เดือนมกราคม 2563 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง และประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวง" แก่คณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รวม 165 นาย ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ ประชุมมอบนโยบายสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยให้การดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม “แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ให้เกิดเป็นรูปธรรม

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big cleaning Day เรือนจำกลางลำปาง ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสาพระราชทาน รวม 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานหน้าเรือนจำกลางลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563

ช่วงเช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และบทบาทที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก ผวจ.ลำปาง กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำวังและงานแผนงานอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำวัง ณ สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ระดับจังหวัด "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ฮิมน้ำวัง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดแข่งขัน

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ จิตอาสาพระราชทาน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยจะร่วมกันพัฒนาที่บริเวณโรงเรียนบ้านปงสนุก และโรงเรียนอนุบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ อปท.ลำปาง จำนวน 40 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พัฒนาสู่จังหวัดสะอาด👉👉http://region3.prd.go.th/topic/news/1699

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล หวังร่วมผนึกกำลังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคมนี้ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง สำหรับการออกรับบริจาคในครั้งนี้ มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งหมด 71 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 10 ราย มีผู้ผ่านการคัดกรอง 61 ราย ได้โลหิตจำนวน 24,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 10 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 12 ราย

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เป็นการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปี 2563 เตรียมคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี เข้ารับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563
จังหวัดลำปาง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามใกล้ชิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน โดยได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ตามแผนมาตรการเร่งด่วน “ลำปางโมเดล” โดยได้ทำการจัดตั้ง War Room เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันประจำจังหวัดขึ้น พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการไว้รองรับในทุกๆ ด้าน เน้นกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน การบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสม และเน้นการควบคุมเฝ้าระวังการเผาในบริเวณพื้นที่ป่า ที่มีความเสี่ยง โดยมีการวางมาตรการเสริมต่างๆ ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์
วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563
ที่วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และกลุ่มประชาสังคมทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2563 จังหวัดลำปาง ซึ่งการทำแนวกันไฟถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสีย จากการลุกลามของไฟและสะดวกในการปฏิบัติการดับไฟป่า

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบของขวัญให้แก่เด็กลำปาง ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ในสายงานราชการ ร่วมสานฝันสร้างแรงบันดาลใจความเป็นข้าราชการไทย "Inspiration Kids With My Idol" โดยเวลา 09.00 น. เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เยี่ยมชมห้องทำงานและนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ ส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างส่วนราชการกับเยาวชน ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีจังหวัดลำปาง กลุ่มชมรม To be number one กลุ่มตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าใจบทบาทการทำงาน ของส่วนราชการระดับจังหวัด ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อระบบราชการไทย
วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563

นายนัฑ ผาสุก เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น อบรมหลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2563 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563
เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการ ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำปาง แก่ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่พริก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้วางแผนการพัฒนาจังหวัดลำปาง และมีเป้าหมายการทำงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความสุข ให้ประชาชนในจังหวัด ตามนโยบายขับเคลื่อนลำปาง “สุข” ทุกด้าน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว และวางยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง 20 ปี
วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจง รายละเอียดโครงการงานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงผลการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานการออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐาน และผลการคัดเลือกงานที่มีความจำเป็นในระยะสั้น ระยะกลาง ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของเมืองลำปางและพื้นที่ต่อเนื่อง

วันพุธที่ 3 ธ.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม
ปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563พบการเกิดอุบัติเหตุรวม 98 ครั้ง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 3 ธ.ค. 62
-ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสกล สุพรรณบรรจง
ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง
หรือ (YEC) นำเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันและดับไฟป่า
มอบให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันของจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนของจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ
ซึ่งทางจังหวัดจะส่งมอบให้แก่สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
เพื่อจัดสรรและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าต่อไป

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายประทีป
ประคองวงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงมหรสพ
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 เบญจ (2)
ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย
ถูกต้องของตัวอาคาร แสงไฟและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ภายในโรงภาพยนตร์
ถังดับเพลิงภายในตัวอาคาร โดยถังดับเพลิงต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ระยะห่างของแต่ละโรง ขนาดประตูเข้าออก
และตรวจดูวัสดุทุกชนิดในโรงภาพยนตร์จะต้องไม่ลามไฟ สำหรับผลการตรวจเยี่ยม
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ลำปางนั้น ถูกต้องและเป็นไปตาม
พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 เบญจ (2) ทุกประการ

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมพบปะและตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองล้อมแรด
เพื่อพบปะหารือและติดตามแผนงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน
รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน โดยมีนายอำเภอเถิน ท้องถิ่นอำเภอเถิน ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด คณะผู้บริหารและบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนสาธารณะเมืองเถิน
และสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรดแห่งใหม่

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น.
-เป็นประธานการประชุมพบปะและตรวจเยี่ยมเทศบาล เมืองพิชัยเพื่อพบปะ
หารือและติดตามแผนงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน
โดยมีปลัดเทศบาลเมืองพิชัยปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ
ตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-คณะทำงานจัดงานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าพบเพื่อหารือ
ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น.
-ณ มิวเซียมลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง
จัดการแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาหอการค้าทวประเทศ ครั้งที่ 77
ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้น

ณ จังหวัดลำปางในช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคม 2562
โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย

นายสกลสุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง และนายวิสูตร บัวชุม
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปางร่วมแถลงข่าว

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 11.00 น.
-ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (ส.ป.ก.) เพื่อพบปะหารือ
และติดตามแผนงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค
และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาว และของดีนครลำปาง
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการกองนิทรรศการฯ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 56 หน่วยงาน จาก 9 กระทรวง เข้าร่วมประชุมฯ
โดยมีสาระสำคัญในการพิจารณาแนวทางและรูปแบบ การจัดนิทรรศการฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ด้วยจังหวัดลำปาง
ได้กำหนดจัดงาน"ฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563" ในระหว่าง
วันที่ 14-23 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 15.00 น.
-เป็นประธานประชุมหารือการเตรียมการป้องกัน สถานการณ์หมอกควัน และไฟป่า ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ลำปาง, สนง.ปภ.จ.ลำปาง, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง, กอ.รมน.จ.ลำปาง , ปกครองจังหวัด
และหน่วยงานรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนงาน
/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมชี้แจง ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 14.00 น.
-ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง เพื่อพบปะหารือและติดตามแผนงาน
/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ  ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
ตำบลพระบาท จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมหอบังคับการบินลำปาง
และระบบการปฏิบัติการต่างๆ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562"
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
กำจัดวัชพืช/โรค/แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้และมีนิทรรศการด้านงานป่าไม้
โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ วัดพระธาตุสันดอน ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง