝั่งบ้านอิ่วเมี่ยว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและจิตอาสา
พร้อมปรึกษาหารือ/วางแผนดำเนินการระยะต่อไปร่วมกับนายอำเภอเมืองฯ
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.
-ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น.
-เดินทางกลับ จ. ลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 19.45 น.
-สำรวจพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ที่ร่วมกันดับไฟ บริเวณดอยพระบาท

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง หมอกควัน ไฟป่า และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์
ที่ผ่านมา รวมทั้งงาน/กิจกรรมสำคัญในสัปดาห์ต่อไป

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 11.30 น.
-ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลสลากกาชาด
ณ ศาลากลางจังหวัดลำปสง

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น. - 17.15 น.
-ประชุม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแผนการรณรงค์ปลูกต้นก้ามปู
การส่งเสริมการเลี้ยงครั่ง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การปลูกโกโก้ ไผ่และไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง
รวมทั้งมาตราการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
หมอกควัน ไฟป่า
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น.
-ร่วมงานและเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในวันครบรอบ
พิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปีที่ 34 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 10.30 น.
-พบปะ ชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และโครงการพัฒนาอำเภอเกาะคา
ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
ที่มาให้บริการและประชาชนที่มารับบริการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ วัดบ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คณะกรรมการอิสลามประจำ
จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.
-พบปะ หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการบูรณาการ
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานและจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น.
-ประชุมหารือกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด
ผช.ผอ.ททท สำนักงานลำปาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเตรียมการพบปะ ระดมความคิดเห็น
และความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดจากชาวลำปางซึ่งอาศัยอยู่ที่ กทม.
และการจัดกิจกรรม "เปิด.ลำปางปลายทางฝัน" ในวันที่ 20 - 22 กพ. 2562
ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 08.00 น.
-ประสานงาน/มอบหมายภารกิจบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง หมอกควัน ไฟป่า
และปัญหาพฤติกรรมเชิงลบของเด็กและเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ/เยี่ยมเยียน ผู้ประกอบการเรือแพ บ้านสำเภาทอง
ตำบลบ้านสา พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/ความต้องการ
และประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านและพบปะ/เยี่ยมเยียนกลุ่มเลี้ยงปลา
และแปรรูปปลาบ้านสา

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านและตรวจเยี่ยม/ติดตามผลการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
ปฏิบัติการเดินหน้า"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ดังนี้
1)การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา
2)การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบหนองปึ๋ง ตำบลวิเชตนคร
3)การก่อสร้างคลองส่งน้ำโป่งก้าง บ้านทุ่งคาใต้ ตำบลแม่สุก
4) การก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บ้านแม่สุกสามัคคี ตำบลแม่สุก

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ/เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดบ้านสา
และร้านจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี่/ไม้เมืองหนาว

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ/เยี่ยมเยียน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต. วิเชตนคร พร้อมทั้งหารือ
เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า และการบริหารจัดการขยะ
ตามโครงการ “ลำปาง สะอาด ปราศจากโฟม” ณ อบต. วิเชตนคร

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียน นายอำเภอแจ้ห่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี
บ้านใหม่เหล่ายาว และพบปะ รับฟังปัญหา/ความต้องการจาก
ผู้ประกอบการร้านอาหาร พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียน ครูและนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมผลงานหัตถกรรมจากไม้ ของกลุ่มเสน่ห์ไม้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านทุ่งคา/ทุ่งคาใต้/แม่สุกสามัคคี พร้อมรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านต่างๆ จากคณะกรรมการหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ติดตามการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคา ของอบต.
แม่สุกซึ่งได้แก่รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียน และพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อบต. แม่สุก
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่สุขศึกษา
ซึ่งเป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62เวลา 20.00 น.
-เป็นประธานสวดอภิธรรมศพ พ่อวงศ์ จอมวงศ์ บิดา
นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ลำปาง ณ บ้านพักในพื้นที่อำเภอแม่ทะ

วันพุธที่ 30 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยเน้นหนัก
การติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ 2562 การกำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้น
ในการพัฒนาของแต่ละอำเภอโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันไฟป่าในเชิงรุก/เข้มข้น การป้องกัน
/แก้ไขปัญหาพฤติกรรมในเชิงลบของเด็กและเยาวชน
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน/ประชาสังคม ประจำเดือนมกราคม 2562
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ โดยเน้นหนักเรื่องการติดตาม
/เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและนโยบาย
/มาตรการ/โครงการสำคัญของรัฐบาล การนำเสนอยุทธศาสตร์
และจุดเน้นในการพัฒนาอำเภอของทุกอำเภอ การบูรณาการ
การทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนและมุ่งผล
สัมฤทธิ์อย่างแท้จริง รวมทั้งการป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ
และการบริหารจัดการน้ำครบวงจร

วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-พบปะหารือกับคณะผู้บริหารเซนทรัล พลาซ่า ลำปาง
เกี่ยวกับความร่วมมือในการให้บริการ/อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ การประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดผลิตผล
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม
ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะ ชี้แจงนโยบายรัฐบาลและโครงการพัฒนาอำเภอห้างฉัตรในด้านต่างๆ
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ที่มาให้บริการ
และประชาชนที่มารับบริการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธโบราณ ตำบลเวียงตาล

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561
และหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ตำบลเวียงตาล
ให้แก่บริษัท เทสโก โลตัส

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 62เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562 ปฏิบัติการเดินหน้า"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ดังนี้
1. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัววัง ตำบลเวียงตาล
2. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไคร้ใต้ ตำบลหนองหล่ม 
3. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านง้าวพิชัย ตำบลหนองหล่ม

วันอังคารที่ 29 ม.ค. 62เวลา 14.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของมิวเซี่ยมลำปาง

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ลุ่มน้ำวัง เกี่ยวกับแนวทาง/แผนงาน/โครงการบริหารจัดการน้ำ
ในเชิงบูรณาการทั้งระบบ ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-หารือร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และตัวแทนภาคเอกชน เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม
"ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง @ หลังจวน"ตามวาระ
”ลำปาง.เมืองแห่งการเรียนรู้..เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เยาวชน
คนรุ่นใหม่ "อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์/
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่วัดปงสนุกตามแผนพัฒนา
จังหวัดปี2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานช่วยอำนวยการผู้บริหาร
เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินกา
รตามยุทธศาสตร์/จุดเน้น/แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
รวมทั้ง กำหนดแผนการปฏิบัติงานระยะต่อไป ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการร้านฮาเวสมูน
ในพื้นที่บ้านห้วยเป้ง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง
และไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท บ้านแจ้ซ้อนเหนือ
ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-ให้การต้อนรับ รับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมน้ำตก และน้ำพุร้อน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน/สถานีรถไฟนครลำปาง
/ตลาดเก๊าจาว และมูลนิธิลำปางสงเคราะห์

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-ลงพื้นที่สุสานไตรลักษณ์ บ้านป่องนัก สถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง
“หนึ่งในทรวง” และสตรีทอาร์ต ริมน้ำวัง เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวตามแคมเปญ"ลำปาง รวมทั้งต้อนรับนักท่องเที่ยว
จาก กทม. และจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-เป็นประธานเปิดงาน ช้าง ม้า ไก่ รถไฟ ลำปาง มอบ ตราสัญลักษณ์
Best of lampang และรางวัลStreet Art Photo Contest พร้อมทั้ง
พบปะ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวลำปาง
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชนและตัวแทนบริษัทนำเที่ยว
จากประเทศเมียนมา รวมทั้งศิลปิน เด็กและเยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรม

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62
-สำรวจเส้นทางคมนาคม เข้าวัดพระธาตุดอยพระฌาณ
ที่ได้รับการพัฒนาโดยอบจ.ลำปาง และรับฟังปัญหา
/ความต้องการ ป้ายบอกทางเข้าวัดฯ พร้อมทั้ง
พบปะทักทายประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 09.00 น.
-รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง อำเภอเกาะคา

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 14.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว )
-เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นายละ หน่อแก้ว และนายจันทร์คำ เทพสืบ
ราษฎรบ้านงิ้วงาม ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของ
และเงินสมทบทุนในการสร้างบ้านใหม่ ตลอดจนประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่จำเป็น

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 14.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านงิ้วงาม เยี่ยมเยียนราษฎร ที่ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร โดยส่วนใหญ่จะทำนา ปลูกข้าวโพด กระเทียม
และผักกาดเขียวปลี เพื่อจำหน่ายให้โรงงานทำผักกาดดอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 14.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว )
-เยี่ยมเยียนเกษตรกรและผู้สูงอายุบ้านงิ้วงาม ซึ่งกำลังเก็บข่า
เพื่อส่งจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 14.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว )
-เยี่ยมกำนันตำบลแม่ตีบ และเยี่ยมเยียน/รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

วันพุธที่ 23 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 23 ม.ค. 62 เวลา 11.00 น.
-บันทึกภาพร่วมกับผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
และผช.ผอ.ททท สำนักงานลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน
"เปิดลำปางปลายทางฝัน Lampang Open House "ซึ่งจะจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม

วันพุธที่ 23 ม.ค. 62 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมเยียนร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม/ผลิตภัณฑ์ลำปางและร่วมกับผอ.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดลำปาง
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด แผนงาน/ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริม
การตลาดสินค้า/ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำปาง ตลอดปี2562
ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย สวนลุมพินี กทม.

วันอังคารที่ 22 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 22 ม.ค. 62
-หารือกับพาณิชย์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับแนวความคิด/รูปแบบ/แนวทางการจัดงาน
"มหกรรมเซรามิก และหัตถกรรมลำปาง" ครั้งที่2
ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองทองธานี ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2562
เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเซรามิก
และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทต่างๆของจังหวัดลำปาง
ตามวาระ"ลำปาง:นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 62
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทาง/มาตรการเร่งรัด
ติดตามผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าหน่วยงาน
/ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับจุดเน้น
และแนวทาง/ มาตรการในการส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพ สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา ตามวาระ "ลำปาง.เมืองแห่งการเรียนรู้"
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 14.00 น.
-สำรวจพื้นที่/เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ
ร่วมกิจกรรมการร้องเพลงอวยพร จากคริสตชนจังหวัดลำปาง
เนื่องในวันพระคริสตสมภพ (วันคริสต์มาส)
ณ ศาลากลางจังหว้ดลำปาง

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-หารือข้อราชการกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและคณะ
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัด
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ออกเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลชมพูและตำบลกล้วยแพะ
อำเภอเมืองลำปาง จำนวน12ราย พร้อมติดตามผลการมอบ
และใช้ประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งมอบของขวัญ
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า/ต้อนรับปีใหม่และรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อน ความต้องการจากญาติของผู้ป่วย
/ผู้พิการเพื่อประสานการดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 19.30 น.
-ร่วมเปิดงานปีใหม่นครลำปาง "สวัสดีปีหมู 2562"
พร้อมทั้งพบปะ ทักทายพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว
ที่เข้าร่วมงาน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางในช่วงฤดูหนาว
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
-พบปะ ทักทายพี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกายและนักท่องเที่ยว
ที่ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ต บริเวณริมแม่น้ำวัง

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน มอบของขวัญ ให้กำลังใจ ครู
และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน มอบของขวัญให้นักเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชม
การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ call center "ais สร้างอาชีพ call center
แด่ผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางร่างกาย"
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 11.45 น.
-เยี่ยมชมการเรียนการสอน มอบของขวัญ และให้กำลังใจครู
นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัด
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย
เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จำนวน5ราย
พร้อมรับทราบปัญหา ความต้องการและประสานงาน
ให้ความช่วยเหลือ

วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน เยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน
พร้อมทั้งหารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารโรงเรียน
ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น.
-ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงท่าเทียบเรือแพ และการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ก่อสร้างน้ำตก ลานกางเต้นท์ ห้องน้ำ ร้านกาแฟ
และสถานที่พักผ่อน ภายในบริเวณเขื่อนกิ่วลม

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-เยี่ยมชม/พบปะผู้ประกอบร้านอาหาร "สุขสะอาดโฮมสเตย์"
และ "กรีนการ์เดนรีสอร์ต " อ.เมืองลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 เวลา 19.30 น.
-ร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อออกเลขรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2562
และพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ประกอบการ พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว และนักเรียนนักศึกษา
ที่มาร่วมงานฤดูหนาวและของดีจังหวัดลำปาง
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำปาง
ณ สำนักงาน กกต. จังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-ให้การต้อนรับพลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน และคณะ
ผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มอบให้แก่นางโซเฟีย ใจวรรณะ พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมอาการ
และให้กำลังใจญาติฯ ณ โรงพยาบาลลำปาง

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษา
และพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานฤดูหนาวและ
ของดีจังหวัดลำปาง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61 เวลา 22.00 น.
-ร่วมกับนายอำเภอแม่ทะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อำนวยการดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
กองเปลือกข้าวโพดและตอซังข้าวโพด ของ
บริษัท รุ่งเรื่องกิจ จีพี ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะ
อำเภอแม่ทะ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน
ซึ่งมาใช้บริการใน โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจน
การฝึกอาชีพเสริมให้แก่แรงงานนอกระบบ สาขาการประกอบ
อาหารไทยเพื่อการท่องเที่ยว โดยสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๑๐ ลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตลำปาง
ณ บ้านป่าเหมี้ยง ม.๖ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อหารือ
และติดตามความคืบหน้าการประสานความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการศูนย์ตัดแต่งและคัดแยกผลิตผล
ส่งโครงการหลวงฯ ของวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์จากจังหวัด
ในปี ๒๕๖๑ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ อาคารผลิตผล
และสโมสรโครงการ หลวงฯ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 12.30 - 20.30 น.
-ให้การต้อนรับ ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ
ณ โครงการหลวงตีนตก บ้านแม่แจ๋มและอุทยานแห่งชาติ
แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 21.30 น.
-เยี่ยมชมนิทรรศการ พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ผู้ประกอบการ
โอทอป วิสาหกิจชุมชน พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว
ที่เข้าชมงานฤดูหนาวและของดีจังหวัดลำปาง
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการ
การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด
ณ สำนักงาน กกต. จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอแม่ทะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากร้าย
ที่ได้รับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการ "ลำปาง ปันสุข"
งบพัฒนาจังหวัดปี2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการประกอบอาชีพทำไม้พาเลท จากต้นก้ามปู
และการทำโครงพวงหรีดจากไม้ไมยราบยักษ์ของราษฎร
ในพื้นที่ บ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลแม่ทะ พร้อมทั้ง
หารือกับผอ.โรงพยาบาลฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการให้บริการประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชม การทอผ้า การทำพรมเช็ดเท้า การทำโคมไฟจากไม้ไผ่
และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ในพื้นที่บ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว พร้อมทั้งประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหาไม้ไผ่ขึ้นรา

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท วุฒิชัยเซรามิค จำกัด
ในพื้นที่บ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ ซึ่งได้รับตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ “Best of Lampang”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผอ. สำนักงาน ธกส.
จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ ธกส. และผู้นำกลุ่มเกษตรกร
ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมสัมนา ณ ไร่เพชรล้านนา อ.แจ้ห่ม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 18.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 19.30 น.
-ให้การต้อนรับและพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มาประชุม
ทางวิชาการ ที่จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 07.40 น.
-เดินทางกลับจาก กทม.

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด
เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย อาทิ การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การป้องกันอุบัติภัย
และหมอกควันไฟป่า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฯ
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-ติดตามความคืบหน้า การเตรียมจัดงานฤดูหนาว
และของดีนครลำปาง ประจำปี 2562
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานช่วยอำนวยการผู้บริหาร
เพื่อวางแผนการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์/จุดเน้น/แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
รวมทั้งแผนปฏิบัติการออกพบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหา
/ความต้องการของพี่น้องประชาชน กลุ่ม องค์กรต่างๆในห้วงต่อไป
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดงานคาวบอยแลนด์ แดนรถม้า ครั้งที่ 4
ประจำปี 2561 ณ บ้านโทกหัวช้าง อ.เมืองลำปาง

วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61เวลา 09.30 น.
-ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของ กอ.รมน. ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61เวลา 10.30 น.
-เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กทม.

วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61เวลา 18.00 น.
-ร่วมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ "
และเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการชาวลำปาง ที่ไปแสดงและ
จำหน่ายสินค้าในงาน ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า

วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-พบปะทักทายนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเยี่ยมชม
/ถ่ายรูป สตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวัง

วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 61 เวลา 14.30 น. - 18.30 น.
-เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดลำปาง
และร่วมปั่นจักรยาน พร้อมทั้ง พบปะทักทายเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่/จิตอาสา ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 61 เวลา 19.40 น.
-เยี่ยมไข้และให้กำลังใจญาติ นางสาวโซเฟีย ใจวรรณะ
ณ โรงพยาบาลลำปาง

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 07.00 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ ความสะอาดสวยงานบริเวณสตรีทอาร์ต
ริมวัง ภายหลังมอบหมายให้อำเภอเมืองฯ สมาชิกอส.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนา

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 08.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดงานแรลลี่รถยนต์ท่องเที่ยว "แอ่วเมืองละกอน
แจ้ห่มแจ้ซ้อนม่วนใจ๋" ครั้งที่ 1 ณ ห้าแยกหอนาฬิกา

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 09.25 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้ง
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (พระจินดารัตยาภรณ์)
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พร้อมเยี่ยมเยียนคณะศรัทธา

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 11.30 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ /จิตอาสา ที่เตรียมสถานที่
และซักซ้อมการปฏิบัติ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 12.30 น.
-เยี่ยมเยียนและพบปะผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงาน
ลำปางเซรามิคแฟร์ ครั้งที่ 31 ที่บริเวณด้านหน้าห้างไทวัสด ุ
สาขาลำปาง พร้อมทั้งหารือกับนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผา
เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกสินค้าคุณภาพสูงเข้าร่วมงาน
"เปิดลำปาง ปลายทางฝัน" ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว สินค้าอาหารและบริการเด่น
ของจังหวัด ภายใต้แนวคิด"ลำปางปลายทางฝัน"
"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ""ลำปางนครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"และ"ลำปางลำแต้แต้"
ณ ห้างเซนทรัลเวิลด์ กทม.

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 16.00 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการบริเวณหน้าห้างเสรีฯ
และถนนคนเดินกาดกองต้า รวมทั้งพบปะทักทายนักท่องเที่ยว
จำนวนมาก ที่มาชมสรีทอาร์ตริมแม่น้ำวัง

วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61เวลา 19.00 น.
-เป็นประธานงานมงคลสมรส ระหว่าง นส.อลิตา ปัญญาไว
และนายวัชพล บุญทา ณ อาคารบุญชูตรีทอง

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน/บูรณาการ การพัฒนา
"หมู่บ้านปันสุข"ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-เคารพศพคุณพ่อยก จอมอินตา บิดานายพนม จอมอินตา
ณ วัดบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-นำเสนอยุทธศาสตร์/จุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดในปี
งบประมาณ2562และเหตุผล/ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง
โครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ2562จำนวนหนึ่ง ต่อผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคเหนือและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ณ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 08.00 น.
-เป็นประธานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ " Bike อุ่นไอรัก" พร้อมเยี่ยมเยียน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มารับเสื้อฯ
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 09.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
พาณิชย์จังหวัดลำปาง และคณะ ณ ห้องสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 10.00 น.
-ประชุมหารือเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดงาน
"ช้างม้าไก่รถไฟลำปาง"และ"เปิด.ลำปางปลายทางฝัน"
เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของพื้นที่ ประชาสัมพันธ์
/ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว สินค้า อาหารและบริการเด่น
ของจังหวัด ภายใต้แนวคิด"ลำปางปลายทางฝัน"
"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ""ลำปางนครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"และ"ลำปางลำแต้แต้"
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 13.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนและพูดคุย ชี้แจงนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาล/จังหวัด กับกลุ่มเกษตรกร
พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต/วัสดุทางการเกษตร ในโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย
ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" วาระ "ลำปาง เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร" ณ ศพก.
เครือข่ายลำไยแปลงใหญ่ บ้านวังศรีภูมิ ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 61เวลา 14.30 น.
-ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา 07.30 - 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 - 12.00 น.
-เป็นประธานและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำ ตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่เมาะ ม.1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา 12.00 - 13.00 น.
-รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่/จิตอาสา/อป.พร แม่เมาะ ภายใต้โครงการ
"แม่เมาะ ปินโต โนโฟม"บริเวณริมลำห้วยแม่เมาะ

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61เวลา 09.30 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชน
ที่ ร่วมโครงการ "บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร" ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61เวลา 10.30 น.
-ร่วมกับผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
และผู้เกี่ยวข้องติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
วัดไชยมงคล (วัดจองคา) ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ฌาปนกิจ
สรีรสังขารอดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ พร้อมทั้งหารือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ"เที่ยวตาม
รอยศรัทธา เพิ่มพลังชีวิต เสริมศิริมงคล"

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61เวลา 11.30 น.
-เยี่ยมชม ติดตามผลการจัดทำแปลงดอกคอสมอสเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง การแปรรูปกล้วย กลุ่มทำขนมไทย กลุ่มจักสาน
และกลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก ตามโครงการชุมชน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีในพื้นที่บ้านห้วยเรียน
ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61เวลา 13.20 น.
-เยี่ยมชมการทำเครื่องเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป
ระดับ4ดาว ของร้านต้นเงินหัตถกรรมเครื่องเงิน
(นางศิริวรรณ แซ่หาง เบอร์โทร 081-8831698)
ในพื้นที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร พร้อมหารือ
เรื่องการส่งเสริมการตลาด ตามวาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61เวลา 14.00 - 15.30 น.
-ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3 และรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ ณ ท่าอากาศยานลำปาง
พร้อมเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการป้องกัน
ปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดและแถลงข่าว
การจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
และเชียงราย ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เยี่ยมชมการผลิตเซรามิค ของบริษัท รอยัล เซรามิคส์ จำกัด
ในพื้นที่บ้านวังพร้าว อำเภอเกาะคา พร้อมทั้งหารือ
เรื่องการขับเคลื่อนวาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-ร่วมกับพัฒนากรตำบล ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า พัสตราภรณ์
(นางพัสตราภรณ์ สุภาติ เบอร์โทร 081-0349251)
ในพื้นที่บ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-เยี่ยมชมการสานตะกร้าจากทางมะพร้าวของกลุ่มจักสานบ้านปงกา

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนฝ้าย ในพื้นที่บ้านปงกา พร้อมทั้งหารือการส่งเสริม
การปลูก และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาต้นฝ้ายตาย

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-เยี่ยมชมการทอผ้าลายไกร (นางเรือนมูล คำเสน) บ้านอ้อ
ตำบลแม่กัวะ ซึ่งเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ของอำเภอสบปราบ

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-เยี่ยมชมการต่อเรือสำเภาจำลอง ก๋องปู่จาจำลอง
ของนายสนิท ปันวิชัย (เบอร์โทร 086-9122157) ในพื้นที่
บ้านวังพร้าว ตำบลสบปราบ พร้อมทั้งหารือการส่งเสริมด้านการตลาด

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอสบปราบ ผู้นำท้องที่ เยี่ยมชมสวนสมุนไพรบุญปรานี
ของดร. บุญเติม ปิงวงศ์ (เบอร์โทร 089-8557980) ในพื้นที่
บ้านนายาง ตำบลนายาง ซึ่งมีการปลูก มะขามป้อม มะแว้ง
และพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด พร้อมทั้งหารือการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามวาระ "ลำปาง เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบดังนี้ )
-รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง
ในพื้นที่บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ ตำบลสบปราบ ของบริษัท
ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61เวลา 05.30 น.
-เป็นประธานพิธีเปิด ปล่อยตัว ร่วมเดิน-วิ่งและมอบรางวัล
กิจกรรม วิ่งต้านโกง ลำปางมินิมาราธอน 2561 พร้อมทั้งพบปะ
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/นักวิ่งที่เข้าร่วม
กิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61เวลา 14.30 น.
-ร่วมปั่นจักรยาน ซ้อมใหญ่กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
พร้อมทั้งพบปะหารือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและให้กำลังใจ
นักปั่น และช่างฟ้อนจิตอาสา ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 - 10.30 น.
-พบปะเยี่ยมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมงาน และราษฎร ที่นำสินค้า
ผลิตภัณฑ์ อาหาร และพืชผลเมืองหนาวมาจำหน่ายในงาน
"แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา" ณ บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
ตลอดจนลงพื้นที่จุดท่องเที่ยวต่างๆ ของหมู่บ้านที่ได้รับงบ
พัฒนาจังหวัดและชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ปี 2561
ในการดำเนินการปรับปรุงสร้างจุดชมวิว แลนด์มาร์ค
และจุดถ่ายรูปต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่
จุดชมวิวกิ่วหิน วัดเวียงหวาย และบริเวณ 2 ข้างทางภายใน
หมู่บ้าน พร้อมเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบ้านพักในพื้นที่

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61 เวลา 11.30 - 15.00 น.
-ลงพื้นที่ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยถึงศักยภาพพื้นที่
/แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแคมเปญ
"ลำปาง..ปลายทางฝัน"และประชาสัมพันธ์ผลผลิตทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่คณะสื่อมวลชน
บล็อคเกอร์ และผู้ประการการธุรกิจท่องเที่ยวจากกทม.
และภาคเหนือ ณ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนงานภายใต้งบพัฒนาจังหวัดปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดไม้เมืองหนาว
ผลิตภัณฑ์โอทอป และ หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน
ซึ่งดำเนินการร่วมกับททท. พร้อมติดตามผลการดำเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านทั้งในส่วนของการ
จัดทำภาพสตรีทอาร์ต ติดตั้งป้ายจุดถ่ายรูป เช็คอิน
และการเพ้นท์ภาพสะพานรักดอกเสี้ยว

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61 เวลา 18.30 - 21.00น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31
" พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่หน่วยงานและผู้ประกอบการ
ที่นำผลิตภัณฑ์เซรามิกและโอทอปชนิดต่างๆมาจัดแสดง
และจำหน่าย ณ ไทวัสดุ สาขาลำปาง

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-เยี่ยมเยียนจิตอาสา ที่ร่วมทำความสะอาดวัด ตามโครงการ
"วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชารัฐพร้อมใจ"และวาระ"
ลำปางแข็งแรง เมืองสะอาด วัดสะอาด" พร้อมทั้งหารือกับ ผอ.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธและท่องเที่ยวตามรอยภาพยนต์ ภายใต้แคมเปญ
"ลำปาง ปลายทางฝัน" ณ วัดศรีชุม

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 10.00 - 11.00 น.
-เยี่ยมชมกิจการและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ประกอบการร้าน"สุขสะอาด" ในพื้นที่ตำบลชมพู
อำเภอเมืองลำปาง และร้าน"เฮือนน้ำใส" ในพื้นที่ตำบลท่าผา
อำเภอเกาะคา

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 11.10 น.
-เยี่ยมชมไร่ดอกเก๊กฮวย ของไร่ อุษา วาเลย์ ในพื้นที่บ้านท่าผา
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำป้ายบอกทาง
และจุดบริการนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งหารือกับปศุสัตว์จังหวัด
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกเก๊กฮวย
และพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเกาะคา ตามวาระ
"ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 12.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
/กระทรวงมหาดไทย/กรมการพัฒนาชุมชน และจุดเน้น
การพัฒนาจังหวัดลำปางปี2562ให้แก่บุคลากรในสังกัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง พร้อมทั้ง มอบผลผลิต
จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่สากล และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดปี2561
ให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการโอท้อป ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการหมู่บ้าน พี่น้องประชาชน
หมู่บ้านแม่แจ๋ม ติดตามความพร้อมในการเตรียมจัดงาน
"แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา" และพักค้างคืนภายในหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โดยเน้นหนักการซักซ้อมการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย และแนวทาง/จุดเน้น/
แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้ง
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก/เข้มข้น
การจัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อออกไปเยี่ยมเยียน
รับฟังปัญหา/รับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนเชิงรุกถึงตำบล/หมู่บ้าน การดำเนินกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" และการขับเคลื่อน "ลำปางสะอาด
ปราศจากโฟม" ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน/ประชาสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-ร่วมรับมอบสิ่งของในกิจกรรมรวมน้ำใจสู่กาชาดลำปาง
เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล สำหรับสลากกาชาด
และมัจฉากาชาด ประจำปี 2562
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.
-เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิม
พระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและซักซ้อมการปฏิบัติงาน
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญ
ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 12.50 น.
-เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมหารือข้อราชการกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 18.45 น.
-ร่วมส่งนายพลากร สุวรรณรัฐ และพล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ
องคมนตรี ในการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์
มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูน และ จังหวัดตาก ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 08.30 น.
-พบปะ หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องการพัฒนาจังหวัดลำปางกับผู้บริหารบริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-กราบสักการะสังขาร หลวงพ่อเกษม เขมโก พร้อมทั้ง
เยี่ยมเยียนเกษตรกร ผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายและพี่น้องประชาชน
ที่เข้าร่วมงานประเพณี "งานบุญตามรอยศรัทธา
ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก" ประจำปี 2561
ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมฯ

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-หารือกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ เกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาดสินค้าโอทอป ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-หารือข้อราชการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขต 15และคณะ ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น.
-เดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนบ้านแม้แจ๋ม
เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดงาน"เที่ยวแม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา"
ในระหว่างวันที่1-2ธันวาคมฯ และการเตรียมรับนักท่องเที่ยว
จำนวนมากตลอดช่วงฤดูหนาว พร้อมทั้งพบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาล/จังหวัดและรับฟังปัญหา
ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆ

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
และพี่น้องประชาชนตรวจเยี่ยมเส้นทางศึกษาธรรมชาติและ
จุดชมทิวทัศน์"กิ่วหิน"ซึ่งริเริ่มดำเนินการ ภายใต้แคมเปญ
"ลำปางปลายทางฝัน" โดยใช้งบพัฒนาจังหวัดปี2561

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมกิจการและพบปะ หารือกับผู้ประกอบการร้านอาหาร
และที่พักเกี่ยวกับการพัฒนาบริการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมบ่อปลา สวนแมคคาเดเมีย ไร่สตรอเบอรี่
และกาแฟของพี่น้องชนเผ่าในพื้นที่กลุ่มบ้านป่าคา

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการตัดเย็บเสื้อผ้า/สินค้าพื้นเมืองของพี่น้องชนเผ่า
(มิหัตถกรรม โทร 0933151662) พร้อมหารือเรื่องการส่งเสริม
การตลาด

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงผัก กล้วยไม้ และสวนเสาวรส ของนายกฤตภาส
แก้วคำใส (เบอร์โทร081-1695344)เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่ง
จำหน่ายโครงการหลวง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของหมู่บ้าน

วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และปลัดจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด


วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-เยี่ยมเยียนและพบปะ พี่น้องประชาชน ที่จัดนิทรรศการ
และร่วมงาน "13 village play & plearn เที่ยวเพลินๆ
@ Lampang"ณ ลานจอดรถบิ๊กซี สาขาลำปาง

วันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 61
-เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 61
-ร่วมศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ
ณ กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 08.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่
รับลงทะเบียนกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก”
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น. - 12.30 น.
( ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ดังนี้ )

-เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ อาทิ ไอศครีม
เนย ครีมชีสฯ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปนมแพะ
บ้านแพะหนองแดง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามวาระ"เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"
และเยี่ยมชมการดำเนินงาน ฟาร์มสเตย์ บูณบูณฟาร์มแพะ
ของนายชญาน์วัต สว่างแจ้ง (เบอร์โทร 089-8151804)
พร้อมทั้งประสานด้านการตลาดกับร้านอาหารที่มี
ลูกค้าจำนวนมาก

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น. - 12.30 น.
( ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ดังนี้ )

-เยี่ยมชมการเพาะพันธุ์ไก่ เลี้ยงและแปรรูปไก่ประดู่หางดำ
และไก่พื้นบ้าน อาทิ ไก่ต้มน้ำปลา ไก่ย่างพริกไทยดำ
ไก่รมควันฯ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ตำบลทุ่งฝาย (นางคณิต อินทะตั๋น เบอร์โทร 0838245323)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-พบปะพูดคุย ชี้แจง สร้างความเข้าใจ และติดตามผลการดำเนินการ
ตามนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล/จังหวัด พร้อมเยี่ยมเยียน
รับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านปู่จ้อย
ตำบลบ้านแลง ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลของอำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานงานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมลำปาง
ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 19.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดงานล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561
ณ ท่าน้ำวัดสิงห์ชัย พร้อมพบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า
ประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

วันพุธที่ 21 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ"ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม"
และการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาด ผลผลิตทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์โอทอปและร้านอาหารที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสินค้า
Best of Lampang ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำปางและนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ
ภาคเอกชนลงนาม MOU โครงการนวัตกรรมการผสมเทียม
แบบกำหนดเวลา เพื่อขับเคลื่อนวาระ"ลำปางนครปศุสัตว์"
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารจัดการ"ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแกะสลักไม้
"และ"ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ บ้านหลุก" อำเภอแม่ทะ
ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ภายใต้วาระ
"ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"
ณ ห้องปฏิบัติงาน


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือ
กับโครงการหลวงฯในการบริหารจัดการ"ศูนย์รวบรวมคัดแยก
และบรรจุพืชผักเมืองหนาว" บ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมืองปาน
ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ภายใต้วาระ
"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพุธที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 16.30 น.
-สำรวจเส้นทางการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับ พล.ต.ท. พิจาร จิตติรัตน์
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
และคณะเพื่อสำรวจความจำเป็น/เร่งด่วน/ความพร้อม
และพิจารณากลั่นกรองโครงการที่จังหวัดลำปาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ2562 ดังนี้

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการซ่อมแซมฝายต้นบงพร้อมขุดลอกหน้าฝาย
บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการซ่อมแซมฝายประปา บ้านแพะดอกเข็ม
ตำบลแม่พริก

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีคเสริมเหล็ก หมู่ 6
ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวน้ำ
ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำ
บ้านมะกอกนาบัว ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง หมู่ที่ 4
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ

วันอังคารที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-โครงการซ่อมแซมตลิ่งพัง บ้านห้วยลึก
ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานประจำเขตฯ หัวหน้าสำนักงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้แทนหน่วยงาน
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
(เฉพาะโครงการนอกพื้นที่อำเภอแม่เมาะ)เพื่อชี้แจงผล
การพิจารณาโครงการฯปี2562ของคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน และแนวทางการดำเนินโครงการ
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัด


วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมร่วมกับคณะทำงานช่วยอำนวยการผู้บริหาร
เพื่อติดตามผลการดำเนินการเรื่องสำคัญ/เร่งด่วนและ
กำหนดแผนการปฏิบัติงานระยะต่อไป ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ร่วมกับ ผอ.กศน. อำเภอเมืองลำปาง เยี่ยมชมแปลง
เกษตรธรรมชาติ ของนายตา ทามา ในพื้นที่บ้านแม่ก๋ง
ตำบลบ้านเป้า พร้อมประสานงานซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในการพิจารณารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
ธรรมชาติทั้งหมดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม แบรนด์แสงเดือน
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ก๋ง

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนนางเรือนแก้ว สารสมุทร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
(หญิง) ดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด พร้อมทั้งติดตาม
การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านบ้านแม่ก๋ง

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ก๋ง ติดตามโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามโครงการสร้าง
ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านฯ และรองนายก อบต. บ้านเป้า
ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561
วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรบ้านแม่ก๋ง ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมกิจการข้าวแต๋นธานี ของนายกสมาคมผู้ประกอบการ
ข้าวแต๋น พร้อมทั้งหารือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาดข้าวแต๋นลำปาง

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า เยี่ยมชม
กิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์
โดยหมู่บ้านทุ่งม่านเหนือเป็นหมู่บ้านที่มีโรงงานผลิตข้าวแต๋น
ทั้งที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่และเป็นอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนจำนวนมาก

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ในกระชัง บ่อดิน ในพื้นที่ทุ่งม่านเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมไร่ส้มจิตรอำไพของนายเอกภพ วิญญาภาพ
(เบอร์โทร 063-9354666)ในพื้นที่ตำบลบ้านค่า
ซึ่งมีการปลูกส้มสายน้ำผึ้ง มะนาว ทุเรียน เป็นต้น
พร้อมทั้งหารือการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.00 - 14.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมไร่มะม่วงจิตรอำไพ ในพื้นที่บ้านห้วยฮี ตำบลต้นธงชัย
ซึ่งมีการปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง โดยใช้วิธีเสียบยอด
พร้อมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดจองคำพระอารามหลวง
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว


วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดประตูผา
พร้อมทั้งติดตามการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป
นวัติวิถี การเพาะพันธ์ุกล้วยไม้ และการใช้ประโยชน์จาก
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดให้การสนับสนุนแก่หมู่บ้าน
จำปุยเพื่อแปรรูปผลไม้/สมุนไพร


วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 11.30 น.
-ลงพื้นที่ กฟผ แม่เมาะ เพื่อติดตามการเตรียมงานเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะ พร้อมทั้งพบปะ รับฟังความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่มาชมภูมิทัศน์ทุ่งบัวตองและลานดอกไม้นานาชนิด


วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-ปรับภูมิทัศน์ ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งประติมากรรม
ในพื้นที่บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ และบริเวณริมน้ำวัง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 05.00 - 09.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ขึ้นดอยฟ้างาม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง พบปะ รับฟัง
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาชมภูมิทัศน์และทะเลหมอก

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 05.00 - 09.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-สำรวจสภาพเส้นทางลำลองขึ้นดอยฟ้างาม เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประสาน ขอความร่วมมือหน่อยงาน/องค์กรต่างๆ
ให้การสนับสนุนหมู่บ้านในการปรับปรุง ซ่อมแซม

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 05.00 - 09.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ตามบ้านเรือน

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 10.00 - 11.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-สำรวจน้ำตกธารทอง ในพื้นที่ตำบลวังทอง เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 10.00 - 11.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนบ้านตึงเหนือ ตำบลวังทอง
ตามบ้านเรือน

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 10.00 - 11.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมกิจการและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ประกอบการ สวนวังเหนือสวีทตี้ บ้านทุ่งเป้า ตำบลวังเหนือ ซึ่งมีสวน/อุโมงค์ดอกไม้และเลี้ยงสัตว์สวยงาม
ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 17.00 น.
-ติดตามการติดตั้งประติมากรรม พบปะ ทักทายประชาชนที่มา
ออกกำลังกายและนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ต
บริเวณริมแม่น้ำวัง

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะ ทักทายพ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยว และเยี่ยมชม
การแสดงภาพวาดของศิลปิน ภายในหอศิลป์ กาดกองต้า

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 19.30 น.
-ร่วมงานบอลการกุศลของสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง
ณ ลานคลองถมเพ็ญทรัพย์

วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
โดยมีเนื้อหาเน้นหนักเรื่องผลการดำเนินงานตามนโยบาย
สำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งทิศทางการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ2562 และการปฏิบัติภารกิจในรอบสัปดาห์


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 13.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรธรรมชาติ ของนายบุญทำ เครือวิเสน
(เบอร์โทร 095-1618817)ในพื้นที่บ้านต้นยาง ตำบลพิชัย
ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยไม่ใช้สารเคมี อาทิ
ผักกาด ฟักทอง กระหล่ำ อัญชัญ พร้อมทั้งยังมีการแปรรูป
อัญชัญ เป็นสบู่ แชมพู และครีมนวดผม เพื่อเป็นแนวทาง
ขยายผล ตามวาระ "ลำปาง.เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ
เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 13.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชม/ติดตามผลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ให้แก่
เกษตรกรรายย่อยและฟาร์มหมูของกลุ่มเลี้ยงหมูบ้านท่าส้มป่อย
ตำบลทุ่งฝ่าย ซึ่งใช้งบตามโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและ
ต่อยอดด้วยงบจากกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในฟาร์ม


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 13.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมฟาร์มแพะ"เด็ดเดี่ยว"ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา
(นายกฤตภาส ธรรมวงศ์ เบอร์โทร 088-4093263)
พร้อมทั้งหารือเรื่องแนวทางการขับเคลื่อน
วาระ" ลำปางนครปศุสัตว์"ในปี2562


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 13.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ลงพื้นที่ร่วมกับ ผอ. เขื่อนกิ่วลม กิ่วคอหมา เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ พื้นที่กางเต้นท์
และอาคารท่าลงเรือแพเขื่อนกิ่วลม ภายใต้งบฯภาคเหนือปี2561
พร้อมทั้งหารือการจัดให้มีการล่องแก่ง/พายเรือแคนนูและ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนกิ่วลม
ตามแคมเปญ "ลำปาง ปลายทางฝัน"


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมชม และรับฟังบรรยายสรุปการทำโรงเรือนอัจฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยี IOT ของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
พร้อมทั้งหารือการขยายผลให้แก่เกษตรกรที่สนใจ


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านสามัคคี ติดตามความคืบหน้าโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังในบ่อดินเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ
ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะมีการขยายผล
ตามปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2562"


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยี่ยนพ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดบ้านสา


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา ลงพื้นที่เยี่ยมชม
การปลูกพืชผักที่มีเป้าหมายในการจำหน่ายเมล็ดให้แก่โรงงาน
รวมทั้งแปลงมะม่วงโชคอนันต์ ซึ่งเป็นพืชเป้าหมายใน
การส่งเสริมของตำบลบ้านสาโดยเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การตลาดกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดสุโขทัย
ตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
รวมทั้งหารือเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการสร้าง
แอ่งพวง เฟส2ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ลำปาง)จำกัด


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดสาแพะ และเยี่ยมชมวัดสาแพะ
ซึ่งมีพระพุทธรูปแกะสลัก


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหา/
ความต้องการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน
ทั้งด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ปัญหาเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน


วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 14.20 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พักค้างคืนภายในหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลของอำเภอเกาะคา พบปะ
/เยี่ยมเยียนกำนันตำบลนาแส่ง สมาชิก อบต. นาแส่ง
คณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรบ้านหาดปู่ด้าย
พร้อมรับฟังปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน
และติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน
/โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการทอผ้าตีนจกของ กลุ่มทอผ้าบ้านหาดปู่ด้าย

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-ร่วมกับกำนันตำบลนาแส่ง สมาชิกสภาอบต.และเจ้าหน้าที่
สำนักงานชลประทานลำปาง สำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยต้องสู้
ตำบลนาแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ
ต่อการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมชม"ไร่ริมวัง" ของนางจิดาภา ขัดเรือน ในพื้นที่บ้านนาแก้ว
ตำบลนาแก้ว ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิด อาทิ ลำไย ส้มโอ
มะพร้าว เป็นต้น พร้อมทั้งหารือการพัฒนาการผลิตส้มโอ
คุณภาพสูงเพื่อการส่งออก

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่เขาส่องกระจก บ้านหาดปู่ด้าย เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-พบปะ/เยี่ยมแพทย์ประจำตำบลนาแก้ว/ประธานอสม.
และพี่น้องประชาชนบ้านสบต๋ำ ตำบลนาแก้ว
พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/ความต้องการ และสำรวจพื้นที่
บริเวณแม่น้ำตื้นเขิน/กัดเซาะตลิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 09.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-พบปะ/เยี่ยมเยียน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และประชาชน
ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ลําปาง พร้อมทั้ง รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน
ของโรงพยาบาลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 15.00 - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน สำนักงาน ปปช. จังหวัด ศาลแขวงลำปาง
และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

วันพุธที่ 31 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธาน มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2561
พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจ ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ารับ
มอบทุน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงาน และขั้นตอนการผลิต เซรามิก
ของบริษัทควอลิตี้ เซรามิก จำกัดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการขั้นเคลื่อนวาระ "ลำปาง.นครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสากรรมสร้างสรรค์"


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 14.10 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงาน และขั้นตอนการผลิต เฟอนิเจอร์
เครื่องครัว และผลิตภัณฑ์จากไม้ของบริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด
พร้อมทั้งหารือเรื่องการขับเคลื่อนวาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"และการส่งเสริมการปลูกต้นจามจุรี
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 15.20 น.
-เยี่ยมชมไร่ชวนฝัน ของคุณสายัณห์ ปานพินิจ ในพื้นที่ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
และจำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ อาทิ กล้วยเล็บมือนาง โกโก้
ยางพารา ลองกอง ฯลฯเพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนวาระ
"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"ปี2562


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมเห็ดฟางอินทรีย์
และเพาะกล้าไม้บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย (นางจันทร์เพ็ญ ลวงคำ
เบอร์โทร 090-9859979) พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า
โครงการผลิตสารเคมีควบคุมวัชพืชปลอดสารพิษ
ซึ่งได้รับงบประมาณจากกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 16.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มจักสานบ้านต้นต้อง (นางดาเรศ ธิกูล
เบอร์โทร 084-1705374) ซึ่งผลิตตระกร้าไม้ไผ่จำหน่ายให้
ผู้ประกอบการเซรามิค


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 16.40 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มเย็บผ้าบ้านต้นต้องฝ้ายงาม (นางเกษร
ยศปินตา เบอร์โทร 083-5648937) ซึ่งมีการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
และเย็บผ้าห่มจำหน่าย พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการ
เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านต้นต้อง ซึ่งใช้งบโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 16.50 น.
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านต้นต้อง ซึ่งมีการเลี้ยงปลา เพาะพันธ์ุกล้าผัก ปลูกผักปลอด
สารพิษ ส่งจำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลลำปาง
พร้อมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ"1ไร่คลายจน"


วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 17.10 น.
-เยี่ยมชมแปลงนาข้าวและโรงสีข้าวอินทรีย์พันธุ์หอมใบเตย
และไรซ์เบอรรี่ของปราชญ์เกษตร/เกษตรกรรุ่นใหม่(นายนที
คล้ายสอน เบอร์โทร 093-4354791) ซึ่งจำหน่ายภายใต้แบรนด์
แววมณี อีกทั้งยังมีการแปรรูปเป็นน้ำนมข้าวจำหน่ายภายใต้แบรนด์
อูยูไรซ์มิลค์ ด้วย

วันอังคารที่ 30 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยเน้นหนัก
การซักซ้อมการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
/กระทรวงมหาดไทย และแนวทาง/จุดเน้น/แผนพัฒนาจังหวัด
/อำเภอในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเชิงรุก/เข้มข้น การ เตรียมการป้องกัน
/แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การจัดกิจกรรม
ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อออกไปเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหา
/รับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
เชิงรุกถึงตำบล/หมู่บ้าน การดำเนินการตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน"เราทำความดีด้วยหัวใจ"และ"ลำปางสะอาด
ปราศจากโฟม"ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันอังคารที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน /ประชาสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันอังคารที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-พบปะ/หารือรองอธิบดีกรมท่าอากาศยานและคณะเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง

วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพวาด บริเวณชุมชนท่ามะโอ
ตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”


วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-หารือกับทีมงานเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานเชิงรุก/นัดหมายงานและแบ่งมอบ
ภารกิจในระยะต่อไป ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-หารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์
แนวทางและจุดเน้นการพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2562"
เผื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 61 เวลา 09.30 - 12.30 น.
-เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์/จุดเน้นการพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562" แก่ ปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ
เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ
ผอ.กศน.อำเภอ และชุดปฏิบัติการประจำตำบล
ในพื้นที่ทั้ง 13อำเภอ
ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสายงานกอ.รมน.
ณ มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย


วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง ณ บ้านท่าเจริญ
ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว


วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านแม่พร้าว ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ของนายประดิษฐ์ นันท์ตา
(เบอร์โทร 080-1328978) ซึ่งได้นำความรู้จากศาสตร์พระราชา
"โคกหนอง นา โมเดล"มาใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
และยังเพาะพันธ์กล้าไม้ อาทิ ไผ่ซางหม่น มะขามยักษ์ มะม่วงฯลฯ
จำหน่าย พร้อมทั้งหารือแนวทางการขยายผล
"โคกหนองนาโมเดล"ไปยังเกษตรกรที่สนใจ ตามวาระ
"ลำปาง.เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"


วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เยี่ยมเยียนให้กำลังใจศิลปิน ซึ่งกำลังวาดภาพสตรีทอาร์ต
บริเวณกาดเก๊าจาว พร้อมติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์
และจัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว
โอทอป นวัติวิถี กาดเก๊าจาว ซึ่งจะได้มีการเปิดตัว
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561


วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 16.20 น.
-ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งประติมากรรมและสตรีทอาร์ต
บริเวณชุมชนท่ามะโอ พร้อมทั้งพบปะ เยี่ยมเยียน
พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว บริเวณถนนวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท อินโนเฟรช
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (คุณนิรมล ตันติศิริอนุสรณ์
เบอร์โทร 089-2007672) ซึ่งผลิตสินค้าแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร อาทิ ผลไม้อบแห้ง ข้าวแต๋นรสชาติต่างๆ
ซอสปรุงรสฯ ภายใต้แบรนด์"เสน่ห์ไทย "พร้อมทั้งหารือ
เรื่องการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
จังหวัดลำปาง โดยเน้นหนัก สับปะรด มะม่วงมหาชนก
และแก้วมังกรวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและสำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้าน
ผาแมว ตำบลหัวเสือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลของอำเภอแม่ทะ
และเป็น"พื้นที่เป้าหมาย"หมู่บ้านปันสุขขยายผล"พร้อมพบปะ
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและส.อบต. เพื่อรับฟังปัญหา
ความต้องการ และติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งประสาน
นายแพทย์สาธารณสุขฯ เกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาล
ของราษฎรในพื้นที่วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-พบปะผู้นำชุมชน เร่งรัดการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อเตรียมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว พร้อมสำรวจ
พื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุง/ขยายสะพานบุญ
สร้างตูบนา หอคอย จุดถ่ายภาพ หุ่นรูปสัตว์ในทุ่งนาและ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุสันดอน พร้อมทั้งติดตาม
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว
โอทอป นวัติวิถี บ้านปงป่าเป้าวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-ร่วมกับกำนันตำบลนาครัว ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป8เส้นทาง การรักษาความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งติดตาม
ความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
บ้านหลุก ตำบลนาครัว ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณปี2561
ในการดำเนินการตามวาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์"รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการสร้าง
ประติมากรรมเพื่อเป็นแลนด์มาร์ค ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-ปรึกษาหารือและร่วมกับกำนันตำบลนาครัว
นายกเทศบาลตำบลนาครัว ติดตามการใช้ประโยชน์
จากอาคารศูนย์เรียนรู้การแกะสลักไม้และวิถีชุมชนบ้านหลุก
ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มฮักน้ำจาง และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรือนปลูกผักและเพาะกล้าพันธุ์ผัก และอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปี2561 ณ บ้านนากว้าว ตำบลบ้านกิ่ว


วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร สวนดีปลีแม่อารีย์ (นาย ศิรานนท์ ปะละน่าน
เบอร์โทร 084-6117472) ในพื้นที่บ้านป่าม่วง ตำบลน้ำโจ้
ซึ่งมีการเลี้ยงปลา ปลูกดีปลี ต้นยอ ไผ่และไม้ยืนต้นหลายชนิด
อีกทั้งยังรับซื้อ ดีปลี ลูกยอ มะขามเครือ อัญชัญ มะแว้ง มะตูม
จากเกษตรกรมาอบแห้งเพื่อส่งต่อไปให้พ่อค้าส่งออกที่กรุงเทพฯวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนเพียงดิน ในพื้นที่บ้านม่อนแสนสี ตำบลน้ำโจ้
ซึ่งเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ ต้นอินทผาลัม
ต้นยางนา กล้วย ละมุด เป็นต้นวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 16.40 น.
-บันทึกเทปรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อรายงานสรุปผลการการพัฒนาด้านเกษตร ในปีงบประมาณ
2561 และแนวทาง/จุดเน้นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
ตามวาระ"ลำปาง.เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน
วนเกษตร" พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์


วันพุธที่ 24 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-รับฟังบรรยายสรุปภารกิจ /การดำเนินงานของ กฟผ. แม่เมาะ
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้า
และเหมืองแม่เมาะ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. แม่เมาะ


วันพุธที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 11.45 น. - 13.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านมะกอกนาบัว ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-ลงพื้นที่บ้านมะกอกนาบัว ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ปลูกดีปลีเพื่อการส่งออก และร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารปภ.จังหวัด นายกเทศบาลตำบลไหล่หิน
และผู้ใหญ่บ้าน พบปะ/เยี่ยมเยียน อำนวยการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก พร้อมสำรวจพนังป้องกันตลิ่ง
คูส่งน้ำ ถนน ซึ่งได้รับความเสียหาย และประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ในการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการซ่อมแซม ป้องกันแก้ไขปัญหา
โดยเร่งด่วนและยั่งยืน รวมทั้งติดตามสถานการณ์ ประสานงานกับอำเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรและสบปราบ


วันพุธที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 14.00-17.00น.
-ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา/ทบทวน/กลั่นกรอง/จัดลำดับความสำคัญ/ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
โครงการ/กำหนดขั้นตอน/ระยะเวลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/ จุดเน้น/แผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด"ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข"
ปีงบประมาณ2562 อาทิ การขับเคลื่อน/ขยายผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
และฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
การส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การขับเคลื่อนวาระ"นครปศุสัตว์"โดยเฉพาะ
โคเนื้อและโคนม การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ โดยส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ที่มีมูลค่าสูง กุ้งก้ามกราม กบและสัตว์น้ำประจำถิ่น การปรับปรุงเส้นทางขึ้นวัดพระบาทปู่ผาแดง การปรับปรุงภูมิทัศน์
และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนกิ่วลม การปรับปรุง
/ขยายสะพานบุญ/สร้างตูบนา/จุดถ่ายภาพ/หุ่นรูปสัตว์ในทุ่งนา
และปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุสันดอนการสร้างแลนด์มาร์ค
"ลำปางเมืองเซรามิค"และ"นครหัตถศิลป์" การปรับปรุงภูมิทัศน์/
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บริเวณวัดปงสนุก การจัดกิจกรรม
ศิลปร่วมสมัย/เปิดพื้นที่"ปล่อยของ"ให้แก่ศิลปิน /เด็ก/เยาวชน
บริเวณสตีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง การส่งเสริมการปลูกสับปะรดพันธุ์md2
เพื่อการส่งออก รวมทั้งสับปะรดปลอดภัย สับปะรดนอกฤดูกาล
และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสับปะรด การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ห่างไกลตามโครงการ"ลำปางปันสุข"
และ"หมู่บ้านปันสุข" รวมทั้ง การจัดทำโครงการก่อสร้าง
พนังป้องกันตลิ่ง/วางท่อระบายน้ำ/ซ่อมแซมถนนและคูส่งน้ำไปยังพื้นที่
การเกษตรในพื้นที่อำเภอเกาะคา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันอังคารที่ 23 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 09.00 น.
-เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 09.40 น.
-ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจจิตอาสาพระราชทาน
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/อาสาสมัครของหน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา
และทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ขับเคลื่อนวาระ
"ลำปางสะอาด"และ"ลำปางแข็งแรง"โดยประกอบด้วยกิจกรรม
รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนสายหลัก
และสถานที่ท่องเที่ยว การกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดริมแม่น้ำวัง
การจัดระเบียบสายโทรคมนาคม และการเดินรณรงค์"ลำปางสะอาด
ปราศจากโฟม ลดถุงพลาสติก"วันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ที่ด้อยโอกาส ณ ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลำปางวันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 20.15 น.
-ร่วมงาน"ราตรีสีชมพู" ณ ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯลำปาง

วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 08.45 น.
-พบปะ หารือข้อราชการกับผู้บัญชาการเรือนจำและคณะ


วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 09.10 น.
-ปรึกษาหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจ
ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง20ปี
ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาควิชาการ การทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัดระยะ5ปี และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
/คำของบประมาณปี2563


วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
-ประชุม/ปรึกษาหารือร่วมกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ
เพื่อวางแผน/กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/
จุดเน้น/แผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด"ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข
"ปีงบประมาณ2562 อาทิ การขับเคลื่อน/ขยายผลโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร การขับเคลื่อนวาระ"นครปศุสัตว์" การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ
การปรับปรุงเส้นทางขึ้นวัดพระบาทปู่ผาแดง
การจัดให้มีการล่องแก่ง/พายเรือแคนนูและกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนกิ่วลม การปรับปรุง/ขยายสะพานบุญ
สร้างตูบนา จุดถ่ายภาพ หุ่นรูปสัตว์ในทุ่งนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
วัดพระธาตุสันดอน การสร้างแลนด์มาร์ค"ลำปางเมืองเซรามิค"และ
"นครหัตถศิลป์" การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยภาพยนต์
การปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมบริเวณวัดปงสนุก การจัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยและ
เปิดพื้นที่"ปล่อยของ"ให้แก่ศิลปิน/เด็ก/เยาวชน บริเวณสตีทอาร์ตริม
แม่น้ำวัง การส่งเสริมการปลูกสับปะรดพันธุ์md2 สับปะรดปลอดภัย
สับปะรดนอกฤดูกาลและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสับปะรด
การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ห่างไกลตามโครงการ"หมู่บ้านปันสุข"ฯ
ณ ห้องปฏิบัติงาน


วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆที่มีสำนักงาน
ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธี "จิตอาสาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนป่าทุ่งเกวียนวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านฮ่องลี่ ตำบลแจ้ห่ม พบปะผู้นำท้องที่
ท้องถิ่น รับฟังปัญหา/ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการเสนอผ่านเวที
ประชาคมไทยนิยมยั่งยืน ตลอดจนชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ติดตามผลการดำเนินโครงการ"1ไร่หายจน" การผลิตปุ๋ยหมักตาม
โครงการ9101 และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านฮ่องลี่
ซึ่งมีการทำนา ปลูกไม้สัก ไม้ผล ผักกูด เพาะพันธ์ุและเลี้ยงกบ
ปลาหมอ ปลานิล ปลาช่อน ปลาสวาย กุ้งฝอย ปูนา ไก่ไข่ฯ
อีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและ
ฐานการเรียนรู้ของนักศึกษากศน.ด้วยวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่บริเวณหน้าวัดกู่คำน้อย ซึ่งประชาชนต้องการให้ก่อสร้างฝายกั้น
แม่น้ำวัง เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง โดยใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-สำรวจพื้นที่บริเวณสระน้ำห้วยโชค ซึ่งประชาชนต้องการให้ทางราชการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังและปล่อยพันธุ์ปลาในสระน้ำเพื่อ
พัฒนาเป็นบ่อตกปลาหารายได้เข้าหมู่บ้านวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป
นวัตวิถีบ้านหนองนาว ตำบลแจ้ห่ม พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำน้ำปู
และน้ำผัก ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 12.50 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป
นวัตวิถีบ้านใหม่เหล่ายาว ตำบลวิเชตนคร พร้อมเยี่ยมเยียนผู้ประกอบ
การร้านอาหาร/เครื่องดื่ม และหารือกับนายก อบต.วิเชตนคร
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลและการสนับสนุนให้
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/อาหาร ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาสักการะวัดพระบาท
ปู่ผาแดง โดยในปีงบประมาณ2562นี้ จังหวัดได้จัดทำโครงการ
ปรับปรุงบันไดทางขึ้นวัดฯเพื่อความปลอดภัย/อำนวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธา ตามแคมเปญ"เที่ยวลำปาง:ทำบุญ
ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มพลังชีวิต เสริมศิริมงคล"ด้วย


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านปางยาว สำรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
แม่พริก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกบริเวณ
หน้าอ่างเก็บน้ำฯ


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านปางยาว ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลของ
อำเภอแม่พริก พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือน


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาล/แผนพัฒนาจังหวัด และรับฟังปัญหา
/ความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านปางยาว
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางยาว


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก พร้อมเยี่ยมชมการเพาะ
กล้าไม้ และสวนสมุนไพร


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมชม ติดตามผลการปรับปรุงตลาดชุมชน ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของบ้านห้วยขี้นก


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาล/แผนพัฒนาจังหวัด และรับฟังปัญหา
/ความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านห้วยขี้นก
และบ้านแพะดอกเข็ม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยขี้นก


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับมูลค้า
สินค้าเกษตร (ข้าว) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
บ้านแม่พริกลุ่ม ซึ่งจังหวัดให้การสนับสนุนเครื่องสีข้าวและ
อุปกรณ์ประกอบ ภายใต้ปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปาง
สร้างสรรค์ปันสุข2561"วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"
ณ ศพก. อำเภอแม่พริก


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ "ข้าวหอมไทล้านนา"
ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดทำบรรจุภัณฑ์จากโครงการสร้าง
ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อยด้านการประมง(เลี้ยงปลาหมอพันธุ์ชุมพรและกบ)
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-พบปะ พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ติดตามความคืบหน้าใน
การซ่อมแซมบ้านให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ตามโครงการ
"ลำปางปันสุข" รวมทั้งกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 12.20 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านแพะหลวง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงองุ่นและข้าวโพดทับทิมสยาม ของบ้านองุ่นอินโดไทย
ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชม ถ่ายรูปและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลง
ได้ด้วยตนเองตามหลักการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี


วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 เวลา 12.20 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่บ้านแพะหลวง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนบ้านแพะหลวง ซึ่งมีการจักสานทำงอบ
เป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำเกษตร โดยรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านแพะหลวง
มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
โดยมีเนื้อหาเน้นหนักเรื่องผลการดำเนินงานตามนโยบาย
สำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งทิศทางการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ2562วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดปลาชุมชนเวียงมอก
พร้อมทั้งประสานงานพลังงานจังหวัดลำปางให้การสนับสนุน
โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
มาให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษปลา
เพื่อเพิ่มมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ ))
-พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน บ้านท่าเกวียน
ตำบลเวียงมอก ซึ่งมีการปลูกดอกอัญชัญจำหน่ายทั้งหมู่บ้าน
พร้อมทั้งประสานงานเกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด
ให้การช่วยเหลือในด้านการตลาดวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนโกโก้ ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านท่าเกวียน
ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเถิน มีการปลูกโกโก้ กว่า 60 ไร่
โดยมีบริษัททำสัญญารับซื้อในระยะยาววันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนและติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซม
บ้านเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการ"ลำปางปันสุข"ในพื้นที่
บ้านท่าเกวียน รายนางไข่ พงษ์เซ็ง พร้อมประสานงานหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการทำกล้วยตาก โดยใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
ของกองทุนหมู่บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลเวียงมอก
พร้อมทั้งประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้การสนับสนุน
เรื่องการปรับปรุงตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนเกษตรของนางฐิตารี ศรีพนม ในพื้นที่บ้านเด่นไม้ซุง
ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน อาทิ กล้วยเล็บมือนาง
ลำไย น้อยหน่า เป็นต้นวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค-กระบือ
อำเภอเถิน ในพื้นที่ตำบลแม่มอก พร้อมทั้งรับฟังปัญหา
ความต้องการ และประสานปศุสัตว์จังหวัด ในการส่งเสริม/ขยายผล
ตามวาระ "ลำปาง นครปศุสัตว์"วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินโครงการแปรรูปน้ำพริก
และผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ตำบลแม่มอก
ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และกิจกรรมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์
แปรรูปสมุนไพรบ้านแม่มอกวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงต้นแบบนาข้าวอินทรีย์ การทำเกษตรแบบ
ผสมผสานและการเลี้ยงปลาในนาข้าว ของคุณขวัญดาว
สิทธิเสนา"สวนขวัญ"ในพื้นที่บ้านเด่นอุดม รวมทั้งติดตาม
โครงการหมู่บ้าน Eco Village ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดปี61
และการบริหารจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน
ตามวาระ"ลำปางสะอาด"วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านแม่มอกหัวน้ำซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกล
ของอำเภอเถิน พร้อมพบปะ กำนันตำบลแม่มอก
ผู้ใหญ่บ้านแม่มอกหัวน้ำ และราษฎรบ้านแม่มอกหัวน้ำ
เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และติดตามการดำเนินโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน รวมทั้งเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสินค้า
มาจำหน่ายบริเวณ หน้าวัดแม่มอกหัวน้ำวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-เดินทางมายังอำเภอแม่พริก สำรวจปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำ
ผาวิ่งชู้ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตาม
การก่อสร้างระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร
เพิ่มเติม -สำรวจสภาพเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดเป็นระยะๆ
และติดตามสอบถามการดำเนินการซ่อมแซมของบริษัทที่รับผิดชอบวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะ ทักทายปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
ซึ่งกำลังร่วมกันก่อสร้างสะพานขัวแตะในทุ่งนาเพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 18.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังแนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน
ปัญหา/ความต้องการของคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาอบต.
และพักค้างแรมที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านปางยาว ต.แม่พริก อ.แม่พริก
ซึ่งเป็นหมูบ้านห่างไกลที่สุดของอำเภอแม่พริก


วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
-ร่วมกับคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองรูปแบบ/เนื้อหา/ประเด็น
/ข้อมูล/ข่าวสารที่จะเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆตามแผน
ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์โอทอป Smes หัตถอุตสาหกรรม อาหารและผลผลิต
การเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ
"ลำปาง..ปลายทางฝัน" ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 17 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าผู้นำ


วันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-เยี่ยมชม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด อาทิ น้ำสับปะรด
สับปะรดกวน สับปะรดอบแห้งฯภายใต้แบรนด์"น้ำหนึ่ง"
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเสด็จ (คุณวรรณเพ็ญ คมใน
เบอร์โทร 091 - 8515085) พร้อมทั้ง ประสานงานสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดในการยกระดับ/พัฒนา/เพิ่มศักยภาพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ำอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์สัปปะรด
ลำปางครบวงจร ปฏิบัติการเดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ปันสุขปี2562
วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"วันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-เยี่ยมชมแปลงสับปะรดปลอดภัย ซึ่งมีการปลูกสับปะรด
นอกฤดูกาล ส่งผลสดจำหน่ายใน ท็อป ซุปเปอร์มาเก็ต ภายใต้แบรนด์"เพชรล้านนา"เพื่อพิจารณาแนวทางขยายผล
ตามยุทธศาสตร์สับปะรดลำปางวันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-ร่วมกับเกษตรตำบล พบปะพี่น้องเกษตรกรและเยี่ยมชมแปลง
เกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าโทกชัยมงคล
และการเลี้ยงปลาดุก บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย
ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาลวันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-เยี่ยมเยียนเกษตรกรและเยี่ยมชมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่ทะ ตำบลทุ่งฝาย
ตามโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนวันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-ร่วมกับเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และประธานอสม.ชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมติดตามความคืบหน้า
ในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่บ้านดงไชย
ตำบลสบตุ๋ย จำนวน 4 ราย ตามโครงการ “แก้จนคนเมือง"ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัด ปี2561 วาระ"ลำปางสร้างสรรค์
ปันสุข" พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมวันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางลงพื้นที่
แก้ไขปัญหากิ่งไม้หักทับสายไฟฟ้า ในพื้นที่บ้านดงไชย
ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่วันพุธที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและสำรวจพื้นที่
ริมแม่น้ำวังฝั่งตรงกันข้ามวัดเกาะ เพื่อวางแผนการกำจัด
วัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ"รักษ์แม่น้ำวัง
ด้วยพลังจิตอาสา" ภายใต้วาระ"ลำปางสะอาด"เชื่อมโยงกับ
การติดตั้งประติมากรรม บริเวณริมสะพานรัตนโกสินทร์200ปี


วันอังคารที่ 16 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 16 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น.
เดินทางไปราชการที่จังหวัดพิษณุโลก


วันอังคารที่ 16 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
พบปะหารือและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 3
ณ ค่ายพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก


วันอังคารที่ 16 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
พบปะทักทายพี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกายและ
นักท่องเที่ยวบริเวณสตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวังและ
ประติมากรรม บริเวณริมสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 06.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าผู้นำชุมชนบริเวณกาดก๊าวจาว
พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน
โอทอปนวัตวิถีวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 06.45 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าบริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง
เยี่ยมชม/สังเกตการณ์การให้บริการของสถานีรถไฟ
พร้อมสำรวจพื้นที่/พิจารณาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบ
/พัฒนาการจัดงานรำลึกรถไฟรถม้าลำปางวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ติดตามการติดตั้งประติมากรรมริมแม่น้ำวังและบ้านหลุยส์
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการสำรวจ/ออกแบบพัฒนาสะพานบุญ
วัดพระธาตุสันดอน อ.แม่ทะวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักส่งโครงการหลวง
พร้อมติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักและผลไม้
เมืองหนาว ภายใต้วาระ"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกเหมี้ยง กาแฟ อะโวคาโด้
พลับและแมคคาเดเมีย ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และโฮมสเตย์ในพื้นที่หมู่บ้านป่าเหมี้ยง


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาอบต.
และนักวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
ภาคเกษตร พัฒนาสินค้า/บรรจุภัณฑ์โอทอป ปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อาทิ ป้ายหมู่บ้าน
จุดเช็คอิน สะพานรักดอกเสี้ยว สตรีทอาร์ตวิถิคนเก็บเหมี้ยง
การจัดงาน"เทศกาลดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง"
ซึ่งจะยกระดับจากปีก่อนๆ รวมทั้งประสานงานศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานฯจัดฝึกอบรมการทำอาหารที่สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว อาทิ เสต็ก สลัด ปิ้งย่าง
หมูกระทะ เค้ก ให้แก่ผู้ประกอบการในหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวชุมชนที่สนใจ


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟอาราบิก้า
(โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องขัดเมือกกาแฟ)
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่
บ้านป่าเหมี้ยงและบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างจุดถ่ายรูป
ห้องน้ำสาธารณะ ป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ/จุดชมวิวบนเขาตอกหิน
ในพื้นที่หมู่บ้านแม่แจ๋ม ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561
รวมทั้งการดำเนินโครงการโอท้อปนวัตวิถีและสำรวจสถานที่
เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"แม่แจ๋ม
แจ่มแต้หนา"ในช่วงต้นเดือนธันวาคม2561ตามแคมเปญ
"ลำปาง ปลายทางฝัน"


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 20.30 น.
-ประสานงาน ให้แนวคิดและข้อมูลแก่ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ
"ลำปางปลายทางฝัน"และแคมเปญย่อยเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ อาทิ"ฝันของนักบุกเบิก ผจญภัย""ฝันตามรอยภาพยนตร์"
"ฝันของคนมีความรัก" "ฝันของคนรักธรรมชาติ""ฝันของจิตอาสา"
"ฝันของคนอาร์ตๆ" "ฝันของคนวัยเก๋า""ฝันของนักท่องเที่ยวสายบุญ"
"คนทันสมัยไปลำปาง"เป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 06.30 น.
-สำรวจพื้นที่ ที่จะมีการติดตั้งประติมากรรม ภายใต้แนวคิด"ลำปาง
เมืองศิลปะสร้างสรรค์" พบปะ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ที่มาออกกำลังกายบริเวณริมแม่น้ำวังและเยี่ยมผู้ประกอบการรีสอร์ต
/โฮมสเตย์ บริเวณถนนวัฒนธรรม/ชุมชนท่ามะโอ
รวมทั้งสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนบูรณาการทุกภาคส่วน/จิตอาสา
ร่วมกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย บริเวณริมแม่น้ำวัง
ในวันที่23ตุลาคม2561โดยมีพื้นที่เป้าหมาย
ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนอนันตยศ
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและปรึกษา
หารือกับผู้เกี่ยวข้องเรื่องการปรับปรุง/พัฒนาสวนอนันตยศวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และพัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง เรื่องความก้าวหน้า
ในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัติวิถี
ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแม่ทะ โดยเฉพาะ
ในบริเวณชุมชนกาดก๊าวจาว ท่ามะโอและสะพานบุญ
วัดพระธาตุสันดอนรวมทั้งการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน/หมู่บ้านโอทอป
และชุมชนโอทอปนวัตวิถี ในภาพรวมทั้งจังหวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านและผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
เกี่ยวกับการปรับปรุง/พัฒนาสถานที่และยกระดับการท่องเที่ยว
บริเวณสะพานบุญ วัดพระธาตุสันดอนและพื้นที่ใกล้เคียง
ในเขตอำเภอแม่ทะ โดยแนวทางที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-หารือกับวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้
แคมเปญ”ลำปางปลายทางฝัน” ในปีงบประมาณ2562วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมชม สำรวจพื้นที่วัดปงสนุกเหนือ และวัดปงสนุกใต้
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้/เหมาะสม
ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/วิถีพุทธ
เชื่อมโยงกับชุมชนท่ามะโอและกาดกองต้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะทักทาย นักท่องเที่ยวบริเวณสตรีทอาร์ต
เยี่ยมชมการแสดงภาพเขียนที่หอศิลป์ลำปางและเยี่ยมเยียน
พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในถนนคนเดินกาดกองต้า


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 09.00 น.
เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม
ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง หลังศาลาหลางจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด จ่าจังหวัด
และผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ณ จวนผู้ว่าฯ
เพื่อติดตามผลการการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
และวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/ จุดเน้นการพัฒนา
จังหวัดในปีงบประมาณ2562 อาทิ การบูรณาการทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน/ขยายผลโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน การซ่อมแซมถนน
/เส้นทางบางสายที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ การขับเคลื่อนวาระ
"ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม"และการพัฒนา/กำจัดวัชพืชบริเวณริม
แม่น้ำวังตามโครงการ"รักษ์แม่น้ำวังด้วยพลังจิตอาสา" การซ่อมแซม
บ้านเรือนและสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ยากไร้
ตามโครงการ"แก้จนคนเมือง"และ"ลำปางปันสุข"
การขับเคลื่อนการพัฒนา"หมู่บ้านปันสุขต้นแบบ"ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ
และ"หมู่บ้านปันสุขขยายผล"ในพื้นที่ห่างไกลกันดารของทุกอำเภอ
การกำหนด"จุดเน้น"ในการพัฒนาของแต่ละอำเภอให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและความต้องการ/จำเป็นของพื้นที่ การปรับปรุง
/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวตามแคมเปญ "ลำปางปลายทางฝัน"
รวมทั้งการเตรียมการจัดประชุมข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ทุกตำบล
เพื่อสร้างความเข้าใจและมอบแนวทางในการน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์พระราชทาน"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
ตลอดจนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
/ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการพัฒนาจังหวัด/อำเภอในปีงบประมาณ2562
สู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 19.00 น.
เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
/ผลการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561
แนวทาง/จุดเน้น/โครงการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ
ในปีงบประมาณ 2562 และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 09.10 น.
-เยี่ยมอาการ และให้กำลังใจ คุณจุรีพร สานตา ดีเจคลื่นวิทยุ
อสมท. ลำปาง ณ โรงพยาบาลลำปางวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง
และหว่านเมล็ดต้นปอเทือง ณ บริเวณหนองหล่ม บ้านวังศรีภูมิ
ต.นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปางวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 10.45 น.
-เยี่ยมชมแปลงเมล่อน และถั่วพลู ของร้านกิตติพันธ์การเกษตร
ในพื้นที่บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย ซึ่งเน้นการปลูก
เพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ส่งจำหน่ายต่างประเทศ รวมทั้งรับซื้อเมล็ดผักบุ้ง
และเมล็ดถั่วฝักยาวจากพื้นที่อำเภอและจังหวัดไกล้เคียงนำมาคัดแยก
บรรจุถุงจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปลูกด้วยวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ยากไร้
จำนวน 6 ราย ตามโครงการ “แก้จนคนเมือง"ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัด ปี2561 วาระ"ลำปางปันสุข"
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ และประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-ประสานงานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด และเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ตามที่ราษฎรได้มีการร้องเรียน
เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ แก้ไขปัญหาวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

- เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนางคำแปง เขียวทรายมูล ผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-เยี่ยมชมการเลี้ยงกบ ของนายทวี เขียวทรายมูล ซึ่งเป็นราษฎร
ที่ได้งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน ตามโครงการ
“แก้จนคนเมือง"วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-เยี่ยมเยียน ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรผู้มีรายได้น้อย
(เลี้ยงปลาดุกเพื่อจำหน่ายให้ผู้มาทำบุญที่วัดนำไปปล่อย
และการทำตุงจำหน่าย)ตามโครงการ"แก้จนคนเมือง"วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวและนักดนตรีจิตอาสา
ที่รับบริจาคเงินซื้ออาหารให้สุนัข ณ ถนนวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ
พร้อมสำรวจพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำวังเพื่อเป็นข้อมูลวางแผน
กำจัดวัชพืชตามวาระ"ลำปางสะอาด"


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 06.30 น.
ติดตามผลการกำจัดวัชพืช ตกแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณริมแม่น้ำวัง ช่วงจากสะพาน200ปี-สะพานหลังจวน
ตามที่ได้มอบหมายให้กองร้อยอส.จ
และกองร้อยอส.อ.เมืองลำปาง ร่วมกันดำเนินการ


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
ร่วมกับนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ลงพื้นที่ริมน้ำวัง เพื่อวางแผนการกำจัดวัชพืช จัดการขยะมูลฝอย
และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวริมแม่น้ำวัง
ตามโครงการ"รักษ์แม่น้ำวัง ด้วยพลังจิตอาสา"
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข'62"
วาระ "ลำปางสะอาด เมืองสวยน้ำใส"


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาว
และของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์หลัก
จุดเน้น รูปแบบ แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น.
ร่วมกับนายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ/นายกสมาคมแม่บ้าน
กระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกิจการโรงงานเซรามิค
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัท พร้อมหารือ
แนวทางการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของจังหวัดลำปาง
ณ อินทราเซรามิค


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ดี สมเปิง มารดาของ
นายอัคเรศ สมเปิงอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง
ณ ฌาปนสถานบ้านทุ่งหนองขาม


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 14.30 น.
เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท แอคมี ลานนา
อินเตอร์เทรด จำกัด (Melann) ซึ่งผลิตผลงานศิลปะ
และของตกแต่งภายในบ้าน จากหินทราย พร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
วาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 15.45 น.
ตรวจเยี่ยมติดตามผลและให้กำลังใจพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ซึ่งกำลังตัดแต่งกิ่งไม้
และจัดระเบียบสายไฟ/สายสัญญาณ
ตามวาระ"ลำปางสะอาด ปลอดภัย"

วันพุธที่ 10 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 08.45 น.
-หารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ไขปัญหา/ผลกระทบจากมูลนกพิราบ
การขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสะอาด"และการกำจัดวัชพืช
บริเวณริมแม่น้ำวังอย่างยั่งยืนวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 09.15 น.
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับวิธีคิด
วิธีทำงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2561และจุดเน้น
/แผนงาน/โครงการสำคัญในปีงบประมาณ2562
ณ ห้องปฏิบัติงานวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 11.45 น.
-พบปะ หารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับขนส่งจังหวัดและคณะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชนและแนวทางการจัดการขนส่งสาธารณะ
เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
พลังงานจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ ปัญหา/ความต้องการ/ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะของผู้ประกอบการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 14.30 น.
-ประชุมหารือร่วมหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2561และแนวทางการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2562
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนประชาสัมพันธ์
/ส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการสำคัญของจังหวัดลำปาง
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งและแหล่งน้ำ รวมทั้งการเร่งรัดพัฒนาหมู่บ้าน
ที่ห่างไกลกันดารและลำบากที่สุดของทุกอำเภอ ภายใต้โครงการ
"หมู่บ้านปันสุข" ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-ติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำวัง/สตรีทอาร์ต ตามวาระ "ลำปางสะอาด"
โดยจังหวัดจะบูรณาการทุกภาคส่วน รวมทั้งเชิญชวนจิตอาสา
ขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมตลอดพื้นที่ริมน้ำ
ที่ผ่านชุมชนในโอกาสต่อไปวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกับ
หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯสำนักงานเกษตรจังหวัด ปราชญ์เกษตร
ประธานกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และร่วมกับนายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวนครลำปาง ส่วนราชการและพี่น้องประชาชน
สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ดี สมเปิง มารดาของนายอัคเรศ สมเปิง
สื่อมวลชน ณ บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
พบปะประชาชนและร่วมพิธีทำบุญตามประเพณี
ณ วัดท่าวิมล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.)
และเจ้าหน้าที่อบจ. ที่มาร่วมกำจัดวัชพืชและรักษาความสะอาด
บริเวณริมแม่น้ำวัง ตามวาระ"ลำปางสะอาด"


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
ประชุมหารือร่วมรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานช่วยอำนวยการผู้บริหารจังหวัด
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์/จุดเน้น/แผนงาน/โครงการ/การแบ่งมอบภารกิจ
/แนวทางการบริหารการพัฒนาจังหวัดในเชิงบูรณาการ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 18.30 น.
พบปะสังสรรค์ หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องปฏิบัติราชการวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกี่ยวกับแนวทาง/จุดเน้น/โครงการพัฒนาการเกษตร
ของจังหวัดลำปางปี 2562 ภายใต้วาระ"เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"
ณ ห้องประชุมเวียงละกอนวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวนครลำปางและคณะ ณ ห้องปฏิบัติราชการวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
และผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาควันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผา
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ลำปางในภูมิภาคต่างๆ
ในปีงบประมาณ2561 รวมทั้ง การจัดงานมหกรรมเซรามิค
และหัตถกรรมลำปาง ครั้งที่1 ณเมืองทองธานี
พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานตามวาระ
"ลำปาง:นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสากรรมสร้างสรรค์"ปี2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 15.45 น.
-หารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและกรรมการหอการค้า
จังหวัดเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
ระยะเวลา20ปี และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยะ5ปี
ณ ห้องปฏิบัติราชการวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-ตรวจพื้นที่บริเวณท่าน้ำหลังจวน พร้อมทั้งประสานกองร้อยอส.จ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขจัดวัชพืชและรักษาความสะอาด
อย่างต่อเนื่อง ตามวาระ"ลำปางสะอาด"


วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 61 และ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 61 และ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 61
สรุป/ประเมินผลการบริหารการพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ2561และชี้แจงยุทธศาสตร์/
จุดเน้น/โครงการพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ2562
พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานเน้นหนักแก่
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-หารือ/ซักซ้อมการปฏิบัติกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
และ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ เกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารงานทั่วไปและบริหารการพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ2562วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท
เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ณ โรงเรียนบุญวาทย์วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ลงพื้นที่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือก (ทุเรียน และสะตอ)และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะเห็ดหอม ภายใต้วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ "
และโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปางมะโอ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2561วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-เดินทางเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ณ จังหวัดน่าน


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
หารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
และผอ. กลุ่มงานอำนวยการ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนา
จังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อเตรียมนำเสนอหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดเพื่อสรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561
และกำหนดแนวทาง/จุดเน้น/กลยุทธ์การบริหารการพัฒนา
จังหวัดปี2562ในเชิงรุก บูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
อย่างแท้จริง ณ ห้องปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่
และผู้นำท้องถิ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ในการเตรียมดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง
และอำเภองาว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น.
ประชุมหารือร่วมกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้แทนหน่วยงานและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นหมู่บ้านเป้าหมาย
ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ4หมู่บ้าน เพื่อวางแผนการพัฒนา
เป็น"หมู่บ้านปันสุข” ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย รวมทั้งแนวทาง
ขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกล กันดาร ทุกอำเภอ  
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น.
ประชุมหารือร่วมกับทีมงานเลขานุการเพื่อสรุป/ประเมินผล
/ติดตาม/ขยายผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2561
และกำหนดจุดเน้น วางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนัก
ในปีงบประมาณ2562 ภายใต้ปฏิบัติการ เดินหน้าลำปาง
“สร้างสรรค์ ปันสุข” เฟส 2 ณ ห้องปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
หารือกับผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุง
การบริหารงานทั่วไปและบริหารการพัฒนาจังหวัด
ในเชิงบูรณาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับการที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่ง

วันพุธที่ 3 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ ความเสียหาย และเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจราษฎร บ้านห้วยเป้ง ตำบลบ้านค่า
อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำหลาก
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 09.15 น.
-ปรึกษาหารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.และคณะ เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซม
พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนีวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมร่วมกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสะอาด"ปีงบประมาณ2562
โดยเน้นหนักเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ริมถนน สวนสาธารณะ
แหล่งท่องเที่ยว ห้องน้ำ สถานีขนส่ง ตลาด ชุมชน
การจัดระเบียบป้าย/สายไฟและสายสัญญาณ
การรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-ปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดลำปาง
และคณะ เกี่ยวกับการขับเคลื่อน/ขยายผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยราชการและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน
/โครงการพัฒนาจังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ อาทิ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่ง
การขับเคลื่อนโครงการลำปางเมืองสับปะรดและนครปศุสัตว์
การบริหารจัดการน้ำ การเพิ่มพื้นที่ป่า/วนเกษตร
การป้องกัน/แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
/ดินโคลนถล่มอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนลำปางให้เป็น
เมืองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเวียงละกอน


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมชมการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ของสุทธิชัยไม้ไผ่ลำปาง
ในพื้นที่บ้านทุ่งหลวง ตำบลเมืองยาว


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
สำรวจสภาพพื้นที่ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ตามบ้านเรือน/ร้านค้าและพบปะหารือ รับฟังปัญหา
ความต้องการ/จำเป็นของหมู่บ้านทุ่งหลวง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลและเป็นพื้นที่เป้าหมายการเร่งรัด
พัฒนา ตามวาระ"ลำปางปันสุข"


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
ตรวจเยี่ยมโครงการเทลานตากพืชผลทางการเกษตร
ประจำหมู่บ้าน ซึ่งใช้งบประมาณโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียน
พี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ ที่มาร่วมทำบุญวันพระ ณ วัดทุ่งหลวง


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมชมการเลี้ยงโคพื้นเมือง สำรวจระบบประปาหมู่บ้าน
และคลองส่งน้ำเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริในพื้นที่บ้านทุ่งหลวง
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
สำรวจสภาพพื้นที่ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
และรับฟังปัญหา ความต้องการ/จำเป็นของบ้านนาเงิน
ตำบลแม่สัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกล ณ.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมประสานงานสนง.ชลประทานจังหวัด เข้ามาสำรวจพื้นที่
พิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
มายังพื้นที่เกษตรของราษฎร


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมชมการประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองส่งจำหน่าย
ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งภายในและนอกพื้นที่จังหวัด


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
พบปะเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ
ที่มาร่วมทำบุญในวันพระ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/ความต้องการ
ณ วัดปันเต้า ตำบลแม่สัน


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
ตรวจเยี่ยมการการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
เพาะเห็ดบ้านปันเต้า ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และกิจกรรมเลี้ยงไส้เดือนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาขยายผลโดยการส่งเสริม
การปลูกผักอินทรีย์และเลี้ยงปลาในบ่อดิน/ประมงหมู่บ้าน
ตามแนวทางเกษตรผสมผสานครบวงจร


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมบ้านนางมูล ขัดสม ผู้สูงอายุ/พิการ
ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน
ตามโครงการ “ลำปาง ปันสุข” แผนพัฒนาจังหวัดปี 2561


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 17.30 น.
ตรวจพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โบสถ์ วัดแม่ทะหลวง อำเภอแม่ทะ
นมัสการเจ้าอาวาสพร้อมประสานงานอำเภอ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบเป็นการเร่งด่วน

วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14
ประจำปี 2561 ณ สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบุรี


วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น.
ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถ
พื้นที่กางเต้นท์ และอาคารท่าลงเรือแพเขื่อนกิ่วลม
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ จากสมาชิกชมรม
ผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว เขื่อนกิ่วลมี


วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61 เวลา 16.30 น.
ร่วมแถลงข่าวงาน “มอเตอร์โชว์ คาราวาน แอ่วลำปางปลายทางฝัน”
ของหอการค้าลำปาง ณ ปางหลวง การ์เด้น


วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61 เวลา 18.30 น.
ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของโรงพยาบาลลำปาง
ณ อาคารยิมเนเซี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61 เวลา 20.00 น.
ร่วมสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพ คุณธนา แก้วนิล
อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
ณ วัดสบตุ๋ย

วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์/จุดเน้นในการบริหารการพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ 2562วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 11.30 น.
-ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต
ผู้เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเขลางค์นครวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดลำปาง ณ เจเจ ปาร์ค


วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น.
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี

วันอังคารที่ 18 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-หารือกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารูปแบบ/เนื้อหา
/จุดเน้นของสื่อแต่ละประเภทและกิจกรรมต่างๆตามแผน
ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก
ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง..ปลายทางฝัน" ณ ห้องปฏิบัติราชการวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจราษฎรบ้านวังโป่ง ตำบลวังใต้
พร้อมทั้ง สำรวจแปลงเกษตร บ่อปลา และบ้านเรือนของราษฎร ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก ตลอดจน
ตรวจเยี่ยมการทำปุ๋ยหมักรวม ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างอาชีพ
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามโครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สำรวจพื้นที่
และให้กำลังใจราษฎรบ้านแพะใต้ ตำบลวังเหนือ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้ง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
รวมทั้งการจัดทำโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรบ้านแม่สุขป่าสัก
ตำบลวังซ้าย ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง
ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้ง
ตรวจเยี่ยม/ติดตามผลการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน
/แหล่งท่องเที่ยวตามโครงการหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และการแปรรูปกล้วยตากน้ำผึ้งโพรง
กิจกรรมสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เดินพบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ผู้สูงอายุ
และราษฎรทั่วไปในพื้นที่บ้านปงทอง และบ้านปงถ้ำ
ตำบลวังทอง พร้อมทั้งสอบถามสภาพความเป็นอยู่
และปัญหาของพื้นที่วันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้าน พบปะหารือกับผู้ใหญ่บ้านบ้านปงทอง
สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่อบต. เพื่อติดตาม
โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งติดตามการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์/อินเตอร์เน็ตชุมชน ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 17.20 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนบริเวณ
ตลาดบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม


วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน
บริเวณตลาดเก๊าจาว อำเภอเมืองลำปาง
พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี และการดำเนิน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของชุมชนรถไฟ


วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ
คูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ”
และมหกรรมสุขภาพชุมชนพร้อมทั้งพบปะ
พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน
ณ บริเวณหน้าวัดศาลาเม็ง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา


วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับ ผอ. ททท .สำนักงานลำปาง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน
องค์กรภาคประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินท่องเที่ยว
การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ในเชิงรุก การบริการรถสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทาง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวฯลฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 19.00 น.
-ร่วมงานเลี้ยงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมลำปางเอเชีย

วันพุธที่ 5 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เร่งรัด
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน การเตรียมดำเนินโครงการ
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง"
รวมทั้งการเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เพื่อสรุป ประเมินผลการดำเนิน
โครงการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง
สร้างสรรค์ปันสุข"ในปีงบประมาณ2561และวางแผนพัฒนา
การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ2562 ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดลำปางครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกพุทธสมาคม
จังหวัดลำปางและคณะ เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการ
พุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 13.45 น.
-ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 2 ลำปาง และท้องถิ่นจังหวัด เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำวังส่วนที่ไหลผ่านชุมชนเมือง
การจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการทุกภาคส่วน
ในการดำเนินการตามวาระ“ลำปางสะอาด”
รวมทั้งการรณรงค์ลดการใช้โฟม และถุงพลาสติก
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานเลขานุการผวจ.
เพื่อสรุปทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนัก
ในระยะต่อไป ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การพบปะผู้ใช้แรงงานนอกระบบ
/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ การติดตามผลโครงการพัฒนา
เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพักค้างแรม
ในพื้นที่ การส่งเสริมเกษตรบนพื้นที่สูง
การประชุมเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวฯลฯณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 17.00 น.
-เป็นประธานการเปิดงาน “Lampang city เส้น :
มหกรรมรวมพลคนกินเส้น ครั้งแรกในภาคเหนือ
"พร้อมทั้ง พบปะพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้าประเภทเส้น
มาจำหน่ายภายในงาน
ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง

วันอังคารที่ 4 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-ให้การต้อนรับและร่วมกับคณะอนุกรรมการโครงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในการตรวจติดตามโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านเมาะหลวง
และโครงการส่งเสริมอาชีพ (ปลูกผักปลอดสาร)
บ้านเวียงหงษ์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันอังคารที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
-ลงพื้นที่ชุมชนไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง
พบปะหารือผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นและผู้นำสตรีเกี่ยว
การอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยลื้อและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมเยี่ยมชม
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ บ้านเก่า กลุ่มทอผ้าฝ้าย
จักสานและเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และมีรายได้เสริมจากการรับจ้างมัดหอมแดงและกระเทียมวันอังคารที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 15.15 น.
-เยี่ยมชมกิจการและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้ประกอบการร้าน แพไฮคลาส ในพื้นที่ตำบลชมพู
อำเภอเมืองลำปางวันอังคารที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 15.30 น.
-ตรวจพื้นที่สถานีรถม้านครลำปาง พร้อมหารือกับ
นายกสมาคมรถม้านครลำปาง ผู้ประกอบรถม้า
และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการปรับปรุงสถานีรถม้านครลำปาง
และจัดทำรถม้าต้นแบบสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่เป็นคู่รักหรือต้องการรับบริการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"วันอังคารที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะพ่อค้าแม่ค้า จากจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี
สงขลา และสตูล ที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน
เทศกาลของดีชายแดนใต้ และพบปะทักทายประชาชน
ที่มาร่วมงาน ณ ลานตลาดเพ็ญทรัพย์ อำเภอเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาฯ
เกี่ยวกับรายละเอียดกลยุทธ์/กิจกรรม
/ช่องทางการประชาสัมพันธ์/จุดเน้น/สาระสำคัญ
ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป หัตถอุตสาหกรรม
ของฝาก และอาหารเด็ดของลำปาง ผ่านสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า
รถใต้ดิน จอled สื่อกลางแจ้ง ลิ๊ฟในสำนักงาน
ป้ายคัทเอาท์ทางไปสนามบินที่กทม.และเมืองหลัก
ด้านการท่องเที่ยว สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์บนสายการบิน
สื่อมวลชนสัญจร การจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวฯลฯ
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน" ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ
ตั้งแต่เดือนกันยายนฯเป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับฤดูการ
ท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องหลักเกณฑ์
/แนวทางการคัดสรรและประชาสัมพันธ์อาหาร
ผลผลิตทางการเกษตร ของฝากและบริการเด่น
ภายใต้แบรนด์ Best of Lampang 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เปิดตัว/ประชาสัมพันธ์
ตอกย้ำการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน" การเป็นเมืองเกษตร
คุณภาพดีภายใต้แนวคิด"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"
การเป็นเมืองอาหารอร่อย ภายใต้แนวคิด"ลำปาง ลำแต้แต้"
และการเป็นเมืองศิลปะหัตถกรรม/อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่มีดีไซด์และคุณภาพสูงภายใต้แนวคิด"ลำปางนครหัตถศิลป์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" รวมทั้ง แนวทางการพัฒนา
/ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไทยลื้อ การจัดให้มีศูนย์
บริการข้อมูลและรถโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว
บริเวณท่าอาศยาน สถานีรถไฟและสถานีขนส่ง
การปรับปรุงสถานีรถม้าและสร้างรถม้าต้นแบบสำหรับคู่รัก
ตามแนวคิด"ลำปาง.จุดหมายปลายทางคู่รัก:เมืองโรแมนติก"
การจัดทำโปรแกรมนำเที่ยวที่ขายได้จริงสำหรับชุมชน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี/ท่องเที่ยวชุมชน การประเมินผล
ปรับปรุง/พัฒนากิจกรรม/งานต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณี
/ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯลฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 11.40 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ลำปางสร้างสรรค์
ปันสุข @ ที่นี่มีอาชีพ มีงานทำ" และพบปะประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้างบิ้กซีฯ
พร้อมหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการเชิญตัวแทน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ อาทิ นวดแผนไทย
ขับรถแท็กซี่/สองแถว/สามล้อ/รถม้า ค้าของเก่า
พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย โชห่วยฯมาพบปะ
/หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่าย
บริเวณตลาดประชารัฐโมเดินเทรด และจุดจำหน่ายสินค้า
โอทอป ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 14.30 น. - 18.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ติดตาม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ในการค้นหา
ผู้สูญหาย(น.ส. อิผิว บาหลา) ในพื้นที่บ้านไร่ ตำบลหัวเมือง
ณ ศาลาประชาคม บ้านไร่


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 14.30 น. - 18.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนบ้านและให้กำลังใจญาติผู้สูญหาย
พร้อมทั้งร่วมกับผู้นำท้องถิ่น /สมาชิกสภาอบต.
/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านไร่กลาง
เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการ
ณ บ้านไร่ (บ้านไร่กลาง) ตำบลหัวเมือง


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 14.30 น. - 18.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน
หัวหน้าหน่วยงาน/ชุดปฏิบัติการต่างๆ
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นเพื่อสรุปผลการดำเนินการ และทบทวน
/ปรับกลยุทธ์ในการค้นหาผู้สูญหายในระยะต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการค้นหาน.ส. อิผิว บาหลา วัย65ปี พี่น้องชนเผ่า
พิการหูหนวกเป็นใบ้ ซึ่งสูญหายไปในขณะ
ออกจากที่อยู่อาศัยในพื้นที่บ้านไร่ ตำบลหัวเมือง
อำเภอเมืองปาน ไปหาหน่อไม้ในป่า
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ จิตอาสา ประชาชน
และญาติของผู้สูญหาย ณ ศาลาประชาคมบ้านไร่


วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 61 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวนครลำปาง และเป็นประธานเปิดการแข่งขัน
ฟุตบอล6คนน็อคเอ้าท์ลำปางซ็อคเกอร์คลับ
พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนจังหวัดลำปาง
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสนามฟุตซอล
ลำปางซ็อคเกอร์คลับ อ.เมืองลำปาง


วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 61 เวลา 17.00 น. - 18.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว
และพ่อค้าแม่ค้า บริเวณสตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า

วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
-เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จ.ปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติ ประสานงาน บูรณาการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอ
การสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสะอาด" ฯลฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน /ประชาสังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบปะ รับฟังปัญหา ความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้แทนของพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
/ผู้ประกอบการโอทอปที่สนใจ หารือ
เจรจาธุรกิจกับผู้แทนบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และผู้ประกอบการจากจังหวัดยะลา
นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล
ที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน
เทศกาลของดีชายแดนใต้และทักทายพี่น้องชาวลำปาง
ที่มาร่วมงาน ณ ลานตลาดเพ็ญทรัพย์ อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธที่ 29 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
และร่วมกับนายอำเภอเถิน/ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด
ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามโครงการ
“ลำปางปันสุข” ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอสบปราบ
และอำเภอเถิน ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
ณ หอประชุมอำเภอเถินวันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงนาอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านป่าตาล
ตำบลเถินบุรี พร้อมทั้งประสานประมงจังหวัดลำปาง
เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์วันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-ติดตามการดำเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ในพื้นที่ บ้านป่าตาล ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงโรงสีข้าวชุมชน
และถนนเพื่อขนส่งสินค้าการเกษตรบ้านเด่นแก้ว
ตำบลล้อมแรด ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
บริเวณหนองท่วม ตำบลล้อมแรด ซึ่งใช้งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกลุ่มจังหวัด
(ดร.วิษณุ เครืองาม) และเทศบาลเมืองล้อมแรด
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อสมทบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมวันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงลำเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อผันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเวียง
ตำบลล้อมแรด ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร
และประสานให้สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงปลาวันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง(กรอ)
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยเน้นหนักเรื่องการติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งในส่วนของถนนเลี่ยงเมือง รถไฟรางคู่และการขยาย
ท่าอากาศยาน การจัดให้มีรถโดยสารไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเซรามิกและหัตถอุตสากรรม
เชิงสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาด้านการเกษตร
การท่องเที่ยวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก
รวมทั้งการจัดทำโครงการพัฒนาด้านต่างๆตามยุทธศาสตร์บรรจุ
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาคเหนือ ในปีงบประมาณ2563วันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ จากจังหวัดยะลา
นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล
ที่นำสินค้าเด่นมาจำหน่ายภายในงาน เทศกาลของดีชายแดนใต้
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561
ณ ลานตลาดเพ็ญทรัพย์ อำเภอเมืองลำปาง


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางพัฒนาด้านการศึกษา
ของจังหวัด กับผู้อำนวยการ สพป. เขต 1 ครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ที่เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสมองด้วยการอ่าน ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"2561
วาระ"ลำปาง:เมืองแห่งการเรียนรู้" ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางและคณะ เยี่ยมชม
“อัญชลีแกลลอรี่” ในพื้นที่หมู่บ้านธนวรรณ ตำบลพระบาท
ของนางอัญชลี อินทร์อุดม พร้อมทั้งปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้ลำปางเป็น"เมืองศิลปะ"
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 12.00 น.
-เยี่ยมชม"เฮือนคำหลวง" บ้านแบบไทยล้านนา
ในพื้นที่บ้านพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
ของนางปทุม ผโลศิลป์ ซึ่งให้เช่าเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน
และบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีล้านนา
เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะหารือ กับดร. ขวัญนภา สุขคร ม.ราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขตลำปางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และผอ.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยะ4ปี
การพัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
การยกระดับมาตรฐานอาหารพื้นเมือง/ชนเผ่า
และการจัดกิจกรรม “จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน
:มหกรรมชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ "
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน/ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
และร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน/ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด
ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามโครงการ
“ลำปางปันสุข” ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ในพื้นที่อำเภองาว
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า)วันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ร่วมกับ ผู้นำท้องที่และแกนนำเกษตรกรรุ่นใหม่
"ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์" เยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
บ้านร่องเห็ดพัฒนา ตำบลบ้านแหง ซึ่งทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
อาทิ การปลูกข้าว มะนาว ลำใย มะม่วง เลี้ยงปลา ไก่
พร้อมทั้งพบปะราษฎร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำเกษตรอย่างยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านร่องเห็ดพัฒนา ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านร่องเห็ด ตำบลบ้านแหง
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งก้ามกราม บ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง
ของนายนัฏฐากรต์ ด่านตระกูล (เบอร์โทร 087 - 3573526)
พร้อมทั้งประสานประมงจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
และขยายผลให้เกษตรกรผู้ที่สนใจวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ
พร้อมขยายผิวจราจรเพื่อทำลานค้าชุมชน บ้านแหงใต้
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้าน พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์เสกสรร
แดงใส จิตอาสาป้องกันไฟป่า/สร้างฝายชะลอน้ำ
และผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง
เกี่ยวกับการดูแลเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ส่งเสริมวนเกษตร
เกษตรปลอดภัย ปลูกไม้เศรษฐกิจ สร้างฝายชลอน้ำ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงสับปะรดไร่แม่หวาน ในพื้นที่บ้านใหม่ธาณนี
ตำบลบ้านหวด ของนายสรรพรัตน์ กวาวสนั่น
(เบอร์โทร 099 - 2373873) ซึ่งมีการปลูกสับปะรดพันธุ์ภูแล
ส่งโรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งออกต่างประเทศ
รวมทั้งยังมีการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน และผู้ยากไร้วันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
บ้านใหม่ธานี ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ติดตามการปรับปรุงสถานที่และการให้บริการนวดแผนไทย
ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งพบปะ นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวภายในอุทยานฯ


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-หารือร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์
และการก่อสร้างร้านค้าชุมชน ภายในอุทยานฯ


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ “ปันโอกาส วาดอนาคต
สู่เศรษฐกิจพอเพียง"ภายในหมู่บ้านสบลี ตำบลแจ้ซ้อน
ซึ่งมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน อาทิ
เลี้ยงไก่ กบ ปลูกมะนาว ผักกางมุ้ง
อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านมะนาว
มีการแปรรูปสบู่จากมะนาว
และมีโรงสีข้าวไว้ให้บริการแก่สมาชิกด้วย


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงาน สถานีบ่มใบยาปานทอง
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองปาน ในพื้นที่บ้านข่วงกอม
ตำบลแจ้ซ้อน ซึ่งนอกจากจะมีการส่งเสริมการปลูก
และบ่มใบยาแล้ว ก็ยังให้บริการอบลำไย และข้าวโพด ด้วย


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมร้านกาแฟ ฮิมดอยเมืองปาน ซึ่งนำกาแฟ
จากดอยแม่แจ๋ม มาคั่วเพื่อทำกาแฟ
และมีบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่ บ้านสบปาน ตำบลเมืองปาน


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนลัดดาวัลย์ ของนายสมบัติ์ ปัญญาดิบวงค์
(เบอร์โทร 0931535973) ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิด
อาทิ ทุเรียน มังคุด และเงาะ
ในพื้นที่บ้านน้ำจำ ตำบลเมืองปาน


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขอ
ซึ่งมีการแปรรูป ถั่วลิสง จำหน่าย ช่วยสร้างรายได้
ให้แก่คนในชุมชน พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมร้านกาแฟ คาเฟ่เดอปาน ในพื้นที่แม่กองปิน ตำบลบ้านขอ
พร้อมรับทราบปัญหา/ความต้องการเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-มอบรางวัลการประกวดวงดนตรีแจ้ซ้อนมิวสิคคอนเทสต์ 2018
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา
มาแสดงความสามารถภายในงานเทศกาล “แจ้ซ้อน มิวสิค เฟสติวัล :
คืนวันพระจันทร์ ลำปาง” พร้อมทั้งพบปะ พ่อค้า แม่ค้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงาน
ณ ปางม้า ปางล้อ บ้านสบปาน ตำบลเมืองปาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-พบปะหารือวิทยากรและเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฎิบัติงาน
ตามระเบียบสารบัญและการเขียนหนังสือราชการ
ของบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และโรงแรมลำปางเวียงทองวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ
/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ
ในการจัดทำฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
เป้าหมาย แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาค ปี2562-2565 ในการขับเคลื่อนวาระ
“ลำปางเมืองสวย ป่างาม น้ำใส" โดยเน้นหนักการบูรณาการทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน จิตอาสา
ในการดูแลรักษาเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน วนเกษตร
ปลูกไม้เศรษฐกิจ ทำฝายชลอน้ำ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด และร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
ตามโครงการ “ลำปางปันสุข”
ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน
และอำเภอแจ้ห่ม ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปานวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะ หารือคณะวิทยากรและเยี่ยมเกษตรกรที่
เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง"ไม้เมืองหนาว ไม้ผลมหัศจรรย์
สร้างรายได้บนพื้นที่สูง"ตามวาระ “ลำปาง เกษตรคุณภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก”
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปานวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการขุดลอกลำ
เหมืองทุ่งหลง ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปานวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้านบ้านน้ำโจ้ ตำบลเมืองปาน
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ กลุ่มทอผ้าน้ำมอญแจ้ซ้อน
ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการนำผลิตภัณฑไปแสดง
และจำหน่ายในงานเทศกาลดนตรี"แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล"
พร้อมหารือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และชมรมท่องเที่ยว
เมืองปานเพื่อหารือเรื่องการเตรียมการ
และขยายผลจากการจัดงาน “แจ้ซ้อน มิวสิค เฟสติวัล
: คืนวันพระจันทร์ ลำปาง” ภายใต้แคมเปญ
“ลำปาง ปลายทางฝัน” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน
ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร
พืชผักผลไม้เมืองหนาวอาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์โอทอป
ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
ณ ปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เป็นประธานเปิดโครงการ"แว่นตาเพื่อน้อง "
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ร่วมกับปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่และแกนนำเกษตรกรรุ่นใหม่
"ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์"เยี่ยมชมแปลงเกษตร"กฤษณพงศฟาร์ม"
ของนายกฤษณพงศ ศรีพรม(โทร099-3821983)เกษตรกรรุ่นใหม่
ในพื้นที่บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก
ซึ่งมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ
ไก่หลากสายพันธุ์ ปลา กบ กุ้ง ข้าว มะนาว มะม่วง
เสาวรส มะละกอ ผักพื้นบ้านฯ โดยในส่วนของมะนาว
ได้ส่งจำหน่ายให้กับร้านกาแฟอเมซอน ในพื้นที่อำเภองาวด้วย


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงปลาดุกในกระชังและไก่ประดู่หางดำ
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ บ้านหนองเหียง


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงปลาและกบ ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชม "สุขเต็มฟาร์ม" ของนายหัสรินทร์ เมทู
(เบอร์โทร 093-2812418) เกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นพี่น้องชนเผ่า
ในพื้นที่บ้านทุ่งศาลา ซึ่งทำเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ
เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกข้าวอินทรีย์ เมล่อนฯโดยได้นำประสบการณ์
จากการไปศึกษาและทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรของผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งศาลา
ซึ่งมีการทำการเกษตรผสมผสาน อาทิ เลี้ยงปลาในบ่อดิน
และกระชัง เลี้ยงไก่ ปลูกผัก เงาะ ลำใย เป็นต้น


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายผล ใจเย็น
(เบอร์โทร 094-4368688 , 099-3821983)
ในพื้นที่บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก ซึ่งมีการปลูกไผ่
และผลไม้เมืองร้อน อาทิ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ
โดยเฉพาะเงาะรสชาติอร่อยได้ผลดีมาก
ทั้งนี้ได้หารือผู้เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการขยายผล
ตามวาระ “ลำปาง เกษตรคุณภาพ เกษตรคุณภาพ
เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก”ด้วย


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของนายไว ต่ายมูล ปราชญ์เกษตร ซึ่งเน้นการปลูกผักกางมุ้ง
/ผักปลอดภัยจำหน่ายมีผลผลิตตลอดทั้งปี
พร้อมหารือเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในการขยายผลต่อไป


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของผู้นำเกษตรกร
ในพื้นที่และตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนิน
โครงการส่งเสริมอาชีพบ้านสบแหง อาทิ การเลี้ยงไก่
การเย็บกระเป๋า การทำน้ำพริกฯโดยใช้งบประมาณ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันอังคารที่ 21 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
โครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี"วันอังคารที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมเยียน พบปะ และให้กำลังใจคณะนักกีฬา
ที่ร่วมแข่งขันกีฬาและนันทการชนเผ่า ในงาน
“มหกรรมชาติพันธุ์ประจำปี 2561”
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-เยี่ยมชมการทำรถม้าจำลอง จำหน่ายเป็นของที่ระลึก
โดยนายมนิด ดอนคำ (เบอร์โทร 081-0241624)
ในพื้นที่บ้านนาก่วมเหนือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปา


วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 11.30 น.
-สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยเส้นทางเสด็จฯ
ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอห้างฉัตร
พร้อมประสานอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินงาน


วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
-เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1
ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต
และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36ครั้ง และ 108 ครั้ง
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61 เวลา 17.30 น. - 19.00 น.
-ตรวจติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จฯ
และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ
ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ในวันที่ 21สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
- ร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ทหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
“เดินตามรอยเท้าพ่อ"และเตรียมการรับเสด็จฯ
ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 12.00 น. - 12.30 น.
-สำรวจเส้นทางเสด็จฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล และเจ้าหน้าที่
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงตาลวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย
บริเวณข่วงห้างฉัตร กาดเกษตรอินทรีย์วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-สำรวจเส้นทางเสด็จฯ ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและหารือข้อราชการกับนายอำเภอห้างฉัตร
และเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตรวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 19.00 น. - 20.00 น.
-พบปะทักทาย เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าห้างเสรีสรรพสินค้า
และถนนคนเดินกาดกองต้า


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต
ณ บริษัทนิยมพานิชลำปาง


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ร่วมกับปลัดอำเภอ จนท.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
สาขาวังเหนือ จนท.ฝ่ายตำรวจ/ทหาร/อส. ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร บ้านป่าเหน่ง ตำบลวังแก้ว
พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่และติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรบ้านฮีด ตำบลวังแก้ว
ซึ่งได้รับความผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้ง
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรบ้านห้วยป้าย ตำบลวังแก้ว
ซึ่งได้รับความผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
พร้อมทั้งร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจสะพานข้ามแม่น้ำวัง
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
ดังกล่าว เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ตรวจสถานที่เกิดเหตุ เด็กชายวัย3ขวบพลัดตกรางส่งน้ำ
เข้าสู่พื้นที่การเกษตรเสียชีวิต ในพื้นที่บ้านฮ่องไฮ
ตำบลทุ่งฮั้ว พร้อมทั้งร่วมทำบุญ
ให้กำลังใจมารดาและญาติผู้เสียชีวิต
ณ โรงพยาบาลวังเหนือ


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านทุ่งตู้น
ตำบลร่องเคาะ พร้อมทั้ง กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดสบแสด


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 15.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอแจ้ห่ม นายกองค์บริหารส่วนตำบลแม่สุก
เจ้าหน้าที่ทหาร สนง.ปภ และผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่บ้านปางตุ้ม ตำบลแม่สุก เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 15.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม
บริเวณประตูระบายน้ำแม่สอย


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประตูต้นผึ้ง
ท่านางลอย ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
และเพาะเห็ดโคนน้อย จำหน่าย


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 17.45 น.
-สำรวจพื้นที่กำแพงเมืองเก่า บริเวณ ชุมชนประตูต้นผึ้ง
ท่านางลอย ตามที่ชุมชนได้เสนอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ผ่านเวทีไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 18.15 น.
-พบปะ ทักทาย เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน
และนักท่องเที่ยว บริเวณถนนริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า

วันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ ณ สวท.ลำปางวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 09.15 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน สังเกตการณ์การ ติดตามผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำโครงการพัฒนาบรรจุ
ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคเหนือ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทองวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 10.15 น.
-ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. สมชาย หาญหิรัญ)
และคณะ ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ท่าอากาศยานลำปางวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และคณะ ในการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนลำปาง
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) อำเภอแจ้ห่มวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อติดตาม
ผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง
ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่นำเสนอผ่านเวทีประชาคม
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
และการเตรียมการรับเสด็จฯ ณ มณฑลทหารบกที่ 32


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ปรึกษาหารือ ร่วมกับนักวิชาการ คณะวิทยากร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
และผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
เกี่ยวกับแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด4ปี
และจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาค ปีงบประมาณ2563


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 12.15 น.
-เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563
พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง"แนวคิดในการบริหารการพัฒนา
/บริหารการเปลี่ยนแปลง วิธีคิด/วิธีทำงานในเชิงกลยุทธ์
และการพัฒนาจังหวัดลำปางแบบบูรณาการ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง มีความสมดุลย์และยั่งยืน"
ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนบ้านแม่จอกฟ้า
พร้อมมอบปัจจัยการผลิต (ต้นแมคคาเดเมีย)
เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี๋ยว
เพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ณ โรงเรียนบ้านแม่จอกฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 16.40 น.
-ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
สาขาวังเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านแม่ช่อฟ้า
ตำบลทุ่งผึ้ง สำรวจจุดเสี่ยงดินสไลด์ และผนังกั้นตลิ่ง
ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ซึ่งนำสินค้ามาจำหน่าย
และซื้อสินค้า บริเวณกาดศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม

วันพุธที่ 15 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-  ประชุมหารือ ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเตรียมการจัดงาน"วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เด็กลำปาง" การส่งเสริมการตลาดสินค้าดี
และบริการเด่น ภายใต้ตราสัญญลักษณ์"เบส ออฟ ลำปาง"
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯของหน่วยต่างๆ
เพื่อสรุปประเมินผลการบริหารการพัฒนาจังหวัดในปี2561
และวางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนักในปี2562
การจัดกิจกรรมรายงานผลการพัฒนาจังหวัดปี2561
และทิศทางการพัฒนาจังหวัดปี2562
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน ฯลฯ
ณ ห้องปฏิบัติราชการวันพุธที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- ประชุมร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง
และคณะ ผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดจุดเน้นและรายละเอียดแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์โอทอป Smes
หัตถอุตสาหกรรม อาหารและผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ
ของจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง..ปลายทางฝัน"
ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 16.15 น.
- เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “แจ้ซ้อน มิวสิค เฟสติวัล
: คืนวันพระจันทร์ ลำปาง” ซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับ
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ททท.สำนักงานลำปาง
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง อำเถอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม
และชมรมท่องเที่ยวทั้ง2อำเภอได้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ภายใต้แคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน” ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง
สร้างสรรค์ปันสุข"เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านโอทอป
ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในพื้นที่อ.เมืองปานและแจ้ห่ม
ณ บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมืองลำปาง


วันอังคารที่ 14 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-  ประชุมหารือร่วมกับนายอำเภอเมืองลำปางและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนปฏิบัติการและกำหนดขั้นตอน
/กรอบเวลาในการพัฒนา “หมู่บ้านปันสุข”
ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 10.30 น.
- เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2561
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น.
- เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
"รถอ่านฉัน" และสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
ซึ่งจังหวัดได้ริเริ่มขึ้น โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
วาระ"ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์"
ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ


วันอังคารที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 16.45 น.
- ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ภาพรวมการขับเคลื่อน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี
ในพื้นที่จังหวัดลำปางพร้อมทั้งร่วมประชุมกับ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 7 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น.
- ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561
ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลแขวงลำปางวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น.
- ประธานพิธีเปิด
“โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมประจำปี 2561”
ณ พื้นที่ทิ้งดินมูลทราย กฟผ เหมืองแม่เมาะวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น.
- เยี่ยมชมสวนอินทผลัม"สวนลุงอี๋ "พื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง (เบอร์โทร 089-8519633)
เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการเกษตร ตามวาระ"ลำปาง
เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"วันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น.
- ยี่ยมชมสวนผลไม้"สวนลุงเสริฐ" ของนายประเสริฐ เตชะยอด
พื้นที่บ้านใหม่พัฒนา ตำบลพิชัย (เบอร์โทร 08-07901044)
ซึ่งมีการปลูกผลไม้หลายชนิด อาทิ กระท้อน ลำไย
ไม้ไผ่ จำหน่าย ได้ราคาดีวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปางวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 17.00 น.
- นำคณะนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 76
เยี่ยมชมภาพวาดสตรีทอาร์ตริมน้ำวัง
กาดกองต้า และสะพานรัษฎาพิเศกวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น.
- ร่วมงาน "สายสัมพันธ์ท้องถิ่นและท้องที่จังหวัดลำปาง"
พร้อมพบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ลำปางกรีนการ์เด้นท์ รีสอร์ทวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 19.00 น.
- ให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารกับ
คณะนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 76 ในการศึกษาดูงานภาคเหนือ
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
- เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561
ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 10.30 น.
- พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
แก่ผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ไร่เพชรล้านนา
ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิต
/วัสดุทางการเกษตร(โรงเรือน,พันธ์ผัก)ในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์
ปันสุข" วาระ"ลำปาง:เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"
ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะผู้เข้าร่วมอบรมการจัดการดิน
และปุ๋ยสำหรับการผลิตพืชอินทรีย์ พร้อมประสานงานนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรแบบผสมผสานของนางเกี๋ยวคำ
สมจิตร บ้านหีด ตำบลบางแก้ว ซึ่งมีการปูพืชที่หลากหลาย
อาทิ ผักกูด องุ่นพันธุ์บิ้วตี้และไซมัส ลำใย กล้วยฯลฯ
รวมทั้งรับซื้อหน่อไม้มาแปรรูปเป็นหน่อไม้ดองส่งจำหน่าย


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยลึก
พร้อมวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันตลิ่งพัง บ้านห้วยต้นเคาะ
ตำบลวังแก้ว ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสมพล ทะหลวยในพื้นที่หมู่ที่ 4
ตำบลวังใต้ ซึ่งมีการทำสวนลำไยแปลงใหญ่ และใช้วิธี “ทำสาว"
ต้นลำไยทำให้ลูกใหญ่และเนื้อแน่น ส่งจำหน่ายนอกฤดู
พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การรับซื้อลำไยในพื้นที่


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา
และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บ้านไผ่กลาง ตำบลวังใต้
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่บ้านไผ่กลาง
ซึ่งได้รับพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นอาโวคาโด ต้นโกโก้
จากโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ 16 - บ้านจำตอง
หมู่ 15 ต.ร่องเคาะ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี2561


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ บ้านวังใหม่ หมู่ 12
ตำบลร่องเคาะ ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี2561และขยายผลเพิ่มเติมโดยงบประมาณจาก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
(งบ2แสนบาท)ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตร Yummy Farm ของเกษตรกรรุ่นใหม่
ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวีมาร์เก็ต ในพื้นที่แม่สงใต้ ตำบลร่องเคาะ
โดยมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ ปลูกผักกางมุ้ง
กล้วยเล็บมือนาง สตอเบอรี่ ข้าว สัก เป็นต้น


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 17.30 น.
- พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่าย
บริเวณตลาดปลาบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 18.30 น.
- พบปะทักทายประชาชนที่มาออกกำลังกาย
และถ่ายภาพสตรีทอาร์ต พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณริมแม่น้ำวัง

วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 05.00 น.
- ร่วมพิธีเปิด “การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561
พร้อมทั้ง พบปะนักกีฬา ประชาชนที่มาร่วมงาน
และเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร/โอทอป/วิสาหกิจชุมชน
ที่นำสินค้ามาจำหน่าย ณ บริเวณหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยาวันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น.
- พบปะเกษตรกร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ที่นำสินค้ามาจำหน่าย พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการแปรรูปสับปะรด
เป็นอาหารคาวหวาน ณ บริเวณตลาดวีมาร์เก็ต
ภายใต้แนวคิด"ลำปาง:เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 14.00 น.
- ร่วมงานฌาปนกิจศพนางรัชนีกร ภูวเศรษฐ ภรรยาของ
นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทครีเอเชีย (1989)
จำกัด/สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
/ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ณ สุสานพระบาทวันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 15.00 น.
- เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้บริหาร/คณาจารย์ของวิทยาลัยอินเตอร์เทค
ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทควันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-  ร่วมรับประทานอาหารและพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ ลำปาง


วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น.
- ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) และคณะ
ณ ท่าอากาศยานลำปาง


วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 12.30 น.
- ร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พร้อมคณะ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐจังหวัดลำปาง
และรับฟังการบรรยายการดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้ง พบปะ
ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ
ที่มาร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 17.00 น.
- พบปะ ทักทายเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกาย
และนักท่องเที่ยว นักวิ่ง ที่มาถ่ายรูปสตรีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง
พร้อมประสานงานแก้ไขปัญหาการจอดรถบดบังภาพวาด


วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 19.00 น.
- เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานของชมรมครูทัศนศิลป์
และศิลปินเมืองรถม้า ที่หอศิลป์ฯและพบปะ
ทักทายพ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยว ภายในกาดกองต้า

วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น.
- ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
- บันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ จังหวัดลำปางวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น.
- เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งพบปะ
เยี่ยมเยียนหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการและพี่น้องเกษตรกร
ที่มารับบริการ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเมาะหลวง
ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น.
- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
และเลขานุการคณะทำงานเตรียมการจัดงาน
"วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส
ให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง"
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 15.30 น.
- ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับทีมเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา
และซักซ้อมการปฏิบัติ ปรับปรุง พัฒนา
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานวางแผนการทำงานเน้นหนัก
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติราชการวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น.
- พบปะ ทักทายพี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกาย
ถ่ายภาพสตรีทอาร์ต ตกปลาและพักผ่อนหย่อนใจ
บริเวณริมแม่น้ำวังวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 19.15 น.
- พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ภายในถนนวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- ให้การต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
ในการประชุมช้างแห่งชาติประจำปี 2561
ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตร"สวนบ้านกล้วย"ของนายสุชาติ พูนเกิด
สมาชิกสัมมาชีพในพื้นที่บ้านห้วยเรียน ตำบลเวียงตาล
ซึ่งมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย การทำนา
ปลูกกล้วยหอมทอง เสาวรส เงาะ ลองกอง มังคุด สัก
ไผ่ เลี้ยงไก่ดำ เป็ด หมูป่า ปลา เป็นต้น
โดยเฉพาะในส่วนของไก่ดำและหมูป่าตลาดมีความต้องการสูง
จำหน่ายได้ราคาดีมาก


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตร"สวนลุงล้อม" ของนายธีรชาติ จันทรเอียด
ในพื้นที่บ้านห้วยเรียน ซึ่งมีทำเกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ปลูกทุเรียน ลองกอง มังคุด ขนุน
ลำใยฯเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผล
ให้บ้านห้วยเรียนเป็น"หมู่บ้านผลไม้"ต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- สำรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในพื้นที่บ้านห้วยเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงสมุนไพร “ไร่ร้อยรัก” ในพื้นที่
บ้านปางปง - ปางทราย ตำบลเวียงตาล
โดยจังหวัดจะได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านดังกล่าว
เป็นหมู่บ้านสมุนไพร ต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่
บ้านปางปง - ปางทราย ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาแก้ไขปัญหา


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- ติดตามการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี
และโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่บ้านแม่ตาลน้อย


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังปัญหา
ความต้องการของกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังบ้านแม่ตาลน้อย
พร้อมประสานงานสถาบันพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในการเข้ามาสนับสนุน


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรและร่วมเปิดตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์"ข่วงห้างฉัตรกาดเกษตรอินทรีย์
"ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักอินทรีย์เวียงตาล“
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพฯ"
ดำเนินการโดย นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร
ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์
ตำบลเวียงตาล ,นายอำเภอห้างฉัตร ,หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ และนายกอบต.เวียงตาล
เปิดโรงสูบน้ำและระบบน้ำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก
อินทรีย์ฯซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561
พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกผักอินทรีย์ที่ใช้น้ำจากโครงการฯ


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- พบปะพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสับปะรดมาจำหน่าย
บริเวณกาดบ้านดอน ตำบลเวียงตาล


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการทำมีดดาบคุณภาพสูงของช่างเต้
(นายสมชาย ทิพย์มณี เบอร์โทร 0857236950)
ในพื้นที่บ้านหัววัง ตำบลเวียงตาล
เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 16.30 น.
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ”ไร่อีป้อ”
(โทร 0622500993) ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม Young Smart Farmer
โดยมีการปลูกข้าว ขนุน ฝรั่ง เพาะเห็ดและเลี้ยงเป็ด
อีกทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำหน่าย
ในพื้นที่บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธที่ 1 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.15 น.
- พบปะ หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาณิชย์ อุตสาหกรรม ผู้แทน
/ฝ่ายจัดซื้อของห้างสรรพสินค้า โรงงานรับซื้อ
/แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สภาเกษตรกร
และผู้แทนเครือข่ายภาคเกษตรกรทุกประเภท
/กลุ่มในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร
จุดเน้นในการพัฒนาด้านการเกษตรในระยะต่อไป
ของจังหวัดลำปางและแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล
/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการพัฒนาด้าน
การเกษตรของจังหวัดในปี62-65 ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายปฏิรูปการเกษตรของรัฐบาลและศักยภาพ
/ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
จากนั้นได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนกลุ่มเกษตรกร
ในด้านต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์
/โครงการภายใต้วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ
เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก
วนเกษตรและนวัตกรรมเกษตร"
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางวันพุธที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 15.00 น.
- ร่วมรับประทานอาหารและพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เครือข่ายเกษตรกรและผู้แทนห้างสรรพสินค้า
โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พร้อมประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์
/สื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
ผลผลิตทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร
ของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนต่างๆ
รวมทั้งเชื่อมโยงการตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกร
กับห้างสรรพสินค้า/โรงงานแปรรูป
ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางวันพุธที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 20.00 น.
- เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางรัชนีกร ภูวเศรษฐ
ภรรยาของ นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทครีเอเชีย (1989) จำกัด
/สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
/ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ณ วัดเชตวัน อ.เมืองลำปาง


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- เยี่ยมเยียนครัวเรือนนางจำเนียร นันใจ ในพื้นที่บ้านม่อนหินแก้ว
ตำบลวังพร้าว ซึ่งเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด
ประจำปี2561 โดยมีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
ประกอบด้วยการปลูกข้าวปลูกผักปลอดสาร เลี้ยงเป็ด ไก่ไข่
ไก่ประดู่หางดำ ขุดบ่อเลี้ยงปลา ยกร่องปลูกมะพร้าวน้ำหอม
ทำสวนผลไม้ผสมผสาน อาทิ น้อยหน่า
กระท้อน มะม่วง ฝรั่ง ลำไย กล้วย มะยงชิด เป็นต้น
จากนั้นได้พบปะสมาชิกสัมมาชีพชุมชนและหารือผู้นำท้องที่
/ท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชน
และประสานเกษตรจังหวัดในการเข้ามาส่งเสริมการเกษตร
โดยเฉพาะการผลักดันให้เป็นหมู่บ้านน้อยหน่า
และกระท้อนคุณภาพดี ของจังหวัดต่อไป


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านม่อนหินแก้ว
และชมการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด
บริเวณริมถนนหน้าบ้านและภายในบริเวณบ้าน
รวมทั้งการรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน
จนได้รับรางวัลจากโครงการ"หน้าบ้าน น่ามอง" ของจังหวัดในปีนี้


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายเป็ง รัตดาวงค์
ในพื้นที่บ้านม่อนหินแก้ว ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
อาทิ น้อยหน่า มะกูด มะนาว ผักสวนครัว เสาวรสฯ
และส่งจำหน่ายในรูปแบบกลุ่มสัมมาชีพชุมชน


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายยอด ธรรมริยา
ในพื้นที่บ้านม่อนหินแก้ว ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
และมีการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
โดยเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาตกปลาได้
พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรผู้ทำนา
และสำรวจพื้นที่ซึ่งราษฎรได้เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
จากเวทีไทยนิยมยั่งยืน
ในส่วนที่เกิดศักยภาพของอำเภอและองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรบ้านเข้าซ้อน ตำบลไหล่หิน ซึ่งมีการแปรรูป
ผลไม้หลายชนิด อาทิ กล้วย ขนุน มันเทศ
ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้ามาให้คำแนะนำทั้งการผลิต
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และการตลาด


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
เพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดปี2561
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 61 เวลา 14.30 น.
- เยี่ยมชมหอศิลป์ริมน่าน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการในพื้นที่


วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 21.00น.
- ร่วมประชุมรับนโยบายจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน
โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือตอนบน 10 จังหวัด
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน
พร้อมทั้งติดตามแผนงาน/โครงการสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการขยะ
การดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำฯ
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน


วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 07.00 น.
- เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 07.45 น.
- ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.
- เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 11.00 น.
- เป็นประธานในกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
โดยร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางปลูกต้นไม้
และทำกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์
ณ ป่าชุมชนบ้านผาลาด ม.4 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น.
- เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุ
เจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็น
พระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น.
- เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61 เวลา 07.00 น.
- เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง


วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น.
- สำรวจพื้นที่บริเวณสะพานบุญและภายในวัดพระธาตุสันดอน
อำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณปี2561(เพิ่มเติม)วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61 เวลา 15.00 น.
- สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวภายในเหมืองแม่เมาะ
ซึ่งจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล
/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น.
- เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนและแสดงตน
เป็นพุทธมามกะเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
พระอารามหลวง


วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 11.00 น.
- ประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ผู้แทนหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดจุดเน้นและรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์โอทอป Smes หัตถอุตสาหกรรม
อาหารและผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดลำปาง
ในเชิงรุก ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง..ปลายทางฝัน"
โดยจะเริ่มดำเนินการผ่านสื่อ
/ช่องทางต่างๆในพื้นที่กทม.และจังหวัด
/กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป


วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น.
- เดินทางกลับจากกทม.และร่วมบันทึกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์
งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ 2561
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 25 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
- ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายปี2562
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ต่อคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พร้อมพบปะ เยี่ยมเยียนรองเลขาธิการสภาฯ
ณ อาคารรัฐสภา3 กทม.วันพุธที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 18.30 น. - 20.00 น.
- พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
คณะทำงานและผู้ประกอบการ ร้านค้า
ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตและจำหน่ายสินค้า
/บริการต่างๆภายในงาน"มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง
"ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ Hall ๑ ศูนย์การจัดนิทรรศการ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จ.ปทุมธานี


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น.
- พบปะ หารือกับคณะวิทยากร และเป็นประธานการจัดอบรมเรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
ข้าราชการและประชาชนพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ อาคารหอประชุมภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 11.45 น.
- ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
และดำเนินการขับเคลื่อน"หมู่บ้านปันสุข"
ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น.
- ร่วมกับประกันสังคมจังหวัดลำปาง
มอบคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง
ให้แก่อำเภอเมืองปาน เพื่อใช้สนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักส่งโครงการหลวง
บ้านใหม่พัฒนาและพื้นที่ไกล้เคียง


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- ประชุม ปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ
/ผู้แทนหน่วยงาน ต่างๆ สภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัด
สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง สมาคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำปาง
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น
กำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนแม่บท
/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ และโครงการพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565
เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 20.30 น.
-เดินทางมากรุงเทพฯเพื่อชี้แจงรายละเอียด
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562
ภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการที่มาร่วมงาน
"มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง"ที่เมืองทองธานี
และหารือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว อาหาร สินค้าโอทอป
Smes ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"

วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา 28กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.15 น.
-เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี
30หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ
/ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด
กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
รวมทั้งกำหนดแนวทาง/แผนการตรวจเยี่ยม บำรุงรักษา
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
และติดตามเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง
หรือดำเนินการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 18.30 น.
-ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวชมรมช่างภาพ
ลำปางอย่างเป็นทางการ
ในงาน Grand Opening Photography
and Exhibition Lampang the Land of Happiness
ณ ลานรถม้า เจ เจ ปาร์ค


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียน
และหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาอบต.
หมู่บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเอื้อม เกี่ยวกับปัญหา
ความต้องการ/จำเป็นของประชาชนในพื้นที่และแนวทาง
ในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน"หมู่บ้านปันสุข"ภายใต้โครงการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย
ร่วมกับม.ราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยลึก


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมโรงงานทำหมวกของนางบัวแคน
พาดีซึ่งมีราษฎรทั้งในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง
รับงานไปทำที่บ้าน ช่วยส่งเสริมรายได้หลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนและหารือกับ
กำนันตำบลบ้านเอื้อม ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาอบต.
เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ/จำเป็นของประชาชน
ในพื้นที่และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผน
ปฏิบัติการขับเคลื่อน"หมู่บ้านปันสุข"ภายใต้โครงการยก
ระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย
ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ้านเอื้อม


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนยางพารา สวนผลไม้แบบผสมผสาน
และการทำไม้ขุดล้อม ภายในหมู่บ้าน


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บ้านโป่งหลวง
ตำบลบ้านเอื้อม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
พร้อมทั้งสำรวจอุปกรณ์และปรึกษาหารือเรื่องการฟื้นฟู
พัฒนากลุ่มแปรรูปกล้วยและถั่วลิสงเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มจักสานบ้านโป่งหลวง
ซึ่งมีการผลิตสินค้า ประเภท ตะกร้าสาน ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดทางมะพร้าว เครื่องมือประมง พร้อมทั้ง
เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในพื้นที่


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนและหารือกับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สมาชิกสภาอบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านสัก
ตำบลบ้านเอื้อม เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการจำเป็น
ของประชาชนในพื้นที่และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางกรอบแนวทางการจัดทำแผน
ปฏิบัติการขับเคลื่อน"หมู่บ้านปันสุข"ภายใต้โครงการ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านสัก


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนราษฎรบ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม
ซึ่งแปรรูปหน่อไม้ เป็นหน่อไม้ดอง และหน่อไม้อัดปิ๊บ ส่งจำหน่าย


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนและหารือกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านค่ากลาง ตำบลบ้านค่า เกี่ยวกับการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การดูแลรักษาเพิ่มพื้นที่และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
รวมทั้งสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น
ของประชาชนในพื้นที่และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผน
ปฏิบัติการขับเคลื่อน"หมู่บ้านปันสุข"ภายใต้โครงการ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านค่ากลาง

วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ การจัดทำฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565
การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก ตามวาระ"เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"
และรายงานการปฏิบัติงาน/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน
พี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ ตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ในชุมชน จังหวัดลำปาง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบโค กระบือ
ตามโครงการโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยาวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-ปรึกษาหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกับการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ2561 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณตามแผน
พัฒนาจังหวัดปี2562ต่อสภานิติบัญญัติ
การเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชิงรุกในด้านต่างๆ
/การทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดปี62-65และการจัดทำ
โครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาคเหนือปีงบประมาณ2563
รวมทั้งการจัดงานมหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง
ที่เมืองทองธานี กทม.วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 13.15 น.
-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนแม่บท
/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ และโครงการพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565 ในการขับเคลื่อนวาระ
"แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขจัดความยากจน
ลดความเลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข "
ของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล เชื่อมโยงกับโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัด


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 07.30 น.
-ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านทุ่งบ่อแป้น
หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างพนังลำเหมืองสบนึง ในพื้นที่บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8
และบ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งกว๋าว
ตามปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านทุ่งสะแกง - สวนยายลี บ้านทุ่งสะแกง
หมู่ 2 ตำบลบ้านขอ ตามปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านทุ่งส้าน
หมู่ 1 ตำบลบ้านขอ ตามปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเพาะเห็ดตามโครงการ 9101
และขยายผลโดยโครงการปฏิรูปภาคเกษตร
"ไทยนิยม ยั่งยืน"ของหมู่บ้านฯ


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
เยี่ยมชมไร่ของนางพัชรี ประจงแสงศรี ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน อาทิ สะตอ กล้วย
แมคคาเดเมีย เป็นต้น ในพื้นที่บ้านทุ่งส้าน หมู่ 1
ตำบลบ้านขอ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผล
ตามวาระ"ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ
เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุยกับเกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปกาแฟบ้านแม่แจ๋มและป่าเหมี้ยง
พร้อมทั้งมอบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
และเครื่องขัดเมือกกาแฟ ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย
ตามปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟแม่แจ๋ม
หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการปลูกพลับ"พลับห้วยเมี่ยง"ในสวนธิดาเบอรี่
ของนายดวงแก้ว สิริกุลพิพัฒน์ (โทร 095-4040473)
ในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน
พร้อมหารือเรื่องการผลักดันให้อำเภอเมืองปาน
เป็นแหล่งปลูกผัก/ผลไม้/ดอกไม้เมืองหนาว
ตามวาระ"ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้าง
อาคารคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม
ตัดแต่ง บรรจุ พืชผักของเกษตรกรส่งจำหน่าย
โครงการหลวงฯตามปฏิบัติการ
"เดินหน้า ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
ตามวาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"

วันพุธที่ 18 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนรุกชาติห้างฉัตร
ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตรวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 10.30 น.
-บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 13.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านและพบปะหารือกับผู้ใหญ่บ้านบ้านนายาบ ตำบลเวียงตาล


วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 13.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บรองเท้าผ้า
บ้านนายาบ ตำบลเวียงตาล ซึ่งเข้าร่วมโครงการรับงานไปทำที่บ้าน วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 13.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านสันหนองบง
หมู่ที่ 1 และบ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่2ตำบลปงยางคก
พร้อมพิจารณาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 14.15 น.
-พบปะ ผู้เข้าร่วมโครงการพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางด้านสติปัญญาในชุมชน พร้อมทั้ง มอบใบประกาศนียบัตร
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-พบปะพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสับปะรดมาจำหน่าย
บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์ราคาสับปะรดวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม Sciencevariety รวมพลคนสร้างสรรค์
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เป็นประธานในพิธีขบวนแห่เชิดชูเกียรติเจ้าผู้ครองนครลำปาง
และถวายเครื่องสักการะ ประกอบพิธีทักษิณานุประทาน
ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง พร้อมทั้ง
พบปะพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงานวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร (เมล่อน และผักปลอดสารพิษ)
ของสวนตังค์ฟาร์ม (นายสุวัฒน์ มากรุด) ในพื้นที่
บ้านลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวงวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ของนายเนตร ใจเที่ยง พน้อมทั้งหารือกับประธานกลุ่ม
Young Smart Farmer เกี่ยวกับโครงการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 07.30 น.
-ปรึกษาหารือและประสานการดำเนินงานกับผอ.ททท.
สำนักงานลำปางและผอ.กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการระดมความคิดเห็น
จากองค์กรภาครัฐ/เอกชน/ชุมชนในการจัดทำยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในปี2562-2565 เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดลำปางให้เป็นจุดหมาย
ปลายของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
และเพิ่ม/กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับพัฒนาการจังหวัด คลังจังหวัด
ผู้แทนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด
กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565
เพื่อขับเคลื่อนวาระ"แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ขจัดความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข " ของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
รวมทั้งต่อยอด ขยายผลจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
ในการตรวจติดตามและการสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งบรรยายสรุป ร่วมประชุม
สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน หารือข้อราชการกับคลังจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร
/นักวิชาการมทร.ล้านนาและหัวหน้าส่วนราชการ
/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
/แผนพัฒนาสับปะรดลำปาง
ภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-ให้การต้อนรับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์
ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 07.50 น.
-พบปะ ให้กำลังใจคณะอาจารย์
และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ซึ่งเป็นตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขัน
World Robot Olympiad 2018 ระดับประเทศวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับปลัดจังหวัด ผอ.สำนักงานชลประทานลำปาง
นายอำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สุย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองฯ
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ร่วมกับม.ราชภัฏลำปางและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นายอำเภอเมืองลำปาง ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เยี่ยมชมการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของ
โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏลำปาง
ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ศ.พญ.สยมพร ศิรินาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหารือแนวทาง
การขยายผลไปยังทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-ให้การต้อนรับส่วนล่วงหน้าของกองงานในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ร้านอาหารลำปางรีสอร์ทวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-ร่วมกิจกรรมต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอบคุณเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
จิตอาสาชาวลำปางที่ร่วมให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่
ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ
การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกตามวาระ
"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"
และรายงานการปฏิบัติงาน/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ในช่วงที่ผ่านมา


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง
ประธานสหกรณ์เซรามิคฯ นายกสมาคมผู้ประกอบการไม้
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาค ปี2562-2565เพื่อขับเคลื่อนให้ลำปางเป็นเมือง
“เซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมชั้นนำ” ภายใต้แนวคิด"เมืองหลวงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีดีไซด์"
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 13.30 น.
-หารือทีมงานเลขานุการ/ช่วยอำนวยการผู้บริหาร
เกี่ยวกับกำหนดการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์
/แผนพัฒนาจังหวัดระยะต่อไปในแต่ละประเด็น
/วาระ รวมทั้งแผนปฏิบัติงานเชิงรุก
/นัดหมายงานตลอดเดือนกรกฎาคมฯ ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ
ในการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
ในปีงบประมาณ2562-2565
เพื่อขับเคลื่อนให้ลำปางเป็น “เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ”
"เมืองสับปะรดครบวงจร""เมืองเกษตรผสมผสานและวนเกษตร"
“เมืองปศุสัตว์” โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคง
ด้านอาหารและลดการนำเข้าจากต่างจังหวัด
การเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรยากจน
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งการติดตามสถานการณ์เรื่องสับปะรดและลำใย
โครงการตามแผนปฏิรูปภาคเกษตร
และการพัฒนาคุณชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านการเกษตร
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 07.45 น. - 08.45 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
และผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ณ จวนผู้ว่าราชจังหวัด
เพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน กรอบเวลาในการบูรณาการ
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาค ในปี2562-2563 โดยเน้นหนักการขับเคลื่อนให้ลำปางเป็น
"เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ" "เมืองปศุสัตว์"
"เมืองวนเกษตร" "เมืองท่องเที่ยว"
"เมืองเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมชั้นนำ"
รวมทั้งการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทุกด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการน้ำ
การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและราคาสับปะรดอย่างยั่งยืนวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะ ชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาล
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
ที่มาให้บริการ และประชาชนที่มารับบริการ
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-เยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ
บ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด ซึ่งมีการนำพลังงานหมุนเวียน
(พลังงานน้ำ แสงอาทิตย์และลม)
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ สระนาหยวก บ้านห้วยโจ้
ตำบลนาโป่ง ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านปากกองตะวันออก
ตำบลนาโป่ง ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายผาลาด บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์
หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วะ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน
ที่ตลาดล้อมแรด ตำบลล้อมแรด


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายใต้พัฒนาจังหวัดปี2561
และติดตามการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ตำบลเสริมกลาง ภายใต้งบประมาณปี2561
(เพิ่มเติม)ของรัฐบาล พร้อมเยี่ยมโรงเรียน สวนไผ่ซางหม่น
และน้ำพุร้อน


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเอี้ยง
หมู่ 7 ตำบลเสริมกลาง ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561
และสำรวจฝายภายในหมู่บ้านที่ชำรุด
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมอนผาบ้านนาเอี้ยง
ซึ่งมีการผลิต หมอนผา หมอนนั่งสมาธิจำหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสันติสุข หมู่ 8
ตำบลเสริมซ้าย ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมไร่ นะโม ฟาร์ม ซึ่งมีการปลูกพืช อาทิ เมล่อน
แตงเกาหลี โดยได้นำความรู้
ประสบการณ์จากการไปทำงานในประเทศเกาหลีมาประยุกต์ใช้ 


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนนางเขียว แสนธิ ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม
ซึ่งเป็นผู้พิการและได้รับงบประมาณมาปรับปรุงห้องน้ำ
ตามโครงการ"ลำปางปันสุข"งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสาแล หมู่ 5
บ้านมั่ว นาเห็น หมู่ 4 ตำบลทุ่งงาม


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 16.30 น.
-พบปะเยี่ยมชมสวนชัยวัฒน์ - หมวย ในพื้นที่ บ้านเกาะคา
ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา ซึ่งมีผลไม้หลายชนิด อาทิ
เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียนฯพร้อมทั้งหารือ
แนวทางการสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรผู้ที่สนใจ

วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 10.30 น.
-บรรยายสรุปแนวทาง/จุดเน้นวิธีคิด/วิธีทำงานเชิงกลยุทธ์
ในการบริหารการพัฒนาจังหวัด ให้แก่นักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.) ที่สำนักงานกพร.ส่งมาฝึก
ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ
ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ ฝึกปฎิบัติงานในหน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคณะ
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ประชุมหารือร่วมกับรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
และคณะ เกี่ยวกับการดำเนินการสร้างฝายประชารัฐฯ ตามโครงการ
“ฅน..เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ในพื้นที่บ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง
อำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน จังหวัด เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ในส่วนที่เกินศักยภาพของอำเภอ
และการดำเนินการตามนโยบายเน้นหนัก
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
-ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็น
กับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด/ผอ.กลุ่มงานฯ
คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน
และทีมงานช่วยอำนวยการผู้บริหารวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 20.30 น.
-ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ การติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดลำปาง
และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในช่วงที่ผ่านมา


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-สำรวจสภาพพื้นที่ การประกอบอาชีพและพบปะ
เยี่ยมเยียนประชาชนตามบ้านเรือน
ณ หมู่บ้านปางมะโอ ต.วังเงิน


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-พบปะเยี่ยมเยียน พ่อค้าแม่ค้า ที่นำเห็ดหอมมาจำหน่าย
บริเวณตลาดเห็ดหอมบ้านปางมะโอ
พร้อมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมด้านการตลาด


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางที่มาเรียนรู้ชุมชน
พร้อมส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ (สะตอ และทุเรียน)
ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชทางเลือก ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปี2561
ปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561”
ณ บริเวณลานจอดรถภูดอยฟาร์ม บ้านปางมะโอ


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ส่งเสริมการผลิตหัวเชื้อเห็ดหอม
ซึ่งจังหวัดให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการดำเนินการพร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดหอม
และขั้นตอนวิธีเตรียมการเพาะเห็ดหอม


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปางมะโอ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี2561


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-เยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟ ไร่กาแฟ
และสวนเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ ทุเรียน
สะตอ ลองกอง มังคุด ลางสาด ส้มโอ ขนุน
อะโวกาโด้ ในพื้นที่หมู่บ้านท่ามะโอ


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 18.30 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว
ณ ถนนวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ อ.เมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 09.45 น. - 15.00 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ
ในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา
พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำวัง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม -
กิ่วคอหมา และปฏิบัติภารกิจอื่นๆในพื้นที่จังหวัดลำปางวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 16.30 น.
-บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
และคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10
ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ อำเภอสบปราบ


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับองคมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) พร้อมระบบส่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ติดตามองคมนตรีและคณะ กราบสักการะ พระธาตุลำปางหลวง
และพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 14.30 น.
-ติดตามองคมนตรีและคณะ
กราบสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-กล่าวต้อนรับ องคมนตรี และคณะ พร้อมทั้งบรรยายสรุป
การดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และร่วมประชุมการติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานชลประทานที่ 2


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-ร่วมรับประทานอาหารและหารือข้อราชการกับคณะติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมลำปางริเวอร์ลอดจ์

วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ
พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
และมอบกล้าพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นสัก ต้นไผ่ซางหม่น มะขามป้อม
ประดู่ หว้าฯตามโครงการส่งเสริม การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์
4อย่างตามศาสตร์พระราชาเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
หรือพืชเลื่อนลอย ตามปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561”
ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านปางหละ ตำบลบ้านหวดวันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปางหละ - ห้วยริน ตำบลบ้านหวด
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายการเกษตร บ้านทุ่ง หมู่ 2 ตำบลหลวงใต้
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเลียบลำเหมือง หมู่ 4 ตำบลหลวงเหนือ
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง
ซึ่งมีการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนัง อาทิ กระเป๋า เข็มขัดฯ
ณ กลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง หมู่ 4 ตำบลหลวงเหนือวันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ซึ่งเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปางวันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต
บ้านร่มเย็น หมู่ 8 - บ้านน้ำริน หมู่ 11 ตำบลนิคมพัฒนา
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
บ้านห้วยฮี หมู่ 7 ตำบลต้นธงชัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ 12 ตำบล ต้นธงชัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังหม้อเจดีย์ซาววันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานชลประทานที่ 2
พร้อมทั้งหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2
เกี่ยวกับการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนน้ำล้นทำแกนดินเหนียวหน้าฝาย บ้านห้วยเตาปูน
หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงมอก และโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ที่นำปลาสายพันธุ์ต่างๆ
มาจำหน่าย บริเวณตลาดชุมชน (ตลาดปลา) ตำบลเวียงมอก


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ขุดลอกลำห้วยน้อยพร้อมทำคันดิน บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 3
ตำบลแม่วะ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เป็นประธานการประชุม การติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เป็นประธานพิธีและกล่าวต้อนรับขบวนนักปั่นจักรยาน
“โครงการ 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์เลิกบุหรี่
3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3” เพื่อกระตุ้นประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยการเลิกบุหรี่
พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น
ณ บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง

วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำผาวิ่งชู้
และซ่อมแซมคลองส่งน้ำ พร้อมทั้งพบปะหารือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขยายผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
- เยี่ยมที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน และพบปะ
เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันขี้เหล็ก ตำบลแม่พริก
พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
ตลอดจนติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมกำนันตำบลแม่พริก รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
ซึ่งมีความต้องการฝายกั้นน้ำวัง
และซ่อมแซมตลิ่งริมน้ำวังชำรุด พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนบ้านนางดี สุยะเคือน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก
ซึ่งได้รับการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการ"ลำปาง ปันสุข "
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ร่วมกับกำนันตำบลแม่พริกสำรวจพื้นที่ถนนบริเวณริมแม่น้ำวัง
ในพื้นที่บ้านวังสำราญ ตำบลแม่พริก ซึ่งประสบปัญหาน้ำกัดเซาะ
เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาต่อไป


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของ นายคำ กันทะวงค์
ในพื้นที่บ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด มะไฟ เป็นต้นิ


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงแรมลำปาง ริเวอร์ลอดจ์ ตำบลชมพู


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ลงพื้นที่บ้านทุ่งโจ้ ตำบลบ่านค่า ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน
สำรวจพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างฝายห้วยแม่สุย
ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน"1ไร่ได้1แสน"
ของนางฟองคำ เพ็ญอำไพในพื้นที่บ้านแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-เยี่ยมเยียนนักท่องเที่ยว ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า
บริเวนริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า
พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในหอศิลป์ฯ

วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-ร่วมโครงการปลูกป่า และสร้างแหล่งน้ำ
เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
91 พรรษา โดยมีนายกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธี
ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน


วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-ร่วมรับฟังการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรม
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City
เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันบนเวทีโลก
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลสับปะรดลำปาง”
ที่อบจ.ลำปางได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น
เพื่อประชาสัมพันธ์สับปะรดลำปางและช่วยเหลือเกษตรกร 
จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ"ยุทธศาสตร์สับปะรดลำปาง"
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดปลอดภัยแปลงใหญ่
การวิจัยและพัฒนาด้านสับปะรด นวัตกรรมเครื่องจักรกล
การเกษตรและระบบน้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิต
การส่งเสริมการผลิตสับปะรดmd2ในลักษณะ
เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
การปรุงอาหารจากสับปะรด การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสับปะรด
การสร้างแบรนด์สับปะรดลำปางเพื่อส่งเสริมการตลาดสับปะรด
การผลิตอาหารสัตว์จากสับปะรด พร้อมทั้ง พบปะ เยี่ยมเยียน
หน่วยราชการและเกษตรกรที่มาร่วมงาน
นำผลผลิตมาจำหน่ายในงาน
ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร


วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 19.30 น.
-เยี่ยมชมงาน"มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ"พร้อมพบปะ
เยี่ยมเยียนครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน
จาก 17 จังหวัดภาคเหนือที่มาร่วมงาน
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มิถุนายน 2561
เพื่อชี้แจง ซักซ้อมการปฏิบัติ ติดตามการดำเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอ
การกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาของแต่ละอำเภอ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก
การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การขับเคลื่อนวาระ
"ลำปางสะอาด" ตลอดจนซักซ้อมแนวทางการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯลฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน /ประชาสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรชาวไร่สับปะรด
ติดตามการเตรียมการจัดเทศกาลสับปะรดลำปาง
และพบปะทักทาย เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม
วิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านคุณธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรมจาก17จังหวัดภาคเหนือ
ที่มาร่วมงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง


วันพุธที่ 27 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ
นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-ปรึกษาหารือกับผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำปางและคณะ เกี่ยวกับการบูรณะ
และพัฒนาวัดสำคัญ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววัดพม่า
การจัดทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
/ละครในส่วนที่ใช้วัดในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นสถานที่ถ่ายทำ
และการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
พร้อมทั้ง เยี่ยมชมวัดม่อนปู่ยักษ์


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ติดตามความก้าวหน้า โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
ตำบลเวียงตาล การปลูกผักระบบน้ำแบบ Mini Sprinkler
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปฏิบัติการ วาระ “เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก”
พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดปลอดสารตำบลเวียงตาล


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำทางการเกษตร และก่อสร้างโรงสูบน้ำ
หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองยาว ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6 สะพานข้ามแม่น้ำไพร หมู่ที่ 1 ตำบลวอแก้ว
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสินค้ามาจำหน่าย
บริเวณตลาดคลองถมน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลกจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 10.15 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท กระเบื้องดินเผา
ลำปาง - ไทย จำกัด พร้อมรับฟังปัญหา
ความต้องการและปรึกษาหารือกับประธานสหกรณ์
เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จำกัด
เกี่ยวกับสถานที่ตั้งสหกรณ์ฯโรงดินกลาง
การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิง
การจัดงานมหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง
ที่เมืองทองธานี การจัดงานเซรามิกแฟร์ภายในจังหวัด
การจัดทำสวนเซรามิกและเซรามิกสตรีทอาร์ตฯ
พร้อมประสานงานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการประสาน สนับสนุน การดำเนินการ


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงกาก่อสร้าง
รางรินคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองทาน
บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
รางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยสมัย
หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลสมัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลสมัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลสมัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น. - 19.30 น.
-ให้กำลังใจศิลปินที่กำลังตกแต่งภาพวาดบนกำแพง
รวมทั้งพบปะ ทักทาย นักท่องเที่ยว นักวิจัย
พี่น้องประชาชนที่มาถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกำลังกาย บริเวณริมแม่น้ำวัง


วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้ง
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุม ตึก ภปร. ชั้น18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กทม.


วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 06.00 น.
- เป็นประธานพิธีเปิดงาน
Bangkok Airways : Lampang Half Marathon
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 07.30 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับนายกเทศมนตรีนครลำปาง
รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
/นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด นครลำปาง
ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง
และคณะ เกี่ยวกับการพัฒนาสถานที่
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดลำปางในระยะต่อไป
รวมทั้งการจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว
ในภาพรวมของจังหวัดโดยบูรณาการกิจกรรม
ของทุกภาคส่วน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-เดินทางไปราชการ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
ผอ. ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผช.ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง และผู้แทนชุมชนท่ามะโอ เกี่ยวกับการบูรณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์
จัดทำภาพวาดบนกำแพงและปฏิมากรรม
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บริเวณบ้านหลุยส์ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมืองลำปาง


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 11.45 น. - 15.00 น.
-เยี่ยมชม และพบปะ พูดคุยกับผู้ประกอบการจำหน่าย
สินค้าโอทอป และ Smes ของจังหวัดลำปาง ซึ่งนำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายภายในงาน"ลานนาเอ็กซ์โป "
ซึ่งจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 16.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าสับปะรด
ที่นำสินค้ามาจำหน่ายบริเวณปั้ม ปตท. ตามมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรดของจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 16.45 น.
-เคารพศพคุณแม่จันทร์คำ อินหลง มารดาของคุณพรเพ็ญ
ชัยสิทธิพล ณ บ้านเลขที่ 285 หมู่ 9 ตำบลแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน
ที่มาถ่ายรูปสตรีทอาร์ต บริเวณริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า
พร้อมหารือกับศิลปินเกี่ยวกับการจัดทำภาพวาดเพิ่มเติม
เพื่อประชาสัมพันธ์ก๋วยเตี๋ยว สับปะรดและข้าวแต๋นลำปาง


วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61