วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 06.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าผู้นำชุมชนบริเวณกาดก๊าวจาว
พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน
โอทอปนวัตวิถีวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 06.45 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าบริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง
เยี่ยมชม/สังเกตการณ์การให้บริการของสถานีรถไฟ
พร้อมสำรวจพื้นที่/พิจารณาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบ
/พัฒนาการจัดงานรำลึกรถไฟรถม้าลำปางวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ติดตามการติดตั้งประติมากรรมริมแม่น้ำวังและบ้านหลุยส์
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการสำรวจ/ออกแบบพัฒนาสะพานบุญ
วัดพระธาตุสันดอน อ.แม่ทะวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักส่งโครงการหลวง
พร้อมติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักและผลไม้
เมืองหนาว ภายใต้วาระ"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกเหมี้ยง กาแฟ อะโวคาโด้
พลับและแมคคาเดเมีย ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และโฮมสเตย์ในพื้นที่หมู่บ้านป่าเหมี้ยง


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาอบต.
และนักวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
ภาคเกษตร พัฒนาสินค้า/บรรจุภัณฑ์โอทอป ปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อาทิ ป้ายหมู่บ้าน
จุดเช็คอิน สะพานรักดอกเสี้ยว สตรีทอาร์ตวิถิคนเก็บเหมี้ยง
การจัดงาน"เทศกาลดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง"
ซึ่งจะยกระดับจากปีก่อนๆ รวมทั้งประสานงานศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานฯจัดฝึกอบรมการทำอาหารที่สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว อาทิ เสต็ก สลัด ปิ้งย่าง
หมูกระทะ เค้ก ให้แก่ผู้ประกอบการในหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวชุมชนที่สนใจ


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟอาราบิก้า
(โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องขัดเมือกกาแฟ)
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่
บ้านป่าเหมี้ยงและบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้)

-ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างจุดถ่ายรูป
ห้องน้ำสาธารณะ ป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ/จุดชมวิวบนเขาตอกหิน
ในพื้นที่หมู่บ้านแม่แจ๋ม ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561
รวมทั้งการดำเนินโครงการโอท้อปนวัตวิถีและสำรวจสถานที่
เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"แม่แจ๋ม
แจ่มแต้หนา"ในช่วงต้นเดือนธันวาคม2561ตามแคมเปญ
"ลำปาง ปลายทางฝัน"


วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 เวลา 20.30 น.
-ประสานงาน ให้แนวคิดและข้อมูลแก่ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ
"ลำปางปลายทางฝัน"และแคมเปญย่อยเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ อาทิ"ฝันของนักบุกเบิก ผจญภัย""ฝันตามรอยภาพยนตร์"
"ฝันของคนมีความรัก" "ฝันของคนรักธรรมชาติ""ฝันของจิตอาสา"
"ฝันของคนอาร์ตๆ" "ฝันของคนวัยเก๋า""ฝันของนักท่องเที่ยวสายบุญ"
"คนทันสมัยไปลำปาง"เป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 06.30 น.
-สำรวจพื้นที่ ที่จะมีการติดตั้งประติมากรรม ภายใต้แนวคิด"ลำปาง
เมืองศิลปะสร้างสรรค์" พบปะ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ที่มาออกกำลังกายบริเวณริมแม่น้ำวังและเยี่ยมผู้ประกอบการรีสอร์ต
/โฮมสเตย์ บริเวณถนนวัฒนธรรม/ชุมชนท่ามะโอ
รวมทั้งสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนบูรณาการทุกภาคส่วน/จิตอาสา
ร่วมกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย บริเวณริมแม่น้ำวัง
ในวันที่23ตุลาคม2561โดยมีพื้นที่เป้าหมาย
ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนอนันตยศ
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและปรึกษา
หารือกับผู้เกี่ยวข้องเรื่องการปรับปรุง/พัฒนาสวนอนันตยศวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และพัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง เรื่องความก้าวหน้า
ในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัติวิถี
ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแม่ทะ โดยเฉพาะ
ในบริเวณชุมชนกาดก๊าวจาว ท่ามะโอและสะพานบุญ
วัดพระธาตุสันดอนรวมทั้งการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน/หมู่บ้านโอทอป
และชุมชนโอทอปนวัตวิถี ในภาพรวมทั้งจังหวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านและผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
เกี่ยวกับการปรับปรุง/พัฒนาสถานที่และยกระดับการท่องเที่ยว
บริเวณสะพานบุญ วัดพระธาตุสันดอนและพื้นที่ใกล้เคียง
ในเขตอำเภอแม่ทะ โดยแนวทางที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-หารือกับวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้
แคมเปญ”ลำปางปลายทางฝัน” ในปีงบประมาณ2562วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมชม สำรวจพื้นที่วัดปงสนุกเหนือ และวัดปงสนุกใต้
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้/เหมาะสม
ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/วิถีพุทธ
เชื่อมโยงกับชุมชนท่ามะโอและกาดกองต้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะทักทาย นักท่องเที่ยวบริเวณสตรีทอาร์ต
เยี่ยมชมการแสดงภาพเขียนที่หอศิลป์ลำปางและเยี่ยมเยียน
พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในถนนคนเดินกาดกองต้า


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. - 09.00 น.
เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม
ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง หลังศาลาหลางจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด จ่าจังหวัด
และผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ณ จวนผู้ว่าฯ
เพื่อติดตามผลการการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
และวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/ จุดเน้นการพัฒนา
จังหวัดในปีงบประมาณ2562 อาทิ การบูรณาการทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน/ขยายผลโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน การซ่อมแซมถนน
/เส้นทางบางสายที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ การขับเคลื่อนวาระ
"ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม"และการพัฒนา/กำจัดวัชพืชบริเวณริม
แม่น้ำวังตามโครงการ"รักษ์แม่น้ำวังด้วยพลังจิตอาสา" การซ่อมแซม
บ้านเรือนและสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ยากไร้
ตามโครงการ"แก้จนคนเมือง"และ"ลำปางปันสุข"
การขับเคลื่อนการพัฒนา"หมู่บ้านปันสุขต้นแบบ"ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ
และ"หมู่บ้านปันสุขขยายผล"ในพื้นที่ห่างไกลกันดารของทุกอำเภอ
การกำหนด"จุดเน้น"ในการพัฒนาของแต่ละอำเภอให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและความต้องการ/จำเป็นของพื้นที่ การปรับปรุง
/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวตามแคมเปญ "ลำปางปลายทางฝัน"
รวมทั้งการเตรียมการจัดประชุมข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ทุกตำบล
เพื่อสร้างความเข้าใจและมอบแนวทางในการน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์พระราชทาน"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
ตลอดจนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
/ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการพัฒนาจังหวัด/อำเภอในปีงบประมาณ2562
สู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 19.00 น.
เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
/ผลการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561
แนวทาง/จุดเน้น/โครงการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ
ในปีงบประมาณ 2562 และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 09.10 น.
-เยี่ยมอาการ และให้กำลังใจ คุณจุรีพร สานตา ดีเจคลื่นวิทยุ
อสมท. ลำปาง ณ โรงพยาบาลลำปางวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง
และหว่านเมล็ดต้นปอเทือง ณ บริเวณหนองหล่ม บ้านวังศรีภูมิ
ต.นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปางวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 10.45 น.
-เยี่ยมชมแปลงเมล่อน และถั่วพลู ของร้านกิตติพันธ์การเกษตร
ในพื้นที่บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย ซึ่งเน้นการปลูก
เพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ส่งจำหน่ายต่างประเทศ รวมทั้งรับซื้อเมล็ดผักบุ้ง
และเมล็ดถั่วฝักยาวจากพื้นที่อำเภอและจังหวัดไกล้เคียงนำมาคัดแยก
บรรจุถุงจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปลูกด้วยวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ยากไร้
จำนวน 6 ราย ตามโครงการ “แก้จนคนเมือง"ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัด ปี2561 วาระ"ลำปางปันสุข"
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ และประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-ประสานงานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด และเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อประปาชำรุด ตามที่ราษฎรได้มีการร้องเรียน
เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ แก้ไขปัญหาวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

- เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนางคำแปง เขียวทรายมูล ผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-เยี่ยมชมการเลี้ยงกบ ของนายทวี เขียวทรายมูล ซึ่งเป็นราษฎร
ที่ได้งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน ตามโครงการ
“แก้จนคนเมือง"วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.งาว ดังนี้ )

-เยี่ยมเยียน ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรผู้มีรายได้น้อย
(เลี้ยงปลาดุกเพื่อจำหน่ายให้ผู้มาทำบุญที่วัดนำไปปล่อย
และการทำตุงจำหน่าย)ตามโครงการ"แก้จนคนเมือง"วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวและนักดนตรีจิตอาสา
ที่รับบริจาคเงินซื้ออาหารให้สุนัข ณ ถนนวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ
พร้อมสำรวจพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำวังเพื่อเป็นข้อมูลวางแผน
กำจัดวัชพืชตามวาระ"ลำปางสะอาด"


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 06.30 น.
ติดตามผลการกำจัดวัชพืช ตกแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณริมแม่น้ำวัง ช่วงจากสะพาน200ปี-สะพานหลังจวน
ตามที่ได้มอบหมายให้กองร้อยอส.จ
และกองร้อยอส.อ.เมืองลำปาง ร่วมกันดำเนินการ


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
ร่วมกับนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ลงพื้นที่ริมน้ำวัง เพื่อวางแผนการกำจัดวัชพืช จัดการขยะมูลฝอย
และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวริมแม่น้ำวัง
ตามโครงการ"รักษ์แม่น้ำวัง ด้วยพลังจิตอาสา"
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข'62"
วาระ "ลำปางสะอาด เมืองสวยน้ำใส"


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาว
และของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์หลัก
จุดเน้น รูปแบบ แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 11.30 น.
ร่วมกับนายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ/นายกสมาคมแม่บ้าน
กระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกิจการโรงงานเซรามิค
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัท พร้อมหารือ
แนวทางการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของจังหวัดลำปาง
ณ อินทราเซรามิค


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ดี สมเปิง มารดาของ
นายอัคเรศ สมเปิงอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง
ณ ฌาปนสถานบ้านทุ่งหนองขาม


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 14.30 น.
เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท แอคมี ลานนา
อินเตอร์เทรด จำกัด (Melann) ซึ่งผลิตผลงานศิลปะ
และของตกแต่งภายในบ้าน จากหินทราย พร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
วาระ"ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"


วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 15.45 น.
ตรวจเยี่ยมติดตามผลและให้กำลังใจพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ซึ่งกำลังตัดแต่งกิ่งไม้
และจัดระเบียบสายไฟ/สายสัญญาณ
ตามวาระ"ลำปางสะอาด ปลอดภัย"

วันพุธที่ 10 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 08.45 น.
-หารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ไขปัญหา/ผลกระทบจากมูลนกพิราบ
การขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสะอาด"และการกำจัดวัชพืช
บริเวณริมแม่น้ำวังอย่างยั่งยืนวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 09.15 น.
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับวิธีคิด
วิธีทำงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2561และจุดเน้น
/แผนงาน/โครงการสำคัญในปีงบประมาณ2562
ณ ห้องปฏิบัติงานวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 11.45 น.
-พบปะ หารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับขนส่งจังหวัดและคณะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชนและแนวทางการจัดการขนส่งสาธารณะ
เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
พลังงานจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ ปัญหา/ความต้องการ/ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะของผู้ประกอบการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 14.30 น.
-ประชุมหารือร่วมหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2561และแนวทางการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2562
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนประชาสัมพันธ์
/ส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการสำคัญของจังหวัดลำปาง
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งและแหล่งน้ำ รวมทั้งการเร่งรัดพัฒนาหมู่บ้าน
ที่ห่างไกลกันดารและลำบากที่สุดของทุกอำเภอ ภายใต้โครงการ
"หมู่บ้านปันสุข" ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-ติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำวัง/สตรีทอาร์ต ตามวาระ "ลำปางสะอาด"
โดยจังหวัดจะบูรณาการทุกภาคส่วน รวมทั้งเชิญชวนจิตอาสา
ขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมตลอดพื้นที่ริมน้ำ
ที่ผ่านชุมชนในโอกาสต่อไปวันพุธที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกับ
หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯสำนักงานเกษตรจังหวัด ปราชญ์เกษตร
ประธานกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และร่วมกับนายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวนครลำปาง ส่วนราชการและพี่น้องประชาชน
สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ดี สมเปิง มารดาของนายอัคเรศ สมเปิง
สื่อมวลชน ณ บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
พบปะประชาชนและร่วมพิธีทำบุญตามประเพณี
ณ วัดท่าวิมล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.)
และเจ้าหน้าที่อบจ. ที่มาร่วมกำจัดวัชพืชและรักษาความสะอาด
บริเวณริมแม่น้ำวัง ตามวาระ"ลำปางสะอาด"


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
ประชุมหารือร่วมรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานช่วยอำนวยการผู้บริหารจังหวัด
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์/จุดเน้น/แผนงาน/โครงการ/การแบ่งมอบภารกิจ
/แนวทางการบริหารการพัฒนาจังหวัดในเชิงบูรณาการ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด


วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 18.30 น.
พบปะสังสรรค์ หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องปฏิบัติราชการวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกี่ยวกับแนวทาง/จุดเน้น/โครงการพัฒนาการเกษตร
ของจังหวัดลำปางปี 2562 ภายใต้วาระ"เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร"
ณ ห้องประชุมเวียงละกอนวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวนครลำปางและคณะ ณ ห้องปฏิบัติราชการวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
และผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาควันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผา
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ลำปางในภูมิภาคต่างๆ
ในปีงบประมาณ2561 รวมทั้ง การจัดงานมหกรรมเซรามิค
และหัตถกรรมลำปาง ครั้งที่1 ณเมืองทองธานี
พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานตามวาระ
"ลำปาง:นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสากรรมสร้างสรรค์"ปี2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 15.45 น.
-หารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและกรรมการหอการค้า
จังหวัดเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
ระยะเวลา20ปี และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยะ5ปี
ณ ห้องปฏิบัติราชการวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-ตรวจพื้นที่บริเวณท่าน้ำหลังจวน พร้อมทั้งประสานกองร้อยอส.จ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขจัดวัชพืชและรักษาความสะอาด
อย่างต่อเนื่อง ตามวาระ"ลำปางสะอาด"


วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 61 และ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 61 และ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 61
สรุป/ประเมินผลการบริหารการพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ2561และชี้แจงยุทธศาสตร์/
จุดเน้น/โครงการพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ2562
พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานเน้นหนักแก่
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-หารือ/ซักซ้อมการปฏิบัติกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
และ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ เกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารงานทั่วไปและบริหารการพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ2562วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท
เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ณ โรงเรียนบุญวาทย์วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ลงพื้นที่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือก (ทุเรียน และสะตอ)และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะเห็ดหอม ภายใต้วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ "
และโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปางมะโอ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2561วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-เดินทางเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ณ จังหวัดน่าน


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น.
หารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
และผอ. กลุ่มงานอำนวยการ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนา
จังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อเตรียมนำเสนอหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดเพื่อสรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561
และกำหนดแนวทาง/จุดเน้น/กลยุทธ์การบริหารการพัฒนา
จังหวัดปี2562ในเชิงรุก บูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
อย่างแท้จริง ณ ห้องปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่
และผู้นำท้องถิ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ในการเตรียมดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง
และอำเภองาว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น.
ประชุมหารือร่วมกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้แทนหน่วยงานและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นหมู่บ้านเป้าหมาย
ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ4หมู่บ้าน เพื่อวางแผนการพัฒนา
เป็น"หมู่บ้านปันสุข” ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย รวมทั้งแนวทาง
ขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกล กันดาร ทุกอำเภอ  
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น.
ประชุมหารือร่วมกับทีมงานเลขานุการเพื่อสรุป/ประเมินผล
/ติดตาม/ขยายผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2561
และกำหนดจุดเน้น วางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนัก
ในปีงบประมาณ2562 ภายใต้ปฏิบัติการ เดินหน้าลำปาง
“สร้างสรรค์ ปันสุข” เฟส 2 ณ ห้องปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น.
หารือกับผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุง
การบริหารงานทั่วไปและบริหารการพัฒนาจังหวัด
ในเชิงบูรณาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับการที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่ง

วันพุธที่ 3 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-สำรวจสภาพพื้นที่ ความเสียหาย และเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจราษฎร บ้านห้วยเป้ง ตำบลบ้านค่า
อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำหลาก
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 09.15 น.
-ปรึกษาหารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.และคณะ เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซม
พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนีวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมร่วมกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสะอาด"ปีงบประมาณ2562
โดยเน้นหนักเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ริมถนน สวนสาธารณะ
แหล่งท่องเที่ยว ห้องน้ำ สถานีขนส่ง ตลาด ชุมชน
การจัดระเบียบป้าย/สายไฟและสายสัญญาณ
การรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-ปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดลำปาง
และคณะ เกี่ยวกับการขับเคลื่อน/ขยายผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำวันพุธที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยราชการและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน
/โครงการพัฒนาจังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ อาทิ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่ง
การขับเคลื่อนโครงการลำปางเมืองสับปะรดและนครปศุสัตว์
การบริหารจัดการน้ำ การเพิ่มพื้นที่ป่า/วนเกษตร
การป้องกัน/แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
/ดินโคลนถล่มอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนลำปางให้เป็น
เมืองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเวียงละกอน


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมชมการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ของสุทธิชัยไม้ไผ่ลำปาง
ในพื้นที่บ้านทุ่งหลวง ตำบลเมืองยาว


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
สำรวจสภาพพื้นที่ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ตามบ้านเรือน/ร้านค้าและพบปะหารือ รับฟังปัญหา
ความต้องการ/จำเป็นของหมู่บ้านทุ่งหลวง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลและเป็นพื้นที่เป้าหมายการเร่งรัด
พัฒนา ตามวาระ"ลำปางปันสุข"


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
ตรวจเยี่ยมโครงการเทลานตากพืชผลทางการเกษตร
ประจำหมู่บ้าน ซึ่งใช้งบประมาณโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียน
พี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ ที่มาร่วมทำบุญวันพระ ณ วัดทุ่งหลวง


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมชมการเลี้ยงโคพื้นเมือง สำรวจระบบประปาหมู่บ้าน
และคลองส่งน้ำเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริในพื้นที่บ้านทุ่งหลวง
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
สำรวจสภาพพื้นที่ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
และรับฟังปัญหา ความต้องการ/จำเป็นของบ้านนาเงิน
ตำบลแม่สัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกล ณ.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมประสานงานสนง.ชลประทานจังหวัด เข้ามาสำรวจพื้นที่
พิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
มายังพื้นที่เกษตรของราษฎร


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมชมการประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองส่งจำหน่าย
ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งภายในและนอกพื้นที่จังหวัด


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
พบปะเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ
ที่มาร่วมทำบุญในวันพระ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/ความต้องการ
ณ วัดปันเต้า ตำบลแม่สัน


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
ตรวจเยี่ยมการการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
เพาะเห็ดบ้านปันเต้า ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และกิจกรรมเลี้ยงไส้เดือนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาขยายผลโดยการส่งเสริม
การปลูกผักอินทรีย์และเลี้ยงปลาในบ่อดิน/ประมงหมู่บ้าน
ตามแนวทางเกษตรผสมผสานครบวงจร


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
เยี่ยมบ้านนางมูล ขัดสม ผู้สูงอายุ/พิการ
ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน
ตามโครงการ “ลำปาง ปันสุข” แผนพัฒนาจังหวัดปี 2561


วันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 17.30 น.
ตรวจพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โบสถ์ วัดแม่ทะหลวง อำเภอแม่ทะ
นมัสการเจ้าอาวาสพร้อมประสานงานอำเภอ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบเป็นการเร่งด่วน

วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14
ประจำปี 2561 ณ สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบุรี


วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น.
ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถ
พื้นที่กางเต้นท์ และอาคารท่าลงเรือแพเขื่อนกิ่วลม
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ จากสมาชิกชมรม
ผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว เขื่อนกิ่วลมี


วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61 เวลา 16.30 น.
ร่วมแถลงข่าวงาน “มอเตอร์โชว์ คาราวาน แอ่วลำปางปลายทางฝัน”
ของหอการค้าลำปาง ณ ปางหลวง การ์เด้น


วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61 เวลา 18.30 น.
ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของโรงพยาบาลลำปาง
ณ อาคารยิมเนเซี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 61 เวลา 20.00 น.
ร่วมสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพ คุณธนา แก้วนิล
อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
ณ วัดสบตุ๋ย

วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์/จุดเน้นในการบริหารการพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ 2562วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 11.30 น.
-ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต
ผู้เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเขลางค์นครวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดลำปาง ณ เจเจ ปาร์ค


วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น.
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี

วันอังคารที่ 18 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-หารือกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารูปแบบ/เนื้อหา
/จุดเน้นของสื่อแต่ละประเภทและกิจกรรมต่างๆตามแผน
ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก
ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง..ปลายทางฝัน" ณ ห้องปฏิบัติราชการวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจราษฎรบ้านวังโป่ง ตำบลวังใต้
พร้อมทั้ง สำรวจแปลงเกษตร บ่อปลา และบ้านเรือนของราษฎร ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก ตลอดจน
ตรวจเยี่ยมการทำปุ๋ยหมักรวม ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างอาชีพ
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามโครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สำรวจพื้นที่
และให้กำลังใจราษฎรบ้านแพะใต้ ตำบลวังเหนือ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้ง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
รวมทั้งการจัดทำโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรบ้านแม่สุขป่าสัก
ตำบลวังซ้าย ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง
ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้ง
ตรวจเยี่ยม/ติดตามผลการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน
/แหล่งท่องเที่ยวตามโครงการหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และการแปรรูปกล้วยตากน้ำผึ้งโพรง
กิจกรรมสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เดินพบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ผู้สูงอายุ
และราษฎรทั่วไปในพื้นที่บ้านปงทอง และบ้านปงถ้ำ
ตำบลวังทอง พร้อมทั้งสอบถามสภาพความเป็นอยู่
และปัญหาของพื้นที่วันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้าน พบปะหารือกับผู้ใหญ่บ้านบ้านปงทอง
สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่อบต. เพื่อติดตาม
โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งติดตามการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์/อินเตอร์เน็ตชุมชน ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนวันอังคารที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 17.20 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนบริเวณ
ตลาดบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม


วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน
บริเวณตลาดเก๊าจาว อำเภอเมืองลำปาง
พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี และการดำเนิน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของชุมชนรถไฟ


วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ
คูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ”
และมหกรรมสุขภาพชุมชนพร้อมทั้งพบปะ
พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน
ณ บริเวณหน้าวัดศาลาเม็ง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา


วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับ ผอ. ททท .สำนักงานลำปาง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน
องค์กรภาคประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินท่องเที่ยว
การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ในเชิงรุก การบริการรถสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทาง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวฯลฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 19.00 น.
-ร่วมงานเลี้ยงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมลำปางเอเชีย

วันพุธที่ 5 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เร่งรัด
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน การเตรียมดำเนินโครงการ
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง"
รวมทั้งการเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เพื่อสรุป ประเมินผลการดำเนิน
โครงการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง
สร้างสรรค์ปันสุข"ในปีงบประมาณ2561และวางแผนพัฒนา
การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ2562 ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดลำปางครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกพุทธสมาคม
จังหวัดลำปางและคณะ เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการ
พุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 13.45 น.
-ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 2 ลำปาง และท้องถิ่นจังหวัด เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำวังส่วนที่ไหลผ่านชุมชนเมือง
การจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการทุกภาคส่วน
ในการดำเนินการตามวาระ“ลำปางสะอาด”
รวมทั้งการรณรงค์ลดการใช้โฟม และถุงพลาสติก
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานเลขานุการผวจ.
เพื่อสรุปทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนัก
ในระยะต่อไป ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การพบปะผู้ใช้แรงงานนอกระบบ
/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ การติดตามผลโครงการพัฒนา
เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพักค้างแรม
ในพื้นที่ การส่งเสริมเกษตรบนพื้นที่สูง
การประชุมเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวฯลฯณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันพุธที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 17.00 น.
-เป็นประธานการเปิดงาน “Lampang city เส้น :
มหกรรมรวมพลคนกินเส้น ครั้งแรกในภาคเหนือ
"พร้อมทั้ง พบปะพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้าประเภทเส้น
มาจำหน่ายภายในงาน
ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง

วันอังคารที่ 4 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-ให้การต้อนรับและร่วมกับคณะอนุกรรมการโครงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในการตรวจติดตามโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านเมาะหลวง
และโครงการส่งเสริมอาชีพ (ปลูกผักปลอดสาร)
บ้านเวียงหงษ์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันอังคารที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
-ลงพื้นที่ชุมชนไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง
พบปะหารือผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นและผู้นำสตรีเกี่ยว
การอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยลื้อและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมเยี่ยมชม
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ บ้านเก่า กลุ่มทอผ้าฝ้าย
จักสานและเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และมีรายได้เสริมจากการรับจ้างมัดหอมแดงและกระเทียมวันอังคารที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 15.15 น.
-เยี่ยมชมกิจการและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้ประกอบการร้าน แพไฮคลาส ในพื้นที่ตำบลชมพู
อำเภอเมืองลำปางวันอังคารที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 15.30 น.
-ตรวจพื้นที่สถานีรถม้านครลำปาง พร้อมหารือกับ
นายกสมาคมรถม้านครลำปาง ผู้ประกอบรถม้า
และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการปรับปรุงสถานีรถม้านครลำปาง
และจัดทำรถม้าต้นแบบสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่เป็นคู่รักหรือต้องการรับบริการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"วันอังคารที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะพ่อค้าแม่ค้า จากจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี
สงขลา และสตูล ที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน
เทศกาลของดีชายแดนใต้ และพบปะทักทายประชาชน
ที่มาร่วมงาน ณ ลานตลาดเพ็ญทรัพย์ อำเภอเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาฯ
เกี่ยวกับรายละเอียดกลยุทธ์/กิจกรรม
/ช่องทางการประชาสัมพันธ์/จุดเน้น/สาระสำคัญ
ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป หัตถอุตสาหกรรม
ของฝาก และอาหารเด็ดของลำปาง ผ่านสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า
รถใต้ดิน จอled สื่อกลางแจ้ง ลิ๊ฟในสำนักงาน
ป้ายคัทเอาท์ทางไปสนามบินที่กทม.และเมืองหลัก
ด้านการท่องเที่ยว สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์บนสายการบิน
สื่อมวลชนสัญจร การจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวฯลฯ
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน" ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ
ตั้งแต่เดือนกันยายนฯเป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับฤดูการ
ท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องหลักเกณฑ์
/แนวทางการคัดสรรและประชาสัมพันธ์อาหาร
ผลผลิตทางการเกษตร ของฝากและบริการเด่น
ภายใต้แบรนด์ Best of Lampang 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เปิดตัว/ประชาสัมพันธ์
ตอกย้ำการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน" การเป็นเมืองเกษตร
คุณภาพดีภายใต้แนวคิด"ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"
การเป็นเมืองอาหารอร่อย ภายใต้แนวคิด"ลำปาง ลำแต้แต้"
และการเป็นเมืองศิลปะหัตถกรรม/อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่มีดีไซด์และคุณภาพสูงภายใต้แนวคิด"ลำปางนครหัตถศิลป์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" รวมทั้ง แนวทางการพัฒนา
/ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไทยลื้อ การจัดให้มีศูนย์
บริการข้อมูลและรถโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว
บริเวณท่าอาศยาน สถานีรถไฟและสถานีขนส่ง
การปรับปรุงสถานีรถม้าและสร้างรถม้าต้นแบบสำหรับคู่รัก
ตามแนวคิด"ลำปาง.จุดหมายปลายทางคู่รัก:เมืองโรแมนติก"
การจัดทำโปรแกรมนำเที่ยวที่ขายได้จริงสำหรับชุมชน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี/ท่องเที่ยวชุมชน การประเมินผล
ปรับปรุง/พัฒนากิจกรรม/งานต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณี
/ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯลฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 11.40 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ลำปางสร้างสรรค์
ปันสุข @ ที่นี่มีอาชีพ มีงานทำ" และพบปะประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้างบิ้กซีฯ
พร้อมหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการเชิญตัวแทน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ อาทิ นวดแผนไทย
ขับรถแท็กซี่/สองแถว/สามล้อ/รถม้า ค้าของเก่า
พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย โชห่วยฯมาพบปะ
/หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่าย
บริเวณตลาดประชารัฐโมเดินเทรด และจุดจำหน่ายสินค้า
โอทอป ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 14.30 น. - 18.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ติดตาม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ในการค้นหา
ผู้สูญหาย(น.ส. อิผิว บาหลา) ในพื้นที่บ้านไร่ ตำบลหัวเมือง
ณ ศาลาประชาคม บ้านไร่


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 14.30 น. - 18.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนบ้านและให้กำลังใจญาติผู้สูญหาย
พร้อมทั้งร่วมกับผู้นำท้องถิ่น /สมาชิกสภาอบต.
/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านไร่กลาง
เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการ
ณ บ้านไร่ (บ้านไร่กลาง) ตำบลหัวเมือง


วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 14.30 น. - 18.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน
หัวหน้าหน่วยงาน/ชุดปฏิบัติการต่างๆ
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นเพื่อสรุปผลการดำเนินการ และทบทวน
/ปรับกลยุทธ์ในการค้นหาผู้สูญหายในระยะต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 61 เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
-ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการค้นหาน.ส. อิผิว บาหลา วัย65ปี พี่น้องชนเผ่า
พิการหูหนวกเป็นใบ้ ซึ่งสูญหายไปในขณะ
ออกจากที่อยู่อาศัยในพื้นที่บ้านไร่ ตำบลหัวเมือง
อำเภอเมืองปาน ไปหาหน่อไม้ในป่า
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ จิตอาสา ประชาชน
และญาติของผู้สูญหาย ณ ศาลาประชาคมบ้านไร่


วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 61 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวนครลำปาง และเป็นประธานเปิดการแข่งขัน
ฟุตบอล6คนน็อคเอ้าท์ลำปางซ็อคเกอร์คลับ
พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนจังหวัดลำปาง
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสนามฟุตซอล
ลำปางซ็อคเกอร์คลับ อ.เมืองลำปาง


วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 61 เวลา 17.00 น. - 18.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว
และพ่อค้าแม่ค้า บริเวณสตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า

วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
-เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จ.ปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติ ประสานงาน บูรณาการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอ
การสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสะอาด" ฯลฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน /ประชาสังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบปะ รับฟังปัญหา ความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้แทนของพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
/ผู้ประกอบการโอทอปที่สนใจ หารือ
เจรจาธุรกิจกับผู้แทนบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และผู้ประกอบการจากจังหวัดยะลา
นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล
ที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน
เทศกาลของดีชายแดนใต้และทักทายพี่น้องชาวลำปาง
ที่มาร่วมงาน ณ ลานตลาดเพ็ญทรัพย์ อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธที่ 29 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
และร่วมกับนายอำเภอเถิน/ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด
ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามโครงการ
“ลำปางปันสุข” ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอสบปราบ
และอำเภอเถิน ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
ณ หอประชุมอำเภอเถินวันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงนาอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านป่าตาล
ตำบลเถินบุรี พร้อมทั้งประสานประมงจังหวัดลำปาง
เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์วันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-ติดตามการดำเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ในพื้นที่ บ้านป่าตาล ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงโรงสีข้าวชุมชน
และถนนเพื่อขนส่งสินค้าการเกษตรบ้านเด่นแก้ว
ตำบลล้อมแรด ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
บริเวณหนองท่วม ตำบลล้อมแรด ซึ่งใช้งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกลุ่มจังหวัด
(ดร.วิษณุ เครืองาม) และเทศบาลเมืองล้อมแรด
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อสมทบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมวันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงลำเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อผันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเวียง
ตำบลล้อมแรด ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร
และประสานให้สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงปลาวันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง(กรอ)
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยเน้นหนักเรื่องการติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งในส่วนของถนนเลี่ยงเมือง รถไฟรางคู่และการขยาย
ท่าอากาศยาน การจัดให้มีรถโดยสารไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเซรามิกและหัตถอุตสากรรม
เชิงสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาด้านการเกษตร
การท่องเที่ยวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก
รวมทั้งการจัดทำโครงการพัฒนาด้านต่างๆตามยุทธศาสตร์บรรจุ
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาคเหนือ ในปีงบประมาณ2563วันพุธที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ จากจังหวัดยะลา
นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล
ที่นำสินค้าเด่นมาจำหน่ายภายในงาน เทศกาลของดีชายแดนใต้
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561
ณ ลานตลาดเพ็ญทรัพย์ อำเภอเมืองลำปาง


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางพัฒนาด้านการศึกษา
ของจังหวัด กับผู้อำนวยการ สพป. เขต 1 ครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ที่เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสมองด้วยการอ่าน ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"2561
วาระ"ลำปาง:เมืองแห่งการเรียนรู้" ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น.
-ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางและคณะ เยี่ยมชม
“อัญชลีแกลลอรี่” ในพื้นที่หมู่บ้านธนวรรณ ตำบลพระบาท
ของนางอัญชลี อินทร์อุดม พร้อมทั้งปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้ลำปางเป็น"เมืองศิลปะ"
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 12.00 น.
-เยี่ยมชม"เฮือนคำหลวง" บ้านแบบไทยล้านนา
ในพื้นที่บ้านพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
ของนางปทุม ผโลศิลป์ ซึ่งให้เช่าเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน
และบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีล้านนา
เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะหารือ กับดร. ขวัญนภา สุขคร ม.ราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขตลำปางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และผอ.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยะ4ปี
การพัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
การยกระดับมาตรฐานอาหารพื้นเมือง/ชนเผ่า
และการจัดกิจกรรม “จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน
:มหกรรมชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ "
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน/ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
และร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน/ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด
ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามโครงการ
“ลำปางปันสุข” ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ในพื้นที่อำเภองาว
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า)วันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ร่วมกับ ผู้นำท้องที่และแกนนำเกษตรกรรุ่นใหม่
"ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์" เยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
บ้านร่องเห็ดพัฒนา ตำบลบ้านแหง ซึ่งทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
อาทิ การปลูกข้าว มะนาว ลำใย มะม่วง เลี้ยงปลา ไก่
พร้อมทั้งพบปะราษฎร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำเกษตรอย่างยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านร่องเห็ดพัฒนา ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านร่องเห็ด ตำบลบ้านแหง
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งก้ามกราม บ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง
ของนายนัฏฐากรต์ ด่านตระกูล (เบอร์โทร 087 - 3573526)
พร้อมทั้งประสานประมงจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
และขยายผลให้เกษตรกรผู้ที่สนใจวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ
พร้อมขยายผิวจราจรเพื่อทำลานค้าชุมชน บ้านแหงใต้
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้าน พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์เสกสรร
แดงใส จิตอาสาป้องกันไฟป่า/สร้างฝายชะลอน้ำ
และผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง
เกี่ยวกับการดูแลเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ส่งเสริมวนเกษตร
เกษตรปลอดภัย ปลูกไม้เศรษฐกิจ สร้างฝายชลอน้ำ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงสับปะรดไร่แม่หวาน ในพื้นที่บ้านใหม่ธาณนี
ตำบลบ้านหวด ของนายสรรพรัตน์ กวาวสนั่น
(เบอร์โทร 099 - 2373873) ซึ่งมีการปลูกสับปะรดพันธุ์ภูแล
ส่งโรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งออกต่างประเทศ
รวมทั้งยังมีการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน และผู้ยากไร้วันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
บ้านใหม่ธานี ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ติดตามการปรับปรุงสถานที่และการให้บริการนวดแผนไทย
ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งพบปะ นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวภายในอุทยานฯ


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-หารือร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์
และการก่อสร้างร้านค้าชุมชน ภายในอุทยานฯ


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ “ปันโอกาส วาดอนาคต
สู่เศรษฐกิจพอเพียง"ภายในหมู่บ้านสบลี ตำบลแจ้ซ้อน
ซึ่งมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน อาทิ
เลี้ยงไก่ กบ ปลูกมะนาว ผักกางมุ้ง
อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านมะนาว
มีการแปรรูปสบู่จากมะนาว
และมีโรงสีข้าวไว้ให้บริการแก่สมาชิกด้วย


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงาน สถานีบ่มใบยาปานทอง
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองปาน ในพื้นที่บ้านข่วงกอม
ตำบลแจ้ซ้อน ซึ่งนอกจากจะมีการส่งเสริมการปลูก
และบ่มใบยาแล้ว ก็ยังให้บริการอบลำไย และข้าวโพด ด้วย


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมร้านกาแฟ ฮิมดอยเมืองปาน ซึ่งนำกาแฟ
จากดอยแม่แจ๋ม มาคั่วเพื่อทำกาแฟ
และมีบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่ บ้านสบปาน ตำบลเมืองปาน


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนลัดดาวัลย์ ของนายสมบัติ์ ปัญญาดิบวงค์
(เบอร์โทร 0931535973) ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิด
อาทิ ทุเรียน มังคุด และเงาะ
ในพื้นที่บ้านน้ำจำ ตำบลเมืองปาน


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขอ
ซึ่งมีการแปรรูป ถั่วลิสง จำหน่าย ช่วยสร้างรายได้
ให้แก่คนในชุมชน พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมร้านกาแฟ คาเฟ่เดอปาน ในพื้นที่แม่กองปิน ตำบลบ้านขอ
พร้อมรับทราบปัญหา/ความต้องการเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า


วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-มอบรางวัลการประกวดวงดนตรีแจ้ซ้อนมิวสิคคอนเทสต์ 2018
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา
มาแสดงความสามารถภายในงานเทศกาล “แจ้ซ้อน มิวสิค เฟสติวัล :
คืนวันพระจันทร์ ลำปาง” พร้อมทั้งพบปะ พ่อค้า แม่ค้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงาน
ณ ปางม้า ปางล้อ บ้านสบปาน ตำบลเมืองปาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-พบปะหารือวิทยากรและเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฎิบัติงาน
ตามระเบียบสารบัญและการเขียนหนังสือราชการ
ของบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และโรงแรมลำปางเวียงทองวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ
/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ
ในการจัดทำฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
เป้าหมาย แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาค ปี2562-2565 ในการขับเคลื่อนวาระ
“ลำปางเมืองสวย ป่างาม น้ำใส" โดยเน้นหนักการบูรณาการทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน จิตอาสา
ในการดูแลรักษาเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน วนเกษตร
ปลูกไม้เศรษฐกิจ ทำฝายชลอน้ำ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด และร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
ตามโครงการ “ลำปางปันสุข”
ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน
และอำเภอแจ้ห่ม ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปานวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะ หารือคณะวิทยากรและเยี่ยมเกษตรกรที่
เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง"ไม้เมืองหนาว ไม้ผลมหัศจรรย์
สร้างรายได้บนพื้นที่สูง"ตามวาระ “ลำปาง เกษตรคุณภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก”
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปานวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการขุดลอกลำ
เหมืองทุ่งหลง ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปานวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้านบ้านน้ำโจ้ ตำบลเมืองปาน
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ กลุ่มทอผ้าน้ำมอญแจ้ซ้อน
ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการนำผลิตภัณฑไปแสดง
และจำหน่ายในงานเทศกาลดนตรี"แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล"
พร้อมหารือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และชมรมท่องเที่ยว
เมืองปานเพื่อหารือเรื่องการเตรียมการ
และขยายผลจากการจัดงาน “แจ้ซ้อน มิวสิค เฟสติวัล
: คืนวันพระจันทร์ ลำปาง” ภายใต้แคมเปญ
“ลำปาง ปลายทางฝัน” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน
ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร
พืชผักผลไม้เมืองหนาวอาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์โอทอป
ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
ณ ปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เป็นประธานเปิดโครงการ"แว่นตาเพื่อน้อง "
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ร่วมกับปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่และแกนนำเกษตรกรรุ่นใหม่
"ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์"เยี่ยมชมแปลงเกษตร"กฤษณพงศฟาร์ม"
ของนายกฤษณพงศ ศรีพรม(โทร099-3821983)เกษตรกรรุ่นใหม่
ในพื้นที่บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก
ซึ่งมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ
ไก่หลากสายพันธุ์ ปลา กบ กุ้ง ข้าว มะนาว มะม่วง
เสาวรส มะละกอ ผักพื้นบ้านฯ โดยในส่วนของมะนาว
ได้ส่งจำหน่ายให้กับร้านกาแฟอเมซอน ในพื้นที่อำเภองาวด้วย


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงปลาดุกในกระชังและไก่ประดู่หางดำ
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ บ้านหนองเหียง


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงปลาและกบ ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชม "สุขเต็มฟาร์ม" ของนายหัสรินทร์ เมทู
(เบอร์โทร 093-2812418) เกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นพี่น้องชนเผ่า
ในพื้นที่บ้านทุ่งศาลา ซึ่งทำเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ
เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกข้าวอินทรีย์ เมล่อนฯโดยได้นำประสบการณ์
จากการไปศึกษาและทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรของผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งศาลา
ซึ่งมีการทำการเกษตรผสมผสาน อาทิ เลี้ยงปลาในบ่อดิน
และกระชัง เลี้ยงไก่ ปลูกผัก เงาะ ลำใย เป็นต้น


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายผล ใจเย็น
(เบอร์โทร 094-4368688 , 099-3821983)
ในพื้นที่บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก ซึ่งมีการปลูกไผ่
และผลไม้เมืองร้อน อาทิ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ
โดยเฉพาะเงาะรสชาติอร่อยได้ผลดีมาก
ทั้งนี้ได้หารือผู้เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการขยายผล
ตามวาระ “ลำปาง เกษตรคุณภาพ เกษตรคุณภาพ
เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก”ด้วย


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของนายไว ต่ายมูล ปราชญ์เกษตร ซึ่งเน้นการปลูกผักกางมุ้ง
/ผักปลอดภัยจำหน่ายมีผลผลิตตลอดทั้งปี
พร้อมหารือเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในการขยายผลต่อไป


วันพุธที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 10.45 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของผู้นำเกษตรกร
ในพื้นที่และตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนิน
โครงการส่งเสริมอาชีพบ้านสบแหง อาทิ การเลี้ยงไก่
การเย็บกระเป๋า การทำน้ำพริกฯโดยใช้งบประมาณ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันอังคารที่ 21 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
โครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี"วันอังคารที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เยี่ยมเยียน พบปะ และให้กำลังใจคณะนักกีฬา
ที่ร่วมแข่งขันกีฬาและนันทการชนเผ่า ในงาน
“มหกรรมชาติพันธุ์ประจำปี 2561”
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-เยี่ยมชมการทำรถม้าจำลอง จำหน่ายเป็นของที่ระลึก
โดยนายมนิด ดอนคำ (เบอร์โทร 081-0241624)
ในพื้นที่บ้านนาก่วมเหนือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปา


วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น. - 11.30 น.
-สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยเส้นทางเสด็จฯ
ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอห้างฉัตร
พร้อมประสานอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินงาน


วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
-เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1
ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต
และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36ครั้ง และ 108 ครั้ง
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61 เวลา 17.30 น. - 19.00 น.
-ตรวจติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จฯ
และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ
ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ในวันที่ 21สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
- ร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ทหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
“เดินตามรอยเท้าพ่อ"และเตรียมการรับเสด็จฯ
ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 12.00 น. - 12.30 น.
-สำรวจเส้นทางเสด็จฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล และเจ้าหน้าที่
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงตาลวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย
บริเวณข่วงห้างฉัตร กาดเกษตรอินทรีย์วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-สำรวจเส้นทางเสด็จฯ ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและหารือข้อราชการกับนายอำเภอห้างฉัตร
และเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตรวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 เวลา 19.00 น. - 20.00 น.
-พบปะทักทาย เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าห้างเสรีสรรพสินค้า
และถนนคนเดินกาดกองต้า


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต
ณ บริษัทนิยมพานิชลำปาง


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ร่วมกับปลัดอำเภอ จนท.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
สาขาวังเหนือ จนท.ฝ่ายตำรวจ/ทหาร/อส. ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร บ้านป่าเหน่ง ตำบลวังแก้ว
พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่และติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรบ้านฮีด ตำบลวังแก้ว
ซึ่งได้รับความผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้ง
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรบ้านห้วยป้าย ตำบลวังแก้ว
ซึ่งได้รับความผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
พร้อมทั้งร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจสะพานข้ามแม่น้ำวัง
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
ดังกล่าว เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ตรวจสถานที่เกิดเหตุ เด็กชายวัย3ขวบพลัดตกรางส่งน้ำ
เข้าสู่พื้นที่การเกษตรเสียชีวิต ในพื้นที่บ้านฮ่องไฮ
ตำบลทุ่งฮั้ว พร้อมทั้งร่วมทำบุญ
ให้กำลังใจมารดาและญาติผู้เสียชีวิต
ณ โรงพยาบาลวังเหนือ


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
-ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านทุ่งตู้น
ตำบลร่องเคาะ พร้อมทั้ง กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดสบแสด


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 15.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอแจ้ห่ม นายกองค์บริหารส่วนตำบลแม่สุก
เจ้าหน้าที่ทหาร สนง.ปภ และผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่บ้านปางตุ้ม ตำบลแม่สุก เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 15.30 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม
บริเวณประตูระบายน้ำแม่สอย


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประตูต้นผึ้ง
ท่านางลอย ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
และเพาะเห็ดโคนน้อย จำหน่าย


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 17.45 น.
-สำรวจพื้นที่กำแพงเมืองเก่า บริเวณ ชุมชนประตูต้นผึ้ง
ท่านางลอย ตามที่ชุมชนได้เสนอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ผ่านเวทีไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 18.15 น.
-พบปะ ทักทาย เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน
และนักท่องเที่ยว บริเวณถนนริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า

วันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ ณ สวท.ลำปางวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 09.15 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน สังเกตการณ์การ ติดตามผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำโครงการพัฒนาบรรจุ
ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคเหนือ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทองวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 10.15 น.
-ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. สมชาย หาญหิรัญ)
และคณะ ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ท่าอากาศยานลำปางวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และคณะ ในการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนลำปาง
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) อำเภอแจ้ห่มวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อติดตาม
ผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง
ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่นำเสนอผ่านเวทีประชาคม
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
และการเตรียมการรับเสด็จฯ ณ มณฑลทหารบกที่ 32


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ปรึกษาหารือ ร่วมกับนักวิชาการ คณะวิทยากร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
และผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
เกี่ยวกับแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด4ปี
และจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาค ปีงบประมาณ2563


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 12.15 น.
-เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563
พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง"แนวคิดในการบริหารการพัฒนา
/บริหารการเปลี่ยนแปลง วิธีคิด/วิธีทำงานในเชิงกลยุทธ์
และการพัฒนาจังหวัดลำปางแบบบูรณาการ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง มีความสมดุลย์และยั่งยืน"
ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนบ้านแม่จอกฟ้า
พร้อมมอบปัจจัยการผลิต (ต้นแมคคาเดเมีย)
เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี๋ยว
เพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ณ โรงเรียนบ้านแม่จอกฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 16.40 น.
-ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
สาขาวังเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านแม่ช่อฟ้า
ตำบลทุ่งผึ้ง สำรวจจุดเสี่ยงดินสไลด์ และผนังกั้นตลิ่ง
ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ซึ่งนำสินค้ามาจำหน่าย
และซื้อสินค้า บริเวณกาดศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม

วันพุธที่ 15 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-  ประชุมหารือ ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเตรียมการจัดงาน"วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เด็กลำปาง" การส่งเสริมการตลาดสินค้าดี
และบริการเด่น ภายใต้ตราสัญญลักษณ์"เบส ออฟ ลำปาง"
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯของหน่วยต่างๆ
เพื่อสรุปประเมินผลการบริหารการพัฒนาจังหวัดในปี2561
และวางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนักในปี2562
การจัดกิจกรรมรายงานผลการพัฒนาจังหวัดปี2561
และทิศทางการพัฒนาจังหวัดปี2562
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน ฯลฯ
ณ ห้องปฏิบัติราชการวันพุธที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- ประชุมร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง
และคณะ ผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดจุดเน้นและรายละเอียดแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์โอทอป Smes
หัตถอุตสาหกรรม อาหารและผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ
ของจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง..ปลายทางฝัน"
ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 16.15 น.
- เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “แจ้ซ้อน มิวสิค เฟสติวัล
: คืนวันพระจันทร์ ลำปาง” ซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับ
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ททท.สำนักงานลำปาง
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง อำเถอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม
และชมรมท่องเที่ยวทั้ง2อำเภอได้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ภายใต้แคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน” ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง
สร้างสรรค์ปันสุข"เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านโอทอป
ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในพื้นที่อ.เมืองปานและแจ้ห่ม
ณ บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมืองลำปาง


วันอังคารที่ 14 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-  ประชุมหารือร่วมกับนายอำเภอเมืองลำปางและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนปฏิบัติการและกำหนดขั้นตอน
/กรอบเวลาในการพัฒนา “หมู่บ้านปันสุข”
ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 10.30 น.
- เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2561
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น.
- เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
"รถอ่านฉัน" และสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
ซึ่งจังหวัดได้ริเริ่มขึ้น โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
วาระ"ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์"
ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ


วันอังคารที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 16.45 น.
- ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ภาพรวมการขับเคลื่อน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี
ในพื้นที่จังหวัดลำปางพร้อมทั้งร่วมประชุมกับ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 7 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น.
- ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561
ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลแขวงลำปางวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น.
- ประธานพิธีเปิด
“โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมประจำปี 2561”
ณ พื้นที่ทิ้งดินมูลทราย กฟผ เหมืองแม่เมาะวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 11.00 น.
- เยี่ยมชมสวนอินทผลัม"สวนลุงอี๋ "พื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง (เบอร์โทร 089-8519633)
เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการเกษตร ตามวาระ"ลำปาง
เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"วันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น.
- ยี่ยมชมสวนผลไม้"สวนลุงเสริฐ" ของนายประเสริฐ เตชะยอด
พื้นที่บ้านใหม่พัฒนา ตำบลพิชัย (เบอร์โทร 08-07901044)
ซึ่งมีการปลูกผลไม้หลายชนิด อาทิ กระท้อน ลำไย
ไม้ไผ่ จำหน่าย ได้ราคาดีวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปางวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 17.00 น.
- นำคณะนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 76
เยี่ยมชมภาพวาดสตรีทอาร์ตริมน้ำวัง
กาดกองต้า และสะพานรัษฎาพิเศกวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น.
- ร่วมงาน "สายสัมพันธ์ท้องถิ่นและท้องที่จังหวัดลำปาง"
พร้อมพบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ลำปางกรีนการ์เด้นท์ รีสอร์ทวันพุธที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 19.00 น.
- ให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารกับ
คณะนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 76 ในการศึกษาดูงานภาคเหนือ
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
- เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561
ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 10.30 น.
- พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
แก่ผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ไร่เพชรล้านนา
ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิต
/วัสดุทางการเกษตร(โรงเรือน,พันธ์ผัก)ในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์
ปันสุข" วาระ"ลำปาง:เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"
ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะผู้เข้าร่วมอบรมการจัดการดิน
และปุ๋ยสำหรับการผลิตพืชอินทรีย์ พร้อมประสานงานนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรแบบผสมผสานของนางเกี๋ยวคำ
สมจิตร บ้านหีด ตำบลบางแก้ว ซึ่งมีการปูพืชที่หลากหลาย
อาทิ ผักกูด องุ่นพันธุ์บิ้วตี้และไซมัส ลำใย กล้วยฯลฯ
รวมทั้งรับซื้อหน่อไม้มาแปรรูปเป็นหน่อไม้ดองส่งจำหน่าย


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยลึก
พร้อมวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันตลิ่งพัง บ้านห้วยต้นเคาะ
ตำบลวังแก้ว ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสมพล ทะหลวยในพื้นที่หมู่ที่ 4
ตำบลวังใต้ ซึ่งมีการทำสวนลำไยแปลงใหญ่ และใช้วิธี “ทำสาว"
ต้นลำไยทำให้ลูกใหญ่และเนื้อแน่น ส่งจำหน่ายนอกฤดู
พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การรับซื้อลำไยในพื้นที่


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา
และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บ้านไผ่กลาง ตำบลวังใต้
ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่บ้านไผ่กลาง
ซึ่งได้รับพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นอาโวคาโด ต้นโกโก้
จากโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ 16 - บ้านจำตอง
หมู่ 15 ต.ร่องเคาะ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี2561


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ บ้านวังใหม่ หมู่ 12
ตำบลร่องเคาะ ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี2561และขยายผลเพิ่มเติมโดยงบประมาณจาก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
(งบ2แสนบาท)ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตร Yummy Farm ของเกษตรกรรุ่นใหม่
ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวีมาร์เก็ต ในพื้นที่แม่สงใต้ ตำบลร่องเคาะ
โดยมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ ปลูกผักกางมุ้ง
กล้วยเล็บมือนาง สตอเบอรี่ ข้าว สัก เป็นต้น


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 17.30 น.
- พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่าย
บริเวณตลาดปลาบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม


วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 18.30 น.
- พบปะทักทายประชาชนที่มาออกกำลังกาย
และถ่ายภาพสตรีทอาร์ต พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณริมแม่น้ำวัง

วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 05.00 น.
- ร่วมพิธีเปิด “การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561
พร้อมทั้ง พบปะนักกีฬา ประชาชนที่มาร่วมงาน
และเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร/โอทอป/วิสาหกิจชุมชน
ที่นำสินค้ามาจำหน่าย ณ บริเวณหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยาวันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น.
- พบปะเกษตรกร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ที่นำสินค้ามาจำหน่าย พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการแปรรูปสับปะรด
เป็นอาหารคาวหวาน ณ บริเวณตลาดวีมาร์เก็ต
ภายใต้แนวคิด"ลำปาง:เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 14.00 น.
- ร่วมงานฌาปนกิจศพนางรัชนีกร ภูวเศรษฐ ภรรยาของ
นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทครีเอเชีย (1989)
จำกัด/สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
/ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ณ สุสานพระบาทวันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 15.00 น.
- เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้บริหาร/คณาจารย์ของวิทยาลัยอินเตอร์เทค
ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทควันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-  ร่วมรับประทานอาหารและพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ ลำปาง


วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น.
- ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) และคณะ
ณ ท่าอากาศยานลำปาง


วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 10.30 น. - 12.30 น.
- ร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พร้อมคณะ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐจังหวัดลำปาง
และรับฟังการบรรยายการดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้ง พบปะ
ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ
ที่มาร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 17.00 น.
- พบปะ ทักทายเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกาย
และนักท่องเที่ยว นักวิ่ง ที่มาถ่ายรูปสตรีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง
พร้อมประสานงานแก้ไขปัญหาการจอดรถบดบังภาพวาด


วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 19.00 น.
- เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานของชมรมครูทัศนศิลป์
และศิลปินเมืองรถม้า ที่หอศิลป์ฯและพบปะ
ทักทายพ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยว ภายในกาดกองต้า

วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น.
- ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น.
- บันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ จังหวัดลำปางวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น.
- เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งพบปะ
เยี่ยมเยียนหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการและพี่น้องเกษตรกร
ที่มารับบริการ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเมาะหลวง
ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น.
- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
และเลขานุการคณะทำงานเตรียมการจัดงาน
"วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส
ให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง"
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 15.30 น.
- ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับทีมเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา
และซักซ้อมการปฏิบัติ ปรับปรุง พัฒนา
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานวางแผนการทำงานเน้นหนัก
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติราชการวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น.
- พบปะ ทักทายพี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกาย
ถ่ายภาพสตรีทอาร์ต ตกปลาและพักผ่อนหย่อนใจ
บริเวณริมแม่น้ำวังวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 19.15 น.
- พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ภายในถนนวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- ให้การต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
ในการประชุมช้างแห่งชาติประจำปี 2561
ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตร"สวนบ้านกล้วย"ของนายสุชาติ พูนเกิด
สมาชิกสัมมาชีพในพื้นที่บ้านห้วยเรียน ตำบลเวียงตาล
ซึ่งมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย การทำนา
ปลูกกล้วยหอมทอง เสาวรส เงาะ ลองกอง มังคุด สัก
ไผ่ เลี้ยงไก่ดำ เป็ด หมูป่า ปลา เป็นต้น
โดยเฉพาะในส่วนของไก่ดำและหมูป่าตลาดมีความต้องการสูง
จำหน่ายได้ราคาดีมาก


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตร"สวนลุงล้อม" ของนายธีรชาติ จันทรเอียด
ในพื้นที่บ้านห้วยเรียน ซึ่งมีทำเกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ปลูกทุเรียน ลองกอง มังคุด ขนุน
ลำใยฯเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผล
ให้บ้านห้วยเรียนเป็น"หมู่บ้านผลไม้"ต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- สำรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในพื้นที่บ้านห้วยเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงสมุนไพร “ไร่ร้อยรัก” ในพื้นที่
บ้านปางปง - ปางทราย ตำบลเวียงตาล
โดยจังหวัดจะได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านดังกล่าว
เป็นหมู่บ้านสมุนไพร ต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่
บ้านปางปง - ปางทราย ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาแก้ไขปัญหา


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- ติดตามการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี
และโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่บ้านแม่ตาลน้อย


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังปัญหา
ความต้องการของกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังบ้านแม่ตาลน้อย
พร้อมประสานงานสถาบันพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในการเข้ามาสนับสนุน


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรและร่วมเปิดตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์"ข่วงห้างฉัตรกาดเกษตรอินทรีย์
"ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักอินทรีย์เวียงตาล“
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพฯ"
ดำเนินการโดย นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร
ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์
ตำบลเวียงตาล ,นายอำเภอห้างฉัตร ,หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ และนายกอบต.เวียงตาล
เปิดโรงสูบน้ำและระบบน้ำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก
อินทรีย์ฯซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561
พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกผักอินทรีย์ที่ใช้น้ำจากโครงการฯ


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- พบปะพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสับปะรดมาจำหน่าย
บริเวณกาดบ้านดอน ตำบลเวียงตาล


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการทำมีดดาบคุณภาพสูงของช่างเต้
(นายสมชาย ทิพย์มณี เบอร์โทร 0857236950)
ในพื้นที่บ้านหัววัง ตำบลเวียงตาล
เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"


วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 16.30 น.
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ”ไร่อีป้อ”
(โทร 0622500993) ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม Young Smart Farmer
โดยมีการปลูกข้าว ขนุน ฝรั่ง เพาะเห็ดและเลี้ยงเป็ด
อีกทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำหน่าย
ในพื้นที่บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธที่ 1 ส.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.15 น.
- พบปะ หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาณิชย์ อุตสาหกรรม ผู้แทน
/ฝ่ายจัดซื้อของห้างสรรพสินค้า โรงงานรับซื้อ
/แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สภาเกษตรกร
และผู้แทนเครือข่ายภาคเกษตรกรทุกประเภท
/กลุ่มในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร
จุดเน้นในการพัฒนาด้านการเกษตรในระยะต่อไป
ของจังหวัดลำปางและแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล
/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการพัฒนาด้าน
การเกษตรของจังหวัดในปี62-65 ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายปฏิรูปการเกษตรของรัฐบาลและศักยภาพ
/ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
จากนั้นได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนกลุ่มเกษตรกร
ในด้านต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์
/โครงการภายใต้วาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ
เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก
วนเกษตรและนวัตกรรมเกษตร"
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางวันพุธที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 15.00 น.
- ร่วมรับประทานอาหารและพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เครือข่ายเกษตรกรและผู้แทนห้างสรรพสินค้า
โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พร้อมประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์
/สื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
ผลผลิตทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร
ของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนต่างๆ
รวมทั้งเชื่อมโยงการตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกร
กับห้างสรรพสินค้า/โรงงานแปรรูป
ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางวันพุธที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 20.00 น.
- เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางรัชนีกร ภูวเศรษฐ
ภรรยาของ นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทครีเอเชีย (1989) จำกัด
/สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
/ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ณ วัดเชตวัน อ.เมืองลำปาง


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- เยี่ยมเยียนครัวเรือนนางจำเนียร นันใจ ในพื้นที่บ้านม่อนหินแก้ว
ตำบลวังพร้าว ซึ่งเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด
ประจำปี2561 โดยมีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
ประกอบด้วยการปลูกข้าวปลูกผักปลอดสาร เลี้ยงเป็ด ไก่ไข่
ไก่ประดู่หางดำ ขุดบ่อเลี้ยงปลา ยกร่องปลูกมะพร้าวน้ำหอม
ทำสวนผลไม้ผสมผสาน อาทิ น้อยหน่า
กระท้อน มะม่วง ฝรั่ง ลำไย กล้วย มะยงชิด เป็นต้น
จากนั้นได้พบปะสมาชิกสัมมาชีพชุมชนและหารือผู้นำท้องที่
/ท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชน
และประสานเกษตรจังหวัดในการเข้ามาส่งเสริมการเกษตร
โดยเฉพาะการผลักดันให้เป็นหมู่บ้านน้อยหน่า
และกระท้อนคุณภาพดี ของจังหวัดต่อไป


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านม่อนหินแก้ว
และชมการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด
บริเวณริมถนนหน้าบ้านและภายในบริเวณบ้าน
รวมทั้งการรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน
จนได้รับรางวัลจากโครงการ"หน้าบ้าน น่ามอง" ของจังหวัดในปีนี้


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายเป็ง รัตดาวงค์
ในพื้นที่บ้านม่อนหินแก้ว ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
อาทิ น้อยหน่า มะกูด มะนาว ผักสวนครัว เสาวรสฯ
และส่งจำหน่ายในรูปแบบกลุ่มสัมมาชีพชุมชน


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายยอด ธรรมริยา
ในพื้นที่บ้านม่อนหินแก้ว ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
และมีการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
โดยเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาตกปลาได้
พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรผู้ทำนา
และสำรวจพื้นที่ซึ่งราษฎรได้เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
จากเวทีไทยนิยมยั่งยืน
ในส่วนที่เกิดศักยภาพของอำเภอและองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรบ้านเข้าซ้อน ตำบลไหล่หิน ซึ่งมีการแปรรูป
ผลไม้หลายชนิด อาทิ กล้วย ขนุน มันเทศ
ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้ามาให้คำแนะนำทั้งการผลิต
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และการตลาด


วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
เพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดปี2561
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 61 เวลา 14.30 น.
- เยี่ยมชมหอศิลป์ริมน่าน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการในพื้นที่


วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 21.00น.
- ร่วมประชุมรับนโยบายจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน
โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือตอนบน 10 จังหวัด
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน
พร้อมทั้งติดตามแผนงาน/โครงการสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการขยะ
การดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำฯ
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน


วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 07.00 น.
- เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 07.45 น.
- ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.
- เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 11.00 น.
- เป็นประธานในกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
โดยร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางปลูกต้นไม้
และทำกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์
ณ ป่าชุมชนบ้านผาลาด ม.4 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น.
- เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุ
เจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็น
พระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น.
- เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61 เวลา 07.00 น.
- เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง


วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น.
- สำรวจพื้นที่บริเวณสะพานบุญและภายในวัดพระธาตุสันดอน
อำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณปี2561(เพิ่มเติม)วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61 เวลา 15.00 น.
- สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวภายในเหมืองแม่เมาะ
ซึ่งจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล
/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น.
- เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนและแสดงตน
เป็นพุทธมามกะเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
พระอารามหลวง


วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น. - 11.00 น.
- ประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ผู้แทนหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดจุดเน้นและรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์โอทอป Smes หัตถอุตสาหกรรม
อาหารและผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดลำปาง
ในเชิงรุก ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง..ปลายทางฝัน"
โดยจะเริ่มดำเนินการผ่านสื่อ
/ช่องทางต่างๆในพื้นที่กทม.และจังหวัด
/กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป


วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น.
- เดินทางกลับจากกทม.และร่วมบันทึกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์
งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ 2561
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 25 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
- ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายปี2562
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ต่อคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พร้อมพบปะ เยี่ยมเยียนรองเลขาธิการสภาฯ
ณ อาคารรัฐสภา3 กทม.วันพุธที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 18.30 น. - 20.00 น.
- พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
คณะทำงานและผู้ประกอบการ ร้านค้า
ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตและจำหน่ายสินค้า
/บริการต่างๆภายในงาน"มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง
"ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ Hall ๑ ศูนย์การจัดนิทรรศการ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จ.ปทุมธานี


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น.
- พบปะ หารือกับคณะวิทยากร และเป็นประธานการจัดอบรมเรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
ข้าราชการและประชาชนพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ อาคารหอประชุมภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 11.45 น.
- ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
และดำเนินการขับเคลื่อน"หมู่บ้านปันสุข"
ภายใต้โครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น.
- ร่วมกับประกันสังคมจังหวัดลำปาง
มอบคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง
ให้แก่อำเภอเมืองปาน เพื่อใช้สนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกผักส่งโครงการหลวง
บ้านใหม่พัฒนาและพื้นที่ไกล้เคียง


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- ประชุม ปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ
/ผู้แทนหน่วยงาน ต่างๆ สภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัด
สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง สมาคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำปาง
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น
กำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนแม่บท
/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ และโครงการพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565
เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 20.30 น.
-เดินทางมากรุงเทพฯเพื่อชี้แจงรายละเอียด
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562
ภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการที่มาร่วมงาน
"มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง"ที่เมืองทองธานี
และหารือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว อาหาร สินค้าโอทอป
Smes ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"

วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา 28กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.15 น.
-เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี
30หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ
/ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด
กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
รวมทั้งกำหนดแนวทาง/แผนการตรวจเยี่ยม บำรุงรักษา
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
และติดตามเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง
หรือดำเนินการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 18.30 น.
-ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวชมรมช่างภาพ
ลำปางอย่างเป็นทางการ
ในงาน Grand Opening Photography
and Exhibition Lampang the Land of Happiness
ณ ลานรถม้า เจ เจ ปาร์ค


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียน
และหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาอบต.
หมู่บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเอื้อม เกี่ยวกับปัญหา
ความต้องการ/จำเป็นของประชาชนในพื้นที่และแนวทาง
ในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน"หมู่บ้านปันสุข"ภายใต้โครงการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย
ร่วมกับม.ราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยลึก


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมโรงงานทำหมวกของนางบัวแคน
พาดีซึ่งมีราษฎรทั้งในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง
รับงานไปทำที่บ้าน ช่วยส่งเสริมรายได้หลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนและหารือกับ
กำนันตำบลบ้านเอื้อม ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาอบต.
เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ/จำเป็นของประชาชน
ในพื้นที่และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผน
ปฏิบัติการขับเคลื่อน"หมู่บ้านปันสุข"ภายใต้โครงการยก
ระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย
ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ้านเอื้อม


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมสวนยางพารา สวนผลไม้แบบผสมผสาน
และการทำไม้ขุดล้อม ภายในหมู่บ้าน


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บ้านโป่งหลวง
ตำบลบ้านเอื้อม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
พร้อมทั้งสำรวจอุปกรณ์และปรึกษาหารือเรื่องการฟื้นฟู
พัฒนากลุ่มแปรรูปกล้วยและถั่วลิสงเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มจักสานบ้านโป่งหลวง
ซึ่งมีการผลิตสินค้า ประเภท ตะกร้าสาน ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดทางมะพร้าว เครื่องมือประมง พร้อมทั้ง
เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในพื้นที่


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนและหารือกับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สมาชิกสภาอบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านสัก
ตำบลบ้านเอื้อม เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการจำเป็น
ของประชาชนในพื้นที่และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางกรอบแนวทางการจัดทำแผน
ปฏิบัติการขับเคลื่อน"หมู่บ้านปันสุข"ภายใต้โครงการ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านสัก


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนราษฎรบ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม
ซึ่งแปรรูปหน่อไม้ เป็นหน่อไม้ดอง และหน่อไม้อัดปิ๊บ ส่งจำหน่าย


วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-สำรวจสภาพพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนและหารือกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านค่ากลาง ตำบลบ้านค่า เกี่ยวกับการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การดูแลรักษาเพิ่มพื้นที่และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
รวมทั้งสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น
ของประชาชนในพื้นที่และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผน
ปฏิบัติการขับเคลื่อน"หมู่บ้านปันสุข"ภายใต้โครงการ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านค่ากลาง

วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ การจัดทำฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565
การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก ตามวาระ"เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"
และรายงานการปฏิบัติงาน/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน
พี่น้องประชาชน ในรอบสัปดาห์วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ ตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ในชุมชน จังหวัดลำปาง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบโค กระบือ
ตามโครงการโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยาวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-ปรึกษาหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกับการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ2561 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณตามแผน
พัฒนาจังหวัดปี2562ต่อสภานิติบัญญัติ
การเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชิงรุกในด้านต่างๆ
/การทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดปี62-65และการจัดทำ
โครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาคเหนือปีงบประมาณ2563
รวมทั้งการจัดงานมหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง
ที่เมืองทองธานี กทม.วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 13.15 น.
-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนแม่บท
/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ และโครงการพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565 ในการขับเคลื่อนวาระ
"แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขจัดความยากจน
ลดความเลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข "
ของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล เชื่อมโยงกับโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัด


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 07.30 น.
-ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านทุ่งบ่อแป้น
หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างพนังลำเหมืองสบนึง ในพื้นที่บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8
และบ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งกว๋าว
ตามปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านทุ่งสะแกง - สวนยายลี บ้านทุ่งสะแกง
หมู่ 2 ตำบลบ้านขอ ตามปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านทุ่งส้าน
หมู่ 1 ตำบลบ้านขอ ตามปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเพาะเห็ดตามโครงการ 9101
และขยายผลโดยโครงการปฏิรูปภาคเกษตร
"ไทยนิยม ยั่งยืน"ของหมู่บ้านฯ


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
เยี่ยมชมไร่ของนางพัชรี ประจงแสงศรี ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน อาทิ สะตอ กล้วย
แมคคาเดเมีย เป็นต้น ในพื้นที่บ้านทุ่งส้าน หมู่ 1
ตำบลบ้านขอ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผล
ตามวาระ"ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ
เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุยกับเกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปกาแฟบ้านแม่แจ๋มและป่าเหมี้ยง
พร้อมทั้งมอบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
และเครื่องขัดเมือกกาแฟ ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย
ตามปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟแม่แจ๋ม
หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการปลูกพลับ"พลับห้วยเมี่ยง"ในสวนธิดาเบอรี่
ของนายดวงแก้ว สิริกุลพิพัฒน์ (โทร 095-4040473)
ในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน
พร้อมหารือเรื่องการผลักดันให้อำเภอเมืองปาน
เป็นแหล่งปลูกผัก/ผลไม้/ดอกไม้เมืองหนาว
ตามวาระ"ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"


วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 08.40 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้ )
-ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้าง
อาคารคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม
ตัดแต่ง บรรจุ พืชผักของเกษตรกรส่งจำหน่าย
โครงการหลวงฯตามปฏิบัติการ
"เดินหน้า ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
ตามวาระ"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"

วันพุธที่ 18 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนรุกชาติห้างฉัตร
ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตรวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 10.30 น.
-บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 13.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เยี่ยมบ้านและพบปะหารือกับผู้ใหญ่บ้านบ้านนายาบ ตำบลเวียงตาล


วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 13.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บรองเท้าผ้า
บ้านนายาบ ตำบลเวียงตาล ซึ่งเข้าร่วมโครงการรับงานไปทำที่บ้าน วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 13.45 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านสันหนองบง
หมู่ที่ 1 และบ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่2ตำบลปงยางคก
พร้อมพิจารณาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 14.15 น.
-พบปะ ผู้เข้าร่วมโครงการพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางด้านสติปัญญาในชุมชน พร้อมทั้ง มอบใบประกาศนียบัตร
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-พบปะพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสับปะรดมาจำหน่าย
บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์ราคาสับปะรดวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม Sciencevariety รวมพลคนสร้างสรรค์
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เป็นประธานในพิธีขบวนแห่เชิดชูเกียรติเจ้าผู้ครองนครลำปาง
และถวายเครื่องสักการะ ประกอบพิธีทักษิณานุประทาน
ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง พร้อมทั้ง
พบปะพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงานวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร (เมล่อน และผักปลอดสารพิษ)
ของสวนตังค์ฟาร์ม (นายสุวัฒน์ มากรุด) ในพื้นที่
บ้านลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวงวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ของนายเนตร ใจเที่ยง พน้อมทั้งหารือกับประธานกลุ่ม
Young Smart Farmer เกี่ยวกับโครงการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. - 20.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
-เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 07.30 น.
-ปรึกษาหารือและประสานการดำเนินงานกับผอ.ททท.
สำนักงานลำปางและผอ.กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการระดมความคิดเห็น
จากองค์กรภาครัฐ/เอกชน/ชุมชนในการจัดทำยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในปี2562-2565 เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดลำปางให้เป็นจุดหมาย
ปลายของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
และเพิ่ม/กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับพัฒนาการจังหวัด คลังจังหวัด
ผู้แทนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด
กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565
เพื่อขับเคลื่อนวาระ"แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ขจัดความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข " ของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
รวมทั้งต่อยอด ขยายผลจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
ในการตรวจติดตามและการสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งบรรยายสรุป ร่วมประชุม
สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน หารือข้อราชการกับคลังจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร
/นักวิชาการมทร.ล้านนาและหัวหน้าส่วนราชการ
/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
/แผนพัฒนาสับปะรดลำปาง
ภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-ให้การต้อนรับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์
ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 07.50 น.
-พบปะ ให้กำลังใจคณะอาจารย์
และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ซึ่งเป็นตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขัน
World Robot Olympiad 2018 ระดับประเทศวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับปลัดจังหวัด ผอ.สำนักงานชลประทานลำปาง
นายอำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สุย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองฯ
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ร่วมกับม.ราชภัฏลำปางและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นายอำเภอเมืองลำปาง ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เยี่ยมชมการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของ
โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏลำปาง
ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ศ.พญ.สยมพร ศิรินาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหารือแนวทาง
การขยายผลไปยังทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-ให้การต้อนรับส่วนล่วงหน้าของกองงานในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ร้านอาหารลำปางรีสอร์ทวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-ร่วมกิจกรรมต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอบคุณเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
จิตอาสาชาวลำปางที่ร่วมให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่
ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ
การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกตามวาระ
"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"
และรายงานการปฏิบัติงาน/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ในช่วงที่ผ่านมา


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง
ประธานสหกรณ์เซรามิคฯ นายกสมาคมผู้ประกอบการไม้
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาค ปี2562-2565เพื่อขับเคลื่อนให้ลำปางเป็นเมือง
“เซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมชั้นนำ” ภายใต้แนวคิด"เมืองหลวงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีดีไซด์"
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 13.30 น.
-หารือทีมงานเลขานุการ/ช่วยอำนวยการผู้บริหาร
เกี่ยวกับกำหนดการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์
/แผนพัฒนาจังหวัดระยะต่อไปในแต่ละประเด็น
/วาระ รวมทั้งแผนปฏิบัติงานเชิงรุก
/นัดหมายงานตลอดเดือนกรกฎาคมฯ ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ
ในการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
ในปีงบประมาณ2562-2565
เพื่อขับเคลื่อนให้ลำปางเป็น “เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ”
"เมืองสับปะรดครบวงจร""เมืองเกษตรผสมผสานและวนเกษตร"
“เมืองปศุสัตว์” โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคง
ด้านอาหารและลดการนำเข้าจากต่างจังหวัด
การเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรยากจน
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งการติดตามสถานการณ์เรื่องสับปะรดและลำใย
โครงการตามแผนปฏิรูปภาคเกษตร
และการพัฒนาคุณชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านการเกษตร
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 07.45 น. - 08.45 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
และผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ณ จวนผู้ว่าราชจังหวัด
เพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน กรอบเวลาในการบูรณาการ
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาค ในปี2562-2563 โดยเน้นหนักการขับเคลื่อนให้ลำปางเป็น
"เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ" "เมืองปศุสัตว์"
"เมืองวนเกษตร" "เมืองท่องเที่ยว"
"เมืองเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมชั้นนำ"
รวมทั้งการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทุกด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการน้ำ
การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและราคาสับปะรดอย่างยั่งยืนวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะ ชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาล
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
ที่มาให้บริการ และประชาชนที่มารับบริการ
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-เยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ
บ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด ซึ่งมีการนำพลังงานหมุนเวียน
(พลังงานน้ำ แสงอาทิตย์และลม)
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ สระนาหยวก บ้านห้วยโจ้
ตำบลนาโป่ง ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านปากกองตะวันออก
ตำบลนาโป่ง ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายผาลาด บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์
หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วะ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน
ที่ตลาดล้อมแรด ตำบลล้อมแรด


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายใต้พัฒนาจังหวัดปี2561
และติดตามการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ตำบลเสริมกลาง ภายใต้งบประมาณปี2561
(เพิ่มเติม)ของรัฐบาล พร้อมเยี่ยมโรงเรียน สวนไผ่ซางหม่น
และน้ำพุร้อน


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเอี้ยง
หมู่ 7 ตำบลเสริมกลาง ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561
และสำรวจฝายภายในหมู่บ้านที่ชำรุด
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมอนผาบ้านนาเอี้ยง
ซึ่งมีการผลิต หมอนผา หมอนนั่งสมาธิจำหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสันติสุข หมู่ 8
ตำบลเสริมซ้าย ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมไร่ นะโม ฟาร์ม ซึ่งมีการปลูกพืช อาทิ เมล่อน
แตงเกาหลี โดยได้นำความรู้
ประสบการณ์จากการไปทำงานในประเทศเกาหลีมาประยุกต์ใช้ 


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนนางเขียว แสนธิ ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม
ซึ่งเป็นผู้พิการและได้รับงบประมาณมาปรับปรุงห้องน้ำ
ตามโครงการ"ลำปางปันสุข"งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสาแล หมู่ 5
บ้านมั่ว นาเห็น หมู่ 4 ตำบลทุ่งงาม


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 16.30 น.
-พบปะเยี่ยมชมสวนชัยวัฒน์ - หมวย ในพื้นที่ บ้านเกาะคา
ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา ซึ่งมีผลไม้หลายชนิด อาทิ
เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียนฯพร้อมทั้งหารือ
แนวทางการสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรผู้ที่สนใจ

วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 10.30 น.
-บรรยายสรุปแนวทาง/จุดเน้นวิธีคิด/วิธีทำงานเชิงกลยุทธ์
ในการบริหารการพัฒนาจังหวัด ให้แก่นักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.) ที่สำนักงานกพร.ส่งมาฝึก
ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ
ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ ฝึกปฎิบัติงานในหน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคณะ
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ประชุมหารือร่วมกับรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
และคณะ เกี่ยวกับการดำเนินการสร้างฝายประชารัฐฯ ตามโครงการ
“ฅน..เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ในพื้นที่บ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง
อำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน จังหวัด เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ในส่วนที่เกินศักยภาพของอำเภอ
และการดำเนินการตามนโยบายเน้นหนัก
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
-ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็น
กับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด/ผอ.กลุ่มงานฯ
คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน
และทีมงานช่วยอำนวยการผู้บริหารวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 20.30 น.
-ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ การติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดลำปาง
และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในช่วงที่ผ่านมา


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-สำรวจสภาพพื้นที่ การประกอบอาชีพและพบปะ
เยี่ยมเยียนประชาชนตามบ้านเรือน
ณ หมู่บ้านปางมะโอ ต.วังเงิน


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-พบปะเยี่ยมเยียน พ่อค้าแม่ค้า ที่นำเห็ดหอมมาจำหน่าย
บริเวณตลาดเห็ดหอมบ้านปางมะโอ
พร้อมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมด้านการตลาด


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางที่มาเรียนรู้ชุมชน
พร้อมส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ (สะตอ และทุเรียน)
ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชทางเลือก ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปี2561
ปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561”
ณ บริเวณลานจอดรถภูดอยฟาร์ม บ้านปางมะโอ


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ส่งเสริมการผลิตหัวเชื้อเห็ดหอม
ซึ่งจังหวัดให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการดำเนินการพร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดหอม
และขั้นตอนวิธีเตรียมการเพาะเห็ดหอม


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปางมะโอ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี2561


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-เยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟ ไร่กาแฟ
และสวนเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ ทุเรียน
สะตอ ลองกอง มังคุด ลางสาด ส้มโอ ขนุน
อะโวกาโด้ ในพื้นที่หมู่บ้านท่ามะโอ


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 18.30 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว
ณ ถนนวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ อ.เมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 09.45 น. - 15.00 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ
ในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา
พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำวัง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม -
กิ่วคอหมา และปฏิบัติภารกิจอื่นๆในพื้นที่จังหวัดลำปางวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 16.30 น.
-บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
และคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10
ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ อำเภอสบปราบ


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับองคมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) พร้อมระบบส่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ติดตามองคมนตรีและคณะ กราบสักการะ พระธาตุลำปางหลวง
และพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 14.30 น.
-ติดตามองคมนตรีและคณะ
กราบสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-กล่าวต้อนรับ องคมนตรี และคณะ พร้อมทั้งบรรยายสรุป
การดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และร่วมประชุมการติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานชลประทานที่ 2


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-ร่วมรับประทานอาหารและหารือข้อราชการกับคณะติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมลำปางริเวอร์ลอดจ์

วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ
พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
และมอบกล้าพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นสัก ต้นไผ่ซางหม่น มะขามป้อม
ประดู่ หว้าฯตามโครงการส่งเสริม การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์
4อย่างตามศาสตร์พระราชาเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
หรือพืชเลื่อนลอย ตามปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561”
ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านปางหละ ตำบลบ้านหวดวันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปางหละ - ห้วยริน ตำบลบ้านหวด
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายการเกษตร บ้านทุ่ง หมู่ 2 ตำบลหลวงใต้
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเลียบลำเหมือง หมู่ 4 ตำบลหลวงเหนือ
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง
ซึ่งมีการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนัง อาทิ กระเป๋า เข็มขัดฯ
ณ กลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง หมู่ 4 ตำบลหลวงเหนือวันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ซึ่งเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปางวันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต
บ้านร่มเย็น หมู่ 8 - บ้านน้ำริน หมู่ 11 ตำบลนิคมพัฒนา
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
บ้านห้วยฮี หมู่ 7 ตำบลต้นธงชัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ 12 ตำบล ต้นธงชัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังหม้อเจดีย์ซาววันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานชลประทานที่ 2
พร้อมทั้งหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2
เกี่ยวกับการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนน้ำล้นทำแกนดินเหนียวหน้าฝาย บ้านห้วยเตาปูน
หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงมอก และโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ที่นำปลาสายพันธุ์ต่างๆ
มาจำหน่าย บริเวณตลาดชุมชน (ตลาดปลา) ตำบลเวียงมอก


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ขุดลอกลำห้วยน้อยพร้อมทำคันดิน บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 3
ตำบลแม่วะ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เป็นประธานการประชุม การติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เป็นประธานพิธีและกล่าวต้อนรับขบวนนักปั่นจักรยาน
“โครงการ 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์เลิกบุหรี่
3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3” เพื่อกระตุ้นประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยการเลิกบุหรี่
พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น
ณ บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง

วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำผาวิ่งชู้
และซ่อมแซมคลองส่งน้ำ พร้อมทั้งพบปะหารือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขยายผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
- เยี่ยมที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน และพบปะ
เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันขี้เหล็ก ตำบลแม่พริก
พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
ตลอดจนติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมกำนันตำบลแม่พริก รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
ซึ่งมีความต้องการฝายกั้นน้ำวัง
และซ่อมแซมตลิ่งริมน้ำวังชำรุด พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนบ้านนางดี สุยะเคือน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก
ซึ่งได้รับการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการ"ลำปาง ปันสุข "
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ร่วมกับกำนันตำบลแม่พริกสำรวจพื้นที่ถนนบริเวณริมแม่น้ำวัง
ในพื้นที่บ้านวังสำราญ ตำบลแม่พริก ซึ่งประสบปัญหาน้ำกัดเซาะ
เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาต่อไป


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของ นายคำ กันทะวงค์
ในพื้นที่บ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด มะไฟ เป็นต้นิ


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงแรมลำปาง ริเวอร์ลอดจ์ ตำบลชมพู


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ลงพื้นที่บ้านทุ่งโจ้ ตำบลบ่านค่า ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน
สำรวจพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างฝายห้วยแม่สุย
ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน"1ไร่ได้1แสน"
ของนางฟองคำ เพ็ญอำไพในพื้นที่บ้านแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-เยี่ยมเยียนนักท่องเที่ยว ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า
บริเวนริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า
พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในหอศิลป์ฯ

วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-ร่วมโครงการปลูกป่า และสร้างแหล่งน้ำ
เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
91 พรรษา โดยมีนายกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธี
ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน


วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-ร่วมรับฟังการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรม
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City
เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันบนเวทีโลก
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลสับปะรดลำปาง”
ที่อบจ.ลำปางได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น
เพื่อประชาสัมพันธ์สับปะรดลำปางและช่วยเหลือเกษตรกร 
จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ"ยุทธศาสตร์สับปะรดลำปาง"
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดปลอดภัยแปลงใหญ่
การวิจัยและพัฒนาด้านสับปะรด นวัตกรรมเครื่องจักรกล
การเกษตรและระบบน้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิต
การส่งเสริมการผลิตสับปะรดmd2ในลักษณะ
เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
การปรุงอาหารจากสับปะรด การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสับปะรด
การสร้างแบรนด์สับปะรดลำปางเพื่อส่งเสริมการตลาดสับปะรด
การผลิตอาหารสัตว์จากสับปะรด พร้อมทั้ง พบปะ เยี่ยมเยียน
หน่วยราชการและเกษตรกรที่มาร่วมงาน
นำผลผลิตมาจำหน่ายในงาน
ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร


วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 19.30 น.
-เยี่ยมชมงาน"มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ"พร้อมพบปะ
เยี่ยมเยียนครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน
จาก 17 จังหวัดภาคเหนือที่มาร่วมงาน
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มิถุนายน 2561
เพื่อชี้แจง ซักซ้อมการปฏิบัติ ติดตามการดำเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอ
การกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาของแต่ละอำเภอ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก
การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การขับเคลื่อนวาระ
"ลำปางสะอาด" ตลอดจนซักซ้อมแนวทางการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯลฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน /ประชาสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรชาวไร่สับปะรด
ติดตามการเตรียมการจัดเทศกาลสับปะรดลำปาง
และพบปะทักทาย เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม
วิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านคุณธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรมจาก17จังหวัดภาคเหนือ
ที่มาร่วมงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง


วันพุธที่ 27 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ
นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-ปรึกษาหารือกับผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำปางและคณะ เกี่ยวกับการบูรณะ
และพัฒนาวัดสำคัญ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววัดพม่า
การจัดทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
/ละครในส่วนที่ใช้วัดในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นสถานที่ถ่ายทำ
และการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
พร้อมทั้ง เยี่ยมชมวัดม่อนปู่ยักษ์


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ติดตามความก้าวหน้า โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
ตำบลเวียงตาล การปลูกผักระบบน้ำแบบ Mini Sprinkler
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปฏิบัติการ วาระ “เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก”
พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดปลอดสารตำบลเวียงตาล


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำทางการเกษตร และก่อสร้างโรงสูบน้ำ
หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองยาว ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6 สะพานข้ามแม่น้ำไพร หมู่ที่ 1 ตำบลวอแก้ว
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสินค้ามาจำหน่าย
บริเวณตลาดคลองถมน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลกจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 10.15 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท กระเบื้องดินเผา
ลำปาง - ไทย จำกัด พร้อมรับฟังปัญหา
ความต้องการและปรึกษาหารือกับประธานสหกรณ์
เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จำกัด
เกี่ยวกับสถานที่ตั้งสหกรณ์ฯโรงดินกลาง
การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิง
การจัดงานมหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง
ที่เมืองทองธานี การจัดงานเซรามิกแฟร์ภายในจังหวัด
การจัดทำสวนเซรามิกและเซรามิกสตรีทอาร์ตฯ
พร้อมประสานงานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการประสาน สนับสนุน การดำเนินการ


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงกาก่อสร้าง
รางรินคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองทาน
บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
รางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยสมัย
หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลสมัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลสมัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลสมัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น. - 19.30 น.
-ให้กำลังใจศิลปินที่กำลังตกแต่งภาพวาดบนกำแพง
รวมทั้งพบปะ ทักทาย นักท่องเที่ยว นักวิจัย
พี่น้องประชาชนที่มาถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกำลังกาย บริเวณริมแม่น้ำวัง


วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้ง
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุม ตึก ภปร. ชั้น18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กทม.


วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 06.00 น.
- เป็นประธานพิธีเปิดงาน
Bangkok Airways : Lampang Half Marathon
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 07.30 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับนายกเทศมนตรีนครลำปาง
รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
/นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด นครลำปาง
ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง
และคณะ เกี่ยวกับการพัฒนาสถานที่
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดลำปางในระยะต่อไป
รวมทั้งการจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว
ในภาพรวมของจังหวัดโดยบูรณาการกิจกรรม
ของทุกภาคส่วน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-เดินทางไปราชการ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
ผอ. ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผช.ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง และผู้แทนชุมชนท่ามะโอ เกี่ยวกับการบูรณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์
จัดทำภาพวาดบนกำแพงและปฏิมากรรม
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บริเวณบ้านหลุยส์ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมืองลำปาง


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 11.45 น. - 15.00 น.
-เยี่ยมชม และพบปะ พูดคุยกับผู้ประกอบการจำหน่าย
สินค้าโอทอป และ Smes ของจังหวัดลำปาง ซึ่งนำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายภายในงาน"ลานนาเอ็กซ์โป "
ซึ่งจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 16.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าสับปะรด
ที่นำสินค้ามาจำหน่ายบริเวณปั้ม ปตท. ตามมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรดของจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 16.45 น.
-เคารพศพคุณแม่จันทร์คำ อินหลง มารดาของคุณพรเพ็ญ
ชัยสิทธิพล ณ บ้านเลขที่ 285 หมู่ 9 ตำบลแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน
ที่มาถ่ายรูปสตรีทอาร์ต บริเวณริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า
พร้อมหารือกับศิลปินเกี่ยวกับการจัดทำภาพวาดเพิ่มเติม
เพื่อประชาสัมพันธ์ก๋วยเตี๋ยว สับปะรดและข้าวแต๋นลำปาง


วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับรองผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย(ททท.)และคณะ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางที่ชุมชนท่ามะโอ
ในช่วงเดือนกันยายน2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
-ให้การต้อนรับคณะจากส่วนกลางและติดตามงาน
ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-สำรวจพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานศิลปะ
และการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะ ชี้แจงนโยบายรัฐบาล และโครงการพัฒนาอำเภอวังเหนือในด้านต่างๆ
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรภาคเอกชน ที่มาให้บริการ
และประชาชนที่มารับบริการ
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา ตำบลวังทรายคำ


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- ติดตามผลการดำเนินโครงการปลูกพืชผักอินทรีย์
ในระบบโรงเรือน ในพื้นที่ตำบลวังทรายคำ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นเมืองบ้านทุ่งฮี หมู่ที่ 1
ตำบลวังทรายคำ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มผึ้งวรชิต
ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายคำ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด
ภูมิปัญญาสมุนไพร ซึ่งผลิตอาหารเสริม
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร
พร้อมทั้งหารือเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
การส่งเสริมด้านการตลาดแก่เกษตรกร
ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิปัญญาสมุนไพร
บ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรผสมผสานและแปรรูป บ้านดอนแก้ว
ซึ่งมีการเพาะเห็ดนางฟ้า และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่ของผู้สูงอายุบ้านดอนแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ศูนย์เครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินของมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอวังเหนือ
ณ อาคารสนามกีฬา อบต. ร่องเคาะ
ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ
เพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านก่อ
ตำบลวังทรายคำ ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการก่อสร้าง
ดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กลำเมืองแม่ตวม
บ้านป่าเหน่ง ตำบลวังแก้ว ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง
ตำบลวังทองตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านเมืองทอง
ซึ่งมีการปลูกเงาะ มะม่วง ฝักทองฯพร้อมทั้งติดตาม
ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลทดแทน
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยสนับสนุนกล้าพันธุ์ ต้นโกโก้
ตามพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- สำรวจพื้นที่ และปรึกษาหารือร่วมกับผู้แทน
ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงถ้ำ
ตำบลวังทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายตาม
“โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) 8 เส้นทาง

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 08.45 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
ผอ. กลุ่มงานอำนวยการ ผอ. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เกี่ยวกับการดำเนินงาน และติดตามเยี่ยมเยียน
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-ให้การต้อนรับ และหารือข้อราชการกับ
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียน ประชาชน เกษตรกร และเยี่ยมชม
พื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีรายได้และมีป่าไม้ ในพื้นที่บ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไผ่
เตาเผาถ่าน บ้านไม้ไผ่ และเฟอนิเจอร์ไผ่
ณ สวนเพชรล้านนา ตำบลแม่สุก

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการป่าไม้ ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
(ลำปาง) จำกัด ตำบลบ้านสา

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ท้องถิ่นจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนอบจ.และส่วนราชการ
/หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปาง
เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสับปะรดลำปาง
และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่สับปะรด
ณ ห้องประชุมสนง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 09.15 น.
-หารือการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย Thailand Pass
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
และชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เป็นประธานพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาร่วมกับผู้บริหาร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
ณ บริเวณเขื่อนกิ่วคอหมา

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )

-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และดูไม้ของกลางซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึด
และนำมาเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์พัฒนา
และป้องกันรักษาป่าไม้ลป.11 (แม่ต๋า) ต.ปงดอน

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาล/จังหวัด รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสา ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ
"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ภายใต้ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร (ปลูกมะม่วง และกล้วย)
ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสา
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพันธ์พืช
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยิ่งขึ้น

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการ
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ก่อนการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค
ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 12.00 น. - 12.30 น.
-เยี่ยมชมและพบปะ พูดคุยกับผู้ประกอบการผลิต
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู อาทิ
กุนเชียง หมูแผ่นฯ ณ ร้านท่งเฮงกี่ ,เล่าฮั้วกี่ และตั้งเฮียงหลี
เพื่อพิจารณาสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-ให้สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของจังหวัด
ภายใต้แคมเปญ “ลำปางปลายทางฝัน”แก่ศูนย์ข่าวภาคเหนือ
ช่อง9 อส.มท ณ สวนพฤกษชาติ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมาะหลวง
ติดตามการดำเนินงานและร่วมหารือเกี่ยวกับ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
บริเวณ ภูเขาไฟจำป่าแดด, วัดรัตนคูหา
และถ้ำดอยน้อย บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ
“ชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี”

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า
ประชาชนบริเวณตลาดคลองถม
หน้าที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมโรงงานประเทืองบริบูรณ์ ในพื้นที่บ้านเวียงสวรรค์
ตำบลแม่เมาะ ซึ่งมีการผลิตเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร
รวมทั้งการทำสบู่ และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากสับปะรด
ส่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 17.00 น.
-ปรึกษาหารือข้อราชการกับปลัดจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป
ณ สำนักสงฆ์ศรีตะเคียนมงคล อ.แม่ทะ
โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
ซึ่งเป็นชาวลำปางมาเป็นประธานในพิธีฯ
จากนั้นได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของฝ่ายปกครองร่วมกับอธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บริหารกรมการปกครองและข้าราชการฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่ลำปาง ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรม
และสถานที่ต่างๆร่วมกัน

วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะ ทักทาย ประชาชน นักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า
บริเวณสตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า

วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำวัง
และบริเวณภาพวาดสตรีทอาร์ต
ร่วมพูดคุยกับศิลปินซึ่งกำลังเตรียมการ
ลงน้ำยาเคลือบภาพวาดเพื่อให้มีความคงทนยิ่งขึ้น
พร้อมนี้ได้ร่วมกับศิลปินสำรวจพื้นที่
ที่จะดำเนินการจัดทำ"ต้นไม้ศิลปะ"
และปรับปรุงทัศนียภาพเพิ่มเติมบริเวณ ๒ ริมฝั่งแม่น้ำ
พร้อมประสานกองร้อย อส.จ.ลำปาง ในการปรับปรุง
พัฒนาพื้นที่ร่วมกับ อบจ.ลำปาง
ช่วงจากสะพานหลังจวนไปยังสิ้นสุดถนนเลียบแม่น้ำวัง

วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.30 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น
เพื่อติดตามการดำเนินงานและร่วมหารือแนวทาง
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริเวณขัวแตะ
วัดพระธาตุสันดอน บ้านปงป่าเป่า ต.วังเงิน
และบริเวณบ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ
ซึ่งทั้งสองหมู่บ้านเป็นเป้าหมายตามโครงการ
"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"
และ โครงการ "หมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) "

วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น. - 19.00 น.
-ลงพื้นที่บริเวณสตรีทอาร์ต ริมสะพานรัษฏาฯ
เพื่อติดตามการแก้ปัญหาการจอดรถบดบังภาพวาดบนกำแพง
หลังจากได้ประสานงานขอรับการสนับสนุน
จากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
จากนั้นได้ร่วมกับอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬา
ย้ายถังขยะและถุงใส่ขยะออกจากบริเวณ
ที่นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายภาพ และเดินพบปะ
ทักทายชาวลำปางและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ที่มาชมและถ่ายรูปกับภาพวาดบนกำแพง
พร้อมร่วมเดินรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล
ในโอกาสที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ ตามปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสับปะรดครบวงจร
ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97 MHz AM 1134 KHz
ณ สวท.ลำปาง

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-เป็นประธานการจัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ในพื้นที่บ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ร่วมกับ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน
ตำรวจ ทหาร จิตอาสา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-สำรวจสภาพพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยียนประชาชนและรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่บ้านห้วยวาด
พร้อมประสานการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลห้วยผึ้ง สำรวจสภาพพื้นที่
พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องชนเผ่าบ้าน
จอกฟ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกล ทุรกันดาร
การเดินทางไม่สะดวก ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
จากนั้นได้ตรวจเยี่ยม ติดตามผล
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม
/โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทดแทน
การปลูกพืชเลื่อนลอย(เงาะ ส้มเขียวหวาน แมคคาเดเมียฯ)
และโครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายให้สนง.เกษตรจังหวัด
จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เมืองหนาว(แมคคาเดเมีย)
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
การขยายพื้นที่เพาะปลูก ตัดไม้ทำลายป่า
และมอบหมายสำนักงานพลังงานจังหวัดประสาน
การดำเนินงานเรื่องโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
เป็นการเร่งด่วน

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจน.ส.นรินดา อัดแอ
และครอบครัว โดยน.ส. นรินดาฯ
ประสบอุบัติเหตุ ทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ณ บ้านช่อฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-สำรวจพื้นที่บริเวณเขื่อนกิ่วคอหมา
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในปีงบประมาณ2562

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน
บริเวณตลาดบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
พร้อมสอบถามสถานการณ์ราคาสับปะรดในพื้นที่
และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน ปตท.
อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16
ประจำปี 2561 “ปตท. สืบสานประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง”
ณ คลังปิโตเลียม ปตท. ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต กิจกรรม
“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561”
ณ ห้องประชุมสุรินทร์สมพร โอสถานุเคราะห์
โรงพยาบาลลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมชมงานศิลปะบนกำแพง โดยใช้ไม้และเซรามิค
บริเวณ ไปรษณีย์สาขาสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น.
-เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปหน่อไม้ ผักกาดและกระเทียม
"อิ่น อ๋อง ฟู้ด"
ณ บ้านป่าเหียง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้)
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมทั้ง ตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้)
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผล และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนมูล ตำบลหัวเสือ
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้)
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผล โครงการปรับปรุงระบบประปา
บ้านก้อม ตำบลหัวเสือ ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้)
-ลงพื้นที่สำรวจบริเวณทางเข้าขัวแตะสะพานบุญไปยัง
วัดพระธาตุสันดอน ตำบลวังเงิน เพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัติวิถี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้)
-พบปะ เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้านขายกาแฟ
อาหารและบริการสปาปลา ในพื้นที่ อ.แม่ทะ
พร้อมหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมน้ำวัง
พร้อมทั้ง พบปะ ทักทาย และให้กำลังใจศิลปิน
ในการวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต”
บริเวณกาดกองต้าตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”
ภายใต้ปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
"เปิดลำปาง ปลายทางฝัน"เพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์โอทอป
Smes สินค้าหัตถอุตสาหกรรม ผลิตผลทางการเกษตร
เผยแพร่ศักยภาพ ส่งเสริมการลงทุนและสร้างภาพลักษณ์
จังหวัดลำปาง ในพื้นที่กทม. โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง
กทม.และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุน
/ท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าต่างๆเข้าร่วมด้วย
รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ชาวลำปางในกทม. นอกจากนี้
ยังได้พิจารณาความเป็นไปได้
/เหมาะสมในการจัดทำ"สวนเซรามิก"
การจัดกิจกรรมขยายผลจากสตรีตอาร์ต
เพื่อตอกย้ำการเป็นเมืองศิลปะ สร้างสรรค์ สนุกสนาน
ร่วมสมัย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมายเน้นหนัก

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และติดตาม
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
และสมาชิกอาสารักษาดินแดน(อส.)
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณริมแม่น้ำวัง
ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายและเที่ยวชมสตรีทอาร์ต

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 18.00 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้)
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล/จังหวัด
รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผล และร่วมกับพี่น้องประชาชน เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางป๋วย ตำบลนาสัก ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามปฏิบัติการ
"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 18.00 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้)
-เยี่ยมชมโรงงานทำตะเกียบ (นางบัวลอย ศรีสุวรรณ)
ในพื้นที่บ้านปางป๋วย พร้อมทั้ง
ประสานสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
ในการใช้ประโยชน์จากเศษไม้ไผ่

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 18.00 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้)
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท อารมณ์ดิน จำกัด
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานเซรามิค
และปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำ"เซรามิค สตรีทอาร์ต"
โดยภาคเอกชน การจัดทำ"สวนเซรามิค" การจัดงาน"มหกรรมเซรามิคและหัตถกรรมลำปาง"
ที่เมืองทองธานีเป็นต้น

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 18.30 น.
-ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมน้ำวัง
พร้อมทั้ง พบปะ ทักทาย พี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกาย
พักผ่อนหย่อนใจและถ่ายภาพสตรีทอาร์ต

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
-ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล รายการโตโยต้า ลีกคัพ ระหว่าง
ลำปาง เอฟซี พบกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเรื่องนโยบาย
/โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อลดการนำเข้าจากจังหวัดอื่น
พร้อมมอบพันธุ์ปลาและอาหารปลาตามโครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศในน้ำให้แก่
คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ลำน้ำจาง ที่เข้าร่วมโครงการ
ตามปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561”
จากนั้นได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา
และกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดบ้านปง
ณ บริเวณวัดบ้านปง (บ้านปงหอสาร) ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-ลงพื้นที่บ้านหลุก ตำบลนาครัว
เพื่อติดตามการซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้การแกะสลักไม้
และวิถีชุมชนบ้านหลุก และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านหลุก
ซึ่งจังหวัดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ตามปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561”
พร้อมทั้งหารือร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอ กำนันตำบลนาครัว
และผู้ประกอบการในพื้นที่ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ
และศูนย์จำหน่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ
รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน/หมู่บ้านโอทอป
จากนั้นได้เยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
และสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและยุทธศาสตร์พัฒนา
สับปะรดลำปางทั้งที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และระยะยาว
ทางคลื่นวิทยุ FM 99 MHz อสมท. ลำปาง

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน -
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะ ฮาล์ฟมาราธอน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 27
ณ ห้องฟ้าประทานพร สวนอาหารปางหลวง

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น.
-พบปะเกษตรผู้ปลูกสับปะรด ที่นำสับปะรดมาจำหน่ายบริเวณ
ศูนย์จำหน่ายสับปะรดและช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์
ราคาสับปะรดและปัญหา อุปสรรคต่างๆ

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-ปรึกษาหารือข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงานสำคัญ
เร่งด่วนร่วมกับทีมงานเลขานุการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 08.30 น.
-บันทึกวีดิทัศน์การส่งเสริมการอ่านในเชิงบูรณาการ
ของจังหวัดลำปาง พร้อมหารือกับผอ.กศน.จังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน
การส่งเสริมอาชีพและเกษตรธรรมชาติ
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมร่วมกับพัฒนาการจังหวัดและคณะ เพื่อปรึกษาหารือ
วางแผนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
และหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป
ณ ห้องประชุมสนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 11.20 น.
-ติดตามความก้าวหน้า พบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร
และมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตราฐาน
แบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง กิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบครบวงจร
ให้แก่กลุ่มเกษตรบ้านหนอง
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ตามปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561” วาระ “เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก”
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนอง ตำบลแม่ทะ
พร้อมทั้ง เยี่ยมชมแปลงเกษตร ของเกษตรในพื้นที่หมู่บ้าน

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุม ปรึกษาร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
กิจกรรมการจัดหลักสูตรอบรมมาตรฐานการท่องเที่ยว 5ด้าน
ภายใต้งบพัฒนาภาค ปี2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 14.40 น.
-ประชุมร่วมกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากงบกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 15.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน/วิถีชีวิต ของชุมชนท่ามะโอ
และการยกระดับกิจกรรม"ท่ามะโอเรโทรแฟร์"
ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น.
-ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดงาน
"เปิดลำปางปลายทางฝัน"เพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์โอทอป Smes
สินค้าหัตถอุตสาหกรรม ผลิตผลทางการเกษตร เผยแพร่ศักยภาพ
ส่งเสริมการลงทุนและสร้างภาพลักษณ์จังหวัดลำปาง ในกทม.
รวมทั้งการจัดทำ"ถนนศิลปะ"รูปแบบอื่นๆ
เพิ่มเติมจากภาพวาดบนฝาผนัง ประติมากรรม
และการจัดกิจกรรมเปิดตัวแคมเปญ"ลำปางปลายทางฝัน"
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
เชื่อมโยงกับ"ลำปางสตรีทอาร์ต" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการกับพล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รองผบ.ตร.เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอื่นๆ
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 14.30 น.
-เยี่ยมชมและติดตามการประมูลทะเบียนรถยนต์ (เลขสวย)
จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 15.20 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (นายคนึง แก้วใย) ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 15.30 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างนครลำปาง
ซึ่งประสบอุบัติเหตุ จากการเข้าช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย
ณ หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 15.40 น.
-พบปะ พูดคุย รับฟังความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
และให้กำลังใจ ปรึกษาหารือกับศิลปินที่กำลังวาดภาพบนกำแพง
“ลำปางสตรีทอาร์ต" บริเวณหลังจวน

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น.
-ลงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำวัง กาดกองต้า
และวัดเกาะวาลุการามร่วมกับผู้นำชุมชน
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้/เหมาะสม
ในการจัดทำ"ถนนศิลปะ"รูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมจากภาพวาดบนฝาผนัง
รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย
และประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาด อาหารเด็ด หัตถกรรมเด่น
ของจังหวัดลำปาง ขยายผลจากสตรีทอาร์ต

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 18.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ภายในกาดกองต้า และปรึกษาหารือกับประธานชุมชน
/ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจอดรถ
บริเวณด้านหน้าภาพวาดบนกำแพง"สตรีทอาร์ต"
ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 61 และ วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 61 และ วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
-ร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล
/ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
และหารือข้อราชการ ประสานการดำเนินงาน
กับผอ.องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเรื่องการแก้ไข
ปัญหาราคาสับปะรด และการผลักดันให้ลำปาง
เป็นสมาร์ท&อินโนเวทีป&ครีเอทีป&อาร์ต ซิตี้
รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"
ณ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 08.30 น.
-พบปะพูดคุยให้กำลังใจและข้อคิดแก่นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ตามปฏิบัติการเดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ปันสุข
วาระ"ลำปาง:เมืองแห่งการเรียนรู้ "
ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-พบปะ ชี้แจงนโยบายรัฐบาล
และโครงการพัฒนาอำเภอสบปราบในด้านต่างๆ
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
ที่มาให้บริการและประชาชนที่มารับบริการ
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และร่วมกับพี่น้องประชาชน เปิดโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกาด
หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค
และการเกษตร ร่วมถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดโครงการก่อสร้างรางระบายนเกคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุมลอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสมัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และร่วมกับพี่น้องประชาชน เปิดโครงการขุดลอกลำห้วยป่าไผ่
บ้านป่าไผ่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสมัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และร่วมกับพี่น้องประชาชน เปิดโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
บ้านน้ำหลงสันติสุขหมู่ที่ 12 ตำบลสมัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร
รวมถึงไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดโครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย
พร้อมขุดลอกลำห้วยสมัย บ้านสมัยชัย หมู่ที่ 7 ตำบลสมัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะ ปรึกษาหารือกับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและคณะ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 20.20 น.
-เดินทางมาราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลตาม
โครงการส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อน
ประจำปี 2561
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน
ณ ห้องประชุม 100 ปี กัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดม่อนพระยาแช่
และร่วมกับจิตอาสา พุทธศาสนิกชน
ถวายผ้าป่าซ่อมแซมพระธาตุ พร้อมทั้ง
พบปะชาวบ้านที่มาร่วมงาน ณ วัดม่อนพระยาแช่

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น.
-พบปะปรึกษาหารือร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นักวิชาการจากมทร.ล้านนาและเจ้าหน้าสนง.เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนข้าว
ปลอดสารเคมีและการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิต
และแปรรูปข้าวฯ
ณ คุ้มเจ้าบุ พร้อมเยี่ยมชมแปลงนาข้าวปลอดสารเคมี

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-พบปะ ปรึกษาหารือกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รองศึกษาธิการจังหวัดและคณะ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกัน/แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
และการดำเนินการโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-ประชุม เร่งรัด ติดตามผลการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย
พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองโครงการจำเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรี
ที่กำกับดูแลภาคเหนือ/กลุ่มจังหวัด
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 16.40 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ดอกเตอร์ อลิสกรุ๊ป จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/สมุนไพร
ส่งออกจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
พร้อมทั้งหารือเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
การส่งเสริมด้านการตลาดแก่เกษตรกร
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดสินค้าโอทอป/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ณ สำนักงานบริษัท หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 18.30 น.
-พบปะ สังสรรค์ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาความต้องการ
ของพี่น้องประชาชน และชี้แจงแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน
พร้อมมอบต้นกล้าพันธุ์พืชเมืองหนาว
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย
ได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง ภายใต้ปฏิบัติการเดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ปันสุข2561
วาระ"ลำปาง:เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"
ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาและหมู่บ้านใกล้เคียง
ณ อาคารแปรรูปและแสดงนิทรรศการ บ้านใหม่พัฒนา
ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะ หารือกับผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
และผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัด
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 17.00 น.
-เยี่ยมชม "อัญชลีแกลลอรี่"พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนางอัญชลี อินทร์อุดม เจ้าของแกลลอรี่
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนวาระ"ลำปาง เมืองศิลปะ"
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภายใต้แคมเปญ"ลำปางปลายทางฝัน"

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายและช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอำเภอเมืองลำปาง
พร้อมทั้งพบปะ เยี่ยมเยียนเกษตรกร
/ประชาชนที่มาร่วมงาน
และเร่งรัดติดตามมาตรการช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรชาวไร่สับปะรดในการกระจายผลผลิต
ไปยังภูมิภาคต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมอาการพระราชธรรมาลังการ
เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหารซึ่งเข้ารับการผ่าตัด
ณ โรงพยาบาลลำปาง

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น. - 14.45 น.
(ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตรดังนี้)
- พบปะ สำรวจพื้นที่ และหารือข้อราชการร่วมกับ
ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ฯและคณะ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร
- เยี่ยมชมการตีดาบของชาวบ้าน บ้านใหม่แม่ปาง
ตำบลเวียงตาล พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธโบราณลำปาง
ในพื้นที่บ้านเหล่า ตำบลเวียตาล
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว
แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
- เยี่ยมชมการทำฝักดาบของชาวบ้าน บ้านเหล่า ตำบลเวียงตาล
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
- เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแนวทาง
ในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
โดยหมู่บ้านนี้มีรายได้หลักจากการทำฝักดาบ
- เยี่ยมชมเฮือนเรือนทนันไชย พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
(นายพงษ์พรรณ เรือนนันชัย) ซึ่งได้รวมศิลปะล้านนาในแขนงต่าง
รวมทั้งผลิตภัณฑ์จักสาน เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ
ในพื้นที่บ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล
- ติดตามการดำเนินโครงการติดตั้งระบบน้ำ
เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยของสมาชิก
นิคมสหกรณ์และการก่อสร้างอาคารตลาดจำหน่ายผลผลิต
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปฏิบัติการเดินหน้าลำปาง
สร้างสรรค์ปันสุข2561
วาระ"ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"
ณ บริเวณนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 15.00 น.
-เยี่ยมชมการผลิตและพบปะ ผู้ประกอบการไส้อั่วสบันงา
ในพื้นที่ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 15.30 น. - 17.45 น.
-ประชุมร่วมกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการต่างๆ 
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบภาค ประจำปีงบประมาณ
2561 รวมทั้งติดตามผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆ
ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
2562จากสำนักงบประมาณ และการเตรียมการจัดทำโครงการต่างๆ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 18.30 น.
-เยี่ยมเยียนศิลปิน และพบปะ ทักทาย นักเรียน นักศึกษา
พี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ
และถ่ายภาพสตรีทอาร์ต บริเวณริมแม่น้ำวัง อ.เมืองฯ

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 12.30 น.
-เยี่ยมชมและให้กำลังใจศิลปิน ในการวาดภาพบนกำแพง
“สตรีทอาร์ต” บริเวณริมแม่น้ำวัง
ตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน"

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
- เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการแผง สับปะรด สอบถามข้อมูล
ติดตามสถานการณ์ราคาสับปะรด พร้อมชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหา
ณ บ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 - 16.00 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
- พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่บ้านแม่เบิน
ตำบลเมืองมาย พร้อมรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชน
และติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของหมู่บ้านฯ
- พบปะ เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่บ้านไผ่งาม
ตำบลเมืองมาย พร้อมรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชน
และติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของหมู่บ้านฯ 
- พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ในพื้นที่บ้านไผ่แพะ
ตำบลเมืองมาย พร้อมรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชน
และติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของหมู่บ้านฯ

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 16.30 น.
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผล การปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร/ห้องสุขา
บริเวณด้านหน้าเขื่อนกิ่วลมเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวที่มาล่องแพ
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบภาค ปี2561

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 17.00 น.
-พบปะผู้ประกอบการแผงสับปะรด /รับซื้อสับปะรด
ในพื้นที่ไปจำหน่ายโรงงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ราคา ณ บ้านห้วยเดื่อพัฒนา
ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
พร้อมทั้ง ประสานสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
ให้ความสนับสนุนในการแปรรูปสับปะรด

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 18.15 น.
-พบปะทักทายพ่อค้า แม่ค้าประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่มาถ่ายรูปสตรีทอาร์ต/ท่องเที่ยว บริเวณริมน้ำวัง และกาดกองต้า

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอ
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน /ประชาสังคม
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-หารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดลำปาง ในการเตรียมการรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-หารือข้อราชการกับผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ฯและคณะ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-หารือร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ในการเตรียมดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อเป็นพุทธอุทยาน
บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
/โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
/ โครงการ “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”
ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-ติดตามความก้าวหน้าและมอบวัสดุ ครุภัณฑ์
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย
ได้มาตราฐานแบบครบวงจร ของจังหวัดลำปาง
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดสมาชิกระบบส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่อำเภอเมืองลำปาง ตามปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561"วาระ"
เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพเกษตรผสมผสาน
เกษตรทางเลือก"พร้อมทั้งสอบถามปัญหาความต้องการ
ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและชี้แจงยุทธศาสตร์
การพัฒนาสับปะรดลำปางทั้งระบบ
และมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านวังเลียบ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-เยี่ยมชมโรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ของกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่สับปะรดปลอดภัยบ้านเสด็จ
ณ บ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ
อำเภอเมืองลำปาง เพื่อพิจารณาแนวทางขยายผล

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 ณ บริเวณสวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 12.40 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานเลขานุการผวจ.
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม
เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปฏิบัติการเดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข
การขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการ
/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
วางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนักในเดือนมิถุนายนฯ
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดำเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”
ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม
Bangkok Airway : Lampang Half Marathon
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 07.30 น.
-เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและเทศน์มหาชาติ เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุเจดีย์ซาวหลัง
พร้อมทั้ง พบปะพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงาน
ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมทั้ง
พบปะพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงาน
ณ วัดจองคำ อำเภองาว

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
และสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ
ณ มณฑลทหารบกที่ 32

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-หารือข้อราชการกับผบ.มทบ32
และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ณ มทบ.32

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3 ในการมาตรวจเยี่ยม
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เตรียมการรับเสด็จฯ
และปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ มลฑลทหารบกที่ 32

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 10.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- ตรวจติดตามโครงการ และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลป.ถ. 8-0001
บ้านนางแตน ตำบลท่าผา ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"พร้อมทั้งพบปะ
รับฟังปัญหา ความต้องการของราษฎรในพื้นที่
- ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่
- ตรวจติดตามโครงการ และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้งนาเกลือ ตำบลวังพร้าว
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
- ตรวจติดตามโครงการ และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านศาลาดงลาน
และบ้านศาลาหลวง ตำบลศาลา พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจศิลปิน
ในการวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต”
บริเวณริมแม่น้ำวัง ตามแคมเปญ
“ลำปาง ปลายทางฝัน” ภายใต้ปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล
และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาสที่3/2561)
ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 13.15 น.
-ข้าร่วมพิธีรับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสาใน
โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความดีด้วยหัวใจ”
ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ดินทางกลับจากกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียน
พบปะหารือและให้กำลังใจศิลปิน ในการวาดภาพบนกำแพง
“สตรีทอาร์ต” บริเวณริมแม่น้ำวัง ตามแคมเปญ
“ลำปาง ปลายทางฝัน” ภายใต้ปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะ ทักทาย เยี่ยมเยียน พ่อค้า แม่ค้า
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ภายในถนนคนเดิน กาดกองต้า

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช)
และคณะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สับปะรดลำปาง
และการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดลำปาง อย่างยั่งยืน
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 10.30 - 12.30น.
-ร่วมพิธีเปิด“โครงการเชื่อมโยงตลาดสับปะรดลำปาง
แบบยั่งยืนโดยกลไกสหกรณ์/ประชารัฐ ประจำปี พ.ศ.2561”
พร้อมทั้ง พบปะ ส่วนราชการ ประชาชน ที่มาร่วมงาน
ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 17.00น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ ตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ
จำกัด อาทิเช่น ฟาร์มไก่ประดู่หางดำ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
แปลงสาธิตผักปลอดภัย และตลาดเกษตรกร (Farmers Market)
ณ อำเภอสบปราบ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 19.20 น.
-เดินทางไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-พบปะ ชี้แจงนโยบายรัฐบาล
และโครงการพัฒนาอำเภอแม่พริก
ในด้านต่างๆพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ที่มาให้บริการและประชาชน
ที่มารับบริการ ตามโครงการจังหวังเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนบ้านผาปัง ตำบลผาปัง

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการ และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านผาปังหลวง
หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ
"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเดิมชำรุด
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการถนน สำหรับสัญจร
และได้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามและร่วมเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 - บ้านโป่งขาม
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเดิมชำรุด พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร
และถนนสำหรับใช้สัญจร
โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการฝายชะลอน้ำ เพื่อการเกษตร
และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหา ความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร
และได้ประสานสำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง
ให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจศิลปิน
ที่กำลังวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต”
บริเวณกาดกองต้าตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”
ภายใต้ปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561
พร้อมทั้ง พบปะ ทักทาย รับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน
พ่อค้าแม่ค้า พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว
ที่มาถ่ายภาพสตรีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านวังยวม
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง หลังจากเกิดเหตุ
น้ำป่าไหลหลากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา พร้อมทั้งประสานงานขอความร่วมมือ
ของ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้านบ้านแลง หมู่ที่ 2
ตำบลบุญนาคพัฒนา พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทำหมวกคาวบอย ในพื้นที่ บ้านแลง หมู่ที่ 2
ตำบลบุญนาคพัฒนา ซึ่งมีราษฎรในชุมชน รับงานไปทำที่บ้าน
และมีการส่งจำหน่ายไปยังต่างจังหวัด และต่างประเทศ

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ บ้านหมาก หมู่ที่ 3
ตำบลบุญนาคพัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
บ้านหมาก ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานปศุสัตว์อำเภอ ให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ บ้านหัววัง
ตำบลบุญนาคพัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตวาตภัย

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-พบปะผู้ใหญ่บ้านและราษฎรบ้านหัววัง
รับฟังปัญหาความต้องการ
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
โดยหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ทำการเกษตร
และมีรายได้เสริมจากการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
จำหน่ายไปยังต่างจังหวัด

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-ลงพื้นที่บ้านหัววัง หมู่ที่ 4
สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนราษฎร
ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมทั้ง ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่
บ้านนิคม 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบุญนาคพัฒนา
ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม 16 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการตลาด
บ้านนิคม 16 พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎร นายประสิทธ์ พรมฟัง
(ผู้พิการ) ซึ่งบ้านได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ moa
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญเปี่ยม ทศถาธรรม
ในพื้นที่บ้านนิคม 16 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ บ้านใหม่รัตนาคม
หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาด ตำบลปงแสนทอง 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักรสานใบตาล
บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง โดยนางแก้ว ตาสิงห์
ครูช่างศิลป์หัตถกรรม 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 15.00 - 16.30น.
(ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา)
-พบปะพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลศาลา 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 18.00 - 19.00น.
-พบปะ ทักทาย นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกาย
พักผ่อนหย่อนใจและถ่ายภาพสตรีทอาร์ต
บริเวณริมแม่น้ำวัง อ.เมืองฯ "จับมือกัน สร้างสรรค์บ้านเรา" 

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
ผอ. สวท. ลำปาง ที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแผนการประชาสัมพันธ์
/สร้างการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาลและโครงการ
/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ปฏิบัติการ"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ ความรัก
ความสามัคคีของชาวลำปาง
การใช้งานประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการลงทุน
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดสินค้าโอทอป Smes
หัตถอุตสาหกรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รองผอ.รมน
ฝ่ายทหาร นายอำเภอเมืองลำปาง
ผู้จัดการธกส.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริษัทประชารัฐ หอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทาง
/แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด
ทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 17.30 - 20.30 น.
-พบปะ สังสรรค์ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ร่วมกับนายกเทศมนตรี
/ชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 07.45 น.
-ติดตามการวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต” ริมน้ำวัง
ตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน” ภายใต้ปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆและรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา
รวมทั้งการเตรียมการเปิดแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”
เพื่อส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว ผลิตผลทางการเกษตร
โอทอป Smes หัตถอุตสาหกรรม ผ่านทางคลื่นวิทยุ
FM 97 MHz AM 1134 KHz ณ สวท.ลำปาง

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 09.10 น.
-เยี่ยมเยียนและพบปะ หัวหน้าส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
พ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดประชารัฐ
ของดีวิถีชุมชน ธกส.
พร้อมหารือเรื่องการแก้ปัญหาราคาสัปปะรด

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร
และเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท นิยมพาณิช ลำปาง
พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับกรรมการหอการค้าจังหวัด
/บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง
เรื่องสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ
"ลำปาง ปลายทางฝัน" รวมทั้ง การจัดงาน
"มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง"
ที่เมืองทองธานี กทม.

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะ พูดคุยกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการบูรณาการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ประสบสาธารณภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการเตรียม
การประชุมเหล่ากาชาดภาค 10
ณ ร้านอาหารครัวรันเวย์

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานเลขานุการผวจ.
ณ ห้องปฏิบัติราชการ เพื่อติดตาม
เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปฏิบัติการเดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัด
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการ
/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเตรียมดำเนินโครงการ “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง" การขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนักในระยะต่อไป
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 19.30 น.
-เป็นประธานงานสวดอภิธรรมศพ
คุณพ่อพรศักดิ์ สุวรรณอัมพา
บิดา นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลำปาง ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 07.30 น.
-ต้อนรับและหารือข้อราชการกับม.ล. ปนัดดา ดิศกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในโอกาส
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครู อาจารย์
นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ
วิชา “กำเนิดไทย” แก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะ และหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขต 15 และคณะ เกี่ยวกับการบูรณาการ
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ
การปฏิรูปภาคเกษตร และวาระ"เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"
ตามแผนพัฒนาจังหวัด
รวมทั้งการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
การผลักดันให้ลำปางเป็นเมืองปศุสัตว์
การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อลดการนำเข้าจากต่างจังหวัด
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาว
การลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมี
โดยเฉพาะในพื้นที่สูง การส่งเสริมการปลูกพืชที่
ตรงกับความต้องการของตลาด/มีมูลค่าสูงตามหลักการ
"ตลาดนำการผลิต"และ"ทำน้อยได้มาก"
การเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนฯลฯ
ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น.
-ให้การต้อนรับและประชุมหารือ
ร่วมกับประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง"
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับ ประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณะ
เพื่อสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”
พร้อมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและคณะ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-ร่วมกับประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณะ
เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยพระฌาณ
และกราบนมัสการเจ้าอาวาสฯ
พร้อมหารือกับนายอำเภอแม่ทะ
เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
รวมทั้งโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดภัย และการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่ทะ

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการวาดภาพ
ฝาผนัง river street art บริเวณริมแม่น้ำวัง
พร้อมร่วมพูดคุยกับคณะศิลปินผู้วาดภาพ
และเจ้าของบ้านซึ่งอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่
ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 08.40 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของสำนักชลประทานที่ ๒

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 10.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดการอบอรมสัมมนา
เรื่อง "การเพิ่มบทบาท อปท.ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปการเมือง" พร้อมบรรยายปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง "บทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาพื้นที่"
ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง
โดยมีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรมสัมมนา

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 13.00 น.
ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ศาลฯ
และองค์กรเอกชนในพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
- ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
- สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 14.30 น.
-ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน พบปะเยี่ยมเยียน
และปรึกษาหารือกับผู้นำท้องที่

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ชี้แจงจุดเน้น/มอบข้อคิดในการดำเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส รวมทั้ง
การแนะแนวการศึกษาต่อและติวเข้มแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโดยวิทยากรพิเศษ(โหน่ง ออนดีมาน)
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ปันสุข" วาระ"ลำปาง
เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์"
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-หารือร่วมกับคลังจังหวัด เกี่ยวกับการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 15.30 น.
ร่วมรับฟังนโยบาย/จุดเน้นในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4
ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล จากนั้นได้ประชุมเน้นย้ำ
/ซักซ้อมการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานฯ การลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
การส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวและไม้ไผ่บนพื้นที่สูง
และเร่งรัดโครงการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
บริเวณเขาตอกหิน บ้านแม่แจ๋ม ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี61เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงาน"แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล"
และ"แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา"ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ริเริ่มขึ้นภายใต้แคมเปญ"ลำปางปลายทางฝัน"
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองปาน
และแจ้ห่ม เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร ที่เกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัย
ส่งจำหน่ายโครงการหลวง

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
- พบปะ เยี่ยมเยียน แม่ค้าและนักท่องเที่ยวบริเวณตลาด
ริมทางซึ่งจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและพืชผักพื้นบ้าน

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 15.00น.
-พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเยาวชน
ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำ
เยาวชนส่งเสริมการอ่าน จังหวัดลำปาง รุ่นที่ ๒
ณ โรงแรมเอเซีย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากงบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๖๑โดยร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หน่วยงานด้านการศึกษา และภาคีส่งเสริมด้านการอ่าน
โดยมุ่งพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช้เวลา
ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นเครือข่าย
ในการเผยแพร่การอ่านไปยังคนในครอบครัว
ชุมชนและโรงเรียนต่อไป

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61วลา 15.30น.
-เยี่ยมชมกิจกรรม และพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร
ผู้ประกอบการ ซึ่งนำสินค้า ผลิตภัณฑ์
และอาหารมาจำหน่ายในงาน
"เกษตรสุขภาพ เกษตรสุขภาพ"
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
พร้อมพบปะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และคณะอาจารย์
/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ซึ่งร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับ
การบริโภคถั่วที่ปลอดภัยจากอะฟลาทอกซินและสารพิษตกค้าง

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-ลงพื้นที่เยี่ยมชม "คุ้มเจ้าบุ" ต.ปงแสงทอง อ.เมืองลำปาง
ซึ่งเป็นเรือนโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๗
โดยปัจจุบันเปิดเป็น "คุ้มสเตย์" ให้บริการห้องพักและอาหารแก่นักท่องเที่ยว
พร้อมนี้ได้ร่วมพูดคุยกับ คุณนิตยา (ศรีบุญเรือง) แสงเล็ก
เจ้าของคุ้ม ถึงประวัติความเป็นมาของคุ้มฯ
และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 6.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ออกกำลังกายริมแม่น้ำวัง
และติดตามการปรับปรุงสถานที่
/เตรียมการวาดภาพบนกำแพง "สตีทอาร์ต "
ตามแคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"2561

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและ
ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า
พร้อมสำรวจราคาสินค้าและ
สภาวะเศรษฐกิจ ที่ตลาดรัษฏาฯ

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ลงพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
เยี่ยมชมหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับไม้ล้อม จัดสวน

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ติดตามความก้าวหน้า
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และยกระดับการให้บริการต่างๆ
รวมทั้งการอาบน้ำแร่และนวดแผนไทย
ภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แคมเปญ"ลำปาง
ปลายทางฝัน"และแผนพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

วันพฤหัสบดี 12 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
- เป็นประธานในพิธีในพิธีเปิดโครงการ
สืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่าสู่ชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน
ประจำปี 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์-
เจ้าพ่อขุนตาน พร้อมทั้ง พบปะประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของบริษัท พาราวู้ด 1993 จำกัด
ในพื้นที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
ซึ่งผลิตเครื่องครัวจากไม้ยางพารา และไม้ฉำฉา
เพื่อการส่งออกต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- เยี่ยมชมการดำเนินงานบัวแก้วฟาร์มสเตย์
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าการเกษตร
อำเภอห้างฉัตร (อ. เนตร ใจเที่ยง)
พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
และศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-เยี่ยมชมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
แบบเติมอากาศ และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยปลูกผักแบบผสมผสาน
เช่น กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ผักสลัด เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-เยี่ยมชมแปลงผักของเกษตรกร
ที่นำสินค้าไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตกร
บริเวณหน้าห้างเสรีสรรพสินค้าลำปาง
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาลำปาง

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-พบปะ เยี่ยมเยียนราษฎรในหมู่บ้าน
ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสานและผลิตภัณฑ์
จากไม้ฉำฉา
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)-เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานอิฐมอญของ
ผู้ใหญ่บ้านและครอบครัว
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-เยี่ยมชมสวนมะเดื่อฝรั่งระเบียงตัดผ้า (นางจินตนา วัทธศิลป์)
ซึ่งมีอาชีพเย็บผ้า รวมทั้งปลูกและจำหน่ายผล/
กิ่งพันธ์มะเดื่อฝรั่งทางออนไลน์

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎร
ผู้ผลิตของฝากจากเศษไม้ฉำฉา
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและการตลาด

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-พบปะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และรับฟังความต้องการพื้นที่
สำหรับจำหน่ายผักปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกร
ภายในบริเวณโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ซึ่งจะได้ปรึกษาหารือและประสานงาน
กับโรงพยาบาลฯต่อไป

วันพฤหัสบดี 11 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 8.00 น.
- ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆและรายงานการปฏิบัติงาน/
ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนแม่บทพัฒนา
จังหวัดลำปาง 20 ปี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97 MHz AM 1134 KHz ณ สวท.ลำปาง

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 9.30 น..
- ปรึกษาหารือกับคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา
นักเขียนรางวัล ซีไรต์ปี พ.ศ.2532 เกี่ยวกับ
การร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลำปาง กับกลุ่มช่างภาพ"สห+ภาพ"และเครือข่าย
อนุรักษ์เมืองเก่า ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/วิถีชีวิต
ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น..
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
โครงการปลูกป่าเพื่อเป็นพุทธอุทยาน
บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด
อำเภอเถิน

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 12.30 น.
- ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมทั้งติดตาม
การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย
ในพื้นที่บ้านแม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพระสงฆ์
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ปรึกษาหารือ
รับฟังความคิดเห็นและสำรวจพื้นที่
โครงการปลูกป่าเพื่อเป็นพุทธอุทยาน
บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์และพื้นที่ไกล้เคียง

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-พบปะหารือกับผู้ใหญ่บ้าน
ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ซึ่งเน้นหนักการปลูกไม้ผล อาทิ เงาะ ฝรั่ง
ส้มเขียวหวาน ส้มโอ น้อยหน่า แก้วมังกร

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนเกษตรกร
และรับฟังปัญหาความต้องการ
ในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร
และการปรับปรุงถนนไปยังแปลงเกษตร

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร ของนายต่อศักดิ์
ปิ่นแก้ว ซึ่งปลูกส้มเขียวหวาน ฝรั่ง
และแก้วมังกรพร้อมทั้งหารือ
ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการตลาด

 

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสำรวจ
ฝายเก็บน้ำห้วยบ่าต้อง ซึ่งมีดินสไลด์
ปิดประตูระบายน้ำทำให้เกษตรกร
ในพื้นที่ไม่สามารถใช้น้ำจากฝายฯ ได้
เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-ติดตามการดำเนินโครงการโรงอบกล้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัด
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-เยี่ยมชมแหล่งภาพเขียนโบราณประตูผา
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้
/ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-ลงพื้นที่บริเวณตลาดประตูผา สำรวจภูมิทัศน์
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งสภาพห้องสุขา
/อาคารศึกษาและจัดแสดงทางโบราณคดีประตูผา ซึ่งชำรุดทรุดโทรมเพื่อประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการปรังปรุงและซ่อมแซมต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 12.00 น.
เยี่ยมชมแปลงเกษตรสวนป้าเหมย ในพื้นที่บ้านปางหละ
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิด
เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย กล้วย ข้าวโพด น้อยหน่าฯ
นำมาจำหน่ายที่ตลาดประตูผา
และเคยประสบปัญหาไฟไหม้สวนลำใย
พร้อมหารือเรื่องการลดการปลูกพืชไร่
และการใช้สารเคมี
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมเยียนและพบปะป้าแอ๊ด ซึ่งรับเลี้ยงสุนัขจรจัด
พร้อมทั้งหารือแนวทางในการสนับสนุนต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-นมัสการเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ซึ่งมีการรับเลี้ยงสุนัขจรจัด
เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-ลงพื้นที่ดูสถานที่ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่ง
มีความห่วงใย/ข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโรงงานชำแหละสุกร
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจติดตามการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ 6 ตำบลบ้านบอม
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมเยียนบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ซึ่งประสบวาตภัย พร้อมรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมชมโรงงานทำหมวกของนายศิลป์ นวลแม้น
ซึ่งมีราษฎรทั้งในชุมชนและอำเภอสบปราบ
รับงานไปทำที่บ้าน พร้อมหารือแนวทางการขยายผล
ไปยังผู้มีรายได้น้อยและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ต้องการมีรายได้เสริมจากภาคเกษตร
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันดอนแก้ว
ซึ่งมีการทำปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์
และแปลงเกษตรตัวอย่าง พร้อมทั้ง
ประสานงานประมงจังหวัดลำปาง
ให้เข้ามาแนะนำช่วยเหลือด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาและกบ
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านอ้อ หมู่ที่6ตำบลดอนแก้ว
รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี
ในการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์จนปรับเปลี่ยน
มาประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและเยี่ยมชม
การดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลสันดอนแก้ว
รับฟังปัญหาความต้องการ
และประสานงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
ให้เข้ามาดูแล ให้คำแนะนำในการใช้ประโยชน์
จากเครื่องจักรกลการเกษตร
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 17.30 - 20.30 น.
-ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดพบปะสังสรรค์
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต)
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ บ้านเขลางค์ทอง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธ 9 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 08.45 น.
พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหาร/ผู้แทนสมาคม มูลนิธิ สโมสร
ภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรต่างๆ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา/พัฒนาจังหวัด
รวมทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์/
แผนแม่บทพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์์

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้
-พบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับพี่น้องชนเผ่า
ขอความร่วมมือในการทำเกษตรผสมผสาน
ลดการใช้สารเคมี ร่วมกันดูแลรักษาป่า
ต้นน้ำ ไม่ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มจากเดิม
และมอบพันธ์กล้าไม้ตามโครงการส่งเสริม
การปลูกอะโวคาโดเพื่อลดพื้นที่
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการทำไร่เลื่อนลอย
แก่เกษตรกรยากจนบ้านทุ่งยาง
หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง

 

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-ร่วมโครงการปลูกป่าวนเกษตร
ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง
ร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน
นายกอบต.เมืองปาน เจ้าหน้าอุทยานฯแจ๊ซ้อน
ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน
ณ บริเวณน้ำตกแม่ปาย ตำบลหัวเมือง
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-ลงพื้นที่บ้านต้นงุ้นหมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง
สำรวจพื้นที่การเกษตร และสะพานข้ามลำน้ำ
ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองปาน และผู้นำชุมชน
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมเยียนโรงเรียน และเยี่ยมชม
ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อทำประปาหมู่บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ราษฎร
ในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีสามารถนำไปเป็น-
แนวทางขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆได้
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นงุ้น
พร้อมรับฟังปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้สารเคมี
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข
พร้อมเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารภายในบริเวณรพ.สต.
เพื่อบริโภคและเป็นตัวอย่างให้แก่อสม.
และประชาชนในพื้นที่
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นงุ้น รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
โดยหมู่บ้านนี้มีรายได้หลักจากการปลูกถั่วแระญี่ปุ่น
โดยมีบริษัทแปรรูปผักผลไม้มาส่งเสริมและรับซื้อ
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
บ้านต้นงุ้นซึ่งประสบปัญหาสหกรณ์ฯในพื้นที่
ร่วมกับเอกชนจัดทำโครงการส่งเสริม
พร้อมการปลูกกล้วยหอมทอง
โดยจำหน่ายกล้าพันธ์ให้
แต่เมื่อได้รับผลผลิตแล้วไม่รับซื้อตามสัญญา
จึงได้ประสานงานสหกรณ์จังหวัด
เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-ร่วมกับเกษตรอำเภอ/ตำบล
สำรวจพื้นที่แปลงเกษตร (พริก)และบ่อปลา
ของราษฎรบ้านไร่ หมู่ที่ 4
ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ
โดยเกษตรกรในหมู่บ้านส่วนหนึ่งปลูกพริก
ในเชิงพาณิชย์เพื่อส่งจำหน่ายโรงผลิตซอส
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมชมการก่อสร้างโรงปลูกมะเขือเทศ
พริกหยวก แบบสมาร์ตฟาร์ม เพื่อส่งโครงการหลวง
ของนายพรีเดช กาญไว ในพื้นที่บ้านไร่
หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางกรรณิกา ขันทิกุล
ซึ่งมีการเลี้ยงปลานิล ปลูกมันเทศญี่ปุ่นส่งโครงการหลวง
และปลูกมะเขือม่วง ส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดไกล้เคียง
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม ขยายผลต่อไป
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน
บริเวณตลาดหน้าวัดศรีดอนมูลแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน

วันอังคาร 8 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคาร 8 พ.ค. 61 เวลา 08.45 น. ปรึกษาหารือร่วมกับ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดลำปาง เพื่อเร่งรัดติดตาม
การดำเนินโครงการภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561 /
การ เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ 2563 /
การประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ของประชาชน
ต่อ นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด
กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติการ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันอังคาร 8 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากปราชญ์ชาวบ้าน
และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาขาต่างๆ อาทิ การเกษตร วัฒนธรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
เกี่ยวกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ของชาวล้านนาและการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ
รวมทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันอังคาร 8 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
 รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
และผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชนในคณะกรรมการชุดต่างๆ
ของจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด
และการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนแม่บทพัฒนาจังหวัด20ปี
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
หารือร่วมกับหัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับการวาดภาพสตรีทอาร์ต "เรื่องเล่าล้านนา"
ในพื้นที่ ตลาดเก๊าจาว และสะพานดำ
ณ ห้องประชุม สำนักงานผวจ.ลำปาง

วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น.
ลงพื้นที่ตลาดเก๊าจาว
และสะพานดำ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
ร่วมกับหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพิจารณา
พื้นที่สำหรับวาดภาพสตรีทอาร์ต "เรื่องเล่าล้านนา"
พร้อมเยี่ยมเยียนรับฟังความคิดเห็น
ของแม่ค้าในตลาดในเรื่องต่างๆ

วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การปรับปรุงตลาดเก๊าจาวและบริเวณสะพานดำ
รวมทั้ง การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว-
โอท็อปนวัตวิถีในพื้นที่ดังกล่าว
ร่วมกับนายสถานีรถไฟ ประธานชุมชนฯ/สหกรณ์ฯ
เจ้าหน้าที่สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สนง.พาณิชย์จังหวัด เครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่า
ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟนครลำปาง
วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
รับฟังกรอบแนวความคิดและความก้าวหน้า
ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดลำปาง
ภาคเอกชนและภาคการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
แผนพัฒนาด้านการเกษตร ของสภาเกษตรจังหวัด และ
รับฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด และ
ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดทำยุทธศาสตร์และ
แผนแม่บทจังหวัดลำปาง 20 ปี
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ20และ
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดลำปางในระยะกลางและ
ระยะยาวมีทิศทางที่ชัดเจน เป็นระบบ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน