เดือนมีนาคม 2563 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานในพิธีฯ นำคณะข้าราชการ ตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ
และประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์

 

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ในช่วงเย็น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์
โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยเป็นการกระจายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน
เพื่อบริหารจัดการหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ
เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทบทวนประกาศ
และเตรียมออกประกาศฉบับเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการ
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

 

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพินิจ
แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลร่วมกับนายอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ว่า มาตรการของจังหวัดที่สำเร็จจริงๆ
ในขณะนี้ คือมาตรการชุมชน มี อสม.ชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานฝ่ายปกครอง
สาธารณสุขจังหวัด และท้องถิ่นแต่ละแห่งที่เข้มแข็งมาก - แสกนคนที่กลับจากต่างประเทศ
ทุกคน รวมกว่า 500 คน - คนที่สัมผัสใกล้ชิดจากต่างประเทศ บุคคลทางการแพทย์ อสม.
ที่ไปวัดไข้ จำนวน กว่า 1,000 คน ซึ่งทางจังหวัดได้ติดตามครบทุกคน - ในช่วงสัปดาห์
ที่ผ่านมา มีประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 2,000 คน
และการตั้งด่านควบคุมของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง
ทางจังหวัดได้คัดกรองอย่างละเอียด ขอให้ประชาชนอย่าตระหนกกับสถานการณ์มากเกินไป
และเฝ้าดูบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยสามารถแจ้งมาทางจังหวัดได้
รวมไปถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หมั่นล้างมือบ่อยๆ
และขอให้ยกเว้นการชุมนุมหรือกิจกรรมต่างๆ

 

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

เดินหน้า ลำปาง "สุข" ทุกด้าน "สุขด้านปศุสัตว์" สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
โดย กลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ลำปาง
จัดชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบศูนย์รวบรวมและจำหน่ายไข่ไก่ ตรวจสอบปริมาณ
และราคาไข่ไก่ วันที่ 29 มีนาคม 2563

 

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตาม
สถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
พร้อมสรุปประเด็นปัญหาข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563

ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ของจังหวัดลำปางในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการสำรวจชุมชนพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

พาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กอ.รมน.ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางตรวจสอบสถานการณ์ ราคาสินค้าไข่ไก่ ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในจังหวัดลำปาง เช่น ซีพี เบทาโกร และผู้ค้าส่งรายใหญ่ในตลาดสด

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหามติพิจารณาในการออกประกาศจังหวัดฉบับเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และนายอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ ร่วมประชุมหารือในการวางแนวทางและมาตรการเข้มข้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัด) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงและสร้างความความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส covid-19 ตามประกาศจังหวัดลำปาง จำนวน 7 ฉบับ เพื่อชี้แจงแก่สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัด

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563

จังหวัดลำปาง ประชุม VCS ซักซ้อมมาตรการและตอบข้อซักถามในประเด็นสถานการณ์ COVID 19 ร่วมกับนายอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้ง 13 อำเภอ โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ., นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง, นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า ที่บริเวณด้านหน้ามุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง นางสาว วาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งผลิตจากสุราสามทับแปลสภาพ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 120 ลิตร โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3/2563
โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดลำปาง หรืออาการผิดปกติใดๆ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ
เพื่อรับทราบนโยบาย และหารือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
COVID-19 จากผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มพบว่าไม่มีไข้
หรืออาการผิดปกติใดๆด

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ลำปาง พร้อมกำชับท่าอากาศยานลำปาง
สถานีรถไฟนครลำปาง ด้านการคมนาคมขนส่งเตรียมพร้อมรองรับประชาชนจาก
กทม.ตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2563

เวลา 20.30 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม
นายอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
บูรณาการร่วมจากที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง, ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง
ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดดำเนินการคล้ายสถานบริการ
และสถานที่ตามประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 5
ซึ่งสถานประกอบการได้ให้ความร่วมมือตามประกาศ
สถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการไม่พบการฝ่าฝืน

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ พลตรี ปริญญา วีระเดชชูชีพ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

คืนวันนี้ ณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง, ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง, กอ.รมน.จังหวัดลำปาง , ตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตำรวจภูธรเขลางค์นคร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลำปาง, เทศบาลนครลำปาง, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดดำเนินการคล้ายสถานบริการ และสถานที่ตามประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ทั้ง 5 ฉบับ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 4 และ 5 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

https://drive.google.com/...

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มพบว่าไม่มีไข้หรืออาการผิดปกติใดๆ

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563

จังหวัดลำปาง ประกาศจังหวัดเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 จำนวน 3 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

https://drive.google.com/…

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดลำปางได้บูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง


วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่1/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563

ที่ห้องประชุมห้องสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ครั้งที่ 11/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงาน ผลการดำเนินงาน

วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเช้าวันเสาร์อาทิตย์ ใกล้ชิดผู้ว่าฯ โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้โครงการ เด็กวิทย์ฯ จิตอาสา “ร่วมด้วย ช่วยกัน รู้ทัน รู้ไว ป้องกันโควิด 19” มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดลําปาง และนางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ร่วมพบปะและให้กำลังใจ จิตอาสาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุม 23101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลำปาง ได้มีมติในการประชุมคณะกรรม การโรคติดต่อ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เห็นสมควรให้มีแผนปฏิบัติกา รเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือ โควิด 19 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโ คโรนา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 12 หน่วยงานเข้าร่วม เพื่อติดตามสถานการณ์ ตลอดจนการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยในจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะ 2 พื้นที่เสี่ยงสำคัญ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงไม้ผลยืนต้นตายและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคที่จะต้องเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณา แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

ในช่วงบ่าย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาวัชพืชจอกหูหนู ที่แพร่ระบาดในเขื่อนกิ่วลม ณ เขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมชมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานแสดงช้าง ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

ฟรีทั่วประเทศ! ฉีดวัคซีน น้องหมา-น้องแมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 63

โอกาสดี ๆ สำหรับคนรักหมา - แมว มาแล้ว...กับกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า” ซึ่งท่านสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในต่างจังหวัดติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าดอยพระบาทบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมดับไฟกว่า 8 ชั่วโมงพื้นที่เสียหายประมาณ 90 ไร่ บริเวณกิ่วพระเจ้า (ฝั่งขาล่อง)
https://region3.prd.go.th/topic/news/5078
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.จนสามารถควบคุมสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติได้ในเวลา 20.30 น.ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ), เทศบาลนครลำปาง, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร, เทศบาลเมืองพิชัย, อบต.พิชัย, หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สภ.เมืองลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนกำลังคน/รถน้ำ/รถดับเพลิง/รถส่องสว่าง ในการดับไฟป่า

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทําแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563

พาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง กอ.รมน.ลำปาง ติดตามตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ณ ห้างเสรีสรรพสินค้า และร้านปัญญาซุปเปอร์ค้าส่ง อำเภอเมืองลำปาง ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย จาก ศูนย์การกระจาย และบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายใน เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน จำนวน 2,000 ชิ้นๆ ละ 2.50 บาท จำกัดไม่เกินคนละ 1 แพ็ค (4 ชิ้น)
ทั้งนี้ หากพบเห็นการจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) สูงกว่าราคากำหนด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท) แจ้งสายด่วนที่ 1569 กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โทร: 054-265022-3

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ให้โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า ณ บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง เครือข่ายป่าเปียกจังหวัดลำปาง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ศิษย์เก่าเตรียมอุดม รุ่น 33 และกลุ่มคณะแพทย์เพื่อนสยมพร ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดับไฟป่า ได้แก่ เครื่องเป่าลม จอมอนิเตอร์ และโดรนบังคับ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนของจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ โดยจะมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเพื่อใช้ในการดับไฟป่าต่อไป

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563

ในช่วงบ่าย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งในประเทศไทยทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ " COVID-19" เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา จากทุกสังกัดหน่วยงาน ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ป้องกันไวรัส COVID-19 เพื่อนำไปใช้และมอบให้แก่ประชาชน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้

วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563

มณฑลทหารบกที่ 32 โดย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32 เร่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับ กำลังพล เด็กเล็ก ลูกหลานกำลังพล และชุมชนรอบค่ายสุรศักดิ์มนตรี

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชน และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงการสวัสดิการอำเภอแม่เมาะ

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปรับปรุง แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดลําปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563

ในช่วงเย็น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันนักข่าว ประจำปี 2563 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563

จังหวัดลำปาง เตรียมเปิดศูนย์เฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมจัดหาสถานที่รองรับแรงงานกลับบ้านเกิด ตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางว่า ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดศูนย์เฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเดินทางกลับของแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ในสาธารณรัฐเกาหลีที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามมาตรการเฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยมอบหมายให้นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งศูนย์ฯ นี้มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์โรคตลอดจนการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ รวมทั้งการกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงและควบคุมไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563

เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (vcs) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563

เวลา 09.30 น. นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม เขต 15 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนกระทรวง/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Government Innovation Lab) ประจำปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1 เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในจังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน นำเสนอข้อมูล/รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบหารือข้อราชการ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการ และเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและชี้แจงมอบนโยบายให้แก่ผู้ร่วมประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่ายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายไกรสิน อุ่นใจจินต์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ นายนพดล ภู่ชัย หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดลำปาง จำนวน ๑๕๐ คน ที่ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ความรู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้กับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลําปาง หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง

<< ข่าวก่อนหน้านี้ >>