วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 07.30 น.
-ปรึกษาหารือและประสานการดำเนินงานกับผอ.ททท.
สำนักงานลำปางและผอ.กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการระดมความคิดเห็น
จากองค์กรภาครัฐ/เอกชน/ชุมชนในการจัดทำยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในปี2562-2565 เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดลำปางให้เป็นจุดหมาย
ปลายของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
และเพิ่ม/กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับพัฒนาการจังหวัด คลังจังหวัด
ผู้แทนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด
กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี2562-2565
เพื่อขับเคลื่อนวาระ"แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ขจัดความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข " ของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
รวมทั้งต่อยอด ขยายผลจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
ในการตรวจติดตามและการสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งบรรยายสรุป ร่วมประชุม
สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน หารือข้อราชการกับคลังจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร
/นักวิชาการมทร.ล้านนาและหัวหน้าส่วนราชการ
/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
/แผนพัฒนาสับปะรดลำปาง
ภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-ให้การต้อนรับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์
ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 07.50 น.
-พบปะ ให้กำลังใจคณะอาจารย์
และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ซึ่งเป็นตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขัน
World Robot Olympiad 2018 ระดับประเทศวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับปลัดจังหวัด ผอ.สำนักงานชลประทานลำปาง
นายอำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สุย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองฯ
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ร่วมกับม.ราชภัฏลำปางและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปางวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นายอำเภอเมืองลำปาง ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เยี่ยมชมการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของ
โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏลำปาง
ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ศ.พญ.สยมพร ศิรินาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหารือแนวทาง
การขยายผลไปยังทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-ให้การต้อนรับส่วนล่วงหน้าของกองงานในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ร้านอาหารลำปางรีสอร์ทวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-ร่วมกิจกรรมต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอบคุณเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
จิตอาสาชาวลำปางที่ร่วมให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่
ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ
การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกตามวาระ
"เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"
และรายงานการปฏิบัติงาน/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
ในช่วงที่ผ่านมา


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง
ประธานสหกรณ์เซรามิคฯ นายกสมาคมผู้ประกอบการไม้
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ ในการจัดทำฐานข้อมูล
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาค ปี2562-2565เพื่อขับเคลื่อนให้ลำปางเป็นเมือง
“เซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมชั้นนำ” ภายใต้แนวคิด"เมืองหลวงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีดีไซด์"
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น. - 13.30 น.
-หารือทีมงานเลขานุการ/ช่วยอำนวยการผู้บริหาร
เกี่ยวกับกำหนดการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์
/แผนพัฒนาจังหวัดระยะต่อไปในแต่ละประเด็น
/วาระ รวมทั้งแผนปฏิบัติงานเชิงรุก
/นัดหมายงานตลอดเดือนกรกฎาคมฯ ณ ห้องปฏิบัติราชการ


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการ
ในการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ
และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
ในปีงบประมาณ2562-2565
เพื่อขับเคลื่อนให้ลำปางเป็น “เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ”
"เมืองสับปะรดครบวงจร""เมืองเกษตรผสมผสานและวนเกษตร"
“เมืองปศุสัตว์” โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคง
ด้านอาหารและลดการนำเข้าจากต่างจังหวัด
การเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรยากจน
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งการติดตามสถานการณ์เรื่องสับปะรดและลำใย
โครงการตามแผนปฏิรูปภาคเกษตร
และการพัฒนาคุณชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านการเกษตร
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 07.45 น. - 08.45 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
และผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ณ จวนผู้ว่าราชจังหวัด
เพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน กรอบเวลาในการบูรณาการ
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ภาค ในปี2562-2563 โดยเน้นหนักการขับเคลื่อนให้ลำปางเป็น
"เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ" "เมืองปศุสัตว์"
"เมืองวนเกษตร" "เมืองท่องเที่ยว"
"เมืองเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมชั้นนำ"
รวมทั้งการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทุกด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการน้ำ
การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและราคาสับปะรดอย่างยั่งยืนวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะ ชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาล
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
ที่มาให้บริการ และประชาชนที่มารับบริการ
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-เยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ
บ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด ซึ่งมีการนำพลังงานหมุนเวียน
(พลังงานน้ำ แสงอาทิตย์และลม)
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ สระนาหยวก บ้านห้วยโจ้
ตำบลนาโป่ง ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านปากกองตะวันออก
ตำบลนาโป่ง ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายผาลาด บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์
หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วะ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )

-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน
ที่ตลาดล้อมแรด ตำบลล้อมแรด


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายใต้พัฒนาจังหวัดปี2561
และติดตามการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ตำบลเสริมกลาง ภายใต้งบประมาณปี2561
(เพิ่มเติม)ของรัฐบาล พร้อมเยี่ยมโรงเรียน สวนไผ่ซางหม่น
และน้ำพุร้อน


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเอี้ยง
หมู่ 7 ตำบลเสริมกลาง ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561
และสำรวจฝายภายในหมู่บ้านที่ชำรุด
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมอนผาบ้านนาเอี้ยง
ซึ่งมีการผลิต หมอนผา หมอนนั่งสมาธิจำหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสันติสุข หมู่ 8
ตำบลเสริมซ้าย ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปี2561


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมไร่ นะโม ฟาร์ม ซึ่งมีการปลูกพืช อาทิ เมล่อน
แตงเกาหลี โดยได้นำความรู้
ประสบการณ์จากการไปทำงานในประเทศเกาหลีมาประยุกต์ใช้ 


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนนางเขียว แสนธิ ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม
ซึ่งเป็นผู้พิการและได้รับงบประมาณมาปรับปรุงห้องน้ำ
ตามโครงการ"ลำปางปันสุข"งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสาแล หมู่ 5
บ้านมั่ว นาเห็น หมู่ 4 ตำบลทุ่งงาม


วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 16.30 น.
-พบปะเยี่ยมชมสวนชัยวัฒน์ - หมวย ในพื้นที่ บ้านเกาะคา
ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา ซึ่งมีผลไม้หลายชนิด อาทิ
เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียนฯพร้อมทั้งหารือ
แนวทางการสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรผู้ที่สนใจ

วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 10.30 น.
-บรรยายสรุปแนวทาง/จุดเน้นวิธีคิด/วิธีทำงานเชิงกลยุทธ์
ในการบริหารการพัฒนาจังหวัด ให้แก่นักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.) ที่สำนักงานกพร.ส่งมาฝึก
ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ
ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ ฝึกปฎิบัติงานในหน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคณะ
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ประชุมหารือร่วมกับรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
และคณะ เกี่ยวกับการดำเนินการสร้างฝายประชารัฐฯ ตามโครงการ
“ฅน..เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ในพื้นที่บ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง
อำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน จังหวัด เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ในส่วนที่เกินศักยภาพของอำเภอ
และการดำเนินการตามนโยบายเน้นหนัก
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
-ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็น
กับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด/ผอ.กลุ่มงานฯ
คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน
และทีมงานช่วยอำนวยการผู้บริหารวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 20.30 น.
-ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ การติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดลำปาง
และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในช่วงที่ผ่านมา


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-สำรวจสภาพพื้นที่ การประกอบอาชีพและพบปะ
เยี่ยมเยียนประชาชนตามบ้านเรือน
ณ หมู่บ้านปางมะโอ ต.วังเงิน


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-พบปะเยี่ยมเยียน พ่อค้าแม่ค้า ที่นำเห็ดหอมมาจำหน่าย
บริเวณตลาดเห็ดหอมบ้านปางมะโอ
พร้อมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมด้านการตลาด


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางที่มาเรียนรู้ชุมชน
พร้อมส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ (สะตอ และทุเรียน)
ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชทางเลือก ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปี2561
ปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561”
ณ บริเวณลานจอดรถภูดอยฟาร์ม บ้านปางมะโอ


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ส่งเสริมการผลิตหัวเชื้อเห็ดหอม
ซึ่งจังหวัดให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการดำเนินการพร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดหอม
และขั้นตอนวิธีเตรียมการเพาะเห็ดหอม


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปางมะโอ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี2561


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ดังนี้ )

-เยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟ ไร่กาแฟ
และสวนเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ ทุเรียน
สะตอ ลองกอง มังคุด ลางสาด ส้มโอ ขนุน
อะโวกาโด้ ในพื้นที่หมู่บ้านท่ามะโอ


วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 18.30 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว
ณ ถนนวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ อ.เมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 09.45 น. - 15.00 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ
ในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา
พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำวัง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม -
กิ่วคอหมา และปฏิบัติภารกิจอื่นๆในพื้นที่จังหวัดลำปางวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 16.30 น.
-บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
และคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10
ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ อำเภอสบปราบ


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับองคมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) พร้อมระบบส่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ติดตามองคมนตรีและคณะ กราบสักการะ พระธาตุลำปางหลวง
และพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 14.30 น.
-ติดตามองคมนตรีและคณะ
กราบสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-กล่าวต้อนรับ องคมนตรี และคณะ พร้อมทั้งบรรยายสรุป
การดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และร่วมประชุมการติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานชลประทานที่ 2


วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 19.00 น.
-ร่วมรับประทานอาหารและหารือข้อราชการกับคณะติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมลำปางริเวอร์ลอดจ์

วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ
พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
และมอบกล้าพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นสัก ต้นไผ่ซางหม่น มะขามป้อม
ประดู่ หว้าฯตามโครงการส่งเสริม การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์
4อย่างตามศาสตร์พระราชาเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
หรือพืชเลื่อนลอย ตามปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561”
ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านปางหละ ตำบลบ้านหวดวันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปางหละ - ห้วยริน ตำบลบ้านหวด
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายการเกษตร บ้านทุ่ง หมู่ 2 ตำบลหลวงใต้
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเลียบลำเหมือง หมู่ 4 ตำบลหลวงเหนือ
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภองาว ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง
ซึ่งมีการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนัง อาทิ กระเป๋า เข็มขัดฯ
ณ กลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง หมู่ 4 ตำบลหลวงเหนือวันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ซึ่งเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปางวันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต
บ้านร่มเย็น หมู่ 8 - บ้านน้ำริน หมู่ 11 ตำบลนิคมพัฒนา
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
บ้านห้วยฮี หมู่ 7 ตำบลต้นธงชัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"วันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ 12 ตำบล ต้นธงชัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังหม้อเจดีย์ซาววันอังคารที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานชลประทานที่ 2
พร้อมทั้งหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2
เกี่ยวกับการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนน้ำล้นทำแกนดินเหนียวหน้าฝาย บ้านห้วยเตาปูน
หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงมอก และโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ที่นำปลาสายพันธุ์ต่างๆ
มาจำหน่าย บริเวณตลาดชุมชน (ตลาดปลา) ตำบลเวียงมอก


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเถิน ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ
ขุดลอกลำห้วยน้อยพร้อมทำคันดิน บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 3
ตำบลแม่วะ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เป็นประธานการประชุม การติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-เป็นประธานพิธีและกล่าวต้อนรับขบวนนักปั่นจักรยาน
“โครงการ 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์เลิกบุหรี่
3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3” เพื่อกระตุ้นประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยการเลิกบุหรี่
พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น
ณ บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง

วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำผาวิ่งชู้
และซ่อมแซมคลองส่งน้ำ พร้อมทั้งพบปะหารือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขยายผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
- เยี่ยมที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน และพบปะ
เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันขี้เหล็ก ตำบลแม่พริก
พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
ตลอดจนติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมกำนันตำบลแม่พริก รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
ซึ่งมีความต้องการฝายกั้นน้ำวัง
และซ่อมแซมตลิ่งริมน้ำวังชำรุด พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-เยี่ยมเยียนบ้านนางดี สุยะเคือน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก
ซึ่งได้รับการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการ"ลำปาง ปันสุข "
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก ดังนี้ )
-ร่วมกับกำนันตำบลแม่พริกสำรวจพื้นที่ถนนบริเวณริมแม่น้ำวัง
ในพื้นที่บ้านวังสำราญ ตำบลแม่พริก ซึ่งประสบปัญหาน้ำกัดเซาะ
เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาต่อไป


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของ นายคำ กันทะวงค์
ในพื้นที่บ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด มะไฟ เป็นต้นิ


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงแรมลำปาง ริเวอร์ลอดจ์ ตำบลชมพู


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้ )
-ลงพื้นที่บ้านทุ่งโจ้ ตำบลบ่านค่า ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน
สำรวจพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างฝายห้วยแม่สุย
ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้)
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน"1ไร่ได้1แสน"
ของนางฟองคำ เพ็ญอำไพในพื้นที่บ้านแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า


วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-เยี่ยมเยียนนักท่องเที่ยว ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า
บริเวนริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า
พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในหอศิลป์ฯ

วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-ร่วมโครงการปลูกป่า และสร้างแหล่งน้ำ
เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
91 พรรษา โดยมีนายกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธี
ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน


วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-ร่วมรับฟังการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรม
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City
เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันบนเวทีโลก
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลสับปะรดลำปาง”
ที่อบจ.ลำปางได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น
เพื่อประชาสัมพันธ์สับปะรดลำปางและช่วยเหลือเกษตรกร 
จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ"ยุทธศาสตร์สับปะรดลำปาง"
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดปลอดภัยแปลงใหญ่
การวิจัยและพัฒนาด้านสับปะรด นวัตกรรมเครื่องจักรกล
การเกษตรและระบบน้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิต
การส่งเสริมการผลิตสับปะรดmd2ในลักษณะ
เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
การปรุงอาหารจากสับปะรด การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสับปะรด
การสร้างแบรนด์สับปะรดลำปางเพื่อส่งเสริมการตลาดสับปะรด
การผลิตอาหารสัตว์จากสับปะรด พร้อมทั้ง พบปะ เยี่ยมเยียน
หน่วยราชการและเกษตรกรที่มาร่วมงาน
นำผลผลิตมาจำหน่ายในงาน
ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร


วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 19.30 น.
-เยี่ยมชมงาน"มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ"พร้อมพบปะ
เยี่ยมเยียนครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน
จาก 17 จังหวัดภาคเหนือที่มาร่วมงาน
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มิถุนายน 2561
เพื่อชี้แจง ซักซ้อมการปฏิบัติ ติดตามการดำเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอ
การกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาของแต่ละอำเภอ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก
การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การขับเคลื่อนวาระ
"ลำปางสะอาด" ตลอดจนซักซ้อมแนวทางการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯลฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน /ประชาสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรชาวไร่สับปะรด
ติดตามการเตรียมการจัดเทศกาลสับปะรดลำปาง
และพบปะทักทาย เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม
วิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านคุณธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรมจาก17จังหวัดภาคเหนือ
ที่มาร่วมงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง


วันพุธที่ 27 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ
นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-ปรึกษาหารือกับผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำปางและคณะ เกี่ยวกับการบูรณะ
และพัฒนาวัดสำคัญ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววัดพม่า
การจัดทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
/ละครในส่วนที่ใช้วัดในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นสถานที่ถ่ายทำ
และการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
พร้อมทั้ง เยี่ยมชมวัดม่อนปู่ยักษ์


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-ติดตามความก้าวหน้า โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
ตำบลเวียงตาล การปลูกผักระบบน้ำแบบ Mini Sprinkler
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปฏิบัติการ วาระ “เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก”
พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดปลอดสารตำบลเวียงตาล


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำทางการเกษตร และก่อสร้างโรงสูบน้ำ
หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองยาว ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6 สะพานข้ามแม่น้ำไพร หมู่ที่ 1 ตำบลวอแก้ว
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันวันพุธที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสินค้ามาจำหน่าย
บริเวณตลาดคลองถมน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลกจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 10.15 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท กระเบื้องดินเผา
ลำปาง - ไทย จำกัด พร้อมรับฟังปัญหา
ความต้องการและปรึกษาหารือกับประธานสหกรณ์
เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จำกัด
เกี่ยวกับสถานที่ตั้งสหกรณ์ฯโรงดินกลาง
การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิง
การจัดงานมหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง
ที่เมืองทองธานี การจัดงานเซรามิกแฟร์ภายในจังหวัด
การจัดทำสวนเซรามิกและเซรามิกสตรีทอาร์ตฯ
พร้อมประสานงานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการประสาน สนับสนุน การดำเนินการ


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงกาก่อสร้าง
รางรินคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองทาน
บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
รางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยสมัย
หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลสมัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลสมัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลสมัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"


วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น. - 19.30 น.
-ให้กำลังใจศิลปินที่กำลังตกแต่งภาพวาดบนกำแพง
รวมทั้งพบปะ ทักทาย นักท่องเที่ยว นักวิจัย
พี่น้องประชาชนที่มาถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกำลังกาย บริเวณริมแม่น้ำวัง


วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้ง
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุม ตึก ภปร. ชั้น18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กทม.


วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 06.00 น.
- เป็นประธานพิธีเปิดงาน
Bangkok Airways : Lampang Half Marathon
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 07.30 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับนายกเทศมนตรีนครลำปาง
รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
/นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด นครลำปาง
ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง
และคณะ เกี่ยวกับการพัฒนาสถานที่
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดลำปางในระยะต่อไป
รวมทั้งการจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว
ในภาพรวมของจังหวัดโดยบูรณาการกิจกรรม
ของทุกภาคส่วน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-เดินทางไปราชการ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
ผอ. ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผช.ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง และผู้แทนชุมชนท่ามะโอ เกี่ยวกับการบูรณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์
จัดทำภาพวาดบนกำแพงและปฏิมากรรม
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บริเวณบ้านหลุยส์ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมืองลำปาง


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 11.45 น. - 15.00 น.
-เยี่ยมชม และพบปะ พูดคุยกับผู้ประกอบการจำหน่าย
สินค้าโอทอป และ Smes ของจังหวัดลำปาง ซึ่งนำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายภายในงาน"ลานนาเอ็กซ์โป "
ซึ่งจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 16.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าสับปะรด
ที่นำสินค้ามาจำหน่ายบริเวณปั้ม ปตท. ตามมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรดของจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 16.45 น.
-เคารพศพคุณแม่จันทร์คำ อินหลง มารดาของคุณพรเพ็ญ
ชัยสิทธิพล ณ บ้านเลขที่ 285 หมู่ 9 ตำบลแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ


วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน
ที่มาถ่ายรูปสตรีทอาร์ต บริเวณริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า
พร้อมหารือกับศิลปินเกี่ยวกับการจัดทำภาพวาดเพิ่มเติม
เพื่อประชาสัมพันธ์ก๋วยเตี๋ยว สับปะรดและข้าวแต๋นลำปาง


วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง พื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับรองผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย(ททท.)และคณะ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางที่ชุมชนท่ามะโอ
ในช่วงเดือนกันยายน2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
-ให้การต้อนรับคณะจากส่วนกลางและติดตามงาน
ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-สำรวจพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานศิลปะ
และการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะ ชี้แจงนโยบายรัฐบาล และโครงการพัฒนาอำเภอวังเหนือในด้านต่างๆ
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรภาคเอกชน ที่มาให้บริการ
และประชาชนที่มารับบริการ
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา ตำบลวังทรายคำ


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- ติดตามผลการดำเนินโครงการปลูกพืชผักอินทรีย์
ในระบบโรงเรือน ในพื้นที่ตำบลวังทรายคำ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นเมืองบ้านทุ่งฮี หมู่ที่ 1
ตำบลวังทรายคำ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มผึ้งวรชิต
ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายคำ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด
ภูมิปัญญาสมุนไพร ซึ่งผลิตอาหารเสริม
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร
พร้อมทั้งหารือเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
การส่งเสริมด้านการตลาดแก่เกษตรกร
ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิปัญญาสมุนไพร
บ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรผสมผสานและแปรรูป บ้านดอนแก้ว
ซึ่งมีการเพาะเห็ดนางฟ้า และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่ของผู้สูงอายุบ้านดอนแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ศูนย์เครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินของมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอวังเหนือ
ณ อาคารสนามกีฬา อบต. ร่องเคาะ
ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ
เพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านก่อ
ตำบลวังทรายคำ ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการก่อสร้าง
ดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กลำเมืองแม่ตวม
บ้านป่าเหน่ง ตำบลวังแก้ว ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง
ตำบลวังทองตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- เยี่ยมชมแปลงเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านเมืองทอง
ซึ่งมีการปลูกเงาะ มะม่วง ฝักทองฯพร้อมทั้งติดตาม
ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลทดแทน
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยสนับสนุนกล้าพันธุ์ ต้นโกโก้
ตามพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ ดังนี้ )
- สำรวจพื้นที่ และปรึกษาหารือร่วมกับผู้แทน
ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงถ้ำ
ตำบลวังทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายตาม
“โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) 8 เส้นทาง

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 08.45 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
ผอ. กลุ่มงานอำนวยการ ผอ. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เกี่ยวกับการดำเนินงาน และติดตามเยี่ยมเยียน
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-ให้การต้อนรับ และหารือข้อราชการกับ
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียน ประชาชน เกษตรกร และเยี่ยมชม
พื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีรายได้และมีป่าไม้ ในพื้นที่บ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไผ่
เตาเผาถ่าน บ้านไม้ไผ่ และเฟอนิเจอร์ไผ่
ณ สวนเพชรล้านนา ตำบลแม่สุก

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น. - 17.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการป่าไม้ ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
(ลำปาง) จำกัด ตำบลบ้านสา

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ท้องถิ่นจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนอบจ.และส่วนราชการ
/หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปาง
เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสับปะรดลำปาง
และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่สับปะรด
ณ ห้องประชุมสนง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 09.15 น.
-หารือการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย Thailand Pass
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
และชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เป็นประธานพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาร่วมกับผู้บริหาร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น
ณ บริเวณเขื่อนกิ่วคอหมา

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )

-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และดูไม้ของกลางซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึด
และนำมาเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์พัฒนา
และป้องกันรักษาป่าไม้ลป.11 (แม่ต๋า) ต.ปงดอน

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาล/จังหวัด รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผล โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสา ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ
"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ภายใต้ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้ )
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร (ปลูกมะม่วง และกล้วย)
ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสา
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพันธ์พืช
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยิ่งขึ้น

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการ
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ก่อนการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค
ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 12.00 น. - 12.30 น.
-เยี่ยมชมและพบปะ พูดคุยกับผู้ประกอบการผลิต
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู อาทิ
กุนเชียง หมูแผ่นฯ ณ ร้านท่งเฮงกี่ ,เล่าฮั้วกี่ และตั้งเฮียงหลี
เพื่อพิจารณาสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-ให้สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของจังหวัด
ภายใต้แคมเปญ “ลำปางปลายทางฝัน”แก่ศูนย์ข่าวภาคเหนือ
ช่อง9 อส.มท ณ สวนพฤกษชาติ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรรายย่อย
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมาะหลวง
ติดตามการดำเนินงานและร่วมหารือเกี่ยวกับ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
บริเวณ ภูเขาไฟจำป่าแดด, วัดรัตนคูหา
และถ้ำดอยน้อย บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ
“ชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี”

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า
ประชาชนบริเวณตลาดคลองถม
หน้าที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
( ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้ )
-เยี่ยมชมโรงงานประเทืองบริบูรณ์ ในพื้นที่บ้านเวียงสวรรค์
ตำบลแม่เมาะ ซึ่งมีการผลิตเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร
รวมทั้งการทำสบู่ และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากสับปะรด
ส่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 17.00 น.
-ปรึกษาหารือข้อราชการกับปลัดจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป
ณ สำนักสงฆ์ศรีตะเคียนมงคล อ.แม่ทะ
โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
ซึ่งเป็นชาวลำปางมาเป็นประธานในพิธีฯ
จากนั้นได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของฝ่ายปกครองร่วมกับอธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บริหารกรมการปกครองและข้าราชการฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่ลำปาง ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรม
และสถานที่ต่างๆร่วมกัน

วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะ ทักทาย ประชาชน นักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า
บริเวณสตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวังและกาดกองต้า

วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำวัง
และบริเวณภาพวาดสตรีทอาร์ต
ร่วมพูดคุยกับศิลปินซึ่งกำลังเตรียมการ
ลงน้ำยาเคลือบภาพวาดเพื่อให้มีความคงทนยิ่งขึ้น
พร้อมนี้ได้ร่วมกับศิลปินสำรวจพื้นที่
ที่จะดำเนินการจัดทำ"ต้นไม้ศิลปะ"
และปรับปรุงทัศนียภาพเพิ่มเติมบริเวณ ๒ ริมฝั่งแม่น้ำ
พร้อมประสานกองร้อย อส.จ.ลำปาง ในการปรับปรุง
พัฒนาพื้นที่ร่วมกับ อบจ.ลำปาง
ช่วงจากสะพานหลังจวนไปยังสิ้นสุดถนนเลียบแม่น้ำวัง

วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 12.30 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น
เพื่อติดตามการดำเนินงานและร่วมหารือแนวทาง
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริเวณขัวแตะ
วัดพระธาตุสันดอน บ้านปงป่าเป่า ต.วังเงิน
และบริเวณบ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ
ซึ่งทั้งสองหมู่บ้านเป็นเป้าหมายตามโครงการ
"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"
และ โครงการ "หมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) "

วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น. - 19.00 น.
-ลงพื้นที่บริเวณสตรีทอาร์ต ริมสะพานรัษฏาฯ
เพื่อติดตามการแก้ปัญหาการจอดรถบดบังภาพวาดบนกำแพง
หลังจากได้ประสานงานขอรับการสนับสนุน
จากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
จากนั้นได้ร่วมกับอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬา
ย้ายถังขยะและถุงใส่ขยะออกจากบริเวณ
ที่นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายภาพ และเดินพบปะ
ทักทายชาวลำปางและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ที่มาชมและถ่ายรูปกับภาพวาดบนกำแพง
พร้อมร่วมเดินรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล
ในโอกาสที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ ตามปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"และรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสับปะรดครบวงจร
ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97 MHz AM 1134 KHz
ณ สวท.ลำปาง

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-เป็นประธานการจัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ในพื้นที่บ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ร่วมกับ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน
ตำรวจ ทหาร จิตอาสา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-สำรวจสภาพพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยียนประชาชนและรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่บ้านห้วยวาด
พร้อมประสานการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลห้วยผึ้ง สำรวจสภาพพื้นที่
พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องชนเผ่าบ้าน
จอกฟ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกล ทุรกันดาร
การเดินทางไม่สะดวก ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
จากนั้นได้ตรวจเยี่ยม ติดตามผล
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม
/โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทดแทน
การปลูกพืชเลื่อนลอย(เงาะ ส้มเขียวหวาน แมคคาเดเมียฯ)
และโครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายให้สนง.เกษตรจังหวัด
จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เมืองหนาว(แมคคาเดเมีย)
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
การขยายพื้นที่เพาะปลูก ตัดไม้ทำลายป่า
และมอบหมายสำนักงานพลังงานจังหวัดประสาน
การดำเนินงานเรื่องโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
เป็นการเร่งด่วน

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจน.ส.นรินดา อัดแอ
และครอบครัว โดยน.ส. นรินดาฯ
ประสบอุบัติเหตุ ทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ณ บ้านช่อฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-สำรวจพื้นที่บริเวณเขื่อนกิ่วคอหมา
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในปีงบประมาณ2562

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน
บริเวณตลาดบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
พร้อมสอบถามสถานการณ์ราคาสับปะรดในพื้นที่
และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน ปตท.
อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16
ประจำปี 2561 “ปตท. สืบสานประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง”
ณ คลังปิโตเลียม ปตท. ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต กิจกรรม
“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561”
ณ ห้องประชุมสุรินทร์สมพร โอสถานุเคราะห์
โรงพยาบาลลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมชมงานศิลปะบนกำแพง โดยใช้ไม้และเซรามิค
บริเวณ ไปรษณีย์สาขาสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น.
-เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปหน่อไม้ ผักกาดและกระเทียม
"อิ่น อ๋อง ฟู้ด"
ณ บ้านป่าเหียง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้)
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมทั้ง ตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้)
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผล และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนมูล ตำบลหัวเสือ
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้)
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล
/จังหวัด รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
พร้อมตรวจเยี่ยม ติดตามผล โครงการปรับปรุงระบบประปา
บ้านก้อม ตำบลหัวเสือ ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้)
-ลงพื้นที่สำรวจบริเวณทางเข้าขัวแตะสะพานบุญไปยัง
วัดพระธาตุสันดอน ตำบลวังเงิน เพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัติวิถี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอแม่ทะ ดังนี้)
-พบปะ เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้านขายกาแฟ
อาหารและบริการสปาปลา ในพื้นที่ อ.แม่ทะ
พร้อมหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมน้ำวัง
พร้อมทั้ง พบปะ ทักทาย และให้กำลังใจศิลปิน
ในการวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต”
บริเวณกาดกองต้าตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”
ภายใต้ปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
"เปิดลำปาง ปลายทางฝัน"เพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์โอทอป
Smes สินค้าหัตถอุตสาหกรรม ผลิตผลทางการเกษตร
เผยแพร่ศักยภาพ ส่งเสริมการลงทุนและสร้างภาพลักษณ์
จังหวัดลำปาง ในพื้นที่กทม. โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง
กทม.และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุน
/ท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าต่างๆเข้าร่วมด้วย
รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ชาวลำปางในกทม. นอกจากนี้
ยังได้พิจารณาความเป็นไปได้
/เหมาะสมในการจัดทำ"สวนเซรามิก"
การจัดกิจกรรมขยายผลจากสตรีตอาร์ต
เพื่อตอกย้ำการเป็นเมืองศิลปะ สร้างสรรค์ สนุกสนาน
ร่วมสมัย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมายเน้นหนัก

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และติดตาม
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
และสมาชิกอาสารักษาดินแดน(อส.)
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณริมแม่น้ำวัง
ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายและเที่ยวชมสตรีทอาร์ต

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 18.00 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้)
-พบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาล/จังหวัด
รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม
ติดตามผล และร่วมกับพี่น้องประชาชน เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางป๋วย ตำบลนาสัก ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามปฏิบัติการ
"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 18.00 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้)
-เยี่ยมชมโรงงานทำตะเกียบ (นางบัวลอย ศรีสุวรรณ)
ในพื้นที่บ้านปางป๋วย พร้อมทั้ง
ประสานสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
ในการใช้ประโยชน์จากเศษไม้ไผ่

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. - 18.00 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ดังนี้)
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท อารมณ์ดิน จำกัด
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานเซรามิค
และปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำ"เซรามิค สตรีทอาร์ต"
โดยภาคเอกชน การจัดทำ"สวนเซรามิค" การจัดงาน"มหกรรมเซรามิคและหัตถกรรมลำปาง"
ที่เมืองทองธานีเป็นต้น

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 18.30 น.
-ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมน้ำวัง
พร้อมทั้ง พบปะ ทักทาย พี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกาย
พักผ่อนหย่อนใจและถ่ายภาพสตรีทอาร์ต

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
-ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล รายการโตโยต้า ลีกคัพ ระหว่าง
ลำปาง เอฟซี พบกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเรื่องนโยบาย
/โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อลดการนำเข้าจากจังหวัดอื่น
พร้อมมอบพันธุ์ปลาและอาหารปลาตามโครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศในน้ำให้แก่
คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ลำน้ำจาง ที่เข้าร่วมโครงการ
ตามปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561”
จากนั้นได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา
และกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดบ้านปง
ณ บริเวณวัดบ้านปง (บ้านปงหอสาร) ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-ลงพื้นที่บ้านหลุก ตำบลนาครัว
เพื่อติดตามการซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้การแกะสลักไม้
และวิถีชุมชนบ้านหลุก และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านหลุก
ซึ่งจังหวัดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ตามปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561”
พร้อมทั้งหารือร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอ กำนันตำบลนาครัว
และผู้ประกอบการในพื้นที่ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ
และศูนย์จำหน่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ
รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน/หมู่บ้านโอทอป
จากนั้นได้เยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
และสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและยุทธศาสตร์พัฒนา
สับปะรดลำปางทั้งที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และระยะยาว
ทางคลื่นวิทยุ FM 99 MHz อสมท. ลำปาง

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน -
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะ ฮาล์ฟมาราธอน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 27
ณ ห้องฟ้าประทานพร สวนอาหารปางหลวง

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น.
-พบปะเกษตรผู้ปลูกสับปะรด ที่นำสับปะรดมาจำหน่ายบริเวณ
ศูนย์จำหน่ายสับปะรดและช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์
ราคาสับปะรดและปัญหา อุปสรรคต่างๆ

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.
-ปรึกษาหารือข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงานสำคัญ
เร่งด่วนร่วมกับทีมงานเลขานุการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 08.30 น.
-บันทึกวีดิทัศน์การส่งเสริมการอ่านในเชิงบูรณาการ
ของจังหวัดลำปาง พร้อมหารือกับผอ.กศน.จังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน
การส่งเสริมอาชีพและเกษตรธรรมชาติ
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมร่วมกับพัฒนาการจังหวัดและคณะ เพื่อปรึกษาหารือ
วางแผนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
และหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป
ณ ห้องประชุมสนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 11.20 น.
-ติดตามความก้าวหน้า พบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร
และมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตราฐาน
แบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง กิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบครบวงจร
ให้แก่กลุ่มเกษตรบ้านหนอง
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ตามปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561” วาระ “เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก”
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนอง ตำบลแม่ทะ
พร้อมทั้ง เยี่ยมชมแปลงเกษตร ของเกษตรในพื้นที่หมู่บ้าน

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุม ปรึกษาร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
กิจกรรมการจัดหลักสูตรอบรมมาตรฐานการท่องเที่ยว 5ด้าน
ภายใต้งบพัฒนาภาค ปี2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 14.40 น.
-ประชุมร่วมกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากงบกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 15.30 น.
-ประชุมหารือร่วมกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน/วิถีชีวิต ของชุมชนท่ามะโอ
และการยกระดับกิจกรรม"ท่ามะโอเรโทรแฟร์"
ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น.
-ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดงาน
"เปิดลำปางปลายทางฝัน"เพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์โอทอป Smes
สินค้าหัตถอุตสาหกรรม ผลิตผลทางการเกษตร เผยแพร่ศักยภาพ
ส่งเสริมการลงทุนและสร้างภาพลักษณ์จังหวัดลำปาง ในกทม.
รวมทั้งการจัดทำ"ถนนศิลปะ"รูปแบบอื่นๆ
เพิ่มเติมจากภาพวาดบนฝาผนัง ประติมากรรม
และการจัดกิจกรรมเปิดตัวแคมเปญ"ลำปางปลายทางฝัน"
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
เชื่อมโยงกับ"ลำปางสตรีทอาร์ต" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-พบปะ หารือข้อราชการกับพล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รองผบ.ตร.เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอื่นๆ
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 14.30 น.
-เยี่ยมชมและติดตามการประมูลทะเบียนรถยนต์ (เลขสวย)
จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 15.20 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (นายคนึง แก้วใย) ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 15.30 น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างนครลำปาง
ซึ่งประสบอุบัติเหตุ จากการเข้าช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย
ณ หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 15.40 น.
-พบปะ พูดคุย รับฟังความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
และให้กำลังใจ ปรึกษาหารือกับศิลปินที่กำลังวาดภาพบนกำแพง
“ลำปางสตรีทอาร์ต" บริเวณหลังจวน

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น.
-ลงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำวัง กาดกองต้า
และวัดเกาะวาลุการามร่วมกับผู้นำชุมชน
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้/เหมาะสม
ในการจัดทำ"ถนนศิลปะ"รูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมจากภาพวาดบนฝาผนัง
รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย
และประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาด อาหารเด็ด หัตถกรรมเด่น
ของจังหวัดลำปาง ขยายผลจากสตรีทอาร์ต

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 18.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ภายในกาดกองต้า และปรึกษาหารือกับประธานชุมชน
/ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจอดรถ
บริเวณด้านหน้าภาพวาดบนกำแพง"สตรีทอาร์ต"
ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 61 และ วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 61 และ วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61
-ร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล
/ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
และหารือข้อราชการ ประสานการดำเนินงาน
กับผอ.องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเรื่องการแก้ไข
ปัญหาราคาสับปะรด และการผลักดันให้ลำปาง
เป็นสมาร์ท&อินโนเวทีป&ครีเอทีป&อาร์ต ซิตี้
รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายใต้แคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"
ณ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 08.30 น.
-พบปะพูดคุยให้กำลังใจและข้อคิดแก่นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ตามปฏิบัติการเดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ปันสุข
วาระ"ลำปาง:เมืองแห่งการเรียนรู้ "
ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-พบปะ ชี้แจงนโยบายรัฐบาล
และโครงการพัฒนาอำเภอสบปราบในด้านต่างๆ
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
ที่มาให้บริการและประชาชนที่มารับบริการ
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และร่วมกับพี่น้องประชาชน เปิดโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกาด
หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค
และการเกษตร ร่วมถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดโครงการก่อสร้างรางระบายนเกคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุมลอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสมัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และร่วมกับพี่น้องประชาชน เปิดโครงการขุดลอกลำห้วยป่าไผ่
บ้านป่าไผ่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสมัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และร่วมกับพี่น้องประชาชน เปิดโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
บ้านน้ำหลงสันติสุขหมู่ที่ 12 ตำบลสมัย ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร
รวมถึงไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
(ลงพื้นที่ อำเภอสบปราบ)
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน
และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดโครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย
พร้อมขุดลอกลำห้วยสมัย บ้านสมัยชัย หมู่ที่ 7 ตำบลสมัย
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะ ปรึกษาหารือกับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและคณะ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 20.20 น.
-เดินทางมาราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลตาม
โครงการส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อน
ประจำปี 2561
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน
ณ ห้องประชุม 100 ปี กัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น.
-กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดม่อนพระยาแช่
และร่วมกับจิตอาสา พุทธศาสนิกชน
ถวายผ้าป่าซ่อมแซมพระธาตุ พร้อมทั้ง
พบปะชาวบ้านที่มาร่วมงาน ณ วัดม่อนพระยาแช่

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น.
-พบปะปรึกษาหารือร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นักวิชาการจากมทร.ล้านนาและเจ้าหน้าสนง.เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนข้าว
ปลอดสารเคมีและการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิต
และแปรรูปข้าวฯ
ณ คุ้มเจ้าบุ พร้อมเยี่ยมชมแปลงนาข้าวปลอดสารเคมี

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น.
-พบปะ ปรึกษาหารือกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รองศึกษาธิการจังหวัดและคณะ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกัน/แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
และการดำเนินการโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-ประชุม เร่งรัด ติดตามผลการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย
พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองโครงการจำเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรี
ที่กำกับดูแลภาคเหนือ/กลุ่มจังหวัด
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 16.40 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ดอกเตอร์ อลิสกรุ๊ป จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/สมุนไพร
ส่งออกจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
พร้อมทั้งหารือเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
การส่งเสริมด้านการตลาดแก่เกษตรกร
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดสินค้าโอทอป/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ณ สำนักงานบริษัท หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ

วันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 18.30 น.
-พบปะ สังสรรค์ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาความต้องการ
ของพี่น้องประชาชน และชี้แจงแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน
พร้อมมอบต้นกล้าพันธุ์พืชเมืองหนาว
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย
ได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง ภายใต้ปฏิบัติการเดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ปันสุข2561
วาระ"ลำปาง:เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"
ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาและหมู่บ้านใกล้เคียง
ณ อาคารแปรรูปและแสดงนิทรรศการ บ้านใหม่พัฒนา
ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
-พบปะ หารือกับผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
และผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัด
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 17.00 น.
-เยี่ยมชม "อัญชลีแกลลอรี่"พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนางอัญชลี อินทร์อุดม เจ้าของแกลลอรี่
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนวาระ"ลำปาง เมืองศิลปะ"
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภายใต้แคมเปญ"ลำปางปลายทางฝัน"

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายและช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอำเภอเมืองลำปาง
พร้อมทั้งพบปะ เยี่ยมเยียนเกษตรกร
/ประชาชนที่มาร่วมงาน
และเร่งรัดติดตามมาตรการช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรชาวไร่สับปะรดในการกระจายผลผลิต
ไปยังภูมิภาคต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมอาการพระราชธรรมาลังการ
เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหารซึ่งเข้ารับการผ่าตัด
ณ โรงพยาบาลลำปาง

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 11.30 น. - 14.45 น.
(ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตรดังนี้)
- พบปะ สำรวจพื้นที่ และหารือข้อราชการร่วมกับ
ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ฯและคณะ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร
- เยี่ยมชมการตีดาบของชาวบ้าน บ้านใหม่แม่ปาง
ตำบลเวียงตาล พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธโบราณลำปาง
ในพื้นที่บ้านเหล่า ตำบลเวียตาล
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว
แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
- เยี่ยมชมการทำฝักดาบของชาวบ้าน บ้านเหล่า ตำบลเวียงตาล
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
- เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแนวทาง
ในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
โดยหมู่บ้านนี้มีรายได้หลักจากการทำฝักดาบ
- เยี่ยมชมเฮือนเรือนทนันไชย พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
(นายพงษ์พรรณ เรือนนันชัย) ซึ่งได้รวมศิลปะล้านนาในแขนงต่าง
รวมทั้งผลิตภัณฑ์จักสาน เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ
ในพื้นที่บ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล
- ติดตามการดำเนินโครงการติดตั้งระบบน้ำ
เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยของสมาชิก
นิคมสหกรณ์และการก่อสร้างอาคารตลาดจำหน่ายผลผลิต
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปฏิบัติการเดินหน้าลำปาง
สร้างสรรค์ปันสุข2561
วาระ"ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ"
ณ บริเวณนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 15.00 น.
-เยี่ยมชมการผลิตและพบปะ ผู้ประกอบการไส้อั่วสบันงา
ในพื้นที่ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 15.30 น. - 17.45 น.
-ประชุมร่วมกับผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการต่างๆ 
ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบภาค ประจำปีงบประมาณ
2561 รวมทั้งติดตามผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆ
ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
2562จากสำนักงบประมาณ และการเตรียมการจัดทำโครงการต่างๆ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 18.30 น.
-เยี่ยมเยียนศิลปิน และพบปะ ทักทาย นักเรียน นักศึกษา
พี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ
และถ่ายภาพสตรีทอาร์ต บริเวณริมแม่น้ำวัง อ.เมืองฯ

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 12.30 น.
-เยี่ยมชมและให้กำลังใจศิลปิน ในการวาดภาพบนกำแพง
“สตรีทอาร์ต” บริเวณริมแม่น้ำวัง
ตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน"

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
- เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการแผง สับปะรด สอบถามข้อมูล
ติดตามสถานการณ์ราคาสับปะรด พร้อมชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหา
ณ บ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 - 16.00 น.
(ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ดังนี้)
- พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่บ้านแม่เบิน
ตำบลเมืองมาย พร้อมรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชน
และติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของหมู่บ้านฯ
- พบปะ เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่บ้านไผ่งาม
ตำบลเมืองมาย พร้อมรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชน
และติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของหมู่บ้านฯ 
- พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ในพื้นที่บ้านไผ่แพะ
ตำบลเมืองมาย พร้อมรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชน
และติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของหมู่บ้านฯ

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 16.30 น.
-ตรวจเยี่ยม ติดตามผล การปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร/ห้องสุขา
บริเวณด้านหน้าเขื่อนกิ่วลมเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวที่มาล่องแพ
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบภาค ปี2561

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 17.00 น.
-พบปะผู้ประกอบการแผงสับปะรด /รับซื้อสับปะรด
ในพื้นที่ไปจำหน่ายโรงงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ราคา ณ บ้านห้วยเดื่อพัฒนา
ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
พร้อมทั้ง ประสานสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
ให้ความสนับสนุนในการแปรรูปสับปะรด

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 เวลา 18.15 น.
-พบปะทักทายพ่อค้า แม่ค้าประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่มาถ่ายรูปสตรีทอาร์ต/ท่องเที่ยว บริเวณริมน้ำวัง และกาดกองต้า

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอ
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน /ประชาสังคม
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-หารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดลำปาง ในการเตรียมการรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-หารือข้อราชการกับผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ฯและคณะ
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-หารือร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ในการเตรียมดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อเป็นพุทธอุทยาน
บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
/โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
/ โครงการ “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”
ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 16.00 น.
-ติดตามความก้าวหน้าและมอบวัสดุ ครุภัณฑ์
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย
ได้มาตราฐานแบบครบวงจร ของจังหวัดลำปาง
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดสมาชิกระบบส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่อำเภอเมืองลำปาง ตามปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561"วาระ"
เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพเกษตรผสมผสาน
เกษตรทางเลือก"พร้อมทั้งสอบถามปัญหาความต้องการ
ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและชี้แจงยุทธศาสตร์
การพัฒนาสับปะรดลำปางทั้งระบบ
และมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านวังเลียบ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-เยี่ยมชมโรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ของกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่สับปะรดปลอดภัยบ้านเสด็จ
ณ บ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ
อำเภอเมืองลำปาง เพื่อพิจารณาแนวทางขยายผล

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 ณ บริเวณสวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 12.40 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานเลขานุการผวจ.
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม
เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปฏิบัติการเดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข
การขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการ
/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
วางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนักในเดือนมิถุนายนฯ
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ประชุมร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดำเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”
ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม
Bangkok Airway : Lampang Half Marathon
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 07.30 น.
-เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและเทศน์มหาชาติ เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุเจดีย์ซาวหลัง
พร้อมทั้ง พบปะพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงาน
ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมทั้ง
พบปะพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงาน
ณ วัดจองคำ อำเภองาว

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 08.30 น.
-เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
และสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ
ณ มณฑลทหารบกที่ 32

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-หารือข้อราชการกับผบ.มทบ32
และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ณ มทบ.32

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3 ในการมาตรวจเยี่ยม
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เตรียมการรับเสด็จฯ
และปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ มลฑลทหารบกที่ 32

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 10.30 - 14.30 น.
( ลงพื้นที่ อำเภอเกาะคา ดังนี้ )
- ตรวจติดตามโครงการ และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลป.ถ. 8-0001
บ้านนางแตน ตำบลท่าผา ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"พร้อมทั้งพบปะ
รับฟังปัญหา ความต้องการของราษฎรในพื้นที่
- ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่
- ตรวจติดตามโครงการ และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้งนาเกลือ ตำบลวังพร้าว
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
- ตรวจติดตามโครงการ และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านศาลาดงลาน
และบ้านศาลาหลวง ตำบลศาลา พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจศิลปิน
ในการวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต”
บริเวณริมแม่น้ำวัง ตามแคมเปญ
“ลำปาง ปลายทางฝัน” ภายใต้ปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 15.55 น.
-เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล
และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาสที่3/2561)
ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 13.15 น.
-ข้าร่วมพิธีรับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสาใน
โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความดีด้วยหัวใจ”
ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ดินทางกลับจากกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียน
พบปะหารือและให้กำลังใจศิลปิน ในการวาดภาพบนกำแพง
“สตรีทอาร์ต” บริเวณริมแม่น้ำวัง ตามแคมเปญ
“ลำปาง ปลายทางฝัน” ภายใต้ปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 17.30 น.
-พบปะ ทักทาย เยี่ยมเยียน พ่อค้า แม่ค้า
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ภายในถนนคนเดิน กาดกองต้า

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช)
และคณะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สับปะรดลำปาง
และการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดลำปาง อย่างยั่งยืน
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 10.30 - 12.30น.
-ร่วมพิธีเปิด“โครงการเชื่อมโยงตลาดสับปะรดลำปาง
แบบยั่งยืนโดยกลไกสหกรณ์/ประชารัฐ ประจำปี พ.ศ.2561”
พร้อมทั้ง พบปะ ส่วนราชการ ประชาชน ที่มาร่วมงาน
ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 17.00น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ ตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ
จำกัด อาทิเช่น ฟาร์มไก่ประดู่หางดำ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
แปลงสาธิตผักปลอดภัย และตลาดเกษตรกร (Farmers Market)
ณ อำเภอสบปราบ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 19.20 น.
-เดินทางไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-พบปะ ชี้แจงนโยบายรัฐบาล
และโครงการพัฒนาอำเภอแม่พริก
ในด้านต่างๆพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ที่มาให้บริการและประชาชน
ที่มารับบริการ ตามโครงการจังหวังเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนบ้านผาปัง ตำบลผาปัง

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการ และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านผาปังหลวง
หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ
"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเดิมชำรุด
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการถนน สำหรับสัญจร
และได้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามและร่วมเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 - บ้านโป่งขาม
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเดิมชำรุด พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร
และถนนสำหรับใช้สัญจร
โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการฝายชะลอน้ำ เพื่อการเกษตร
และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหา ความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร
และได้ประสานสำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง
ให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจศิลปิน
ที่กำลังวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต”
บริเวณกาดกองต้าตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”
ภายใต้ปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561
พร้อมทั้ง พบปะ ทักทาย รับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน
พ่อค้าแม่ค้า พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว
ที่มาถ่ายภาพสตรีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านวังยวม
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง หลังจากเกิดเหตุ
น้ำป่าไหลหลากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา พร้อมทั้งประสานงานขอความร่วมมือ
ของ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้านบ้านแลง หมู่ที่ 2
ตำบลบุญนาคพัฒนา พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทำหมวกคาวบอย ในพื้นที่ บ้านแลง หมู่ที่ 2
ตำบลบุญนาคพัฒนา ซึ่งมีราษฎรในชุมชน รับงานไปทำที่บ้าน
และมีการส่งจำหน่ายไปยังต่างจังหวัด และต่างประเทศ

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ บ้านหมาก หมู่ที่ 3
ตำบลบุญนาคพัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
บ้านหมาก ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานปศุสัตว์อำเภอ ให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ บ้านหัววัง
ตำบลบุญนาคพัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตวาตภัย

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-พบปะผู้ใหญ่บ้านและราษฎรบ้านหัววัง
รับฟังปัญหาความต้องการ
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
โดยหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ทำการเกษตร
และมีรายได้เสริมจากการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
จำหน่ายไปยังต่างจังหวัด

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-ลงพื้นที่บ้านหัววัง หมู่ที่ 4
สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนราษฎร
ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมทั้ง ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่
บ้านนิคม 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบุญนาคพัฒนา
ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม 16 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการตลาด
บ้านนิคม 16 พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎร นายประสิทธ์ พรมฟัง
(ผู้พิการ) ซึ่งบ้านได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ moa
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญเปี่ยม ทศถาธรรม
ในพื้นที่บ้านนิคม 16 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ บ้านใหม่รัตนาคม
หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาด ตำบลปงแสนทอง 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักรสานใบตาล
บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง โดยนางแก้ว ตาสิงห์
ครูช่างศิลป์หัตถกรรม 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 15.00 - 16.30น.
(ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา)
-พบปะพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลศาลา 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 18.00 - 19.00น.
-พบปะ ทักทาย นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกาย
พักผ่อนหย่อนใจและถ่ายภาพสตรีทอาร์ต
บริเวณริมแม่น้ำวัง อ.เมืองฯ "จับมือกัน สร้างสรรค์บ้านเรา" 

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
ผอ. สวท. ลำปาง ที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแผนการประชาสัมพันธ์
/สร้างการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาลและโครงการ
/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ปฏิบัติการ"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ ความรัก
ความสามัคคีของชาวลำปาง
การใช้งานประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการลงทุน
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดสินค้าโอทอป Smes
หัตถอุตสาหกรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รองผอ.รมน
ฝ่ายทหาร นายอำเภอเมืองลำปาง
ผู้จัดการธกส.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริษัทประชารัฐ หอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทาง
/แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด
ทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 17.30 - 20.30 น.
-พบปะ สังสรรค์ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ร่วมกับนายกเทศมนตรี
/ชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 07.45 น.
-ติดตามการวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต” ริมน้ำวัง
ตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน” ภายใต้ปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆและรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา
รวมทั้งการเตรียมการเปิดแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”
เพื่อส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว ผลิตผลทางการเกษตร
โอทอป Smes หัตถอุตสาหกรรม ผ่านทางคลื่นวิทยุ
FM 97 MHz AM 1134 KHz ณ สวท.ลำปาง

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 09.10 น.
-เยี่ยมเยียนและพบปะ หัวหน้าส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
พ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดประชารัฐ
ของดีวิถีชุมชน ธกส.
พร้อมหารือเรื่องการแก้ปัญหาราคาสัปปะรด

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร
และเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท นิยมพาณิช ลำปาง
พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับกรรมการหอการค้าจังหวัด
/บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง
เรื่องสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ
"ลำปาง ปลายทางฝัน" รวมทั้ง การจัดงาน
"มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง"
ที่เมืองทองธานี กทม.

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะ พูดคุยกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการบูรณาการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ประสบสาธารณภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการเตรียม
การประชุมเหล่ากาชาดภาค 10
ณ ร้านอาหารครัวรันเวย์

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานเลขานุการผวจ.
ณ ห้องปฏิบัติราชการ เพื่อติดตาม
เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปฏิบัติการเดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัด
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการ
/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเตรียมดำเนินโครงการ “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง" การขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนักในระยะต่อไป
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 19.30 น.
-เป็นประธานงานสวดอภิธรรมศพ
คุณพ่อพรศักดิ์ สุวรรณอัมพา
บิดา นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลำปาง ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 07.30 น.
-ต้อนรับและหารือข้อราชการกับม.ล. ปนัดดา ดิศกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในโอกาส
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครู อาจารย์
นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ
วิชา “กำเนิดไทย” แก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะ และหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขต 15 และคณะ เกี่ยวกับการบูรณาการ
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ
การปฏิรูปภาคเกษตร และวาระ"เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"
ตามแผนพัฒนาจังหวัด
รวมทั้งการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
การผลักดันให้ลำปางเป็นเมืองปศุสัตว์
การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อลดการนำเข้าจากต่างจังหวัด
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาว
การลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมี
โดยเฉพาะในพื้นที่สูง การส่งเสริมการปลูกพืชที่
ตรงกับความต้องการของตลาด/มีมูลค่าสูงตามหลักการ
"ตลาดนำการผลิต"และ"ทำน้อยได้มาก"
การเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนฯลฯ
ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น.
-ให้การต้อนรับและประชุมหารือ
ร่วมกับประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง"
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับ ประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณะ
เพื่อสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”
พร้อมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและคณะ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-ร่วมกับประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณะ
เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยพระฌาณ
และกราบนมัสการเจ้าอาวาสฯ
พร้อมหารือกับนายอำเภอแม่ทะ
เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
รวมทั้งโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดภัย และการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่ทะ

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการวาดภาพ
ฝาผนัง river street art บริเวณริมแม่น้ำวัง
พร้อมร่วมพูดคุยกับคณะศิลปินผู้วาดภาพ
และเจ้าของบ้านซึ่งอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่
ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 08.40 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของสำนักชลประทานที่ ๒

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 10.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดการอบอรมสัมมนา
เรื่อง "การเพิ่มบทบาท อปท.ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปการเมือง" พร้อมบรรยายปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง "บทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาพื้นที่"
ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง
โดยมีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรมสัมมนา

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 13.00 น.
ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ศาลฯ
และองค์กรเอกชนในพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
- ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
- สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 14.30 น.
-ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน พบปะเยี่ยมเยียน
และปรึกษาหารือกับผู้นำท้องที่

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ชี้แจงจุดเน้น/มอบข้อคิดในการดำเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส รวมทั้ง
การแนะแนวการศึกษาต่อและติวเข้มแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโดยวิทยากรพิเศษ(โหน่ง ออนดีมาน)
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ปันสุข" วาระ"ลำปาง
เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์"
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-หารือร่วมกับคลังจังหวัด เกี่ยวกับการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 15.30 น.
ร่วมรับฟังนโยบาย/จุดเน้นในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4
ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล จากนั้นได้ประชุมเน้นย้ำ
/ซักซ้อมการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานฯ การลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
การส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวและไม้ไผ่บนพื้นที่สูง
และเร่งรัดโครงการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
บริเวณเขาตอกหิน บ้านแม่แจ๋ม ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี61เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงาน"แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล"
และ"แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา"ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ริเริ่มขึ้นภายใต้แคมเปญ"ลำปางปลายทางฝัน"
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองปาน
และแจ้ห่ม เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร ที่เกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัย
ส่งจำหน่ายโครงการหลวง

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
- พบปะ เยี่ยมเยียน แม่ค้าและนักท่องเที่ยวบริเวณตลาด
ริมทางซึ่งจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและพืชผักพื้นบ้าน

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 15.00น.
-พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเยาวชน
ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำ
เยาวชนส่งเสริมการอ่าน จังหวัดลำปาง รุ่นที่ ๒
ณ โรงแรมเอเซีย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากงบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๖๑โดยร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หน่วยงานด้านการศึกษา และภาคีส่งเสริมด้านการอ่าน
โดยมุ่งพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช้เวลา
ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นเครือข่าย
ในการเผยแพร่การอ่านไปยังคนในครอบครัว
ชุมชนและโรงเรียนต่อไป

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61วลา 15.30น.
-เยี่ยมชมกิจกรรม และพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร
ผู้ประกอบการ ซึ่งนำสินค้า ผลิตภัณฑ์
และอาหารมาจำหน่ายในงาน
"เกษตรสุขภาพ เกษตรสุขภาพ"
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
พร้อมพบปะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และคณะอาจารย์
/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ซึ่งร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับ
การบริโภคถั่วที่ปลอดภัยจากอะฟลาทอกซินและสารพิษตกค้าง

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-ลงพื้นที่เยี่ยมชม "คุ้มเจ้าบุ" ต.ปงแสงทอง อ.เมืองลำปาง
ซึ่งเป็นเรือนโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๗
โดยปัจจุบันเปิดเป็น "คุ้มสเตย์" ให้บริการห้องพักและอาหารแก่นักท่องเที่ยว
พร้อมนี้ได้ร่วมพูดคุยกับ คุณนิตยา (ศรีบุญเรือง) แสงเล็ก
เจ้าของคุ้ม ถึงประวัติความเป็นมาของคุ้มฯ
และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 6.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ออกกำลังกายริมแม่น้ำวัง
และติดตามการปรับปรุงสถานที่
/เตรียมการวาดภาพบนกำแพง "สตีทอาร์ต "
ตามแคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"2561

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและ
ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า
พร้อมสำรวจราคาสินค้าและ
สภาวะเศรษฐกิจ ที่ตลาดรัษฏาฯ

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ลงพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
เยี่ยมชมหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับไม้ล้อม จัดสวน

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ติดตามความก้าวหน้า
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และยกระดับการให้บริการต่างๆ
รวมทั้งการอาบน้ำแร่และนวดแผนไทย
ภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แคมเปญ"ลำปาง
ปลายทางฝัน"และแผนพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

วันพฤหัสบดี 12 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
- เป็นประธานในพิธีในพิธีเปิดโครงการ
สืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่าสู่ชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน
ประจำปี 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์-
เจ้าพ่อขุนตาน พร้อมทั้ง พบปะประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของบริษัท พาราวู้ด 1993 จำกัด
ในพื้นที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
ซึ่งผลิตเครื่องครัวจากไม้ยางพารา และไม้ฉำฉา
เพื่อการส่งออกต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- เยี่ยมชมการดำเนินงานบัวแก้วฟาร์มสเตย์
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าการเกษตร
อำเภอห้างฉัตร (อ. เนตร ใจเที่ยง)
พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
และศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-เยี่ยมชมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
แบบเติมอากาศ และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยปลูกผักแบบผสมผสาน
เช่น กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ผักสลัด เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-เยี่ยมชมแปลงผักของเกษตรกร
ที่นำสินค้าไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตกร
บริเวณหน้าห้างเสรีสรรพสินค้าลำปาง
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาลำปาง

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-พบปะ เยี่ยมเยียนราษฎรในหมู่บ้าน
ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสานและผลิตภัณฑ์
จากไม้ฉำฉา
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)-เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานอิฐมอญของ
ผู้ใหญ่บ้านและครอบครัว
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-เยี่ยมชมสวนมะเดื่อฝรั่งระเบียงตัดผ้า (นางจินตนา วัทธศิลป์)
ซึ่งมีอาชีพเย็บผ้า รวมทั้งปลูกและจำหน่ายผล/
กิ่งพันธ์มะเดื่อฝรั่งทางออนไลน์

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎร
ผู้ผลิตของฝากจากเศษไม้ฉำฉา
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและการตลาด

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-พบปะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และรับฟังความต้องการพื้นที่
สำหรับจำหน่ายผักปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกร
ภายในบริเวณโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ซึ่งจะได้ปรึกษาหารือและประสานงาน
กับโรงพยาบาลฯต่อไป

วันพฤหัสบดี 11 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 8.00 น.
- ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆและรายงานการปฏิบัติงาน/
ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนแม่บทพัฒนา
จังหวัดลำปาง 20 ปี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97 MHz AM 1134 KHz ณ สวท.ลำปาง

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 9.30 น..
- ปรึกษาหารือกับคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา
นักเขียนรางวัล ซีไรต์ปี พ.ศ.2532 เกี่ยวกับ
การร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลำปาง กับกลุ่มช่างภาพ"สห+ภาพ"และเครือข่าย
อนุรักษ์เมืองเก่า ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/วิถีชีวิต
ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น..
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
โครงการปลูกป่าเพื่อเป็นพุทธอุทยาน
บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด
อำเภอเถิน

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 12.30 น.
- ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมทั้งติดตาม
การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย
ในพื้นที่บ้านแม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพระสงฆ์
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ปรึกษาหารือ
รับฟังความคิดเห็นและสำรวจพื้นที่
โครงการปลูกป่าเพื่อเป็นพุทธอุทยาน
บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์และพื้นที่ไกล้เคียง

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-พบปะหารือกับผู้ใหญ่บ้าน
ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ซึ่งเน้นหนักการปลูกไม้ผล อาทิ เงาะ ฝรั่ง
ส้มเขียวหวาน ส้มโอ น้อยหน่า แก้วมังกร

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนเกษตรกร
และรับฟังปัญหาความต้องการ
ในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร
และการปรับปรุงถนนไปยังแปลงเกษตร

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร ของนายต่อศักดิ์
ปิ่นแก้ว ซึ่งปลูกส้มเขียวหวาน ฝรั่ง
และแก้วมังกรพร้อมทั้งหารือ
ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการตลาด

 

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสำรวจ
ฝายเก็บน้ำห้วยบ่าต้อง ซึ่งมีดินสไลด์
ปิดประตูระบายน้ำทำให้เกษตรกร
ในพื้นที่ไม่สามารถใช้น้ำจากฝายฯ ได้
เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-ติดตามการดำเนินโครงการโรงอบกล้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัด
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-เยี่ยมชมแหล่งภาพเขียนโบราณประตูผา
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้
/ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-ลงพื้นที่บริเวณตลาดประตูผา สำรวจภูมิทัศน์
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งสภาพห้องสุขา
/อาคารศึกษาและจัดแสดงทางโบราณคดีประตูผา ซึ่งชำรุดทรุดโทรมเพื่อประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการปรังปรุงและซ่อมแซมต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 12.00 น.
เยี่ยมชมแปลงเกษตรสวนป้าเหมย ในพื้นที่บ้านปางหละ
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิด
เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย กล้วย ข้าวโพด น้อยหน่าฯ
นำมาจำหน่ายที่ตลาดประตูผา
และเคยประสบปัญหาไฟไหม้สวนลำใย
พร้อมหารือเรื่องการลดการปลูกพืชไร่
และการใช้สารเคมี
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมเยียนและพบปะป้าแอ๊ด ซึ่งรับเลี้ยงสุนัขจรจัด
พร้อมทั้งหารือแนวทางในการสนับสนุนต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-นมัสการเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ซึ่งมีการรับเลี้ยงสุนัขจรจัด
เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-ลงพื้นที่ดูสถานที่ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่ง
มีความห่วงใย/ข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโรงงานชำแหละสุกร
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจติดตามการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ 6 ตำบลบ้านบอม
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมเยียนบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ซึ่งประสบวาตภัย พร้อมรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมชมโรงงานทำหมวกของนายศิลป์ นวลแม้น
ซึ่งมีราษฎรทั้งในชุมชนและอำเภอสบปราบ
รับงานไปทำที่บ้าน พร้อมหารือแนวทางการขยายผล
ไปยังผู้มีรายได้น้อยและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ต้องการมีรายได้เสริมจากภาคเกษตร
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันดอนแก้ว
ซึ่งมีการทำปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์
และแปลงเกษตรตัวอย่าง พร้อมทั้ง
ประสานงานประมงจังหวัดลำปาง
ให้เข้ามาแนะนำช่วยเหลือด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาและกบ
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านอ้อ หมู่ที่6ตำบลดอนแก้ว
รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี
ในการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์จนปรับเปลี่ยน
มาประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและเยี่ยมชม
การดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลสันดอนแก้ว
รับฟังปัญหาความต้องการ
และประสานงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
ให้เข้ามาดูแล ให้คำแนะนำในการใช้ประโยชน์
จากเครื่องจักรกลการเกษตร
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 17.30 - 20.30 น.
-ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดพบปะสังสรรค์
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต)
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ บ้านเขลางค์ทอง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธ 9 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 08.45 น.
พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหาร/ผู้แทนสมาคม มูลนิธิ สโมสร
ภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรต่างๆ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา/พัฒนาจังหวัด
รวมทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์/
แผนแม่บทพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์์

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้
-พบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับพี่น้องชนเผ่า
ขอความร่วมมือในการทำเกษตรผสมผสาน
ลดการใช้สารเคมี ร่วมกันดูแลรักษาป่า
ต้นน้ำ ไม่ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มจากเดิม
และมอบพันธ์กล้าไม้ตามโครงการส่งเสริม
การปลูกอะโวคาโดเพื่อลดพื้นที่
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการทำไร่เลื่อนลอย
แก่เกษตรกรยากจนบ้านทุ่งยาง
หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง

 

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-ร่วมโครงการปลูกป่าวนเกษตร
ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง
ร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน
นายกอบต.เมืองปาน เจ้าหน้าอุทยานฯแจ๊ซ้อน
ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน
ณ บริเวณน้ำตกแม่ปาย ตำบลหัวเมือง
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-ลงพื้นที่บ้านต้นงุ้นหมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง
สำรวจพื้นที่การเกษตร และสะพานข้ามลำน้ำ
ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองปาน และผู้นำชุมชน
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมเยียนโรงเรียน และเยี่ยมชม
ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อทำประปาหมู่บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ราษฎร
ในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีสามารถนำไปเป็น-
แนวทางขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆได้
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นงุ้น
พร้อมรับฟังปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้สารเคมี
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข
พร้อมเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารภายในบริเวณรพ.สต.
เพื่อบริโภคและเป็นตัวอย่างให้แก่อสม.
และประชาชนในพื้นที่
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นงุ้น รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
โดยหมู่บ้านนี้มีรายได้หลักจากการปลูกถั่วแระญี่ปุ่น
โดยมีบริษัทแปรรูปผักผลไม้มาส่งเสริมและรับซื้อ
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
บ้านต้นงุ้นซึ่งประสบปัญหาสหกรณ์ฯในพื้นที่
ร่วมกับเอกชนจัดทำโครงการส่งเสริม
พร้อมการปลูกกล้วยหอมทอง
โดยจำหน่ายกล้าพันธ์ให้
แต่เมื่อได้รับผลผลิตแล้วไม่รับซื้อตามสัญญา
จึงได้ประสานงานสหกรณ์จังหวัด
เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-ร่วมกับเกษตรอำเภอ/ตำบล
สำรวจพื้นที่แปลงเกษตร (พริก)และบ่อปลา
ของราษฎรบ้านไร่ หมู่ที่ 4
ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ
โดยเกษตรกรในหมู่บ้านส่วนหนึ่งปลูกพริก
ในเชิงพาณิชย์เพื่อส่งจำหน่ายโรงผลิตซอส
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมชมการก่อสร้างโรงปลูกมะเขือเทศ
พริกหยวก แบบสมาร์ตฟาร์ม เพื่อส่งโครงการหลวง
ของนายพรีเดช กาญไว ในพื้นที่บ้านไร่
หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางกรรณิกา ขันทิกุล
ซึ่งมีการเลี้ยงปลานิล ปลูกมันเทศญี่ปุ่นส่งโครงการหลวง
และปลูกมะเขือม่วง ส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดไกล้เคียง
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม ขยายผลต่อไป
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน
บริเวณตลาดหน้าวัดศรีดอนมูลแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน

วันอังคาร 8 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคาร 8 พ.ค. 61 เวลา 08.45 น. ปรึกษาหารือร่วมกับ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดลำปาง เพื่อเร่งรัดติดตาม
การดำเนินโครงการภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561 /
การ เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ 2563 /
การประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ของประชาชน
ต่อ นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด
กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติการ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันอังคาร 8 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากปราชญ์ชาวบ้าน
และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาขาต่างๆ อาทิ การเกษตร วัฒนธรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
เกี่ยวกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ของชาวล้านนาและการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ
รวมทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันอังคาร 8 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
 รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
และผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชนในคณะกรรมการชุดต่างๆ
ของจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด
และการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนแม่บทพัฒนาจังหวัด20ปี
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
หารือร่วมกับหัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับการวาดภาพสตรีทอาร์ต "เรื่องเล่าล้านนา"
ในพื้นที่ ตลาดเก๊าจาว และสะพานดำ
ณ ห้องประชุม สำนักงานผวจ.ลำปาง

วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น.
ลงพื้นที่ตลาดเก๊าจาว
และสะพานดำ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
ร่วมกับหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพิจารณา
พื้นที่สำหรับวาดภาพสตรีทอาร์ต "เรื่องเล่าล้านนา"
พร้อมเยี่ยมเยียนรับฟังความคิดเห็น
ของแม่ค้าในตลาดในเรื่องต่างๆ

วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การปรับปรุงตลาดเก๊าจาวและบริเวณสะพานดำ
รวมทั้ง การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว-
โอท็อปนวัตวิถีในพื้นที่ดังกล่าว
ร่วมกับนายสถานีรถไฟ ประธานชุมชนฯ/สหกรณ์ฯ
เจ้าหน้าที่สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สนง.พาณิชย์จังหวัด เครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่า
ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟนครลำปาง
วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
รับฟังกรอบแนวความคิดและความก้าวหน้า
ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดลำปาง
ภาคเอกชนและภาคการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
แผนพัฒนาด้านการเกษตร ของสภาเกษตรจังหวัด และ
รับฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด และ
ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดทำยุทธศาสตร์และ
แผนแม่บทจังหวัดลำปาง 20 ปี
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ20และ
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดลำปางในระยะกลางและ
ระยะยาวมีทิศทางที่ชัดเจน เป็นระบบ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน