วันพุธที่ 23 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-พบปะ ชี้แจงนโยบายรัฐบาล
และโครงการพัฒนาอำเภอแม่พริก
ในด้านต่างๆพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ที่มาให้บริการและประชาชน
ที่มารับบริการ ตามโครงการจังหวังเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนบ้านผาปัง ตำบลผาปัง

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการ และร่วมกับพี่น้องประชาชน
เปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านผาปังหลวง
หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ
"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเดิมชำรุด
พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการถนน สำหรับสัญจร
และได้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามและร่วมเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 - บ้านโป่งขาม
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเดิมชำรุด พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร
และถนนสำหรับใช้สัญจร โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งมีความต้องการฝายชะลอน้ำ เพื่อการเกษตร
และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.30น.
-ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหา ความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งมีความต้องการแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และได้ประสานสำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง
ให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 18.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจศิลปิน
ที่กำลังวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต”
บริเวณกาดกองต้าตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”
ภายใต้ปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561
พร้อมทั้ง พบปะ ทักทาย รับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน
พ่อค้าแม่ค้า พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว
ที่มาถ่ายภาพสตรีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านวังยวม
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง หลังจากเกิดเหตุ
น้ำป่าไหลหลากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา พร้อมทั้งประสานงานขอความร่วมมือ
ของ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้านบ้านแลง หมู่ที่ 2
ตำบลบุญนาคพัฒนา พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทำหมวกคาวบอย ในพื้นที่ บ้านแลง หมู่ที่ 2
ตำบลบุญนาคพัฒนา ซึ่งมีราษฎรในชุมชน รับงานไปทำที่บ้าน
และมีการส่งจำหน่ายไปยังต่างจังหวัด และต่างประเทศ

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ บ้านหมาก หมู่ที่ 3
ตำบลบุญนาคพัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
บ้านหมาก ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานปศุสัตว์อำเภอ ให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ บ้านหัววัง
ตำบลบุญนาคพัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตวาตภัย

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-พบปะผู้ใหญ่บ้านและราษฎรบ้านหัววัง
รับฟังปัญหาความต้องการ
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
โดยหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ทำการเกษตร
และมีรายได้เสริมจากการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
จำหน่ายไปยังต่างจังหวัด

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-ลงพื้นที่บ้านหัววัง หมู่ที่ 4
สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนราษฎร
ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมทั้ง ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่
บ้านนิคม 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบุญนาคพัฒนา
ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม 16 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการตลาด
บ้านนิคม 16 พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎร นายประสิทธ์ พรมฟัง
(ผู้พิการ) ซึ่งบ้านได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ moa
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญเปี่ยม ทศถาธรรม
ในพื้นที่บ้านนิคม 16 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ บ้านใหม่รัตนาคม
หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาด ตำบลปงแสนทอง 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 14.30น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักรสานใบตาล
บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง โดยนางแก้ว ตาสิงห์
ครูช่างศิลป์หัตถกรรม 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 15.00 - 16.30น.
(ลงพื้นที่อำเภอเกาะคา)
-พบปะพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา
- เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลศาลา 

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 18.00 - 19.00น.
-พบปะ ทักทาย นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกาย
พักผ่อนหย่อนใจและถ่ายภาพสตรีทอาร์ต
บริเวณริมแม่น้ำวัง อ.เมืองฯ "จับมือกัน สร้างสรรค์บ้านเรา" 

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
ผอ. สวท. ลำปาง ที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแผนการประชาสัมพันธ์
/สร้างการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบาย
/โครงการสำคัญของรัฐบาลและโครงการ
/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ปฏิบัติการ"ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ ความรัก
ความสามัคคีของชาวลำปาง
การใช้งานประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการลงทุน
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดสินค้าโอทอป Smes
หัตถอุตสาหกรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
-ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รองผอ.รมน
ฝ่ายทหาร นายอำเภอเมืองลำปาง
ผู้จัดการธกส.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริษัทประชารัฐ หอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทาง
/แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด
ทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 17.30 - 20.30 น.
-พบปะ สังสรรค์ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ร่วมกับนายกเทศมนตรี
/ชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 07.45 น.
-ติดตามการวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต” ริมน้ำวัง
ตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน” ภายใต้ปฏิบัติการ
“เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆและรายงานการปฏิบัติงาน
/ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา
รวมทั้งการเตรียมการเปิดแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”
เพื่อส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว ผลิตผลทางการเกษตร
โอทอป Smes หัตถอุตสาหกรรม ผ่านทางคลื่นวิทยุ
FM 97 MHz AM 1134 KHz ณ สวท.ลำปาง

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 09.10 น.
-เยี่ยมเยียนและพบปะ หัวหน้าส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
พ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดประชารัฐ
ของดีวิถีชุมชน ธกส.
พร้อมหารือเรื่องการแก้ปัญหาราคาสัปปะรด

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร
และเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท นิยมพาณิช ลำปาง
พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับกรรมการหอการค้าจังหวัด
/บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง
เรื่องสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ
"ลำปาง ปลายทางฝัน" รวมทั้ง การจัดงาน
"มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง"
ที่เมืองทองธานี กทม.

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น.
-พบปะ พูดคุยกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการบูรณาการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ประสบสาธารณภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการเตรียม
การประชุมเหล่ากาชาดภาค 10
ณ ร้านอาหารครัวรันเวย์

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานเลขานุการผวจ.
ณ ห้องปฏิบัติราชการ เพื่อติดตาม
เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปฏิบัติการเดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัด
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการ
/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเตรียมดำเนินโครงการ “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง" การขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานเน้นหนักในระยะต่อไป
ณ ห้องปฏิบัติราชการ

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 19.30 น.
-เป็นประธานงานสวดอภิธรรมศพ
คุณพ่อพรศักดิ์ สุวรรณอัมพา
บิดา นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลำปาง ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 07.30 น.
-ต้อนรับและหารือข้อราชการกับม.ล. ปนัดดา ดิศกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในโอกาส
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครู อาจารย์
นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ
วิชา “กำเนิดไทย” แก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-พบปะ และหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขต 15 และคณะ เกี่ยวกับการบูรณาการ
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ
การปฏิรูปภาคเกษตร และวาระ"เกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก"
ตามแผนพัฒนาจังหวัด
รวมทั้งการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
การผลักดันให้ลำปางเป็นเมืองปศุสัตว์
การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อลดการนำเข้าจากต่างจังหวัด
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาว
การลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมี
โดยเฉพาะในพื้นที่สูง การส่งเสริมการปลูกพืชที่
ตรงกับความต้องการของตลาด/มีมูลค่าสูงตามหลักการ
"ตลาดนำการผลิต"และ"ทำน้อยได้มาก"
การเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนฯลฯ
ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น.
-ให้การต้อนรับและประชุมหารือ
ร่วมกับประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง"
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับ ประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณะ
เพื่อสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์
สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”
พร้อมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและคณะ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 15.30 น.
-ร่วมกับประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และคณะ
เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยพระฌาณ
และกราบนมัสการเจ้าอาวาสฯ
พร้อมหารือกับนายอำเภอแม่ทะ
เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
รวมทั้งโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดภัย และการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่ทะ

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการวาดภาพ
ฝาผนัง river street art บริเวณริมแม่น้ำวัง
พร้อมร่วมพูดคุยกับคณะศิลปินผู้วาดภาพ
และเจ้าของบ้านซึ่งอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่
ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 08.40 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของสำนักชลประทานที่ ๒

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น. - 10.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิดการอบอรมสัมมนา
เรื่อง "การเพิ่มบทบาท อปท.ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปการเมือง" พร้อมบรรยายปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง "บทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาพื้นที่"
ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง
โดยมีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรมสัมมนา

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น. - 13.00 น.
ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ศาลฯ
และองค์กรเอกชนในพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง ดังนี้
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
- ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
- สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง

วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 14.30 น.
-ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน พบปะเยี่ยมเยียน
และปรึกษาหารือกับผู้นำท้องที่

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
-ชี้แจงจุดเน้น/มอบข้อคิดในการดำเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส รวมทั้ง
การแนะแนวการศึกษาต่อและติวเข้มแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโดยวิทยากรพิเศษ(โหน่ง ออนดีมาน)
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปฏิบัติการ
"เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ปันสุข" วาระ"ลำปาง
เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์"
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
-หารือร่วมกับคลังจังหวัด เกี่ยวกับการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 15.30 น.
ร่วมรับฟังนโยบาย/จุดเน้นในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4
ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล จากนั้นได้ประชุมเน้นย้ำ
/ซักซ้อมการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
-ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานฯ การลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
การส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวและไม้ไผ่บนพื้นที่สูง
และเร่งรัดโครงการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
บริเวณเขาตอกหิน บ้านแม่แจ๋ม ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี61เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงาน"แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล"
และ"แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา"ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ริเริ่มขึ้นภายใต้แคมเปญ"ลำปางปลายทางฝัน"
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองปาน
และแจ้ห่ม เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร ที่เกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัย
ส่งจำหน่ายโครงการหลวง

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 11.30 น.
- พบปะ เยี่ยมเยียน แม่ค้าและนักท่องเที่ยวบริเวณตลาด
ริมทางซึ่งจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและพืชผักพื้นบ้าน

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 15.00น.
-พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเยาวชน
ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำ
เยาวชนส่งเสริมการอ่าน จังหวัดลำปาง รุ่นที่ ๒
ณ โรงแรมเอเซีย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากงบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๖๑โดยร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หน่วยงานด้านการศึกษา และภาคีส่งเสริมด้านการอ่าน
โดยมุ่งพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช้เวลา
ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นเครือข่าย
ในการเผยแพร่การอ่านไปยังคนในครอบครัว
ชุมชนและโรงเรียนต่อไป

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61วลา 15.30น.
-เยี่ยมชมกิจกรรม และพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร
ผู้ประกอบการ ซึ่งนำสินค้า ผลิตภัณฑ์
และอาหารมาจำหน่ายในงาน
"เกษตรสุขภาพ เกษตรสุขภาพ"
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
พร้อมพบปะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และคณะอาจารย์
/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ซึ่งร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับ
การบริโภคถั่วที่ปลอดภัยจากอะฟลาทอกซินและสารพิษตกค้าง

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 17.00 น.
-ลงพื้นที่เยี่ยมชม "คุ้มเจ้าบุ" ต.ปงแสงทอง อ.เมืองลำปาง
ซึ่งเป็นเรือนโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๗
โดยปัจจุบันเปิดเป็น "คุ้มสเตย์" ให้บริการห้องพักและอาหารแก่นักท่องเที่ยว
พร้อมนี้ได้ร่วมพูดคุยกับ คุณนิตยา (ศรีบุญเรือง) แสงเล็ก
เจ้าของคุ้ม ถึงประวัติความเป็นมาของคุ้มฯ
และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 6.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ออกกำลังกายริมแม่น้ำวัง
และติดตามการปรับปรุงสถานที่
/เตรียมการวาดภาพบนกำแพง "สตีทอาร์ต "
ตามแคมเปญ"ลำปาง ปลายทางฝัน"
ภายใต้ปฏิบัติการ"เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"2561

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและ
ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า
พร้อมสำรวจราคาสินค้าและ
สภาวะเศรษฐกิจ ที่ตลาดรัษฏาฯ

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.
-ลงพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
เยี่ยมชมหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับไม้ล้อม จัดสวน

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 15.00 น.
-ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ติดตามความก้าวหน้า
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และยกระดับการให้บริการต่างๆ
รวมทั้งการอาบน้ำแร่และนวดแผนไทย
ภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แคมเปญ"ลำปาง
ปลายทางฝัน"และแผนพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

วันพฤหัสบดี 12 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
- เป็นประธานในพิธีในพิธีเปิดโครงการ
สืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่าสู่ชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน
ประจำปี 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์-
เจ้าพ่อขุนตาน พร้อมทั้ง พบปะประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 12.30 น.
-พบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของบริษัท พาราวู้ด 1993 จำกัด
ในพื้นที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
ซึ่งผลิตเครื่องครัวจากไม้ยางพารา และไม้ฉำฉา
เพื่อการส่งออกต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- เยี่ยมชมการดำเนินงานบัวแก้วฟาร์มสเตย์
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าการเกษตร
อำเภอห้างฉัตร (อ. เนตร ใจเที่ยง)
พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
และศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-เยี่ยมชมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
แบบเติมอากาศ และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยปลูกผักแบบผสมผสาน
เช่น กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ผักสลัด เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-เยี่ยมชมแปลงผักของเกษตรกร
ที่นำสินค้าไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตกร
บริเวณหน้าห้างเสรีสรรพสินค้าลำปาง
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาลำปาง

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-พบปะ เยี่ยมเยียนราษฎรในหมู่บ้าน
ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสานและผลิตภัณฑ์
จากไม้ฉำฉา
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)-เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานอิฐมอญของ
ผู้ใหญ่บ้านและครอบครัว
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-เยี่ยมชมสวนมะเดื่อฝรั่งระเบียงตัดผ้า (นางจินตนา วัทธศิลป์)
ซึ่งมีอาชีพเย็บผ้า รวมทั้งปลูกและจำหน่ายผล/
กิ่งพันธ์มะเดื่อฝรั่งทางออนไลน์

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎร
ผู้ผลิตของฝากจากเศษไม้ฉำฉา
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและการตลาด

วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. - 15.30น.
( ลงพื้นที่ บ้านจำ หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร)
-พบปะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และรับฟังความต้องการพื้นที่
สำหรับจำหน่ายผักปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกร
ภายในบริเวณโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ซึ่งจะได้ปรึกษาหารือและประสานงาน
กับโรงพยาบาลฯต่อไป

วันพฤหัสบดี 11 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 8.00 น.
- ออกรายการวิทยุ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข"
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล การพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆและรายงานการปฏิบัติงาน/
ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนแม่บทพัฒนา
จังหวัดลำปาง 20 ปี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97 MHz AM 1134 KHz ณ สวท.ลำปาง

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 9.30 น..
- ปรึกษาหารือกับคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา
นักเขียนรางวัล ซีไรต์ปี พ.ศ.2532 เกี่ยวกับ
การร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลำปาง กับกลุ่มช่างภาพ"สห+ภาพ"และเครือข่าย
อนุรักษ์เมืองเก่า ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/วิถีชีวิต
ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น..
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
โครงการปลูกป่าเพื่อเป็นพุทธอุทยาน
บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด
อำเภอเถิน

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 12.30 น.
- ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมทั้งติดตาม
การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย
ในพื้นที่บ้านแม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพระสงฆ์
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ปรึกษาหารือ
รับฟังความคิดเห็นและสำรวจพื้นที่
โครงการปลูกป่าเพื่อเป็นพุทธอุทยาน
บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์และพื้นที่ไกล้เคียง

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-พบปะหารือกับผู้ใหญ่บ้าน
ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ซึ่งเน้นหนักการปลูกไม้ผล อาทิ เงาะ ฝรั่ง
ส้มเขียวหวาน ส้มโอ น้อยหน่า แก้วมังกร

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-พบปะ เยี่ยมเยียนเกษตรกร
และรับฟังปัญหาความต้องการ
ในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร
และการปรับปรุงถนนไปยังแปลงเกษตร

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร ของนายต่อศักดิ์
ปิ่นแก้ว ซึ่งปลูกส้มเขียวหวาน ฝรั่ง
และแก้วมังกรพร้อมทั้งหารือ
ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการตลาด

 

วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสำรวจ
ฝายเก็บน้ำห้วยบ่าต้อง ซึ่งมีดินสไลด์
ปิดประตูระบายน้ำทำให้เกษตรกร
ในพื้นที่ไม่สามารถใช้น้ำจากฝายฯ ได้
เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-ติดตามการดำเนินโครงการโรงอบกล้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัด
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-เยี่ยมชมแหล่งภาพเขียนโบราณประตูผา
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้
/ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 09.30 - 11.30 น.
-ลงพื้นที่บริเวณตลาดประตูผา สำรวจภูมิทัศน์
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งสภาพห้องสุขา
/อาคารศึกษาและจัดแสดงทางโบราณคดีประตูผา ซึ่งชำรุดทรุดโทรมเพื่อประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการปรังปรุงและซ่อมแซมต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 12.00 น.
เยี่ยมชมแปลงเกษตรสวนป้าเหมย ในพื้นที่บ้านปางหละ
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิด
เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย กล้วย ข้าวโพด น้อยหน่าฯ
นำมาจำหน่ายที่ตลาดประตูผา
และเคยประสบปัญหาไฟไหม้สวนลำใย
พร้อมหารือเรื่องการลดการปลูกพืชไร่
และการใช้สารเคมี
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมเยียนและพบปะป้าแอ๊ด ซึ่งรับเลี้ยงสุนัขจรจัด
พร้อมทั้งหารือแนวทางในการสนับสนุนต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-นมัสการเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ซึ่งมีการรับเลี้ยงสุนัขจรจัด
เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนต่อไป
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-ลงพื้นที่ดูสถานที่ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่ง
มีความห่วงใย/ข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโรงงานชำแหละสุกร
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจติดตามการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ 6 ตำบลบ้านบอม
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมเยียนบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ซึ่งประสบวาตภัย พร้อมรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมชมโรงงานทำหมวกของนายศิลป์ นวลแม้น
ซึ่งมีราษฎรทั้งในชุมชนและอำเภอสบปราบ
รับงานไปทำที่บ้าน พร้อมหารือแนวทางการขยายผล
ไปยังผู้มีรายได้น้อยและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ต้องการมีรายได้เสริมจากภาคเกษตร
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันดอนแก้ว
ซึ่งมีการทำปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์
และแปลงเกษตรตัวอย่าง พร้อมทั้ง
ประสานงานประมงจังหวัดลำปาง
ให้เข้ามาแนะนำช่วยเหลือด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาและกบ
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านอ้อ หมู่ที่6ตำบลดอนแก้ว
รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี
ในการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์จนปรับเปลี่ยน
มาประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.30 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและเยี่ยมชม
การดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลสันดอนแก้ว
รับฟังปัญหาความต้องการ
และประสานงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
ให้เข้ามาดูแล ให้คำแนะนำในการใช้ประโยชน์
จากเครื่องจักรกลการเกษตร
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
วันพฤหัสบดี 10 พ.ค. 61 เวลา 17.30 - 20.30 น.
-ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดพบปะสังสรรค์
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต)
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ณ บ้านเขลางค์ทอง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธ 9 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 08.45 น.
พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหาร/ผู้แทนสมาคม มูลนิธิ สโมสร
ภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรต่างๆ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา/พัฒนาจังหวัด
รวมทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์/
แผนแม่บทพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์์

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ดังนี้
-พบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับพี่น้องชนเผ่า
ขอความร่วมมือในการทำเกษตรผสมผสาน
ลดการใช้สารเคมี ร่วมกันดูแลรักษาป่า
ต้นน้ำ ไม่ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มจากเดิม
และมอบพันธ์กล้าไม้ตามโครงการส่งเสริม
การปลูกอะโวคาโดเพื่อลดพื้นที่
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการทำไร่เลื่อนลอย
แก่เกษตรกรยากจนบ้านทุ่งยาง
หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง

 

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-ร่วมโครงการปลูกป่าวนเกษตร
ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง
ร่วมกับนายอำเภอเมืองปาน
นายกอบต.เมืองปาน เจ้าหน้าอุทยานฯแจ๊ซ้อน
ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน
ณ บริเวณน้ำตกแม่ปาย ตำบลหัวเมือง
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-ลงพื้นที่บ้านต้นงุ้นหมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง
สำรวจพื้นที่การเกษตร และสะพานข้ามลำน้ำ
ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองปาน และผู้นำชุมชน
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมเยียนโรงเรียน และเยี่ยมชม
ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อทำประปาหมู่บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ราษฎร
ในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีสามารถนำไปเป็น-
แนวทางขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆได้
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นงุ้น
พร้อมรับฟังปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้สารเคมี
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข
พร้อมเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารภายในบริเวณรพ.สต.
เพื่อบริโภคและเป็นตัวอย่างให้แก่อสม.
และประชาชนในพื้นที่
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นงุ้น รับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ
โดยหมู่บ้านนี้มีรายได้หลักจากการปลูกถั่วแระญี่ปุ่น
โดยมีบริษัทแปรรูปผักผลไม้มาส่งเสริมและรับซื้อ
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
บ้านต้นงุ้นซึ่งประสบปัญหาสหกรณ์ฯในพื้นที่
ร่วมกับเอกชนจัดทำโครงการส่งเสริม
พร้อมการปลูกกล้วยหอมทอง
โดยจำหน่ายกล้าพันธ์ให้
แต่เมื่อได้รับผลผลิตแล้วไม่รับซื้อตามสัญญา
จึงได้ประสานงานสหกรณ์จังหวัด
เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-ร่วมกับเกษตรอำเภอ/ตำบล
สำรวจพื้นที่แปลงเกษตร (พริก)และบ่อปลา
ของราษฎรบ้านไร่ หมู่ที่ 4
ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ
โดยเกษตรกรในหมู่บ้านส่วนหนึ่งปลูกพริก
ในเชิงพาณิชย์เพื่อส่งจำหน่ายโรงผลิตซอส
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมชมการก่อสร้างโรงปลูกมะเขือเทศ
พริกหยวก แบบสมาร์ตฟาร์ม เพื่อส่งโครงการหลวง
ของนายพรีเดช กาญไว ในพื้นที่บ้านไร่
หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางกรรณิกา ขันทิกุล
ซึ่งมีการเลี้ยงปลานิล ปลูกมันเทศญี่ปุ่นส่งโครงการหลวง
และปลูกมะเขือม่วง ส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดไกล้เคียง
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม ขยายผลต่อไป
วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 14.00 - 18.00 น.
-พบปะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน
บริเวณตลาดหน้าวัดศรีดอนมูลแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน

วันอังคาร 8 พ.ค. 61
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคาร 8 พ.ค. 61 เวลา 08.45 น. ปรึกษาหารือร่วมกับ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดลำปาง เพื่อเร่งรัดติดตาม
การดำเนินโครงการภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2561 /
การ เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ 2563 /
การประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ของประชาชน
ต่อ นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด
กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติการ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”
ณ ห้องปฏิบัติงาน

วันอังคาร 8 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากปราชญ์ชาวบ้าน
และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาขาต่างๆ อาทิ การเกษตร วัฒนธรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
เกี่ยวกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ของชาวล้านนาและการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ
รวมทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันอังคาร 8 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
 รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
และผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชนในคณะกรรมการชุดต่างๆ
ของจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด
และการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนแม่บทพัฒนาจังหวัด20ปี
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น.
หารือร่วมกับหัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับการวาดภาพสตรีทอาร์ต "เรื่องเล่าล้านนา"
ในพื้นที่ ตลาดเก๊าจาว และสะพานดำ
ณ ห้องประชุม สำนักงานผวจ.ลำปาง

วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น.
ลงพื้นที่ตลาดเก๊าจาว
และสะพานดำ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
ร่วมกับหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพิจารณา
พื้นที่สำหรับวาดภาพสตรีทอาร์ต "เรื่องเล่าล้านนา"
พร้อมเยี่ยมเยียนรับฟังความคิดเห็น
ของแม่ค้าในตลาดในเรื่องต่างๆ

วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การปรับปรุงตลาดเก๊าจาวและบริเวณสะพานดำ
รวมทั้ง การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว-
โอท็อปนวัตวิถีในพื้นที่ดังกล่าว
ร่วมกับนายสถานีรถไฟ ประธานชุมชนฯ/สหกรณ์ฯ
เจ้าหน้าที่สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สนง.พาณิชย์จังหวัด เครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่า
ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟนครลำปาง
วันจันทร์ 7 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.
รับฟังกรอบแนวความคิดและความก้าวหน้า
ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดลำปาง
ภาคเอกชนและภาคการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
แผนพัฒนาด้านการเกษตร ของสภาเกษตรจังหวัด และ
รับฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด และ
ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดทำยุทธศาสตร์และ
แผนแม่บทจังหวัดลำปาง 20 ปี
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ20และ
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดลำปางในระยะกลางและ
ระยะยาวมีทิศทางที่ชัดเจน เป็นระบบ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน