USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานเวทีประชาคมระดับอำเภอกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2561 ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน กฟผ.แม่เมาะ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.00 น.   หารือการส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดประตูป่อง -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.ลป) ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกับท่านมุขมนตรี รัฐมนตรีของรัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง (Dr.Aye Zan Chief Minister / Mon State Government) ร้านอาหารราชาวดี ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง
-    ลาพักผ่อน - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลในการซ่อมแซมถนนที่มีสภาพชำรุด ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.29 น.   ประธานประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุม คกก.พนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509