USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ชุติกาญจน์ 089-9529165
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.50 น.   รับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.สมชาย หาญหิรัญ) และคณะ เครื่องลงเวลา 10.10 น. สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8506 ท่าอากาศยานลำปาง อุตสาหกรรม ฯ ศิริพร 081-9557995
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ลงพื้นที่ ร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.สมชาย หาญหิรัญ) และคณะ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองแม่เมาะ บ.ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด อุตสาหกรรม ฯ ศิริพร 081-9557995
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมการติดตามแก้ไขปัญหาความต้องการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง จังหวัด กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการจัดงาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน พื้ันที่จังหวัดลำปาง" ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   เชฟเอ ประธานชมรมร้านอาหาร เข้าพบหารือเรื่องการท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และที่ 2 เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
17.20 น.   ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในงานวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบ 116 ปี รร.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ (โต๊ะข่าว) ห้องประชุมเวียละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.    ประชุมการติดตามแก้ไขปัญหาความต้องการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง จังหวัด กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมเพื่อติดตามผลการเตรียมการจัดงาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนพื้นที่จังหวัดลำปาง" ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/ความต้องการที่ถูกเสนอในเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยมยังยืน ห้องประชุมอาลัมภางค์ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509