เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มกราคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันจันทร์
1 มกราคม 2561  
       
วันอังคาร
2 มกราคม 2561  
    OTOP
วันพุธ
3 มกราคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
4 มกราคม 2561  
    ปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี2561  
วันศุกร์
5 มกราคม 2561  
    เวทีบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ปี2561  
วันเสาร์
6 มกราคม 2561  
       
วันอาทิตย์
7 มกราคม 2561  
       
วันจันทร์
8 มกราคม 2561  
       
วันอังคาร
9 มกราคม 2561  
    พล.ต.ภูมิชาย นิลกำแหง ผช.จเร กอ.รมน. ตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ประชุมคณะอนุกรรมการโอนกรรมสิทธิ์และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเินนโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด
วันพุธ
10 มกราคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
11 มกราคม 2561  
    โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
วันศุกร์
12 มกราคม 2561  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุม กบจ.
วันเสาร์
13 มกราคม 2561  
       
วันอาทิตย์
14 มกราคม 2561  
       
วันจันทร์
15 มกราคม 2561  
      ประชุม กบจ.ครั้งที่ 1/2561
วันอังคาร
16 มกราคม 2561  
      ประชุมคณะทำงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน(คนพิการ)
วันพุธ
17 มกราคม 2561  
    ติดตามและนิเทศงน์งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  
วันพฤหัสบดี
18 มกราคม 2561  
    การตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานของ พล.ต.คงเอก ขยันกิจ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ประชุมคณะกรรมท่องเที่ยวฯ
วันศุกร์
19 มกราคม 2561  
    การประชุมการขับเคลื่อนงานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล
วันเสาร์
20 มกราคม 2561  
       
วันอาทิตย์
21 มกราคม 2561  
       
วันจันทร์
22 มกราคม 2561  
      การประชุมเตรียมข้อมูลแผนงาน/โครงการ งบกลาง
วันอังคาร
23 มกราคม 2561  
    การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ? ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
วันพุธ
24 มกราคม 2561  
    การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง
วันพฤหัสบดี
25 มกราคม 2561  
    การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ประชุม กรอ.จ.ลป. ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์
26 มกราคม 2561  
      การดำเนินงานสร้างการรับรู้จากการใช้เน็ตประชารัฐ
วันเสาร์
27 มกราคม 2561  
       
วันอาทิตย์
28 มกราคม 2561  
       
วันจันทร์
29 มกราคม 2561  
       
วันอังคาร
30 มกราคม 2561  
    ประชุมนายอำเภอ  
วันพุธ
31 มกราคม 2561  
      ประชุมคณะอนุกรรมการคนพิการจังหวัดลำปาง 1/2561
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มกราคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>