USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 61 (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก) พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมาหราช ผู้ประสานงาน : สนจ.ลป. ผอ.อำพัน 084-3878803
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานเปิดการประชุมสัมมนาภาคีเครือข่าย เพื่อนำแผนปฏิบัติการ การทำแกษตรอินทรีย์ สู่พื้นที่รูปธรรมในระดับตำบล อาคารสานสามวัย ชุมชนนาก่วมใต้ ต.ชมพู อ.เมือง ผู้ประสานงาน : สามารถ 089-9550832
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ พลตรีศุภณัฐ แก้วหิรัญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก และคณะ ฯ ชั้นบน ห้อง 7 ครัวรันเวย์ ผู้ประสานงาน : พันเอก พีรยศ 081-8857934
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.    งานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 61 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมาหราช -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คกก. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ลำปาง ห้องประชุม 1 สนง.กศน.จ.ลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง) ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 61 (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก) พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมาหราช -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.30 น.   งานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 61 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมาหราช -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.30 น.   งานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2561 พระบรมราชานุสารีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.) ประจำเดือนเมษายน 2561 ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509